Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapsiperheet
Rovaniemelle perustettu uusi neuvosto edistää lasten ja lapsiperheiden asioita

Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu uusi neu­vos­to edistää lasten ja lap­si­per­hei­den asioita

17.11.2023 20:00
Tilaajille
Tervolan Louen koululle jatkoaikaa – kunta alkaa maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää

Ter­vo­lan Louen kou­lul­le jat­ko­ai­kaa – kunta alkaa maksaa lap­si­per­heil­le ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sää

27.10.2023 18:03
Tilaajille
Ennen kodinhoitajat riensivät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia
Kolumni

Ennen ko­din­hoi­ta­jat rien­si­vät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia

24.09.2023 15:49 7
Rovaniemeläisen Pitkälän perheen arki helpottui kummasti, kun lastenhoitaja Henna Marsch tuli avuksi kerran viikossa – "Tästä olisi ollut hyötyä jo aiemmin"

Ro­va­nie­me­läi­sen Pit­kä­län perheen arki hel­pot­tui kum­mas­ti, kun las­ten­hoi­ta­ja Henna Marsch tuli avuksi kerran vii­kos­sa – "Tästä olisi ollut hyötyä jo aiem­min"

14.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi rahat las­ten­suo­je­lus­sa kul­keu­tu­vat si­jais­huol­toon?

12.08.2023 06:00
Panostus lapsiin ja perheisiin on investointi tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lapsiin ja per­hei­siin on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

11.08.2023 05:31 1
Ruuhkavuodet koettelevat enemmän kuin ennen – lapsiperheissä vanhempien uupumuksen taustalla vaikuttaa muun muassa koronapandemia

Ruuh­ka­vuo­det koet­te­le­vat enemmän kuin ennen – ­lap­si­per­heis­sä van­hem­pien uu­pu­muk­sen taus­tal­la vai­kut­taa muun muassa ko­ro­na­pan­de­mia

06.08.2023 11:00 4
Lapsikato on eksistentiaalinen uhka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­ka­to on ek­sis­ten­tiaa­li­nen uhka

31.07.2023 05:30 2
Koronavuosien "vauvabuumi" jäi vaisuksi eikä kääntänyt syntyvyyden suuntaa – Suomessa on sopeuduttava siihen, että ikäluokat ovat kutistuneet pysyvästi
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­sien "vau­va­buu­mi" jäi vai­suk­si eikä kään­tä­nyt syn­ty­vyy­den suuntaa – ­Suo­mes­sa on so­peu­dut­ta­va siihen, että ikä­luo­kat ovat ku­tis­tu­neet py­sy­väs­ti

29.07.2023 05:00 11
Hallitusohjelma uhkaa heikentää köyhien lapsiperheiden sosiaaliturvaa – ohjelman lapsivaikutukset tutkittava ennen toteuttamista
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma uhkaa hei­ken­tää köyhien lap­si­per­hei­den so­siaa­li­tur­vaa – oh­jel­man lap­si­vai­ku­tuk­set tut­kit­ta­va ennen to­teut­ta­mis­ta

16.07.2023 17:30 23
Valtuutetut ehdottavat Tornioon 1 000 euron vauvarahaa syntyvyyden lisäämiseksi

Val­tuu­te­tut eh­dot­ta­vat Tor­nioon 1 000 euron vau­va­ra­haa syn­ty­vyy­den li­sää­mi­sek­si

12.06.2023 21:30 2
Tilaajille
Raskaana ollessani haaveilin, miten näyttäisin lapselleni maailmaa – sitten haaveestani tuli vähän nolo
Kolumni

Ras­kaa­na ol­les­sa­ni haa­vei­lin, miten näyt­täi­sin lap­sel­le­ni maail­maa – sitten haa­vees­ta­ni tuli vähän nolo

09.05.2023 05:00 3
Satavuotiaasta talosta Oulun Pikisaaressa tuli koti aikuisten ehdoilla: yksiö vieraille, persoonallisia piharakennuksia ja luksusunelmia arkeen

Sa­ta­vuo­tiaas­ta talosta Oulun Pi­ki­saa­res­sa tuli koti ai­kuis­ten eh­doil­la: yksiö vie­rail­le, per­soo­nal­li­sia pi­ha­ra­ken­nuk­sia ja luk­sus­unel­mia arkeen

29.04.2023 06:30
Tilaajille
Simo antaa uusista merenrantatonteista 5 000 euron alennuksen lapsiperheille

Simo antaa uusista me­ren­ran­ta­ton­teis­ta 5 000 euron alen­nuk­sen lap­si­per­heil­le

25.04.2023 17:30
Tilaajille
Rovaniemelle tarvitaan lisää perheen yhteisiä harrastusmahdollisuuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­le tar­vi­taan lisää perheen yh­tei­siä har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia

12.04.2023 06:01 1
Tilaajille
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

09.04.2023 11:30 5
Tilaajille
Onni taipuu huonosti kahvipöytäkeskusteluihin – silti hyvistä hetkistä kannattaa tehdä mahdollisimman suuri numero
Kolumni

Onni taipuu huo­nos­ti kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lui­hin – silti hyvistä het­kis­tä kan­nat­taa tehdä mah­dol­li­sim­man suuri numero

14.03.2023 06:00 4
Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den köyhyys on rat­kais­ta­vis­sa oleva ongelma

23.02.2023 05:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den apu tur­vat­ta­va

23.02.2023 05:10
Tilaajille
Jos ei ole lapsia, ei ole tulevaisuutta
Kolumni

Jos ei ole lapsia, ei ole tu­le­vai­suut­ta

13.02.2023 06:00 15