juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tervola
Kuukausi
Metsästys kiinnostaa nuoria - Tervolassa järjestetyllä Metso-leirillä lapset pääsivät opettelemaan erätaitoja

Met­säs­tys kiin­nos­taa nuoria - Ter­vo­las­sa jär­jes­te­tyl­lä Met­so-lei­ril­lä lapset pää­si­vät opet­te­le­maan erä­tai­to­ja

23.06.2022 15:08
Uusi lampola valmistuu Tervolaan - syksyllä Lappian Louen opetusmaatilalle muuttaa arvokasta alkuperäiskarjaa

Uusi lampola val­mis­tuu Ter­vo­laan - syk­syl­lä Lappian Louen ope­tus­maa­ti­lal­le muuttaa ar­vo­kas­ta al­ku­pe­räis­kar­jaa

15.06.2022 13:00
Lappia pitää huolta geenipankkikarjasta – Pelson lapinlehmät ja suomenlampaat tulevat syksyllä Louelle

Lappia pitää huolta gee­ni­pank­ki­kar­jas­ta – Pelson la­pin­leh­mät ja suo­men­lam­paat tulevat syk­syl­lä Louelle

09.06.2022 16:55
Tilaajille
Mika Grönvall lähti yllättäen Tervolaan tekniseksi johtajaksi – pitkään Kemin kaupungin palveluksessa työskennellyt konkari halusi muutosta työelämäänsä

Mika Grön­vall lähti yl­lät­täen Ter­vo­laan tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si – pitkään Kemin kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­nel­lyt konkari halusi muu­tos­ta työ­elä­mään­sä

03.06.2022 16:28 6
Tilaajille
Vanhemmat
Tervolan Vitsakankaalla kaadettiin rauhoitetun sääksen pesäpuu – ylitarkastaja: "tuomittava ja tarpeeton teko"

Ter­vo­lan Vit­sa­kan­kaal­la kaa­det­tiin rau­hoi­te­tun sääksen pesäpuu – yli­tar­kas­ta­ja: "tuo­mit­ta­va ja tar­pee­ton teko"

19.05.2022 18:41 8
Tilaajille
Sairaanhoitajapula pakottaa Tervolan muuttamaan vuodeosaston hoivaosastoksi kesän ajaksi – potilaspaikkamäärä vähenee

Sai­raan­hoi­ta­ja­pu­la pa­kot­taa Ter­vo­lan muut­ta­maan vuo­de­osas­ton hoi­va­osas­tok­si kesän ajaksi – po­ti­las­paik­ka­mää­rä vähenee

17.05.2022 17:04 2
Tilaajille
Mika Grönvall ja Henri Izadi ottivat uudet johtajanvirkansa vastaan Tervolasta

Mika Grön­vall ja Henri Izadi ottivat uudet joh­ta­jan­vir­kan­sa vastaan Ter­vo­las­ta

17.05.2022 10:34 1
Tilaajille
Tervola löysi Leiri-Kätkälle ostajan – kunnanhallitus päätti myös henkilöstön matkakulujen korvaamisesta ja tuulivoimasta

Tervola löysi Lei­ri-Kät­käl­le ostajan – kun­nan­hal­li­tus päätti myös hen­ki­lös­tön mat­ka­ku­lu­jen kor­vaa­mi­ses­ta ja tuu­li­voi­mas­ta

16.05.2022 20:43 1
Tilaajille
Tervola ei elä Kemin siivellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tervola ei elä Kemin sii­vel­lä

06.05.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tervola elää muiden kus­tan­nuk­sel­la

28.04.2022 05:00
Tilaajille
Tervolassa tiellä 929 nopeusrajoitus on toistaiseksi vain 60 km/t tien huonon kunnon vuoksi

Ter­vo­las­sa tiellä 929 no­peus­ra­joi­tus on tois­tai­sek­si vain 60 km/t tien huonon kunnon vuoksi

14.04.2022 08:22 2
Tervola teki ylijäämäisen tilinpäätöksen

Tervola teki yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

13.04.2022 16:11 4
Tilaajille
Tervola käynnistää Vitsakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan – tuulivoimayhtiön tavoitteena rakentaa alueelle noin 20 voimalaa

Tervola käyn­nis­tää Vit­sa­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton osa­yleis­kaa­van laa­din­nan – tuu­li­voi­ma­yh­tiön ta­voit­tee­na ra­ken­taa alueel­le noin 20 voi­ma­laa

08.04.2022 11:55 3
Tilaajille
Tervolalaisen Päivin kotirauha radan varressa uhkaa mennä tasoristeysmuutosten vuoksi – puut aiotaan kaataa ja ikkunan alle tulee tie

Ter­vo­la­lai­sen Päivin ko­ti­rau­ha radan var­res­sa uhkaa mennä ta­so­ris­teys­muu­tos­ten vuoksi – puut aiotaan kaataa ja ikkunan alle tulee tie

07.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Tervolaan avataan huhtikuun aikana villan vastaanottopiste – tukee Lappian suunnitelmia lampaiden kasvatuksesta

Ter­vo­laan avataan huh­ti­kuun aikana villan vas­taan­ot­to­pis­te – tukee Lappian suun­ni­tel­mia lam­pai­den kas­va­tuk­ses­ta

31.03.2022 13:48
Tilaajille
Tervola on saanut paikattua hoidon henkilövajetta – kunnan sote-osastolta lähti viime vuoden lopulla paljon työntekijöitä työhyvinvoinnin ongelmien vuoksi

Tervola on saanut pai­kat­tua hoidon hen­ki­lö­va­jet­ta – kunnan so­te-osas­tol­ta lähti viime vuoden lopulla paljon työn­te­ki­jöi­tä työ­hy­vin­voin­nin on­gel­mien vuoksi

09.03.2022 19:30
Tilaajille
Tervolan museo avataan toukokuun lopulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vo­lan museo avataan tou­ko­kuun lopulla

09.03.2022 18:22
Auto suistui ojaan Nelostiellä Tervolassa, kaikki autossa olleet pääsivät omin voimin ulos

Auto suistui ojaan Ne­los­tiel­lä Ter­vo­las­sa, kaikki autossa olleet pää­si­vät omin voimin ulos

08.03.2022 06:36
Tervolassa tuli viides uusi tuulikaava vireille – tutkimus: liikenteen melu haittaa, tuulivoiman ei

Ter­vo­las­sa tuli viides uusi tuu­li­kaa­va vi­reil­le – tut­ki­mus: lii­ken­teen melu hait­taa, tuu­li­voi­man ei

07.03.2022 18:12 3
Tilaajille
Pyöräkuormaaja tuhoutui täysin tulipalossa sahan pihalla Tervolassa

Pyö­rä­kuor­maa­ja tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa sahan pihalla Ter­vo­las­sa

02.03.2022 07:13