Synnytykset
Lappiin syntyy uusia lapsia enemmän kuin viime vuonna, mutta synnytykset pyörivät poikkeusluvan turvin

Lappiin syntyy uusia lapsia enemmän kuin viime vuonna, mutta syn­ny­tyk­set pyö­ri­vät poik­keus­lu­van turvin

17.09.2020 06:30 0
Tilaajille
“Synnytykseen osallistumisen pitäisi olla isän oikeus” - merilappilaispari odottaa vauvaa ristiriitaisissa tunnelmissa, koronarajoituksia höllennetty toistaisesti

“Syn­ny­tyk­seen osal­lis­tu­mi­sen pitäisi olla isän oikeus” - me­ri­lap­pi­lais­pa­ri odottaa vauvaa ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia höl­len­net­ty tois­tai­ses­ti

03.06.2020 14:08 0
Mia Johanssonin toinen raskaus keskeytyi kohtukuolemaan ja kolmas myöhäiseen keskenmenoon – ”Mietin, miten näin voi tapahtua kahdesti peräkkäin”

Mia Jo­hans­so­nin toinen raskaus kes­key­tyi koh­tu­kuo­le­maan ja kolmas myö­häi­seen kes­ken­me­noon – ”Mie­tin, miten näin voi ta­pah­tua kah­des­ti pe­räk­käin”

30.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Kätilön sydäntä riipii, kun vauvat ja äidit eristetään rakkaistaan – synnytysosastojen koronarajoituksia lievennetään ja isät pääsevät vauvojen luo Lapissakin kesäkuun alussa

Kätilön sydäntä riipii, kun vauvat ja äidit eris­te­tään rak­kais­taan – syn­ny­tys­osas­to­jen ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­ne­tään ja isät pää­se­vät vau­vo­jen luo La­pis­sa­kin ke­sä­kuun alussa

29.05.2020 08:02 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa pannaan jo alulle vauvoja, jotka syntyvät nykyisen poikkeusluvan päätyttyä

Län­si-Poh­jas­sa pannaan jo alulle vau­vo­ja, jotka syn­ty­vät ny­kyi­sen poik­keus­lu­van pää­tyt­tyä

18.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Niskasten kuopus syntyi koronakeväänä  – oli kova paikka, kun isän piti lähteä synnytyksen jälkeen kotiin

Nis­kas­ten kuopus syntyi ko­ro­na­ke­vää­nä – oli kova paikka, kun isän piti lähteä syn­ny­tyk­sen jälkeen kotiin

06.05.2020 09:04 0
Pikkuvauvan isä pelästyi, kun raivosi ja riiteli koko ajan: "Ajattelin, ettei minun kuulu olla tällainen" – Isien masennus voi oireilla oudoilla tavoilla

Pik­ku­vau­van isä pe­läs­tyi, kun raivosi ja riiteli koko ajan: "A­jat­te­lin, ettei minun kuulu olla täl­lai­nen" – Isien ma­sen­nus voi oi­reil­la ou­doil­la ta­voil­la

27.04.2020 07:00 0
Tilaajille
"Olen toiveikas, ettei synnytysten määrä enää laskisi" – Länsi-Pohjan kevät oli synnytysten osalta vilkas, mutta vielä ei tiedetä, poikiiko kotikaranteeni Lappiin edellisvuotta enemmän vauvoja

"Olen toi­vei­kas, ettei syn­ny­tys­ten määrä enää las­ki­si" – Län­si-Poh­jan kevät oli syn­ny­tys­ten osalta vilkas, mutta vielä ei tie­de­tä, poi­kii­ko ko­ti­ka­ran­tee­ni Lappiin edel­lis­vuot­ta enemmän vauvoja

22.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Puoliso ei pääse enää katsomaan lastaan osastolle – synnytyksiin liittyviä rajoituksia kiristettiin myös Lapissa

Puoliso ei pääse enää kat­so­maan lastaan osas­tol­le – syn­ny­tyk­siin liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia ki­ris­tet­tiin myös Lapissa

06.04.2020 17:24 0
Tilaajille
Äidit kertovat, miltä tuntuu saada lapsi yksin tai synnyttää, kun tietää, ettei sikiö ole enää hengissä – Kätilö auttaa perheen uuden elämän alkuun

Äidit ker­to­vat, miltä tuntuu saada lapsi yksin tai syn­nyt­tää, kun tietää, ettei sikiö ole enää hen­gis­sä – Kätilö auttaa perheen uuden elämän alkuun

22.02.2020 07:00 0
Tilaajille
Kommentti: Ilman kätilöitä olisin voinut menehtyä ensimmäiseen synnytykseen tai kaksi vastasyntyneistäni olisi vammautunut

Kom­ment­ti: Ilman kä­ti­löi­tä olisin voinut me­neh­tyä en­sim­mäi­seen syn­ny­tyk­seen tai kaksi vas­ta­syn­ty­neis­tä­ni olisi vam­mau­tu­nut

22.02.2020 07:00 0
Kätilöiden huoli ei näy vahinkoilmoituksissa – Viime vuonna korvauksia maksettiin 18 tapauksessa, jotka liittyivät alatiesynnytyksiin tai keisarileikkauksiin

Kä­ti­löi­den huoli ei näy va­hin­ko­il­moi­tuk­sis­sa – Viime vuonna kor­vauk­sia mak­set­tiin 18 ta­pauk­ses­sa, jotka liit­tyi­vät ala­tie­syn­ny­tyk­siin tai kei­sa­ri­leik­kauk­siin

17.02.2020 19:46 0
Tilaajille
Kätilöliiton mukaan huoli synnyttäjien ja vauvojen turvallisuudesta on maanlaajuinen – "Arvostammeko me uusien lasten syntymää ja perheitä satsaamalla heihin?"

Kä­ti­lö­lii­ton mukaan huoli syn­nyt­tä­jien ja vau­vo­jen tur­val­li­suu­des­ta on maan­laa­jui­nen – "Ar­vos­tam­me­ko me uusien lasten syn­ty­mää ja per­hei­tä sat­saa­mal­la hei­hin?"

16.02.2020 15:30 0
Mehiläinen haluaa saada lisää synnyttäjiä Ruotsista Kemiin

Me­hi­läi­nen haluaa saada lisää syn­nyt­tä­jiä Ruot­sis­ta Kemiin

15.01.2020 10:20 0
Tässä on Lapin keskussairaalan vuosikymmenen ensimmäinen vauva – uusi vuosi alkoi yhtä vauvavilkkaasti kuin edellinen päättyi

Tässä on Lapin kes­kus­sai­raa­lan vuo­si­kym­me­nen en­sim­mäi­nen vauva – uusi vuosi alkoi yhtä vau­va­vilk­kaas­ti kuin edel­li­nen päättyi

01.01.2020 19:16 0
Tilaajille
Joko vauvapula helpottaa? Synnytysten määrä Lapin keskussairaalassa kääntyi niukkaan nousuun

Joko vau­va­pu­la hel­pot­taa? Syn­ny­tys­ten määrä Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa kääntyi niuk­kaan nousuun

20.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Länsi-Pohjan synnytykset ovat taas katkolla, kiitos Lapin yhteistyökyvyttömyyden
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­set ovat taas kat­kol­la, kiitos Lapin yh­teis­työ­ky­vyt­tö­myy­den

18.12.2019 13:32 0
Tilaajille
Länsi-Pohja on tehnyt voitavansa, mutta riittääkö se? Ministeriön mukaan synnytystoiminnan poikkeusluvan ehdot eivät täyty

Län­si-Poh­ja on tehnyt voi­ta­van­sa, mutta riit­tää­kö se? Mi­nis­te­riön mukaan syn­ny­tys­toi­min­nan poik­keus­lu­van ehdot eivät täyty

17.12.2019 17:59 0
Tilaajille
Seinä nousi vastaan Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytystoiminnan neuvotteluissa: "Yhteistä näkemystä ministeriölle ei löydetty"

Seinä nousi vastaan Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien syn­ny­tys­toi­min­nan neu­vot­te­luis­sa: "Yh­teis­tä nä­ke­mys­tä mi­nis­te­riöl­le ei löy­det­ty"

02.12.2019 18:14 0
Tilaajille
Oulaskankaan kohtalo vei tutkijaksi: Väitöskirjasta tuli kätilön ainokainen

Ou­las­kan­kaan kohtalo vei tut­ki­jak­si: Väi­tös­kir­jas­ta tuli kätilön ai­no­kai­nen

25.11.2019 21:01 0
Tilaajille