Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Muistisairaudet
Pysähdy kuuntelemaan
Kolumni

Pysähdy kuun­te­le­maan

08.12.2023 06:04
Lahjoitusvaroin OYSiin saatu aivopesuri seisoo tyhjän panttina, sillä sen käyttöön ei ole saatu lupaa – odotellessa kehitettiin aivojen esipesumenetelmä

Lah­joi­tus­va­roin OYSiin saatu ai­vo­pe­su­ri seisoo tyhjän pant­ti­na, sillä sen käyt­töön ei ole saatu lupaa – odo­tel­les­sa ke­hi­tet­tiin aivojen esi­pe­su­me­ne­tel­mä

05.12.2023 18:00 5
Tilaajille
Että saisimme vanheta kauniisti
Kolumni

Että sai­sim­me vanheta kau­niis­ti

10.08.2023 06:31 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­pi­lais­ten muis­ti­ter­veyt­tä edis­tä­mäs­sä

29.06.2023 05:00
Ruokavaliolla lisää hyviä vuosia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­va­liol­la lisää hyviä vuosia

25.06.2023 16:59
Suomalaistutkijat haluavat pysäyttää dementian, hiirillä muistikokeiden tulokset olivat jo yllättävän hyviä – mutta yksi ongelma jarruttaa lääkkeeksi etenemistä

Suo­ma­lais­tut­ki­jat ha­lua­vat py­säyt­tää de­men­tian, hii­ril­lä muis­ti­ko­kei­den tu­lok­set olivat jo yl­lät­tä­vän hyviä – mutta yksi ongelma jar­rut­taa lääk­keek­si ete­ne­mis­tä

22.04.2023 18:30
Tilaajille
Kun minulla on muistisairaus
Kolumni

Kun minulla on muis­ti­sai­raus

06.04.2023 06:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­nis­ta muis­ti­sai­raus varhain

29.03.2023 06:00
Ilta Kauhanen unohteli tavallisia sanoja ja sovittuja tapaamisia – Nuorten muistioireilun takana on yleensä monen tekijän summa

Ilta Kau­ha­nen unoh­te­li ta­val­li­sia sanoja ja so­vit­tu­ja ta­paa­mi­sia – Nuorten muis­ti­oi­rei­lun takana on yleensä monen tekijän summa

27.03.2023 06:30
Tilaajille
Oikeus ratkoo nyt, menivätkö omat ja valtuuttajan rahat sekaisin – "Melkoinen viidakko", sanoo tunnettu geriatri muistisairaiden asioiden hoidosta

Oikeus ratkoo nyt, me­ni­vät­kö omat ja val­tuut­ta­jan rahat se­kai­sin – "Mel­koi­nen vii­dak­ko", sanoo tun­net­tu ge­riat­ri muis­ti­sai­rai­den asioi­den hoi­dos­ta

20.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Itä-Suomen yliopisto etsii lappilaisia muistisairaiden läheisiä mukaan tutkimukseen

Itä-Suo­men yli­opis­to etsii lap­pi­lai­sia muis­ti­sai­rai­den lä­hei­siä mukaan tut­ki­muk­seen

05.01.2023 13:18
Tilaajille
"Silmiin tuli virkistynyt katse" – Rovaniemellä toimii nyt Lapin ensimmäinen muistisairaiden päivätoimintaryhmä

"Sil­miin tuli vir­kis­ty­nyt katse" – Ro­va­nie­mel­lä toimii nyt Lapin en­sim­mäi­nen muis­ti­sai­rai­den päi­vä­toi­min­ta­ryh­mä

26.12.2022 14:00 6
Tilaajille
Muistiasia on kaikkien asia
Kolumni

Muis­ti­asia on kaik­kien asia

30.11.2022 16:33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­työ tar­vit­see kaikkia

18.11.2022 04:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Susanna hoitaa muistisairaan äitinsä asioita viikoittain – sen mahdollistaa edunvalvontavaltuutus, jollaista viranomaiset suosittelevat kaiken ikäisille

Ro­va­nie­me­läi­nen Susanna hoitaa muis­ti­sai­raan äitinsä asioita vii­koit­tain – sen mah­dol­lis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tus, jol­lais­ta vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat kaiken ikäi­sil­le

17.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Keskiviikkona on kansainvälinen Alzheimer-päivä – muistisairautta sairastaa noin 10 000 lappilaista

Kes­ki­viik­ko­na on kan­sain­vä­li­nen Al­zhei­mer-päi­vä – muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­taa noin 10 000 lap­pi­lais­ta

21.09.2022 16:46
Tilaajille
Muistisairausdiagnoosi voi olla sairastuneen läheiselle shokki tai helpotus  - päällimmäisenä usein pelko tulevasta

Muis­ti­sai­raus­diag­noo­si voi olla sai­ras­tu­neen lä­hei­sel­le shokki tai hel­po­tus - pääl­lim­mäi­se­nä usein pelko tu­le­vas­ta

03.09.2022 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Timo Lindholm hoiti vaimoaan vuosia ilman vapaapäiviä – avun saanti oli vähällä tyssätä muistisairaan liian nuoreen ikään

Ro­va­nie­me­läi­nen Timo Lind­holm hoiti vai­moaan vuosia ilman va­paa­päi­viä – avun saanti oli vähällä tyssätä muis­ti­sai­raan liian nuoreen ikään

20.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Muistisairaan kokemuksia hoivasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­sai­raan ko­ke­muk­sia hoi­vas­ta

01.02.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­vat pal­ve­lut ra­ken­ne­taan yh­teis­työs­sä

21.01.2022 05:36
Tilaajille