Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Lapsiperheet
Päiväkirja: Repaleisten öiden tuska ja onni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Re­pa­leis­ten öiden tuska ja onni

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Aika on ajanut perinteikkään lapsilisän ohi – etuutta on päivitettävä niin, että sillä voidaan tukea nykyistä enemmän pieni- ja vähemmän isotuloisia
Pääkirjoitus

Aika on ajanut pe­rin­teik­kään lap­si­li­sän ohi – etuutta on päi­vi­tet­tä­vä niin, että sillä voidaan tukea ny­kyis­tä enemmän pieni- ja vä­hem­män iso­tu­loi­sia

29.08.2022 21:00 22
Tilaajille
Rovaniemeläisen Ounasjoen itäpuolentien asukkaat kokevat tien yhä turvattomaksi, vaikka korjausta tilanteeseen on haettu vuosikymmeniä – nopeusrajoituksen alentaminen vähentäisi sekä melua että vaaranpaikkoja

Ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­joen itä­puo­len­tien asuk­kaat kokevat tien yhä tur­vat­to­mak­si, vaikka kor­jaus­ta ti­lan­tee­seen on haettu vuo­si­kym­me­niä – no­peus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­nen vä­hen­täi­si sekä melua että vaa­ran­paik­ko­ja

15.08.2022 21:08 16
Tilaajille
Koska teille tulee toinen? – Myytti ainoan lapsen ankeasta elämästä elää vahvana, vaikka sille ei ole perusteita
Kolumni

Koska teille tulee toinen? – Myytti ainoan lapsen an­keas­ta elä­mäs­tä elää vah­va­na, vaikka sille ei ole pe­rus­tei­ta

27.07.2022 09:38 4
Tilaajille
Lapsiperheiden arkeen on tarjolla tukea
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den arkeen on tar­jol­la tukea

15.07.2022 05:30
Tilaajille
Vauvojen värikylvyssä kaikki aistit ovat käytössä - tärkeintä on kiireetön yhdessäolo ja vuorovaikutus

Vau­vo­jen vä­ri­kyl­vys­sä kaikki aistit ovat käy­tös­sä - tär­kein­tä on kii­ree­tön yh­des­sä­olo ja vuo­ro­vai­ku­tus

08.07.2022 15:00
Päiväkirja: Ennen vihasin säännöllisiä harrastuksia, mutta lapsiperheessä niistä tuli tie vapauteen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ennen vihasin sään­nöl­li­siä har­ras­tuk­sia, mutta lap­si­per­hees­sä niistä tuli tie va­pau­teen

04.07.2022 12:26
Tilaajille
Sarkkinen korottaisi lapsilisiä, koska se hoitaisi tämän hetken suurinta sisäpoliittista kysymystä – "On uhkakuvia, että lapsiperheköyhyys lisääntyy"

Sark­ki­nen ko­rot­tai­si lap­si­li­siä, koska se hoi­tai­si tämän hetken suu­rin­ta si­sä­po­liit­tis­ta ky­sy­mys­tä – "On uh­ka­ku­via, että lap­si­per­he­köy­hyys li­sään­tyy"

09.06.2022 15:45 1
Tilaajille
Kemijärven MLL tarjoaa lapsiperheille monipuolista tukea – jäseniksi toivotaan lisää nuoria perheitä

Ke­mi­jär­ven MLL tarjoaa lap­si­per­heil­le mo­ni­puo­lis­ta tukea – jä­se­nik­si toi­vo­taan lisää nuoria per­hei­tä

19.05.2022 17:00
Tilaajille
150 lasta per leikkipaikka – Rovaniemellä puretaan pois 15 leikkipaikkaa ja rakennetaan tilalle 8 uutta

150 lasta per leik­ki­paik­ka – Ro­va­nie­mel­lä pu­re­taan pois 15 leik­ki­paik­kaa ja ra­ken­ne­taan tilalle 8 uutta

18.05.2022 14:17 2
Tilaajille
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

07.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Miten toimia, jos Venäjän hyökkäys Ukrainaan mietityttää lasta? – "Sillä on väliä, miten aikuiset puhuvat tästä asiasta keskenään lapsen kuullen"

Miten toimia, jos Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan mie­ti­tyt­tää lasta? – "Sillä on väliä, miten ai­kui­set puhuvat tästä asiasta kes­ke­nään lapsen kuul­len"

24.02.2022 13:18
Lapsiperheiden toive on viimein toteutumassa Rovaniemellä: Kaupunki perustaa yleisen pulkkamäen Vanhalle torille

Lap­si­per­hei­den toive on viimein to­teu­tu­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä: Kau­pun­ki pe­rus­taa yleisen pulk­ka­mäen Van­hal­le torille

20.02.2022 19:30 8
Tilaajille
Sodankylä alkaa tarjota lapsiperheille tunturiterapiaa –  "Antaa vanhemmalle tilaisuus kohdata oma lapsi "

So­dan­ky­lä alkaa tarjota lap­si­per­heil­le tun­tu­ri­te­ra­piaa – "Antaa van­hem­mal­le ti­lai­suus kohdata oma lapsi "

22.01.2022 12:01 2
Tilaajille
Pyydä apua -nappi otetaan käyttöön keväällä kuudessa Lapin kunnassa – tarkoitus on madaltaa nuorten ja lapsiperheiden kynnystä yhteydenottoon

Pyydä apua -nappi otetaan käyt­töön ke­vääl­lä kuu­des­sa Lapin kun­nas­sa – tar­koi­tus on ma­dal­taa nuorten ja lap­si­per­hei­den kyn­nys­tä yh­tey­den­ot­toon

16.01.2022 12:00 2
Tilaajille
Lapsiperheessäkin voi valita joulurauhan ja vanhempi voi antaa antaa armon myös itselleen
Kolumni

Lap­si­per­hees­sä­kin voi valita jou­lu­rau­han ja van­hem­pi voi antaa antaa armon myös it­sel­leen

22.12.2021 06:03
Tilaajille
Tervola alkaa tarjota maksutonta päivähoitoa – etu maksaa kunnalle 60 000 – 80 000 euroa

Tervola alkaa tarjota mak­su­ton­ta päi­vä­hoi­toa – etu maksaa kun­nal­le 60 000 – 80 000 euroa

05.11.2021 10:49 4
Tilaajille
Perheet toivovat Rovaniemen leikkipaikoille keinuja, hoidettuja nurmikoita ja penkkejä – kaupunki päivittää leikkipaikkojen peruskorjausohjelmansa ensi vuonna

Perheet toi­vo­vat Ro­va­nie­men leik­ki­pai­koil­le kei­nu­ja, hoi­det­tu­ja nur­mi­koi­ta ja penk­ke­jä – kau­pun­ki päi­vit­tää leik­ki­paik­ko­jen pe­rus­kor­jaus­oh­jel­man­sa ensi vuonna

19.10.2021 19:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa pal­ve­lua lap­si­per­heil­le

15.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Joskus parasta on se, että on hankalaa – Parhaat lomamuistot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa
Kolumni

Joskus parasta on se, että on han­ka­laa – Parhaat lo­ma­muis­tot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa

27.08.2021 07:00
Tilaajille