Koulut
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Harri Rapo

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ra­lam­men uusi koulu vanhan ton­til­le

05:00 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
"Kyllä niitä säästöjä tulee" – Rovaniemen koulujen määrä saattaa olla vähenemässä kolmella

"Kyllä niitä sääs­tö­jä tulee" – Ro­va­nie­men kou­lu­jen määrä saattaa olla vä­he­ne­mäs­sä kol­mel­la

17.09.2020 18:30 4
Tilaajille
Kuukausi
Jesse ja Jami Hietikko aloittivat koulun vuotta ikätovereitaan myöhemmin – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiusaamiselta, mutta harva perhe käyttää mahdollisuutta

Jesse ja Jami Hie­tik­ko aloit­ti­vat koulun vuotta ikä­to­ve­rei­taan myö­hem­min – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiu­saa­mi­sel­ta, mutta harva perhe käyttää mah­dol­li­suut­ta

13.09.2020 08:01 1
Tilaajille
Poissaoloryöpsähdys rauhoittui Rovaniemen kouluissa – THL:n uudet koronavirusohjeet vähensivät oppilaiden poissaoloja, kun hengitystieinfektiosta ei enää joudu automaattisesti koronatestiin

Pois­sa­olo­ryöp­säh­dys rau­hoit­tui Ro­va­nie­men kou­luis­sa – THL:n uudet ko­ro­na­vi­rus­oh­jeet vä­hen­si­vät op­pi­lai­den pois­sao­lo­ja, kun hen­gi­tys­tie­in­fek­tios­ta ei enää joudu au­to­maat­ti­ses­ti ko­ro­na­tes­tiin

08.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Rovaniemellä Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven kouluja uhkaa lakkauttaminen – Kylien asukkaille järjestetään kuulemistilaisuudet ensi viikolla

Ro­va­nie­mel­lä Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven kouluja uhkaa lak­kaut­ta­mi­nen – Kylien asuk­kail­le jär­jes­te­tään kuu­le­mis­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la

07.09.2020 14:50 2
Tilaajille
Ivalon koulukeskuksen rakentaminen aloitettiin kesällä – kustannukset 26,3 miljoonaa euroa, rakennukseen on suunniteltu opetustilojen lisäksi kuntosali ja elokuvateatteri

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kesällä – kus­tan­nuk­set 26,3 mil­joo­naa euroa, ra­ken­nuk­seen on suun­ni­tel­tu ope­tus­ti­lo­jen lisäksi kun­to­sa­li ja elo­ku­va­teat­te­ri

04.09.2020 08:56 1
Tilaajille
Päiväkirja: Luonto lepää, kaikki ei käsitä

Päi­vä­kir­ja: Luonto lepää, kaikki ei käsitä

04.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Hillatien koulu sai uuden keittiön, pihan ja peruskorjattuja tiloja – Laajennus valmistuu heinäkuussa 2021

Hil­la­tien koulu sai uuden keit­tiön, pihan ja pe­rus­kor­jat­tu­ja tiloja – Laa­jen­nus val­mis­tuu hei­nä­kuus­sa 2021

25.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomen suurimman puukoulun tieltä jyrättiin yhdeksän lähikoulua, ja sama voi pian tapahtua muuallakin – Suomessa on ihan liikaa kouluja ja liian vähän oppilaita

Suomen suu­rim­man puu­kou­lun tieltä jy­rät­tiin yh­dek­sän lä­hi­kou­lua, ja sama voi pian ta­pah­tua muual­la­kin – Suo­mes­sa on ihan liikaa kouluja ja liian vähän op­pi­lai­ta

22.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Kouluverkkoa myllätään ympäri Lappia – Oppilaat vähenevät kaikkialla, Sodankylässä kahden koulun lakkautusuhka

Kou­lu­verk­koa myl­lä­tään ympäri Lappia – Op­pi­laat vä­he­ne­vät kaik­kial­la, So­dan­ky­läs­sä kahden koulun lak­kau­tus­uh­ka

21.08.2020 18:30 0
Tilaajille
"Syksyn nuha-aika on haastava" – Poikajärven perheessä Rovaniemellä on otettu viikon sisällä neljä koronatestiä, jotta kouluun ja töihin pääsisi takaisin

"Syksyn nu­ha-ai­ka on haas­ta­va" – Poi­ka­jär­ven per­hees­sä Ro­va­nie­mel­lä on otettu viikon sisällä neljä ko­ro­na­tes­tiä, jotta kouluun ja töihin pääsisi ta­kai­sin

20.08.2020 19:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Koulut alkavat Lapissa tänään muualla, paitsi Utsjoella – Koko maassa Koulutaipaleen aloittaa Opetushallituksen mukaan noin 60  000 ekaluokkalaista

Koulut alkavat Lapissa tänään muual­la, paitsi Uts­joel­la – Koko maassa Kou­lu­tai­pa­leen aloit­taa Ope­tus­hal­li­tuk­sen mukaan noin 60 000 eka­luok­ka­lais­ta

12.08.2020 08:53 0
Vaaranlammen koulun sijoituspäätös syyskuussa – Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta joutuu valitsemaan kahden sijoituspaikan väliltä

Vaa­ran­lam­men koulun si­joi­tus­pää­tös syys­kuus­sa – Ro­va­nie­men kau­pun­gin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta joutuu va­lit­se­maan kahden si­joi­tus­pai­kan väliltä

11.08.2020 07:00 4
Tilaajille
Rovaniemi palkkaa koronatuella työntekijöitä peruskouluihin – Avustusta ollaan hakemassa myös lukiokoulutukseen

Ro­va­nie­mi palkkaa ko­ro­na­tuel­la työn­te­ki­jöi­tä pe­rus­kou­lui­hin – Avus­tus­ta ollaan ha­ke­mas­sa myös lu­kio­kou­lu­tuk­seen

07.08.2020 09:53 0
Tilaajille
Koulut alkavat lähiopetuksessa "hälytysvalmiudessa" ensi viikolla – "Kaksi viikkoa lähiopetusta keväällä oli hyvää harjoitusta syksyä varten"

Koulut alkavat lä­hi­ope­tuk­ses­sa "hä­ly­tys­val­miu­des­sa" ensi vii­kol­la – "Kaksi viikkoa lä­hi­ope­tus­ta ke­vääl­lä oli hyvää har­joi­tus­ta syksyä varten"

07.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Sodankylä pyrkii tasapainottamaan talouttaan – opetuksen keskittämistä esitetään Tähtikunnan koululle

So­dan­ky­lä pyrkii ta­sa­pai­not­ta­maan ta­lout­taan – ope­tuk­sen kes­kit­tä­mis­tä esi­te­tään Täh­ti­kun­nan kou­lul­le

06.08.2020 12:28 0
Tilaajille
Koronatesteihin matalalla kynnyksellä – Resursseja testaamiseen lisätään tarpeen mukaan esimerkiksi syksyn flunssakaudella

Ko­ro­na­tes­tei­hin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä – Re­surs­se­ja tes­taa­mi­seen li­sä­tään tarpeen mukaan esi­mer­kik­si syksyn fluns­sa­kau­del­la

04.08.2020 14:56 0
Suurkoulut tulevat – Suomen peruskouluverkko voi harventua 20 vuodessa lähes puoleen nykyisestä

Suur­kou­lut tulevat – Suomen pe­rus­kou­lu­verk­ko voi har­ven­tua 20 vuo­des­sa lähes puoleen ny­kyi­ses­tä

04.08.2020 10:18 0
Kemi aikoo tiivistää kouluverkkoa, koska lasten määrä on vähenemässä sadoilla – "Tilastot ovat aika lohdutonta kertomaa"

Kemi aikoo tii­vis­tää kou­lu­verk­koa, koska lasten määrä on vä­he­ne­mäs­sä sa­doil­la – "Ti­las­tot ovat aika loh­du­ton­ta ker­to­maa"

17.07.2020 20:56 0
Tilaajille
Merkityksellinen sateenkaaritarra
Kolumni Emilia Laatikainen

Mer­ki­tyk­sel­li­nen sa­teen­kaa­ri­tar­ra

15.07.2020 06:15 1
Tilaajille