Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Lapsiperheet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa pal­ve­lua lap­si­per­heil­le

15.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Kolumni

Joskus parasta on se, että on han­ka­laa – Parhaat lo­ma­muis­tot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa

27.08.2021 07:00
Tilaajille

Ro­va­nie­men per­he­sur­ma: Trau­ma­psy­ko­lo­gi neuvoo, kuinka ottaa vaikeat asiat pu­heek­si lapsen kanssa

18.08.2021 18:00 2
Tilaajille

Petri Man­ni­nen heräsi yöllä vai­mon­sa huutoon – Muu­ta­man metrin päässä kaa­su­pul­lot rä­jäh­te­li­vät ja perheen elä­män­työ paloi maan tasalle

31.07.2021 06:30 5
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mi­hin­käs sitä lo­ma­mat­kal­le?

03.07.2021 07:00
Tilaajille

Yli­lää­kä­ri suo­sit­te­li­si kai­kil­le van­hem­mil­le van­hem­muu­den ajo­kort­tia: ”Ei ole van­hem­paa, jolla ei olisi kas­va­tu­son­gel­mia”

29.04.2021 07:00 5
Tilaajille

Lap­si­per­heis­sä yh­tei­set me­no­erät jaetaan usein tulojen mukaan – ra­ha­kes­kus­te­lut olisi hyvä käydä jo suhteen alussa

31.01.2021 14:53 2

Har­ras­ta­mi­sen pi­lo­toin­ti­han­ke alkaa Ro­va­nie­mel­lä – ta­voit­tee­na tarjota mak­su­ton har­ras­tus jo­kai­sel­le kou­lu­lai­sel­le

15.01.2021 10:49 1
Tilaajille

Kemiin pe­rus­te­taan lap­si­per­hei­den koh­taa­mis­paik­ka Per­hei­den Piha yhteen kau­pun­gin van­him­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta

28.12.2020 05:00 1
Tilaajille

Lapin isoim­mat perheet asuvat Ra­nual­la – Kah­dek­san lapsen Kaik­ko­sis­ta perhe tuntuu suu­rel­ta vain sil­loin, kun kul­je­taan jonossa kaup­pa­kes­kuk­ses­sa

24.12.2020 06:30
Tilaajille

Enemmän tilaa lu­mi­veis­tok­sil­le ja vä­hem­män ho­tel­li­huo­neil­le – ko­ti­mai­set lap­si­per­heet ovat tänä vuonna Lainion lu­mi­ky­län tärkein asia­kas­ryh­mä

23.12.2020 19:00 1
Tilaajille

Sir­kus­kon­sert­ti kutsuu vau­va­per­hei­tä Ko­run­diin – Karhun syn­ty­mä­päi­vil­lä saa soittaa laulaa ja liikkua

15.12.2020 14:50

Sininen Lap­pia-ta­lo juh­lis­taa lasten oi­keuk­sia – lap­si­per­heil­le uusi sivu Ro­va­nie­men verk­ko­pal­ve­luun

17.11.2020 15:15

Aino kasvoi van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­ses­sa suur­per­hees­sä ja tunsi itsensä nä­ky­mät­tö­mäk­si – "Jos rip­pi­juh­lia on ollut jo kym­me­net, eivät ne yh­den­net­tois­ta enää tunnu niin ih­meel­li­sil­tä"

08.11.2020 09:58 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Psyyk­ki­nen sairaus voi olla vaiettu per­he­sa­lai­suus

16.10.2020 06:15
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kun­nioi­ta häntä jolla on pis­sa­hä­tä

14.10.2020 06:30
Tilaajille

"Kä­si­de­siä meni ar­viol­ta mil­joo­na litraa" – Us­kal­taa­ko lasten kanssa lähteä syys­lo­ma­reis­sul­le? In­fek­tio­lää­kä­ril­lä neljä tärkeää neuvoa matkaa suun­nit­te­le­vil­le

07.10.2020 07:00
Tilaajille

Tarkan euron äiti jakaa viik­ko­ra­hat kir­je­kuo­res­sa – ra­han­käyt­töön hän asettaa tiuk­ko­ja ehtoja, eikä katso bi­let­tä­mi­seen tör­sää­mis­tä hyvällä

04.10.2020 11:07
Tilaajille

Las­ten­mu­siik­ki­yh­tye Mimmit kutsuu mukaan leik­kiin ja tans­siin! – Es­tee­tön kon­sert­ti lauan­tai­na

17.09.2020 10:00

Helmin leik­ki­mök­ki kö­röt­te­li vaarin trak­to­rin kyy­dis­sä Ra­nual­ta Ro­va­nie­mel­le – mökki vie­ri­tet­tiin pai­kal­leen tukkeja pitkin kä­si­voi­min

29.07.2020 11:59