Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen hallitus
Viimeisin 4 tuntia
Ay-liike ja hallitus ovat ajautuneet jääräpäisyyttään pattitilanteeseen, mistä kummankin on vaikea perääntyä – nyt jos koskaan tarvittaisiin vanhan ajan neuvottelutaitoja
Pääkirjoitus

Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä – nyt jos koskaan tar­vit­tai­siin vanhan ajan neu­vot­te­lu­tai­to­ja

17:00 1
Kuukausi ja vanhemmat
Suomen Pisa-tulokset ovat laskeneet jo lähes koko 2000-luvun ajan – hämmästyttävintä ilmiössä on se, ettei korjausliikettä ole onnistuttu tekemään
Pääkirjoitus

Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

07.12.2023 17:00 17
Kaikki talouden tunnusluvut osoittavat nyt alaspäin, eikä taantumaa voida enää välttää – hallituksen on leikattava lisää, jos se aikoo pysyä tavoitteissaan
Pääkirjoitus

Kaikki ta­lou­den tun­nus­lu­vut osoit­ta­vat nyt alas­päin, eikä taan­tu­maa voida enää välttää – hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

03.12.2023 18:16 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­bis­nek­sen sijaan pa­nos­tuk­set ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin

02.12.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ro­mut­taa nuorten mie­len­rau­han

01.12.2023 05:00
Hallitus mahdollistaisi orjatyön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus mah­dol­lis­tai­si or­ja­työn

01.12.2023 02:41
Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyötyvänsä siitä – rajan sulkeminenkaan ei välttämättä lopeta toimintaa
Pääkirjoitus

Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä – rajan sul­ke­mi­nen­kaan ei vält­tä­mät­tä lopeta toi­min­taa

28.11.2023 17:30 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ps. ei halua opin­to­lai­na­hy­vi­tys­ko­kei­lua?

27.11.2023 22:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­alue­mal­lil­le ter­ve­tu­loa

25.11.2023 05:00
Hallituksen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itärajan ylityspaikat kestää kritiikin – arvostelijoiden on korkein aika tarkistaa Venäjä-näkemyksiään
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itä­ra­jan yli­tys­pai­kat kestää kri­tii­kin – ar­vos­te­li­joi­den on korkein aika tar­kis­taa Ve­nä­jä-nä­ke­myk­siään

24.11.2023 21:00 25
Jos vaihtoehtoina ovat Suomen turvallisuus ja kansainväliset sopimukset, turvallisuus ajaa sopimusten ohi – tästä ei pitäisi olla enää epäselvyyttä
Pääkirjoitus

Jos vaih­to­eh­toi­na ovat Suomen tur­val­li­suus ja kan­sain­vä­li­set so­pi­muk­set, tur­val­li­suus ajaa so­pi­mus­ten ohi – tästä ei pitäisi olla enää epä­sel­vyyt­tä

23.11.2023 05:00 15
Parlamentaarinen työryhmä on alkanut valmistella vaalimallimuutosta, joka laskee Lapin äänikynnystä – uudistus ei saa kaatua puoluepoliittiseen peliin
Pääkirjoitus

Par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä on alkanut val­mis­tel­la vaa­li­mal­li­muu­tos­ta, joka laskee Lapin ää­ni­kyn­nys­tä – uu­dis­tus ei saa kaatua puo­lue­po­liit­ti­seen peliin

21.11.2023 18:00 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on pi­det­tä­vä yhtä

21.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Menossa on ra­ja­fars­si

21.11.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus vää­ris­te­lee Suomen kieltä

20.11.2023 04:00 6
Tehokkain tapa vastata Venäjän provosointiin on olla provosoitumatta ja säilyttää kansallinen yksimielisyys – tältä osin kaikki näyttää hyvältä
Pääkirjoitus

Te­hok­kain tapa vastata Venäjän pro­vo­soin­tiin on olla pro­vo­soi­tu­mat­ta ja säi­lyt­tää kan­sal­li­nen yk­si­mie­li­syys – tältä osin kaikki näyttää hyvältä

18.11.2023 05:00 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtio on kan­sa­lai­sia varten

15.11.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen ar­vo­va­lin­ta

14.11.2023 21:55 1
Hallituksen kaavailemiin tukileikkauksiin kohdistuu yhä ankarampaa kritiikkiä – Soste ennakoi, että tämän päivän säästöt lisäävät tulevaisuuden menoja
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­miin tu­ki­leik­kauk­siin koh­dis­tuu yhä an­ka­ram­paa kri­tiik­kiä – Soste en­na­koi, että tämän päivän säästöt li­sää­vät tu­le­vai­suu­den menoja

14.11.2023 20:24 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on painava syy lak­koi­hin

14.11.2023 07:46 3