kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koulut
Viikko
Rovaniemen kouluverkosta päättänee jatkossa valtuusto –  tilajaoston roolia ja asiantuntemusta vahvistetaan

Ro­va­nie­men kou­lu­ver­kos­ta päät­tä­nee jat­kos­sa val­tuus­to – ti­la­jaos­ton roolia ja asian­tun­te­mus­ta vah­vis­te­taan

08.06.2023 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki suunnittelee sairaalaopetukselle uutta koulurakennusta LKS:n viereen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki suun­nit­te­lee sai­raa­la­ope­tuk­sel­le uutta kou­lu­ra­ken­nus­ta LKS:n viereen

08.06.2023 16:30
Tilaajille
Kittilän Sirkan koulun tilanpuute halutaan ratkaista viipalekoululla – kunnanhallitus päättää tiistaina 80 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä

Kit­ti­län Sirkan koulun ti­lan­puu­te ha­lu­taan rat­kais­ta vii­pa­le­kou­lul­la – kun­nan­hal­li­tus päättää tiis­tai­na 80 000 euron li­sä­mää­rä­ra­han myön­tä­mi­ses­tä

05.06.2023 19:30
Tilaajille
Martti Syrjä viettää eläkevuosiaan lasten kanssa – kouluvaari on lapselle tärkeä ystävä: "Olet aina ollut meidän turvapaikka"

Martti Syrjä viettää elä­ke­vuo­siaan lasten kanssa – kou­lu­vaa­ri on lap­sel­le tärkeä ystävä: "Olet aina ollut meidän tur­va­paik­ka"

03.06.2023 08:00 4
Tilaajille
Kysyimme kahdelta lappilaiselta konkariopettajalta, onko Suomen kiitelty peruskoulu kriisissä tai peräti rikki – "Ei kai sentään, mutta rahoitus on saatava kuntoon", kuului vastaus

Ky­syim­me kah­del­ta lap­pi­lai­sel­ta kon­ka­rio­pet­ta­jal­ta, onko Suomen kii­tel­ty pe­rus­kou­lu krii­sis­sä tai peräti rikki – "Ei kai sen­tään, mutta ra­hoi­tus on saatava kun­toon", kuului vastaus

03.06.2023 05:00 11
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – opettajat yllättyivät tuloksista

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

30.05.2023 20:30
Tilaajille
Oululaisopettaja kertoo, mikä käsityön opetuksessa meni pieleen – koulun käsityöstä tuli sukupuoliongelma, ja erityisesti siitä kärsivät nyt pojat

Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen – koulun kä­si­työs­tä tuli su­ku­puo­lion­gel­ma, ja eri­tyi­ses­ti siitä kär­si­vät nyt pojat

27.05.2023 18:30 3
Tilaajille
Peruskouluun uudessa kotikaupungissa
Kolumni

Pe­rus­kou­luun uudessa ko­ti­kau­pun­gis­sa

05.05.2023 05:34
Sijaisopettajia tarvitaan kouluissa jopa päivittäin Rovaniemellä – sijainen voi olla opettaja, opiskelija tai toisen alan osaaja

Si­jais­opet­ta­jia tar­vi­taan kou­luis­sa jopa päi­vit­täin Ro­va­nie­mel­lä – si­jai­nen voi olla opet­ta­ja, opis­ke­li­ja tai toisen alan osaaja

26.04.2023 14:08
Tilaajille
Vaaranlammen monitoimitalon julkisivu rakennetaan hirrestä – hankkeen hinnaksi 22,3 miljoonaa euroa

Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon jul­ki­si­vu ra­ken­ne­taan hir­res­tä – hank­keen hin­nak­si 22,3 mil­joo­naa euroa

19.04.2023 18:17 9
Tilaajille
Suomen menestys perustuu jatkossakin osaamiseen, jonka pohja rakennetaan kouluissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen me­nes­tys pe­rus­tuu jat­kos­sa­kin osaa­mi­seen, jonka pohja ra­ken­ne­taan kou­luis­sa

17.04.2023 07:00 1
Lappilaisen miehen elämää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­pi­lai­sen miehen elämää

13.04.2023 05:41
Enemmän tukea, vähemmän digiä ja tiukempi kuri – näillä keinoin Lapin kansanedustajat palauttaisivat työrauhan kouluihin

Enemmän tukea, vä­hem­män digiä ja tiu­kem­pi kuri – näillä keinoin Lapin kan­san­edus­ta­jat pa­laut­tai­si­vat työ­rau­han kou­lui­hin

13.04.2023 05:05 10
Tilaajille
Lyöntejä ja potkuja jopa joka viikko – oppilaiden aiheuttamat väkivaltatilanteet kuormittavat henkilöstöä Rovaniemen kouluissa

Lyön­te­jä ja potkuja jopa joka viikko – op­pi­lai­den ai­heut­ta­mat vä­ki­val­ta­ti­lan­teet kuor­mit­ta­vat hen­ki­lös­töä Ro­va­nie­men kou­luis­sa

30.03.2023 20:27 9
Tilaajille
Yhdeksäsluokkalainen puukotti koulukaveriaan Ylivieskassa, poliisi ottanut epäillyn kiinni

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen puu­kot­ti kou­lu­ka­ve­riaan Yli­vies­kas­sa, poliisi ottanut epäil­lyn kiinni

28.03.2023 22:26
Kemin kouluverkkokysely ohjaili vastaajia voimakkaasti

Kemin kou­lu­verk­ko­ky­se­ly ohjaili vas­taa­jia voi­mak­kaas­ti

23.03.2023 06:27
Siirto kerrallaan kohti shakkimattia ja turnausvoittoa – kolmen rovaniemeläisen koulun oppilaat innostuivat klassikkopelistä

Siirto ker­ral­laan kohti shak­ki­mat­tia ja tur­naus­voit­toa – kolmen ro­va­nie­me­läi­sen koulun op­pi­laat in­nos­tui­vat klas­sik­ko­pe­lis­tä

15.03.2023 15:27
Tilaajille
Tutkija sanoo Opetushallituksen vieraantuneen peruskoulujen arjesta – "Jos koetaan, että emme näy tarpeeksi, sitä pitää kehittää ja vahvistaa"

Tutkija sanoo Ope­tus­hal­li­tuk­sen vie­raan­tu­neen pe­rus­kou­lu­jen arjesta – "Jos koe­taan, että emme näy tar­peek­si, sitä pitää ke­hit­tää ja vah­vis­taa"

04.03.2023 15:00 9
Kemijärven opetustiloja kasvatetaan moduulikoululla – vilkasliikenteinen tie aiheuttaa huolta

Ke­mi­jär­ven ope­tus­ti­lo­ja kas­va­te­taan mo­duu­li­kou­lul­la – vil­kas­lii­ken­tei­nen tie ai­heut­taa huolta

02.03.2023 19:30 2
Tilaajille
Simon kunnanhallitus esittää 11,2 miljoonan euron koulun rakentamista – hintojen nousu ja talouskehitys huolettavat, mutta tuulivoiman uskotaan tuovan rahaa

Simon kun­nan­hal­li­tus esittää 11,2 mil­joo­nan euron koulun ra­ken­ta­mis­ta – hin­to­jen nousu ja ta­lous­ke­hi­tys huo­let­ta­vat, mutta tuu­li­voi­man us­ko­taan tuovan rahaa

27.02.2023 17:45 1
Tilaajille