Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Järjestöt
Pelastakaa lapset -yhdistys tukee lasten harrastustoimintaa – suurin tukea hakeva ryhmä ovat rovaniemeläiset, mutta hakemuksia tulee myös muualta Lapista

Pe­las­ta­kaa lapset -yh­dis­tys tukee lasten har­ras­tus­toi­min­taa – suurin tukea hakeva ryhmä ovat ro­va­nie­me­läi­set, mutta ha­ke­muk­sia tulee myös muualta Lapista

19.11.2023 19:30
Tilaajille
Meri-Lapin järjestökeskus Majakan toiminta siirtyi Toivola-Luotolan Setlementille

Me­ri-La­pin jär­jes­tö­kes­kus Majakan toi­min­ta siirtyi Toi­vo­la-Luo­to­lan Set­le­men­til­le

11.10.2023 19:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman nuo­ri­so­työ­tä ei ole hy­vin­voi­via nuoria

06.10.2023 05:00
Järjestöt tarvitsevat rahansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt tar­vit­se­vat rahansa

02.10.2023 05:00
Lapin hyvinvointialue jakoi ensimmäiset järjestöavustukset – katso listasta kaikki avustusten saajat

Lapin hy­vin­voin­ti­alue jakoi en­sim­mäi­set jär­jes­tö­avus­tuk­set – katso lis­tas­ta kaikki avus­tus­ten saajat

11.07.2023 13:55
Tilaajille
Lapin yrittäjien toimitusjohtaja vaihtuu – tehtävässä aloittaa kesäkuussa kittiläläinen Ella-Noora Kauppinen

Lapin yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu – teh­tä­väs­sä aloit­taa ke­sä­kuus­sa kit­ti­lä­läi­nen El­la-Noo­ra Kaup­pi­nen

03.04.2023 18:27
Tilaajille
Vapaaehtoiset verkostoituivat ja kertoivat toiminnastaan

Va­paa­eh­toi­set ver­kos­toi­tui­vat ja ker­toi­vat toi­min­nas­taan

22.02.2023 15:40
Rovaniemen Neuvokas hakee uusia vapaaehtoisia – Kolmipäiväinen kurssi pidetään helmi–maaliskuun vaihteessa

Ro­va­nie­men Neu­vo­kas hakee uusia va­paa­eh­toi­sia – Kol­mi­päi­väi­nen kurssi pi­de­tään hel­mi–­maa­lis­kuun vaih­tees­sa

09.02.2023 12:56
Tilaajille
Yrittäjät tyrmäävät uuden lain avoimuudesta, vaikka salattavaa ei ole – johtaja Janne Makkula: "Ihmiset eivät kohta uskalla keskustella keskenään"

Yrit­tä­jät tyr­mää­vät uuden lain avoi­muu­des­ta, vaikka sa­lat­ta­vaa ei ole – johtaja Janne Mak­ku­la: "Ih­mi­set eivät kohta uskalla kes­kus­tel­la kes­ke­nään"

29.01.2023 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­jär­jes­töt mukaan pää­tök­sen­te­koon

26.10.2022 02:41
Tilaajille
Hyväntekeväisyyttä vai salatieteen pesä? Vapaamuurarit auttavat Ukrainaa ja raottavat oviaan 100-vuotisjuhliensa kunniaksi

Hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä vai sa­la­tie­teen pesä? Va­paa­muu­ra­rit aut­ta­vat Uk­rai­naa ja raot­ta­vat oviaan 100-vuo­tis­juh­lien­sa kun­niak­si

24.09.2022 18:30 5
Tilaajille
Kaatuneen ProAgria Lapin yhteydessä toimineet kalataloustoimijat perustivat uuden edistämisjärjestön

Kaa­tu­neen ProAg­ria Lapin yh­tey­des­sä toi­mi­neet ka­la­ta­lous­toi­mi­jat pe­rus­ti­vat uuden edis­tä­mis­jär­jes­tön

18.07.2022 13:52
Tilaajille
Ruoan kallistuminen näkyy jo ruoka-avun tarpeessa – tarve kasvaa samalla kun hävikkiruoan määrä vähenee

Ruoan kal­lis­tu­mi­nen näkyy jo ruo­ka-avun tar­pees­sa – tarve kasvaa samalla kun hä­vik­ki­ruoan määrä vähenee

28.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Vierasperäisyydestä muistuttelu satuttaa – Sanna Hiltunen palkittiin rasisminvastaisesta työstä

Vie­ras­pe­räi­syy­des­tä muis­tut­te­lu sa­tut­taa – Sanna Hil­tu­nen pal­kit­tiin ra­sis­min­vas­tai­ses­ta työstä

25.03.2022 18:18
Tilaajille
Tuki Putinin Venäjää tukeville järjestöille lopetettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuki Putinin Venäjää tu­ke­vil­le jär­jes­töil­le lo­pe­tet­ta­va

23.03.2022 05:00 3
Tilaajille
Kemin kaupunki uusii yhdistystukien jakoperiaatteita – tänä vuonna jaossa säästöbudjettiin soviteltu summa

Kemin kau­pun­ki uusii yh­dis­tys­tu­kien ja­ko­pe­ri­aat­tei­ta – tänä vuonna jaossa sääs­tö­bud­jet­tiin so­vi­tel­tu summa

27.01.2022 15:31

Tehemä pois -jär­jes­tö­pal­kin­to Jär­jes­tö­kes­kus Kitinen ry:lle So­dan­ky­lään

26.11.2021 18:09
Tilaajille
Mistä asunto rikostaustaiselle nuorelle Meri-Lapissa? Nuorisoasuntoliiton KATU-hankkeessa pyritään vähentämään rikos- ja päihdetaustaisten nuorten asunnottomuutta ja tukemaan arjen hallintaa

Mistä asunto ri­kos­taus­tai­sel­le nuo­rel­le Me­ri-La­pis­sa? Nuo­ri­so­asun­to­lii­ton KA­TU-hank­kees­sa py­ri­tään vä­hen­tä­mään rikos- ja päih­de­taus­tais­ten nuorten asun­not­to­muut­ta ja tu­ke­maan arjen hal­lin­taa

21.11.2021 11:30

Majakka ry:n entinen toi­min­nan­joh­ta­ja työs­ken­te­li ilman val­von­taa – oma työai­ka­kir­jan­pi­to, palk­ko­ja Suomeen ja Ruot­siin sekä muita töitä samaan aikaan

29.10.2021 16:04 3
Tilaajille
Merilappilaiselta Majakka ry:ltä aiotaan periä 100 000 euroa avustusrahoja takaisin, varojen käytössä epäselvyyksiä

Me­ri­lap­pi­lai­sel­ta Majakka ry:ltä aiotaan periä 100 000 euroa avus­tus­ra­ho­ja ta­kai­sin, varojen käy­tös­sä epä­sel­vyyk­siä

29.10.2021 09:14
Tilaajille