Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Liikunta
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ti­vaa­tio­ta lii­kun­taan

27.01.2023 05:00
Tilaajille
Liikunta ja seksihalut kulkevat käsi kädessä – mutta mihin suuntaan: laskeeko liika rehkiminen libidoa?

Lii­kun­ta ja sek­si­ha­lut kul­ke­vat käsi kädessä – mutta mihin suun­taan: las­kee­ko liika reh­ki­mi­nen li­bi­doa?

23.01.2023 06:30
Tilaajille
Suomalaisten liikkumattomuus sysää yhteiskuntaa polvilleen – muutos valtionrahoituksessa kirittää liikuntaa ja urheilua eduskuntavaalien puheenaiheeksi

Suo­ma­lais­ten liik­ku­mat­to­muus sysää yh­teis­kun­taa pol­vil­leen – muutos val­tion­ra­hoi­tuk­ses­sa ki­rit­tää lii­kun­taa ja ur­hei­lua edus­kun­ta­vaa­lien pu­heen­ai­heek­si

14.01.2023 13:03 6
Lahjakkuudet liikkuvat ahkerasti jo lapsena, kertoo tuore kirja – rovaniemeläinen Mannisten sisarussarja on yksi Suomen menestyneimmistä

Lah­jak­kuu­det liik­ku­vat ah­ke­ras­ti jo lap­se­na, kertoo tuore kirja – ro­va­nie­me­läi­nen Man­nis­ten si­sa­rus­sar­ja on yksi Suomen me­nes­ty­neim­mis­tä

12.01.2023 19:30 3
Tilaajille
Boffaus on yllättävä ja omalaatuinen harrastus, ja hauskuuden lomassa tulee huomaamatta hiki

Boffaus on yl­lät­tä­vä ja oma­laa­tui­nen har­ras­tus, ja haus­kuu­den lomassa tulee huo­maa­mat­ta hiki

06.01.2023 06:00
Tilaajille
Lihakset hereille kevyillä kengillä – Rovaniemen Eteläkeskukseen on avattu paljasjalkakenkäkauppa

Li­hak­set he­reil­le ke­vyil­lä ken­gil­lä – Ro­va­nie­men Ete­lä­kes­kuk­seen on avattu pal­jas­jal­ka­ken­kä­kaup­pa

03.01.2023 09:22 2
Tilaajille
Vanhemmat
Iso osa koululaisista on niin huonossa kunnossa, että se vaikeuttaa heidän arjessa selviytymistään – oikotietä liikunnalliseen muutokseen ei ole olemassa
Pääkirjoitus

Iso osa kou­lu­lai­sis­ta on niin huo­nos­sa kun­nos­sa, että se vai­keut­taa heidän arjessa sel­viy­ty­mis­tään – oi­ko­tie­tä lii­kun­nal­li­seen muu­tok­seen ei ole ole­mas­sa

15.12.2022 20:00 2
Tilaajille
Lapin kovakuntoisimmat koululaiset asuvat Posiolla –kunnan pitkät urheiluperinteet ja hyvät harrastusmahdollisuudet näkyvät lasten ja nuorten liikuntatottumuksissa

Lapin ko­va­kun­toi­sim­mat kou­lu­lai­set asuvat Po­siol­la –kunnan pitkät ur­hei­lu­pe­rin­teet ja hyvät har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det näkyvät lasten ja nuorten lii­kun­ta­tot­tu­muk­sis­sa

14.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Keminmaa vertailee monitoimihallin rakentamisvaihtoehtoja – kunta kysyy muiltakin halukkuutta liittyä mukaan hankkeeseen

Ke­min­maa ver­tai­lee mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mis­vaih­to­eh­to­ja – kunta kysyy muil­ta­kin ha­luk­kuut­ta liittyä mukaan hank­kee­seen

13.12.2022 08:00 6
Tilaajille
Rahaa palaa junioriurheilussa – Kustannuksia selvittänyt tohtori Kari Puronaho: "Nyt tarvitaan yhteiskuntasopimus kaikkien kustannusten alentamiseksi"

Rahaa palaa ju­nio­ri­ur­hei­lus­sa – Kus­tan­nuk­sia sel­vit­tä­nyt tohtori Kari Pu­ro­na­ho: "Nyt tar­vi­taan yh­teis­kun­ta­so­pi­mus kaik­kien kus­tan­nus­ten alen­ta­mi­sek­si"

03.12.2022 06:30 5
Tilaajille
Lapset harrastavat enemmän liikuntaa kuin aikuiset – kysyimme, mitä neuvoja he antaisivat liian vähän liikkuville

Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me, mitä neuvoja he an­tai­si­vat liian vähän liik­ku­vil­le

03.12.2022 05:00
Tilaajille
Arjen liikkumattomuus kuormittaa kansantaloutta miljardeilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen liik­ku­mat­to­muus kuor­mit­taa kan­san­ta­lout­ta mil­jar­deil­la

29.11.2022 05:01 1
Tilaajille
Päiväkirja: Talvikuntoa etsimässä polkupyörällä – nastarenkaisiin vaihto tekee alkutalven matkoista raskaita
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tal­vi­kun­toa et­si­mäs­sä pol­ku­pyö­räl­lä – nas­ta­ren­kai­siin vaihto tekee al­ku­tal­ven mat­kois­ta ras­kai­ta

15.11.2022 07:00 2
Tilaajille
Ikääntymisen merkit alkavat näkyä jo 30–40-vuotiaana – tämä tiivis opas kertoo, mihin terveysasioihin pitäisi kiinnittää huomiota missäkin iässä

Ikään­ty­mi­sen merkit alkavat näkyä jo 30–40-vuo­tiaa­na – tämä tiivis opas kertoo, mihin ter­veys­asioi­hin pitäisi kiin­nit­tää huo­mio­ta mis­sä­kin iässä

31.10.2022 06:30
Tilaajille
Tutkimus: Kielteiset tunteet voivat vieroittaa liikunnasta, mutta toisinaan myös kannustavat liikkeelle

Tut­ki­mus: Kiel­tei­set tunteet voivat vie­roit­taa lii­kun­nas­ta, mutta toi­si­naan myös kan­nus­ta­vat liik­keel­le

30.10.2022 19:30
Tornion Pohjan stadion herää henkiin – tekonurmi on ykkösetappi, jonka jälkeen kuntoon hoidetaan valaistus ja muut harrastepaikat

Tornion Pohjan stadion herää henkiin – te­ko­nur­mi on yk­kö­se­tap­pi, jonka jälkeen kuntoon hoi­de­taan va­lais­tus ja muut har­ras­te­pai­kat

24.10.2022 20:27 1
Tilaajille
Keminmaahan tulossa padelhalli – lajin suosio Kemissä yllätti pohjoiseen halleja tekevän Jukka Hanhelan

Ke­min­maa­han tulossa pa­del­hal­li – lajin suosio Kemissä yllätti poh­joi­seen halleja tekevän Jukka Han­he­lan

24.10.2022 09:41 1
Tilaajille
Kuka sammutti ulkona leikkiviltä lapsilta valot?
Kolumni

Kuka sam­mut­ti ulkona leik­ki­vil­tä lap­sil­ta valot?

23.10.2022 17:25 4
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunnalle esitetään uuden vesiliukumäen rakentamista Vesihiiden uimahalliin – kustannusarvio noin 250 000 euroa

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään uuden ve­si­liu­ku­mäen ra­ken­ta­mis­ta Ve­si­hii­den ui­ma­hal­liin – kus­tan­nus­ar­vio noin 250 000 euroa

20.10.2022 13:37 4
Tilaajille
"Tarvitaanko uusia ideoita? Eikö Tahko keksinyt jo kaiken?" – Tahko-innovaatiuoseminaari ensi tiistaina Rovaniemellä

"Tar­vi­taan­ko uusia ideoi­ta? Eikö Tahko kek­si­nyt jo kai­ken?" – Tah­ko-in­no­vaa­tiuo­se­mi­naa­ri ensi tiis­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

18.10.2022 12:59 1