Koulut
Viimeisin 24 tuntia
Saako lukivaikeuden takia lisäaikaa pääsykokeissa? Erilaisen oppimisen puolestapuhuja vastaa, miten itsetuntoa nakertavan asian kanssa pärjää

Saako lu­ki­vai­keu­den takia li­sä­ai­kaa pää­sy­ko­keis­sa? Eri­lai­sen op­pi­mi­sen puo­les­ta­pu­hu­ja vastaa, miten it­se­tun­toa na­ker­ta­van asian kanssa pärjää

06:30
Tilaajille
Jenni Janakalle lukivaikeus oli kymmenvuotiaana kuin elinkautinen – monella on dysleksia tietämättään, koska ominaisuudesta on edelleen vaikea puhua

Jenni Ja­na­kal­le lu­ki­vai­keus oli kym­men­vuo­tiaa­na kuin elin­kau­ti­nen – monella on dys­lek­sia tie­tä­mät­tään, koska omi­nai­suu­des­ta on edel­leen vaikea puhua

06:30
Tilaajille
Kuukausi
Toiset rakastavat, toiset vihaavat, mutta miksi? – Me kysyimme yläkoululaisilta itseltään, mitä he ajattelevat etäkoulusta

Toiset ra­kas­ta­vat, toiset vi­haa­vat, mutta miksi? – Me ky­syim­me ylä­kou­lu­laisil­ta it­sel­tään, mitä he ajat­te­le­vat etä­kou­lus­ta

27.03.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemen sairaalakoulu on täpötäysi – Alakouluikäisiä käy koulua yläkoululaisten ryhmässä, ahdinkoa yritetään helpottaa palkkaamalla lisää opettajia

Ro­va­nie­men sai­raa­la­kou­lu on tä­pö­täy­si – Ala­kou­lu­ikäi­siä käy koulua ylä­kou­lu­lais­ten ryh­mäs­sä, ah­din­koa yri­te­tään hel­pot­taa palk­kaa­mal­la lisää opet­ta­jia

19.03.2021 06:30
Tilaajille
Latukahvilasta Espanjaan? – Ounasvaaran peruskoulun 7.D-luokka kerää latukahvilassa rahaa luokkaretkeen

La­tu­kah­vi­las­ta Es­pan­jaan? – Ou­nas­vaa­ran pe­rus­kou­lun 7.D-luok­ka kerää la­tu­kah­vi­las­sa rahaa luok­ka­ret­keen

17.03.2021 08:18 1
”Aikuisten pitäisi kysyä kiusaamisesta herkemmin”

”Ai­kuis­ten pitäisi kysyä kiu­saa­mi­ses­ta her­kem­min”

16.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Kuinka häi­riö­käy­tös sa­noi­te­taan?

24.02.2021 05:35
Tilaajille
Ivalon koululaiset pääsevät uusiin tiloihin elokuussa 2022 – koulukeskuksen elinkaareksi on laskettu sata vuotta

Ivalon kou­lu­lai­set pää­se­vät uusiin ti­loi­hin elo­kuus­sa 2022 – kou­lu­kes­kuk­sen elin­kaa­rek­si on las­ket­tu sata vuotta

22.02.2021 06:11
Tilaajille
Rovaniemen uusin myyntilista: Nivavaaran kammi, kaksi tyhjää päiväkotia ja yksi paloasema

Ro­va­nie­men uusin myyn­ti­lis­ta: Ni­va­vaa­ran kammi, kaksi tyhjää päi­vä­ko­tia ja yksi pa­lo­ase­ma

18.02.2021 19:30 10
Tilaajille

Jy­väs­ky­län kau­pun­ki siirtyi le­viä­mis­vai­hee­seen – Ylä­kou­lut siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen

31.01.2021 13:27
Pienten lasten lähikouluille kannatusta – Pääministeri Marin hiihtolomista: Noudattakaa varovaisuutta, en suosittele reissaamista

Pienten lasten lä­hi­kou­luil­le kan­na­tus­ta – Pää­mi­nis­te­ri Marin hiih­to­lo­mis­ta: Nou­dat­ta­kaa va­ro­vai­suut­ta, en suo­sit­te­le reis­saa­mis­ta

30.01.2021 15:27 3

Saa­me­lais­tie­toa vä­lit­tä­vä hanke laa­je­nee ala­kou­lui­hin

21.01.2021 14:20
Tilaajille
Hirsikoulua rakastetaan, 60-luvun rumilus puretaan – häviääkö jo liikaa tuon ajan arkkitehtuuria?
Kolumni Anita Simola

Hir­si­kou­lua ra­kas­te­taan, 60-lu­vun rumilus pu­re­taan – hä­viää­kö jo liikaa tuon ajan ark­ki­teh­tuu­ria?

17.01.2021 07:01
Tilaajille
Opetusministeri Saramo luottavainen isoon koulutusuudistukseen: Jokaisesta nuoresta otetaan koppi

Ope­tus­mi­nis­te­ri Saramo luot­ta­vai­nen isoon kou­lu­tu­suu­dis­tuk­seen: Jo­kai­ses­ta nuo­res­ta otetaan koppi

13.01.2021 13:11 1
Vuosia sitten Pellossa laskettiin lapsia ja pienennettiin päiväkotia – Nyt rakennettiin uusi koulu ja sen yhteyteen isompi päiväkoti

Vuosia sitten Pel­los­sa las­ket­tiin lapsia ja pie­nen­net­tiin päi­vä­ko­tia – Nyt ra­ken­net­tiin uusi koulu ja sen yh­tey­teen isompi päi­vä­ko­ti

11.01.2021 18:42 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Osaava ope­tus­hen­ki­lös­tö turvaa pal­ve­lu­jen laadun

02.01.2021 14:00 1
Tilaajille
Entä jos uskonnonopetus korvattaisiin kouluissa katsomustiedolla? – Tutkija alkaa jo väsyä ikuisuusaiheesta inttämiseen

Entä jos us­kon­non­ope­tus kor­vat­tai­siin kou­luis­sa kat­so­mus­tie­dol­la? – Tutkija alkaa jo väsyä ikui­suus­ai­hees­ta int­tä­mi­seen

21.12.2020 07:00 1
Alakorkalon koulu puretaan talvella, kesällä Rovaniemellä on edessä iso rekkaralli

Ala­kor­ka­lon koulu pu­re­taan tal­vel­la, kesällä Ro­va­nie­mel­lä on edessä iso rek­ka­ral­li

03.12.2020 17:02 1
Tilaajille
Alakorkalon koulun öljyvahinko paisuu Rovaniemellä – Rakennuksen purkaminen edellyttää suojelun purkamista

Ala­kor­ka­lon koulun öl­jy­va­hin­ko paisuu Ro­va­nie­mel­lä – Ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­nen edel­lyt­tää suo­je­lun pur­ka­mis­ta

02.12.2020 18:00 2
Tilaajille
Opettajien muuttoliikenne kasvukeskuksiin haastaa Lapin pohjoisia ja pieniä kuntia – "Tarvitsemme kuntarajat ylittävää yhteistyötä"

Opet­ta­jien muut­to­lii­ken­ne kas­vu­kes­kuk­siin haastaa Lapin poh­joi­sia ja pieniä kuntia – "Tar­vit­sem­me kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä"

29.11.2020 19:30 2
Tilaajille