Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Avustukset
Yksityisavustuksia koskeva päätös siirtyy Rovaniemen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi – Kaupunginjohtajan sijainen Antti Määttä käytti otto-oikeutta

Yk­si­tyis­avus­tuk­sia koskeva päätös siirtyy Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si – Kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­nen Antti Määttä käytti ot­to-oi­keut­ta

26.07.2021 17:04 22
Tilaajille
Ympäristöministeriöltä avustusta ikääntyneiden asumista parantaville hankkeille – Lapissa avustuksia kolmelle kunnalle

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä avus­tus­ta ikään­ty­nei­den asu­mis­ta pa­ran­ta­vil­le hank­keil­le – Lapissa avus­tuk­sia kol­mel­le kun­nal­le

29.06.2021 08:20
Tilaajille

Tornio avustaa Län­si­poh­jan He­vos­ur­hei­lu­kes­kus­ta 25 000 eurolla

17.05.2021 21:13
Tilaajille
Ministeriö tutkii Meri-Lapin Majakan avustusvarojen käyttöä – "Tarkastus on laajentunut useammalle vuodelle"

Mi­nis­te­riö tutkii Me­ri-La­pin Majakan avus­tus­va­ro­jen käyttöä – "Tar­kas­tus on laa­jen­tu­nut useam­mal­le vuo­del­le"

04.05.2021 06:30
Tilaajille

Seit­se­mäl­le Lapin alueen pai­kal­lis­mu­seol­le Mu­seo­vi­ras­ton han­ke­avus­tuk­sia

13.04.2021 16:40
Tilaajille
Yli 200 000 euroa Aavasaksan ja Meltosjärven alueiden kunnostamiseen - Kruununäyttämön katsomo katetaan

Yli 200 000 euroa Aa­va­sak­san ja Mel­tos­jär­ven aluei­den kun­nos­ta­mi­seen - Kruu­nu­näyt­tä­mön katsomo ka­te­taan

31.03.2021 10:10
Ylitornio sai yli 200 000 euron avustuksen elyltä – Raha käytetään kolmeen eri hankkeeseen

Yli­tor­nio sai yli 200 000 euron avus­tuk­sen elyltä – Raha käy­te­tään kolmeen eri hank­kee­seen

26.03.2021 14:46 1
Tilaajille

Lapin avilta lähes 185 000 euron avustus lii­kun­ta­hank­keil­le Lapissa – Suurin potti Kemiin

16.03.2021 08:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hei­ken­nys, vaan pa­ran­nus

06.03.2021 05:35 3
Tilaajille

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio jakoi ra­ja­jo­ki­avus­tuk­sia kuu­del­le hank­keel­le

04.03.2021 10:42
Tilaajille
Sime Yliaskan yritys sai ministeriöltä korona-avustusta 50 000 euroa – tukea myös Monitaideyhdistys Piste ry:lle

Sime Ylias­kan yritys sai mi­nis­te­riöl­tä ko­ro­na-avus­tus­ta 50 000 euroa – tukea myös Mo­ni­tai­de­yh­dis­tys Piste ry:lle

29.01.2021 12:57 2
Tilaajille
Yhtenäiset säännöt avulle – Rovaniemen kaupunki avusti viime vuonna erilaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja rekisteröimättömiä yhteisöjä 4,7 miljoonalla eurolla

Yh­te­näi­set säännöt avulle – Ro­va­nie­men kau­pun­ki avusti viime vuonna eri­lai­sia yh­dis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä ja re­kis­te­röi­mät­tö­miä yh­tei­sö­jä 4,7 mil­joo­nal­la eurolla

30.11.2020 19:30 2
Tilaajille

Uts­joel­le avus­tus­ta graf­fi­tien tekoon – Nuori kult­tuu­ri -toi­min­ta myöntää pi­ka-avus­tus­ta kolmeen lap­pi­lai­seen hank­kee­seen

25.09.2020 07:20
Tilaajille
Lapin kuntien toisen asteen opiskelijat voivat hakea opintoapurahaa syyskuun aikana

Lapin kuntien toisen asteen opis­ke­li­jat voivat hakea opin­to­apu­ra­haa syys­kuun aikana

26.08.2020 14:09
Tilaajille
Lukio hakee 50 000 euron tukea Ylitornion kunnalta

Lukio hakee 50 000 euron tukea Yli­tor­nion kun­nal­ta

29.06.2020 20:52
Tilaajille
Kemin kulttuurilaitoksille 103 000 euron avustus koronaviruskriisistä selviämiseen

Kemin kult­tuu­ri­lai­tok­sil­le 103 000 euron avustus ko­ro­na­vi­rus­krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

18.06.2020 15:39
Tilaajille
Rovaniemen taidemuseolle ja Lapin maakuntamuseolle avustuksia yhteensä 28 000 euroa – raha käytetään perusnäyttelyyn ja virtuaalivierailuun

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­le ja Lapin maa­kun­ta­mu­seol­le avus­tuk­sia yh­teen­sä 28 000 euroa – raha käy­te­tään pe­rus­näyt­te­lyyn ja vir­tuaa­li­vie­rai­luun

11.06.2020 11:49
Tilaajille
Museovirasto myönsi avustusta seitsemälle lappilaiselle paikallismuseolle

Mu­seo­vi­ras­to myönsi avus­tus­ta seit­se­mäl­le lap­pi­lai­sel­le pai­kal­lis­mu­seol­le

05.05.2020 19:40
Tilaajille