suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Koulut
Ylitornio purkaa kaksi vanhaa koulua

Yli­tor­nio purkaa kaksi vanhaa koulua

07.06.2022 20:18
Tilaajille
Päättäjille esitelty 14 miljoonan euron koulu maksaakin 40 miljoonaa – sitä odotellessa opiskellaan vuosia konteissa, eikä se monia edes haittaa

Päät­tä­jil­le esi­tel­ty 14 mil­joo­nan euron koulu mak­saa­kin 40 mil­joo­naa – sitä odo­tel­les­sa opis­kel­laan vuosia kon­teis­sa, eikä se monia edes haittaa

31.05.2022 19:57 2
Tilaajille
Arvio: Leppoisa luokkakokous räjähtää tappavaksi toverituomioistuimeksi Jenni Multisillan psykologisessa jännärissä

Arvio: Lep­poi­sa luok­ka­ko­kous rä­jäh­tää tap­pa­vak­si to­ve­ri­tuo­mio­is­tui­mek­si Jenni Mul­ti­sil­lan psy­ko­lo­gi­ses­sa jän­nä­ris­sä

20.05.2022 20:50
Tilaajille
Tähän tulee Lapin kaikkien aikojen suurin koulu – Rovaniemi tekee jätti-investoinnin allianssimallilla ja toivoo kumppaneiksi paikallisia yrityksiä

Tähän tulee Lapin kaik­kien aikojen suurin koulu – Ro­va­nie­mi tekee jät­ti-in­ves­toin­nin al­lians­si­mal­lil­la ja toivoo kump­pa­neik­si pai­kal­li­sia yri­tyk­siä

20.05.2022 18:05 3
Tilaajille
Kemin koululaiset lähettivät kukansiemenet kiertämään maailmaa rauhan puolesta – "Tuntui tosi hienolta"

Kemin kou­lu­lai­set lä­het­ti­vät ku­kan­sie­me­net kier­tä­mään maail­maa rauhan puo­les­ta – "Tuntui tosi hie­nol­ta"

11.05.2022 14:37
Koulut ja päiväkodit sulkevan lakon alkaminen varmistui – sovittelulautakunta ei pyydä työministeriltä lakon siirtoa,  neuvotteluissa ei tiettävästi suurta edistystä

Koulut ja päi­vä­ko­dit sul­ke­van lakon al­ka­mi­nen var­mis­tui – so­vit­te­lu­lau­ta­kun­ta ei pyydä työ­mi­nis­te­ril­tä lakon siir­toa, neu­vot­te­luis­sa ei tiet­tä­väs­ti suurta edis­tys­tä

29.04.2022 12:29 3
Kunta–alan lakko uhkaa sulkea Rovaniemen koulut viikoksi – myös kouluruuan jakelu ja oppilashuolto keskeytyisivät

Kun­ta–a­lan lakko uhkaa sulkea Ro­va­nie­men koulut vii­kok­si – myös kou­lu­ruuan jakelu ja op­pi­las­huol­to kes­key­tyi­si­vät

27.04.2022 14:18 1
Tilaajille
Rovaniemi hakee kahta ukrainankielistä opettajaa ja valmistautuu tarjoamaan aivan uudenlaista opetusta – "Oletus on, että ovat palaamassa takaisin"

Ro­va­nie­mi hakee kahta uk­rai­nan­kie­lis­tä opet­ta­jaa ja val­mis­tau­tuu tar­joa­maan aivan uu­den­lais­ta ope­tus­ta – "Oletus on, että ovat pa­laa­mas­sa ta­kai­sin"

11.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Kuvataidekisan pronssi Kemiin

Ku­va­tai­de­ki­san pronssi Kemiin

06.04.2022 11:16
Rehtorin mielestä koulujen sulkupäätös on hyvä turvallisuuden vuoksi – "Mehän emme tiedä, paljonko täällä on työntekijöitä lakkopäivinä"

Reh­to­rin mie­les­tä kou­lu­jen sul­ku­pää­tös on hyvä tur­val­li­suu­den vuoksi – "Mehän emme tiedä, pal­jon­ko täällä on työn­te­ki­jöi­tä lak­ko­päi­vi­nä"

05.04.2022 06:30 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin koulut kiinni keskiviikkona ja torstaina – esikouluun otetaan saapumisjärjestyksessä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin koulut kiinni kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na – esi­kou­luun otetaan saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä

04.04.2022 13:14 7
Tilaajille
Ukrainasta paenneet opettajat töihin Suomessa – ministeri Sarkkinen: "On Suomen etu, että mahdollisimman moni työllistyy"

Uk­rai­nas­ta paen­neet opet­ta­jat töihin Suo­mes­sa – mi­nis­te­ri Sark­ki­nen: "On Suomen etu, että mah­dol­li­sim­man moni työl­lis­tyy"

20.03.2022 18:30 3
Tilaajille
Rovaniemen Kirkonjyrhämälle avautuu lauantaina kaivattu latukahvila

Ro­va­nie­men Kir­kon­jyr­hä­mäl­le avautuu lauan­tai­na kai­vat­tu la­tu­kah­vi­la

10.03.2022 15:42 1
Lähelle tuleva sota ja tulevaisuuden epävarmuus huolettavat lappilaisnuoria: "Onko koko loppuelämä pelkkää kriisiä kriisin perään?"

Lähelle tuleva sota ja tu­le­vai­suu­den epä­var­muus huo­let­ta­vat lap­pi­lais­nuo­ria: "Onko koko lop­pu­elä­mä pelkkää kriisiä kriisin pe­rään?"

25.02.2022 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liik­kun­nan edis­tä­mi­nen kes­kiöön

24.02.2022 19:28
Tilaajille
Pelkosenniemen koulun rakentaminen jatkuu vihdoin – rakennusurakoitsijan konkurssi lopetti rakennustyöt

Pel­ko­sen­nie­men koulun ra­ken­ta­mi­nen jatkuu vihdoin – ra­ken­nus­ura­koit­si­jan kon­kurs­si lopetti ra­ken­nus­työt

15.02.2022 19:23
Tilaajille
Lukivaikeus huomataan useimmiten peruskoulussa, mutta joskus vasta aikuisena

Lu­ki­vai­keus huo­ma­taan useim­mi­ten pe­rus­kou­lus­sa, mutta joskus vasta ai­kui­se­na

13.02.2022 11:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Koulu on pyl­lys­tä

01.02.2022 06:15 3
Tilaajille
Rovaniemi lopettaa koulujen luokka-altistumisten tiedottamisen

Ro­va­nie­mi lo­pet­taa kou­lu­jen luok­ka-al­tis­tu­mis­ten tie­dot­ta­mi­sen

25.01.2022 15:41 5
Rovaniemi reagoi jäljitysruuhkaan: Koulu- ja päiväkotialtistuksista ei enää karanteeneja, kotitestejä suositellaan

Ro­va­nie­mi reagoi jäl­ji­tys­ruuh­kaan: Koulu- ja päi­vä­ko­ti­al­tis­tuk­sis­ta ei enää ka­ran­tee­ne­ja, ko­ti­tes­te­jä suo­si­tel­laan

20.01.2022 13:38 6