Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

hallitusohjelma
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ajaa pal­kan­saa­jat lak­koi­le­maan

13.11.2023 05:01
Väylien korjausvelka korjaantuu rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylien kor­jaus­vel­ka kor­jaan­tuu rahalla

10.11.2023 05:01 1
Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan mahdollisimman laajojen palvelujen salliminen auttaa säilyttämään Lapin kaupat tulevaisuudessakin

Keskon pää­joh­ta­jan Mikko He­lan­de­rin mukaan mah­dol­li­sim­man laa­jo­jen pal­ve­lu­jen sal­li­mi­nen auttaa säi­lyt­tä­mään Lapin kaupat tu­le­vai­suu­des­sa­kin

07.09.2023 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­ta nu­rin­ku­ri­sia työ­voi­ma­eh­do­tuk­sia

05.09.2023 03:25 2
Yhdeksäsluokkalaisten Essi Kilpimaan ja Jutta Barskin puhelimet ovat koulutunnin ajan repussa – "Kaikki mallit eivät sovi kaikkiin kouluihin"

Yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten Essi Kil­pi­maan ja Jutta Barskin pu­he­li­met ovat kou­lu­tun­nin ajan repussa – "Kaikki mallit eivät sovi kaik­kiin kou­lui­hin"

12.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki mah­dol­lis­taa osaa­mi­sen päi­vit­tä­mi­sen – tukea ei saa leikata

17.07.2023 05:00
Hallitusohjelma uhkaa heikentää köyhien lapsiperheiden sosiaaliturvaa – ohjelman lapsivaikutukset tutkittava ennen toteuttamista
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma uhkaa hei­ken­tää köyhien lap­si­per­hei­den so­siaa­li­tur­vaa – oh­jel­man lap­si­vai­ku­tuk­set tut­kit­ta­va ennen to­teut­ta­mis­ta

16.07.2023 17:30 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­asei­den si­joit­ta­mi­nen Suomeen on to­del­li­nen uhka, joka pitää torjua

11.07.2023 05:00 3
Lapin aluehallintovirastoa uhkaa lakkautus – uusi hallitus haluaa keskittää luvat ja niiden valvonnan

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­toa uhkaa lak­kau­tus – uusi hal­li­tus haluaa kes­kit­tää luvat ja niiden val­von­nan

04.07.2023 05:00 36
Tilaajille
Eduskunnasta: Missä hallituksen sosiaalinen omatunto?
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Missä hal­li­tuk­sen so­siaa­li­nen oma­tun­to?

30.06.2023 16:54 1
Rovaniemeläisessä kirjakaupassa verotuksen kiristyminen huolettaa – tuleeko kirjoista harvojen luksusta?

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä kir­ja­kau­pas­sa ve­ro­tuk­sen ki­ris­ty­mi­nen huo­let­taa – tuleeko kir­jois­ta har­vo­jen luk­sus­ta?

28.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Eduskunnasta: Vahvoista välittävä Suomi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Vah­vois­ta vä­lit­tä­vä Suomi

22.06.2023 11:51 12
Orpon hallituksen 19 ministeristä vain viidellä on aiempaa valtioneuvostokokemusta, mikä voi näkyä heikkona kriisikestävyytenä
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen 19 mi­nis­te­ris­tä vain vii­del­lä on aiempaa val­tio­neu­vos­to­ko­ke­mus­ta, mikä voi näkyä heik­ko­na krii­si­kes­tä­vyy­te­nä

20.06.2023 20:15 40
Orpon hallitusohjelma herättää kritiikkiä ja huolta Lapin oppositiossa olevissa kansanedustajissa – "Voi sanoa, että köyhille ja kipeille tulee kyllä orpo olo, kun leikkaukset alkavat purra"

Orpon hal­li­tus­oh­jel­ma he­rät­tää kri­tiik­kiä ja huolta Lapin op­po­si­tios­sa ole­vis­sa kan­san­edus­ta­jis­sa – "Voi sanoa, että köy­hil­le ja ki­peil­le tulee kyllä orpo olo, kun leik­kauk­set alkavat purra"

19.06.2023 19:30 76
Tilaajille
Maakuntajohtaja Riipi: Yleiskuva hallitusohjelmasta positiivinen, mutta työperäisen maahanmuuton kiristäminen selkeä pettymys – "Myös ministerin salkku olisi tietenkin Lapille tärkeä"

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Riipi: Yleis­ku­va hal­li­tus­oh­jel­mas­ta po­si­tii­vi­nen, mutta työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton ki­ris­tä­mi­nen selkeä pet­ty­mys – "Myös mi­nis­te­rin salkku olisi tie­ten­kin Lapille tärkeä"

16.06.2023 20:47 7
Tilaajille
Orpon hallituksen ohjelma paukuttaa julkiseen talouteen miljardisopeutukset – Tiukennuksia ja säästötoimia jokaisen kohdalle, vain eläkeläiset ovat turvassa

Orpon hal­li­tuk­sen ohjelma pau­kut­taa jul­ki­seen ta­lou­teen mil­jar­di­so­peu­tuk­set – Tiu­ken­nuk­sia ja sääs­tö­toi­mia jo­kai­sen koh­dal­le, vain elä­ke­läi­set ovat tur­vas­sa

16.06.2023 19:08 6
Tilaajille
Anna-Maja Henriksson: Saamelaiskäräjälaki viedään läpi tämän vuoden puolella

An­na-Ma­ja Hen­riks­son: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki viedään läpi tämän vuoden puo­lel­la

16.06.2023 17:53 3
Tilaajille
Perussuomalaisten kädenjälki näkyy maahanmuutossa – SPR:n päällikkö pelkää arvaamatonta seurausta, jos työttömäksi jäävältä viedään oleskelulupa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kä­den­jäl­ki näkyy maa­han­muu­tos­sa – SPR:n pääl­lik­kö pelkää ar­vaa­ma­ton­ta seu­raus­ta, jos työt­tö­mäk­si jää­väl­tä viedään oles­ke­lu­lu­pa

16.06.2023 17:41 3
Tilaajille
Seuraavatko viinit vahvoja oluita ja siidereitä ruokakauppoihin? Asiantuntijan mielestä hallitusohjelmassa on paha ristiriita

Seu­raa­vat­ko viinit vahvoja oluita ja sii­de­rei­tä ruo­ka­kaup­poi­hin? Asian­tun­ti­jan mie­les­tä hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on paha ris­ti­rii­ta

16.06.2023 16:28 5
Tilaajille
Näkökulma: Ministerilistaan haetaan paitsi osaajia, myös alueellisuutta – Uuden hallituksen salkkuruletti on valmis: kokoomukselle ja perussuomalaisille eniten painoa

Nä­kö­kul­ma: Mi­nis­te­ri­lis­taan haetaan paitsi osaa­jia, myös alueel­li­suut­ta – Uuden hal­li­tuk­sen salk­ku­ru­let­ti on valmis: ko­koo­muk­sel­le ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­le eniten painoa

16.06.2023 13:24 7
Tilaajille