Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Avustukset
Pelkosenniemi on laskemassa tuloveroa

Pel­ko­sen­nie­mi on las­ke­mas­sa tu­lo­ve­roa

27.10.2023 16:09
Tilaajille
Viidelle rakennusperintötilalle Rovaniemellä myönnettiin hoitoavustusta – vanhin kohde on 1600-luvulta

Vii­del­le ra­ken­nus­pe­rin­tö­ti­lal­le Ro­va­nie­mel­lä myön­net­tiin hoi­to­avus­tus­ta – vanhin kohde on 1600-lu­vul­ta

27.07.2023 11:23
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue jakoi ensimmäiset järjestöavustukset – katso listasta kaikki avustusten saajat

Lapin hy­vin­voin­ti­alue jakoi en­sim­mäi­set jär­jes­tö­avus­tuk­set – katso lis­tas­ta kaikki avus­tus­ten saajat

11.07.2023 13:55
Tilaajille
Lapissa 150 nuorelle kesätyöpaikka urheiluseurasta

Lapissa 150 nuo­rel­le ke­sä­työ­paik­ka ur­hei­lu­seu­ras­ta

19.06.2023 15:03
Tilaajille
Lapin kunnat saivat yli 665 000 euroa harrastamisen Suomen mallin avustuksina – isoin avustus Rovaniemelle

Lapin kunnat saivat yli 665 000 euroa har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin avus­tuk­si­na – isoin avustus Ro­va­nie­mel­le

04.05.2023 12:22
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue hakee 220 000 euroa saamen kielilain mukaista valtionavustusta – osa rahasta työntekijöiden kieliopintoihin

Lapin hy­vin­voin­ti­alue hakee 220 000 euroa saamen kie­li­lain mu­kais­ta val­tion­avus­tus­ta – osa rahasta työn­te­ki­jöi­den kie­li­opin­toi­hin

19.04.2023 17:34
Tilaajille
Ely-keskus myönsi Meri-Lapin yrityksille kehittämisavustusta – toiveissa lisää työpaikkoja ja yhtensä 52 miljoonan euron liikevaihdon kasvu

Ely-kes­kus myönsi Me­ri-La­pin yri­tyk­sil­le ke­hit­tä­mis­avus­tus­ta – toi­veis­sa lisää työ­paik­ko­ja ja yhtensä 52 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don kasvu

24.03.2023 14:27
Tilaajille
Rajajokikomissiolta avustusta seitsemälle hankkeelle

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­siol­ta avus­tus­ta seit­se­mäl­le hank­keel­le

10.03.2023 19:44
Tilaajille
Rovaniemi ja Tornio saivat valtionavustusta pyöräliikennettä parantaviin hankkeisiin

Ro­va­nie­mi ja Tornio saivat val­tion­avus­tus­ta pyö­rä­lii­ken­net­tä pa­ran­ta­viin hank­kei­siin

15.02.2023 13:10 1
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen elinvoimalautakunnan yksityistiepäätöksen – kaupunkilaisten tasavertaisuus on turvattava jatkossakin
Pääkirjoitus

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan yk­si­tyis­tie­pää­tök­sen – kau­pun­ki­lais­ten ta­sa­ver­tai­suus on tur­vat­ta­va jat­kos­sa­kin

11.01.2023 16:33 7
Tilaajille
Lappilaiset energiayhtiöt tukevat Ukrainan infrastruktuuria apupaketilla – "Ei tässä kauan tarvinnut perusteita miettiä"

Lap­pi­lai­set ener­gia­yh­tiöt tukevat Uk­rai­nan inf­ra­struk­tuu­ria apu­pa­ke­til­la – "Ei tässä kauan tar­vin­nut pe­rus­tei­ta miet­tiä"

08.12.2022 19:13 3
Tilaajille
Unkari jumitti Ukrainan 18 miljardin apupaketin – Saarikko luonnehtii lopputulosta kiusalliseksi

Unkari jumitti Uk­rai­nan 18 mil­jar­din apu­pa­ke­tin – Saa­rik­ko luon­neh­tii lop­pu­tu­los­ta kiu­sal­li­sek­si

06.12.2022 22:07 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyviä uutisia tai­teel­le

18.10.2022 05:30
Tilaajille
Lappiin 354 000 euroa Taiken avustuksia kulttuurin tukemiseen harvaan asutuilla seuduilla

Lappiin 354 000 euroa Taiken avus­tuk­sia kult­tuu­rin tu­ke­mi­seen harvaan asu­tuil­la seu­duil­la

07.10.2022 10:40
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei myöntänyt Simerock-festivaalille avustusta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei myön­tä­nyt Si­me­rock-fes­ti­vaa­lil­le avus­tus­ta

27.09.2022 17:54 4
Tilaajille
Simerockin puolitoista vuotta vanha hakemus 220 000 euron koronatuesta tulee Rovaniemen elinvoimalautakunnan käsittelyyn – kaupunki ei aio myöntää avustusta

Si­me­roc­kin puo­li­tois­ta vuotta vanha hakemus 220 000 euron ko­ro­na­tues­ta tulee Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyyn – kau­pun­ki ei aio myöntää avus­tus­ta

23.09.2022 15:00 14
Tilaajille
Kolme Lapin kirjastoa sai aluehallintoviraston erityisavustusta lukutaitotyön vahvistamiseen

Kolme Lapin kir­jas­toa sai alue­hal­lin­to­vi­ras­ton eri­tyis­avus­tus­ta lu­ku­tai­to­työn vah­vis­ta­mi­seen

31.08.2022 10:26
Tilaajille
Taloudellista tukea tarvitseva toisen asteen opiskelija voi Lapissa hakea opintoapurahaa

Ta­lou­del­lis­ta tukea tar­vit­se­va toisen asteen opis­ke­li­ja voi Lapissa hakea opin­to­apu­ra­haa

30.08.2022 20:44
Tilaajille
Ruoka-avun järjestämiseen voi nyt hakea valtionavustusta – kustannusten nousu näkyy ruoka-avun hakijoiden määrissä

Ruo­ka-avun jär­jes­tä­mi­seen voi nyt hakea val­tion­avus­tus­ta – kus­tan­nus­ten nousu näkyy ruo­ka-avun ha­ki­joi­den mää­ris­sä

29.08.2022 17:02
Tilaajille
Pellon kunta toivoo lisää lahjoituksia ukrainalaisille pakolaisille – "Tulijoiden määrä on ennakoitua suurempi"

Pellon kunta toivoo lisää lah­joi­tuk­sia uk­rai­na­lai­sil­le pa­ko­lai­sil­le – "Tu­li­joi­den määrä on en­na­koi­tua suu­rem­pi"

26.07.2022 13:46
Tilaajille