suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Suomen hallitus
Kuukausi
Hallitus pyrkii torjumaan kotitalouksien ylivelkaantumista lainan maksuaikaa ja lyhennysvapaita rajoittamalla – se tuskin riittää tässä tilanteessa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus pyrkii tor­ju­maan ko­ti­ta­louk­sien yli­vel­kaan­tu­mis­ta lainan mak­su­ai­kaa ja ly­hen­nys­va­pai­ta ra­joit­ta­mal­la – se tuskin riittää tässä ti­lan­tees­sa

17.06.2022 20:37 9
Tilaajille
Metsät eivät ole ongelma vaan ratkaisu
Kolumni

Metsät eivät ole ongelma vaan rat­kai­su

11.06.2022 05:00 7
Tilaajille
Hoitajamitoituksen nosto ei helpottanut vanhushoivan tilaa, vaan jopa pahensi sitä – hyvin toimiviakin hoivapaikkoja on jouduttu sulkemaan
Pääkirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nosto ei hel­pot­ta­nut van­hus­hoi­van tilaa, vaan jopa pahensi sitä – hyvin toi­mi­via­kin hoi­va­paik­ko­ja on jou­dut­tu sul­ke­maan

09.06.2022 21:47 6
Tilaajille
Veden voimalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Veden voi­mal­la hii­li­neut­raa­liin yh­teis­kun­taan

04.06.2022 05:00
Tilaajille
Maataloutemme on pelastettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­tem­me on pe­las­tet­ta­va

02.06.2022 05:30
Tilaajille
Valtaosa nuorista aikuisista on huolissaan jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan – hälytyskellojen pitäisi soida hyvinvointialueiden palvelujen suunnittelussa
Pääkirjoitus

Val­ta­osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta on huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan ja hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­taan – hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida hy­vin­voin­ti­aluei­den pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lus­sa

01.06.2022 20:14
Tilaajille
Vanhemmat
Valmiuslakia on muutettava niin, että se mahdollistaa hybridipakolaisten pysäyttämisen rajalle – EU-tuomioistuin sanokoon asiassa viimeisen sanan
Pääkirjoitus

Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

18.05.2022 21:41 7
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistön kannanjulkistus käynnistää ketjureaktion, jonka päätteeksi Suomen lippu vedetään Pohjois-Atlantin puolustusliiton salkoon
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön kan­nan­jul­kis­tus käyn­nis­tää ket­ju­reak­tion, jonka päät­teek­si Suomen lippu ve­de­tään Poh­jois-At­lan­tin puo­lus­tus­lii­ton salkoon

11.05.2022 21:37 4
Tilaajille
Uusi työnhakumalli tietää työttömille lisää keskustelukeikkoja TE-toimistolle ja velvollisuuden hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa – luvassa on taas porkkanaa ja keppiä
Pääkirjoitus

Uusi työn­ha­ku­mal­li tietää työt­tö­mil­le lisää kes­kus­te­lu­keik­ko­ja TE-toi­mis­tol­le ja vel­vol­li­suu­den hakea neljää työ­paik­kaa kuu­kau­des­sa – luvassa on taas pork­ka­naa ja keppiä

08.05.2022 20:00 1
Tilaajille
Kunta-alan työriidan sovittelussa alkavat olla vihonviimeiset keinot käytössä – hallitus on asiassa yksi osapuolista, halusi se sitä tai ei
Pääkirjoitus

Kun­ta-alan työ­rii­dan so­vit­te­lus­sa alkavat olla vi­hon­vii­mei­set keinot käy­tös­sä – hal­li­tus on asiassa yksi osa­puo­lis­ta, halusi se sitä tai ei

29.04.2022 20:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­del­le mil­jar­di euroa heti

29.04.2022 05:00
Tilaajille
Kansanedustajat eivät tarvitse enää lisäaikaa Nato-kannan muodostamiseen – päätös on tehtävä pikimmiten, jotta riskit voidaan minimoida
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jat eivät tar­vit­se enää li­sä­ai­kaa Na­to-kan­nan muo­dos­ta­mi­seen – päätös on tehtävä pi­kim­mi­ten, jotta riskit voidaan mi­ni­moi­da

21.04.2022 21:00 14
Tilaajille
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ei ujostele Suomen pahimman turvallisuusuhkan nimeämisessä – paras turva Venäjän vihalta on Nato-jäsenyys
Pääkirjoitus

Ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen se­lon­te­ko ei ujos­te­le Suomen pa­him­man tur­val­li­suus­uh­kan ni­meä­mi­ses­sä – paras turva Venäjän vihalta on Na­to-jä­se­nyys

13.04.2022 20:00 2
Tilaajille
Keskusta liputtaa jo avoimesti Nato-jäsenyyden puolesta – selonteon valmistumisen myötä myös poliittisten päättäjien on lopetettava piiloleikki ja kerrottava kantansa asiaan
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta li­put­taa jo avoi­mes­ti Na­to-jä­se­nyy­den puo­les­ta – se­lon­teon val­mis­tu­mi­sen myötä myös po­liit­tis­ten päät­tä­jien on lo­pe­tet­ta­va pii­lo­leik­ki ja ker­rot­ta­va kan­tan­sa asiaan

12.04.2022 05:00 6
Tilaajille
Kunta-alan palkkaneuvotteluissa on ajauduttu umpikujaan, josta ei liene ulospääsyä ilman hallituksen toimia – aika näyttää, mihin raha riittää
Pääkirjoitus

Kun­ta-alan palk­ka­neu­vot­te­luis­sa on ajau­dut­tu um­pi­ku­jaan, josta ei liene ulos­pää­syä ilman hal­li­tuk­sen toimia – aika näyt­tää, mihin raha riittää

29.03.2022 20:00 4
Tilaajille
Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoelle sijoittaneiden osakkaiden on aika tunnustaa tosiasiat – raha meni hukkaan
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kee­seen Py­hä­joel­le si­joit­ta­nei­den osak­kai­den on aika tun­nus­taa to­si­asiat – raha meni hukkaan

24.03.2022 19:15 19
Tilaajille
Moni puolue panttaa yhä Nato-kantaansa muuttuneessa tilanteessa – vaikeinta on vasemmistoliitossa, jota uhkaa uusi kahtiajako
Pääkirjoitus

Moni puolue panttaa yhä Na­to-kan­taan­sa muut­tu­nees­sa ti­lan­tees­sa – vai­kein­ta on va­sem­mis­to­lii­tos­sa, jota uhkaa uusi kah­tia­ja­ko

18.03.2022 17:43 5
Tilaajille
Dieselin hinnan nopea nousu on ajamassa rahtiyritykset kustannuskriisiin – huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää hallitukselta toimenpiteitä
Pääkirjoitus

Die­se­lin hinnan nopea nousu on aja­mas­sa rah­ti­yri­tyk­set kus­tan­nus­krii­siin – huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­nen edel­lyt­tää hal­li­tuk­sel­ta toi­men­pi­tei­tä

15.03.2022 00:00 8
Tilaajille
Pandemia on kadonnut uutisista, muttei vieläkään arjesta – tämä taisto voi olla silti pian voitettu
Pääkirjoitus

Pan­de­mia on ka­don­nut uu­ti­sis­ta, muttei vie­lä­kään arjesta – tämä taisto voi olla silti pian voi­tet­tu

10.03.2022 05:05
Tilaajille
Suomi lähettää Ukrainaan rynnäkkökiväärejä ja kertasinkoja – katso tallenne hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomi lä­het­tää Uk­rai­naan ryn­näk­kö­ki­vää­re­jä ja ker­ta­sin­ko­ja – katso tal­len­ne hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

28.02.2022 19:05