Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Tervola
Kuukausi
Suuri varastorakennus työkoneineen paloi Tervolassa – henkilövahingoilta vältyttiin

Suuri va­ras­to­ra­ken­nus työ­ko­nei­neen paloi Ter­vo­las­sa – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

07.01.2023 15:57
Tilaajille
Asuinrakennus syttyi tuleen kesken takanlämmityksen Tervolassa torstai-iltana

Asuin­ra­ken­nus syttyi tuleen kesken ta­kan­läm­mi­tyk­sen Ter­vo­las­sa tors­tai-il­ta­na

05.01.2023 19:02
Tilaajille
Mitä opit viime vuodesta? - Lounais-Lapin alueen kunnan- ja kaupunginjohtajat muistelevat viime vuotta ja katsovat tulevaisuuteen

Mitä opit viime vuo­des­ta? - Lou­nais-La­pin alueen kunnan- ja kau­pun­gin­joh­ta­jat muis­te­le­vat viime vuotta ja kat­so­vat tu­le­vai­suu­teen

05.01.2023 09:37
Tervolassa paloi lato täynnä puutavaraa

Ter­vo­las­sa paloi lato täynnä puu­ta­va­raa

31.12.2022 11:06
Tilaajille
Näin lappilaisten sote-palvelut muuttuvat uudenvuodenyönä: e-laskut katkeavat, käteisen käyttö loppuu ja puhelinnumeroita vaihtuu

Näin lap­pi­lais­ten sote-pal­ve­lut muut­tu­vat uu­den­vuo­de­nyö­nä: e-las­kut kat­kea­vat, kä­tei­sen käyttö loppuu ja pu­he­lin­nu­me­roi­ta vaihtuu

30.12.2022 16:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­väs­tit sote-lau­ta­kun­nil­le

29.12.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tervolan Energia ja Vesi oy hyvittää sähkönsiirron joulu-tammikuun perusmaksut asiakkailleen – kunta tukee yhtiötä 200 000 eurolla

Ter­vo­lan Energia ja Vesi oy hy­vit­tää säh­kön­siir­ron jou­lu-tam­mi­kuun pe­rus­mak­sut asiak­kail­leen – kunta tukee yhtiötä 200 000 eurolla

22.12.2022 18:16
Tilaajille
Tervolassa voi hakea korotettua vauvarahaa ensi vuodesta lähtien – ensimmäiset 2 000 euroa voidaan maksaa heti, kun lapsen tiedot ovat digi- ja väestötietovirastolla

Ter­vo­las­sa voi hakea ko­ro­tet­tua vau­va­ra­haa ensi vuo­des­ta lähtien – en­sim­mäi­set 2 000 euroa voidaan maksaa heti, kun lapsen tiedot ovat digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­la

18.12.2022 12:39 2
Tilaajille
Vuoden 2023 talousarviot hyväksyttiin Simossa ja Tervolassa  – "Vauvarahaan tulee nyt merkittävä korotus"

Vuoden 2023 ta­lous­ar­viot hy­väk­syt­tiin Simossa ja Ter­vo­las­sa – "­Vau­va­ra­haan tulee nyt mer­kit­tä­vä ko­ro­tus"

13.12.2022 17:06
Tervolassa lauantaina palanut omakotitalo syttyi uudelleen tuleen sunnuntaiaamuna – pelastuslaitos sammutti kytöpalon

Ter­vo­las­sa lauan­tai­na palanut oma­ko­ti­ta­lo syttyi uu­del­leen tuleen sun­nun­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti ky­tö­pa­lon

11.12.2022 13:28
Tilaajille
Sivullinen huomasi omakotitalon palon Tervolassa, liekit löivät jo ulos avun saapuessa paikalle

Si­vul­li­nen huomasi oma­ko­ti­ta­lon palon Ter­vo­las­sa, liekit löivät jo ulos avun saa­pues­sa pai­kal­le

10.12.2022 20:55
Tervolan ikäihmiselle on asiointiavustajan palveluja tarjolla ensi vuonna kokeiluluonteisesti

Ter­vo­lan ikä­ih­mi­sel­le on asioin­ti­avus­ta­jan pal­ve­lu­ja tar­jol­la ensi vuonna ko­kei­lu­luon­tei­ses­ti

01.12.2022 14:34
Tilaajille
Sote-uudistus tuo epävarmuutta Tervolan taloudenpitoon – kunnanvaltuusto päättää ensi vuoden talouasioista 8. joulukuuta

Sote-uu­dis­tus tuo epä­var­muut­ta Ter­vo­lan ta­lou­den­pi­toon – kun­nan­val­tuus­to päättää ensi vuoden ta­loua­siois­ta 8. jou­lu­kuu­ta

01.12.2022 14:16
Tilaajille
Omakotitalo paloi Tervolassa Nelostien varrella – tien yksi kaista suljettu liikenteeltä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Ter­vo­las­sa Ne­los­tien var­rel­la – tien yksi kaista sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

15.11.2022 23:05
Tilaajille
Motokuskeille hyvin töitä tarjolla – Tervolan vuoden yrittäjä Jukka-Pekka Moisio siirtyi urakoimaan turvesoilta metsiin

Mo­to­kus­keil­le hyvin töitä tar­jol­la – Ter­vo­lan vuoden yrit­tä­jä Juk­ka-Pek­ka Moisio siirtyi ura­koi­maan tur­ve­soil­ta metsiin

12.11.2022 22:00
Tilaajille

Ter­vo­lan kunta laskee va­ki­tuis­ten asuin­ra­ken­nus­ten kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tia

09.11.2022 20:31
Tilaajille
Sahan perusteellinen uudistus tuo lisää työtä Tervolaan – Ukrainan jälleenrakennus voi niellä puuta

Sahan pe­rus­teel­li­nen uu­dis­tus tuo lisää työtä Ter­vo­laan – Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­nus voi niellä puuta

02.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Tervolan Kuoringin ja Vitsakankaan tuulivoimayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville

Ter­vo­lan Kuo­rin­gin ja Vit­sa­kan­kaan tuu­li­voi­ma­yleis­kaa­vo­jen osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

26.10.2022 14:52
Tilaajille
Tervolan keskustan palvelut paranivat – uuden K-Marketin myyntipinta-ala on tuplasti suurempi kuin entisessä kauppakiinteistössä

Ter­vo­lan kes­kus­tan pal­ve­lut pa­ra­ni­vat – uuden K-Mar­ke­tin myyn­ti­pin­ta-ala on tup­las­ti suu­rem­pi kuin en­ti­ses­sä kaup­pa­kiin­teis­tös­sä

20.10.2022 18:00 5
Tilaajille
Tervolassa päätettiin ottaa käyttöön 500 euron rekrytointivihjepalkkio

Ter­vo­las­sa pää­tet­tiin ottaa käyt­töön 500 euron rek­ry­toin­ti­vih­je­palk­kio

13.10.2022 17:00
Tilaajille