pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Synnytykset
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

16.12.2021 10:00
Tilaajille
Tuhat vauvaa tulossa täyteen: LKS:n synnytyssaleissa on kuultu tänä vuonna lapsen ensiparkaisu useammin kuin moneen vuoteen

Tuhat vauvaa tulossa täy­teen: LKS:n syn­ny­tys­sa­leis­sa on kuultu tänä vuonna lapsen en­si­par­kai­su useam­min kuin moneen vuoteen

04.12.2021 18:00 4
Tilaajille
Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ihmeidentekijät, joita sairaala on täynnä
Kolumni

Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ih­mei­den­te­ki­jät, joita sai­raa­la on täynnä

27.09.2021 10:18 2
Tilaajille
"Etenkin moni ensisynnyttäjä on epätietoinen siitä, mitä kotona uskaltaisi tehdä, miten uskaltaa liikkua" – Fysioterapeuttisen jälkitarkastuksen keskiössä on synnyttänyt äiti

"E­ten­kin moni en­si­syn­nyt­tä­jä on epä­tie­toi­nen siitä, mitä kotona us­kal­tai­si tehdä, miten us­kal­taa liik­kua" – Fy­sio­te­ra­peut­ti­sen jäl­ki­tar­kas­tuk­sen kes­kiös­sä on syn­nyt­tä­nyt äiti

25.05.2021 10:22 3
Tilaajille
Hirttiöniemen Doulametsässä voi pohtia tulevaa synnytysmatkaa

Hirt­tiö­nie­men Dou­la­met­säs­sä voi pohtia tulevaa syn­ny­tys­mat­kaa

24.03.2021 16:20
LKS:n some-kätilöiden Instagram-postauksilla  yli 2 000 seuraajaa – juhlan kunniaksi kätilöt  ajoivat kilpaa työtuoleilla: katso hauska video!

LKS:n so­me-kä­ti­löi­den Ins­tag­ram-pos­tauk­sil­la yli 2 000 seu­raa­jaa – juhlan kun­niak­si kätilöt ajoivat kilpaa työ­tuo­leil­la: katso hauska video!

24.03.2021 10:46
Lapin keskussairaalassa ennakoidaan yli tuhannen vauvan vuotta – "Mukava ajatella, että koronasta on ehkä seurannut jotain hyvääkin"

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa en­na­koi­daan yli tu­han­nen vauvan vuotta – "Mukava aja­tel­la, että ko­ro­nas­ta on ehkä seu­ran­nut jotain hy­vää­kin"

19.03.2021 09:41 3
Sadan tammikuu-vauvan raja meni rikki Lapin keskussairaalassa

Sadan tam­mi­kuu-vau­van raja meni rikki Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

31.01.2021 11:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos jat­ko­lu­vas­ta, mutta …

26.11.2020 07:51
Tilaajille
Pusupostia puoluetoimistolta
Kolumni

Pu­su­pos­tia puo­lue­toi­mis­tol­ta

26.11.2020 06:01 1
Tilaajille
Lappiin perustettava hyvinvointialue pääsee ensi töinään ratkomaan maakuntaa kipeästi repivää synnytyskiistaa

Lappiin pe­rus­tet­ta­va hy­vin­voin­ti­alue pääsee ensi töinään rat­ko­maan maa­kun­taa ki­peäs­ti repivää syn­ny­tys­kiis­taa

23.11.2020 19:30
Tilaajille
Synnytykset jatkuvat Länsi-Pohjassa – Ministeri Kiuru: "Olisi kohtuutonta olla myöntämättä poikkeuslupaa"

Syn­ny­tyk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jas­sa – Mi­nis­te­ri Kiuru: "Olisi koh­tuu­ton­ta olla myön­tä­mät­tä poik­keus­lu­paa"

20.11.2020 18:57
Tilaajille
Meri-Lappiin kaivataan synnytysrauhaa jatkuvan epätietoisuuden sijasta
Pääkirjoitus

Me­ri-Lap­piin kai­va­taan syn­ny­tys­rau­haa jat­ku­van epä­tie­toi­suu­den sijasta

13.11.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syn­ny­tyk­set säi­ly­tet­tä­vä Län­si-Poh­jas­sa

13.11.2020 05:00
Tilaajille
On vastuunkannon aika, ministeri Kiuru
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On vas­tuun­kan­non aika, mi­nis­te­ri Kiuru

13.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa tehdään koronatesti kaikille synnyttäjille, Lapin sairaaloilla on edelleen koronarajoituksia voimassa – "Jos tämä olisi ensimmäinen synnytys, ottaisin tämän kenties raskaammin"

Län­si-Poh­jas­sa tehdään ko­ro­na­tes­ti kai­kil­le syn­nyt­tä­jil­le, Lapin sai­raa­loil­la on edel­leen ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia voi­mas­sa – "Jos tämä olisi en­sim­mäi­nen syn­ny­tys, ot­tai­sin tämän kenties ras­kaam­min"

05.11.2020 06:30
Tilaajille
Länsi-Pohjan synnytyslupa on voimassa enää viikkoja – "Kielteinen päätös olisi hankala äideille"

Län­si-Poh­jan syn­ny­tys­lu­pa on voi­mas­sa enää viik­ko­ja – "Kiel­tei­nen päätös olisi hankala äi­deil­le"

02.11.2020 15:06 1
Tilaajille
Lappiin syntyy uusia lapsia enemmän kuin viime vuonna, mutta synnytykset pyörivät poikkeusluvan turvin

Lappiin syntyy uusia lapsia enemmän kuin viime vuonna, mutta syn­ny­tyk­set pyö­ri­vät poik­keus­lu­van turvin

17.09.2020 06:30
Tilaajille
“Synnytykseen osallistumisen pitäisi olla isän oikeus” - merilappilaispari odottaa vauvaa ristiriitaisissa tunnelmissa, koronarajoituksia höllennetty toistaisesti

“Syn­ny­tyk­seen osal­lis­tu­mi­sen pitäisi olla isän oikeus” - me­ri­lap­pi­lais­pa­ri odottaa vauvaa ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia höl­len­net­ty tois­tai­ses­ti

03.06.2020 14:08
Mia Johanssonin toinen raskaus keskeytyi kohtukuolemaan ja kolmas myöhäiseen keskenmenoon – ”Mietin, miten näin voi tapahtua kahdesti peräkkäin”

Mia Jo­hans­so­nin toinen raskaus kes­key­tyi koh­tu­kuo­le­maan ja kolmas myö­häi­seen kes­ken­me­noon – ”Mie­tin, miten näin voi ta­pah­tua kah­des­ti pe­räk­käin”

30.05.2020 08:00
Tilaajille