Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Suomen hallitus
Kuukausi
Hallitus jätti eduskunnalle esityksen Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon – enää tarvitaan Unkarin ja Turkin myönteinen kanta
Pääkirjoitus

Hal­li­tus jätti edus­kun­nal­le esi­tyk­sen Suomen liit­ty­mi­ses­tä Poh­jois-At­lan­tin puo­lus­tus­liit­toon – enää tar­vi­taan Unkarin ja Turkin myön­tei­nen kanta

05.12.2022 19:00 9
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi kiistellyn saamelaislakiesityksen lähes yksimielisesti – vastaavaa kompromissihalua toivoisi löytyvän eduskunnastakin
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

02.12.2022 21:57 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­las­kuun rahat sei­näs­tä?

21.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Keskusta on pyrkinyt edistämään Norjan mallia Suomessa jo vuosikymmenien ajan, mutta lopputulos on jäänyt laihaksi – puolueen aluepoliittinen uskottavuus on koetuksella
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta on pyr­ki­nyt edis­tä­mään Norjan mallia Suo­mes­sa jo vuo­si­kym­me­nien ajan, mutta lop­pu­tu­los on jäänyt lai­hak­si – puo­lueen alue­po­liit­ti­nen us­kot­ta­vuus on koe­tuk­sel­la

18.11.2022 21:19 11
Tilaajille
Valtioneuvoston toimintakyky on vakavasti uhattuna – pääministeri Sanna Marinilla on yhä avaimet poliittisen takalukon avaamiseen
Pääkirjoitus

Val­tio­neu­vos­ton toi­min­ta­ky­ky on va­ka­vas­ti uhat­tu­na – pää­mi­nis­te­ri Sanna Ma­ri­nil­la on yhä avaimet po­liit­ti­sen ta­ka­lu­kon avaa­mi­seen

15.11.2022 04:00 5
Tilaajille
Miksi Lapin kansanedustajat vastustavat lakia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Lapin kan­san­edus­ta­jat vas­tus­ta­vat lakia?

12.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Kiista saamelaiskäräjälain uudistamisesta on ajanut keskustan ja pääministerin avoimeen periaate- ja pelisääntöriitaan, mikä voi johtaa hallituskriisiin
Pääkirjoitus

Kiista saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta on ajanut kes­kus­tan ja pää­mi­nis­te­rin avoi­meen pe­ri­aa­te- ja pe­li­sään­tö­rii­taan, mikä voi johtaa hal­li­tus­krii­siin

11.11.2022 21:00 28
Tilaajille
Tukea vain tarvitseville
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea vain tar­vit­se­vil­le

09.11.2022 05:51 1
Tilaajille
Hallitus nauttii suomalaisten enemmistön suosiosta, mutta oppositiopuolue kokoomus on silti sekä gallup- että myönteisyysykkönen – ensi kevään eduskuntavaaleista on odotettavissa jännitysnäytelmä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus nauttii suo­ma­lais­ten enem­mis­tön suo­sios­ta, mutta op­po­si­tio­puo­lue ko­koo­mus on silti sekä gallup- että myön­tei­syys­yk­kö­nen – ensi kevään edus­kun­ta­vaa­leis­ta on odo­tet­ta­vis­sa jän­ni­tys­näy­tel­mä

08.11.2022 05:00 13
Tilaajille
Vanhemmat
Lakisääteinen hoitajamitoitus on kärjistänyt hoitajapulaa ja johtanut vanhushoivan kustannusten nousuun – tuleva hallitus on ison ongelman edessä
Pääkirjoitus

La­ki­sää­tei­nen hoi­ta­ja­mi­toi­tus on kär­jis­tä­nyt hoi­ta­ja­pu­laa ja joh­ta­nut van­hus­hoi­van kus­tan­nus­ten nousuun – tuleva hal­li­tus on ison on­gel­man edessä

06.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue vaatii pysyvää, korvamerkittyä rahoitusta Länsi-Pohjan keskussairaalalle – ilman lisärahaa edessä ovat sopeuttamistoimet
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue vaatii py­sy­vää, kor­va­mer­kit­tyä ra­hoi­tus­ta Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lal­le – ilman li­sä­ra­haa edessä ovat so­peut­ta­mis­toi­met

04.11.2022 20:00 13
Tilaajille
EU:n komission ennallistamisasetus koettelee vakavasti hallituksen yhtenäisyyttä – keskustalla on edessään valinnan paikka
Pääkirjoitus

EU:n ko­mis­sion en­nal­lis­ta­mis­ase­tus koet­te­lee va­ka­vas­ti hal­li­tuk­sen yh­te­näi­syyt­tä – kes­kus­tal­la on edes­sään va­lin­nan paikka

28.10.2022 20:00 13
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei näytä onnistuvan myöskään Sanna Marinin hallitukselta – syyt ovat vanhat tutut eli virheistä ei ole opittu
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen ei näytä on­nis­tu­van myös­kään Sanna Marinin hal­li­tuk­sel­ta – syyt ovat vanhat tutut eli vir­heis­tä ei ole opittu

27.10.2022 19:53 17
Tilaajille
EU:n ennallistamisasetus on Suomelle epäoikeudenmukainen, mikä on huomattu myös hallituksessa – asetusta ei tule hyväksyä ainakaan nykymuodossa
Pääkirjoitus

EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus on Suo­mel­le epäoi­keu­den­mu­kai­nen, mikä on huo­mat­tu myös hal­li­tuk­ses­sa – ase­tus­ta ei tule hy­väk­syä ai­na­kaan ny­ky­muo­dos­sa

25.10.2022 20:49 12
Tilaajille
Alueellisten veronkevennysten pelätään lisäävän eriarvoisuutta – Eduskunnan suurimpien puolueiden ryhmyreiltä laihaa ymmärrystä erityistalousalueille

Alueel­lis­ten ve­ron­ke­ven­nys­ten pe­lä­tään li­sää­vän eri­ar­voi­suut­ta – Edus­kun­nan suu­rim­pien puo­luei­den ryh­my­reil­tä laihaa ym­mär­rys­tä eri­tyis­ta­lous­alueil­le

14.10.2022 17:29 5
Tilaajille
Keskusta teki ison virheen lähtiessään hallitukseen vaalitappion jälkeen – uusi nousu on yhä mahdollinen, mutta se vaatinee muutakin kuin oppositiovuosia
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta teki ison virheen läh­ties­sään hal­li­tuk­seen vaa­li­tap­pion jälkeen – uusi nousu on yhä mah­dol­li­nen, mutta se vaa­ti­nee muu­ta­kin kuin op­po­si­tio­vuo­sia

11.10.2022 05:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus vietävä edus­kun­taan

10.10.2022 10:01
Tilaajille
Rajavartiolaitos ehdottaa Venäjän vastaiselle rajalle entistä parempia esteitä poikkeustilanteen varalle – aidan rakennustyöt on aloitettava heti
Pääkirjoitus

Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

29.09.2022 20:00 9
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue voi joutua jo alkutaipaleellaan taloudellisiin sopeuttamistoimiin tilanteessa, missä kahden sairaalan mallista vallitsee vain näennäinen yksimielisyys
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue voi joutua jo al­ku­tai­pa­leel­laan ta­lou­del­li­siin so­peut­ta­mis­toi­miin ti­lan­tees­sa, missä kahden sai­raa­lan mal­lis­ta val­lit­see vain näen­näi­nen yk­si­mie­li­syys

27.09.2022 20:00 8
Tilaajille
Putinin päätökset ja poliittinen paine pakottivat hallituksen muuttamaan viisumilinjauksiaan – edessä siintävät jo uudet itärajakoettelemukset
Pääkirjoitus

Putinin pää­tök­set ja po­liit­ti­nen paine pa­kot­ti­vat hal­li­tuk­sen muut­ta­maan vii­su­mi­lin­jauk­siaan – edessä siin­tä­vät jo uudet itä­ra­ja­koet­te­le­muk­set

26.09.2022 20:00 4
Tilaajille