Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koulut
Viimeisin 12 tuntia
Suomalaislasten putoamiseen matematiikan Pisa-vertailussa haetaan lääkettä – Konkariopettajalta huutia tuntimäärän lisäämiselle: "Kuulostaa tuhlaukselta"

Suo­ma­lais­las­ten pu­toa­mi­seen ma­te­ma­tii­kan Pi­sa-ver­tai­lus­sa haetaan lää­ket­tä – Kon­ka­ri­opet­ta­jal­ta huutia tun­ti­mää­rän li­sää­mi­sel­le: "Kuu­los­taa tuh­lauk­sel­ta"

17:20
Tilaajille
Kuukausi
Suomen Pisa-tulosten luisu jyrkkenee entisestään – matematiikassa jo neljännes oppilaista menestyi heikosti

Suomen Pi­sa-tu­los­ten luisu jyrk­ke­nee en­ti­ses­tään – ma­te­ma­tii­kas­sa jo nel­jän­nes op­pi­lais­ta me­nes­tyi hei­kos­ti

05.12.2023 13:05 9
Ranuan uusi yläkoulu-lukio harjakorkeudessaan – luontoyrittäjyyteen painottuvassa koulussa tilat muun muassa puolijoukkueteltan kuivaamiseen

Ranuan uusi ylä­kou­lu-lu­kio har­ja­kor­keu­des­saan – luon­to­yrit­tä­jyy­teen pai­not­tu­vas­sa kou­lus­sa tilat muun muassa puo­li­jouk­kue­tel­tan kui­vaa­mi­seen

30.11.2023 20:28
Tilaajille
Kittilän uusi alakoulu ja yläkoulun saneeraus valmistuvat maaliskuussa – lukion remontti alkaa ensi kesänä

Kit­ti­län uusi ala­kou­lu ja ylä­kou­lun sa­nee­raus val­mis­tu­vat maa­lis­kuus­sa – lukion re­mont­ti alkaa ensi kesänä

22.11.2023 10:34
Tilaajille
Pirkkiön koulun jatko jälleen harkinnassa – Torniossa joudutaan lähivuosina miettimään kouluverkkoa yhdysluokkien lisäksi

Pirk­kiön koulun jatko jälleen har­kin­nas­sa – Tor­nios­sa jou­du­taan lä­hi­vuo­si­na miet­ti­mään kou­lu­verk­koa yh­dys­luok­kien lisäksi

20.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemelle valmistuu kolme uutta koulua, vaikka oppilaiden määrä vähenee jopa tuhannella – kaupunki joutuu lähivuosina arvioimaan, pitääkö muita kouluja lakkauttaa

Ro­va­nie­mel­le val­mis­tuu kolme uutta koulua, vaikka op­pi­lai­den määrä vähenee jopa tu­han­nel­la – kau­pun­ki joutuu lä­hi­vuo­si­na ar­vioi­maan, pitääkö muita kouluja lak­kaut­taa

13.11.2023 19:30 11
Tilaajille
Onko opettaja tullut hulluksi? Sitäkin kyseltiin, kun kaupunkilaispoika tuli etelästä Posion syrjäkylälle ja alkoi puuhata omaa koulua

Onko opet­ta­ja tullut hul­luk­si? Sitäkin ky­sel­tiin, kun kau­pun­ki­lais­poi­ka tuli ete­läs­tä Posion syr­jä­ky­läl­le ja alkoi puuhata omaa koulua

11.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Pitääkö lapsen saada ylimääräistä vapaata koulusta esimerkiksi lomamatkaa varten – vastaa kyselyymme

Pitääkö lapsen saada yli­mää­räis­tä vapaata kou­lus­ta esi­mer­kik­si lo­ma­mat­kaa varten – vastaa ky­se­lyym­me

07.11.2023 10:44 19
Kemi aikoo rakentaa 14 miljoonan euron uudisrakennuksen ainoaksi jäävälle yläkoululleen entisen tyttölyseon paikalle – kaupunki on jo sopinut Lapin AMK:n kanssa vanhan koulurakennuksen ostamisesta

Kemi aikoo ra­ken­taa 14 mil­joo­nan euron uu­dis­ra­ken­nuk­sen ai­noak­si jää­väl­le ylä­kou­lul­leen entisen tyt­tö­ly­seon pai­kal­le – kau­pun­ki on jo sopinut Lapin AMK:n kanssa vanhan kou­lu­ra­ken­nuk­sen os­ta­mi­ses­ta

03.11.2023 16:14 8
Tilaajille
Rovaniemi muuttaa kasvisruoan erityisruokavalioksi – muutos tehdään jo parin viikon päästä

Ro­va­nie­mi muuttaa kas­vis­ruoan eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si – muutos tehdään jo parin viikon päästä

30.10.2023 13:24 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­vai­ku­tuk­set ar­vioi­ta­va ennen pää­tök­siä

28.10.2023 05:00 1

Inarin uusi kou­lu­kes­kus on saanut ni­mek­seen Inarin kou­lu­kes­kus Šielâ

27.10.2023 21:09
Tilaajille
Tervolan Louen koululle jatkoaikaa – kunta alkaa maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää

Ter­vo­lan Louen kou­lul­le jat­ko­ai­kaa – kunta alkaa maksaa lap­si­per­heil­le ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sää

27.10.2023 18:03
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta palautti talousarvion valmisteluun

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti ta­lous­ar­vion val­mis­te­luun

24.10.2023 20:25 1
Tilaajille
Rovaniemi on laittamassa koulut ja päiväkodit miljoonien säästökuurille – paljon hävikkiä aiheuttava kasvisruoka aiotaan muuttaa erityisruokavalioksi

Ro­va­nie­mi on lait­ta­mas­sa koulut ja päi­vä­ko­dit mil­joo­nien sääs­tö­kuu­ril­le – paljon hä­vik­kiä ai­heut­ta­va kas­vis­ruo­ka aiotaan muuttaa eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si

18.10.2023 15:56 65
Tilaajille
Kolarikin päätti satsata monitoimitaloon – pieni kunta koettaa minimoida rakentamisen riskit monin tavoin, koska huonoja esimerkkejä on riittämiin

Ko­la­ri­kin päätti satsata mo­ni­toi­mi­ta­loon – pieni kunta koettaa mi­ni­moi­da ra­ken­ta­mi­sen riskit monin tavoin, koska huonoja esi­merk­ke­jä on riit­tä­miin

11.10.2023 05:30 2
Tilaajille
Kun lapset kasvavat, vanhemmuus vaikenee
Kolumni

Kun lapset kas­va­vat, van­hem­muus vai­ke­nee

11.10.2023 05:00 2
Lapin sairaalaopetukselle vihdoin luvassa uusi koulu – Rovaniemi suunnittelee 6,5 miljoonan euron uudisrakennusta keskussairaalan kortteliin

Lapin sai­raa­la­ope­tuk­sel­le vihdoin luvassa uusi koulu – Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee 6,5 mil­joo­nan euron uu­dis­ra­ken­nus­ta kes­kus­sai­raa­lan kort­te­liin

09.10.2023 05:00
Tilaajille
Ivalon koulukeskukseen tehtiin uusi koulu-uhkaus – tapahtuneesta järjestetään illalla tiedotustilaisuus oppilaiden huoltajille

Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen tehtiin uusi kou­lu-uh­kaus – ta­pah­tu­nees­ta jär­jes­te­tään illalla tie­do­tus­ti­lai­suus op­pi­lai­den huol­ta­jil­le

05.10.2023 15:14 7
Huoli kouluista poiki yhdistyksen

Huoli kou­luis­ta poiki yh­dis­tyk­sen

27.09.2023 15:56