Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pohjolan Osuuspankki
Rikolliset kalastelevat Osuuspankin tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – kesän aikana huijausyritykset lisääntyneet selvästi

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat Osuus­pan­kin tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – kesän aikana hui­jaus­yri­tyk­set li­sään­ty­neet sel­väs­ti

31.08.2023 17:08
Tilaajille
Perintörahat viimein tilille – pankki tarjosi Huttulan sisaruksille sopimusta pian Lapin Kansan lehtijutun jälkeen

Pe­rin­tö­ra­hat viimein tilille – ­pank­ki tarjosi Hut­tu­lan si­sa­ruk­sil­le so­pi­mus­ta pian Lapin Kansan leh­ti­ju­tun jälkeen

01.08.2023 14:39 30
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöinen Simo Huttula ei ole saanut isänsä pientä perintöä pankista – pankki vaatii perukirjoja, joita verohallinto ei luovuta

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Simo Huttula ei ole saanut isänsä pientä pe­rin­töä pan­kis­ta – pankki vaatii pe­ru­kir­jo­ja, joita ve­ro­hal­lin­to ei luovuta

04.06.2023 08:00 33
Tilaajille
”Halkoholisti” johtaa toiseksi suurinta Osuuspankkia

”Hal­ko­ho­lis­ti” johtaa toi­sek­si suu­rin­ta Osuus­pank­kia

02.06.2023 15:59 2
Pohjolan Osuuspankki pyrkii eroon kasvottomista palvelunumeroista – kolmen osuuspankin fuusion luvataan parantavan asiakaspalvelua

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki pyrkii eroon kas­vot­to­mis­ta pal­ve­lu­nu­me­rois­ta – ­kol­men osuus­pan­kin fuusion lu­va­taan pa­ran­ta­van asia­kas­pal­ve­lua

12.05.2023 15:28 10
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankki peruskorjaa Rovaniemen toimitalonsa vanhan suojellun osan – rakennus tulee liikehuoneisto- ja toimistokäyttöön

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki pe­rus­kor­jaa Ro­va­nie­men toi­mi­ta­lon­sa vanhan suo­jel­lun osan – ra­ken­nus tulee lii­ke­huo­neis­to- ja toi­mis­to­käyt­töön

25.04.2023 18:30 4
Tilaajille
Asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta korkoja myös Lapissa –  asuntolainahakemusten määrä on kasvanut kevään edetessä, mutta kauppoja tehdään nyt aiempaan varovaisemmin

Asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta korkoja myös Lapissa – asun­to­lai­na­ha­ke­mus­ten määrä on kas­va­nut kevään ede­tes­sä, mutta kaup­po­ja tehdään nyt aiem­paan va­ro­vai­sem­min

25.04.2023 15:02 1
Tilaajille
Arktiset maahanmuuttajat ry ja taideohjaaja Sinikka Kyllönen saivat tämän vuoden Helmi-palkinnon – palkinnon arvo 10 000 euroa

Ark­ti­set maa­han­muut­ta­jat ry ja tai­de­oh­jaa­ja Sinikka Kyl­lö­nen saivat tämän vuoden Hel­mi-pal­kin­non – pal­kin­non arvo 10 000 euroa

16.02.2023 17:37 1
Tilaajille
Fuusiossa syntyvä iso osuuspankki pystyy tarjoamaan mielenkiintoisia työtehtäviä ja suurille hankkeille rahoitusta, sanoo toimitusjohtaja Terhi Kuivila

Fuu­sios­sa syntyvä iso osuus­pank­ki pystyy tar­joa­maan mie­len­kiin­toi­sia työ­teh­tä­viä ja suu­ril­le hank­keil­le ra­hoi­tus­ta, sanoo toi­mi­tus­joh­ta­ja Terhi Kuivila

09.10.2022 20:21 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­voim­me pank­kien yh­dis­ty­mis­tä

04.10.2022 05:00
Tilaajille
Uudella Pohjolan Osuupankilla on edessään lupausten lunastamisen aika – Lapissa odotellaan entisten palvelujen ja oman konttorin säilymistä
Pääkirjoitus

Uudella Poh­jo­lan Osuu­pan­kil­la on edes­sään lu­paus­ten lu­nas­ta­mi­sen aika – Lapissa odo­tel­laan en­tis­ten pal­ve­lu­jen ja oman kont­to­rin säi­ly­mis­tä

23.09.2022 20:00 9
Tilaajille
Pienistä kyläkassoista kasvoi lappilainen suurpankki – Paula Peltoperä muistaa, millaista oli leikkiä Pohjolan Osuuspankin pankkisalissa 1960-luvulla

Pie­nis­tä ky­lä­kas­sois­ta kasvoi lap­pi­lai­nen suur­pank­ki – Paula Pel­to­pe­rä muis­taa, mil­lais­ta oli leikkiä Poh­jo­lan Osuus­pan­kin pank­ki­sa­lis­sa 1960-lu­vul­la

19.09.2022 14:29 6
Tilaajille
Tulevaisuus on sumuinen vaan ei toivoton – elinkeinojen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää Lapin tulevaisuuden kannalta, Pohjolan osuuspankin juhlaseminaarissa todettiin

Tu­le­vai­suus on su­mui­nen vaan ei toi­vo­ton – elin­kei­no­jen yh­teis­työ on rat­kai­se­van tärkeää Lapin tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta, Poh­jo­lan osuus­pan­kin juh­la­se­mi­naa­ris­sa to­det­tiin

16.09.2022 18:09 2
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankin pysyttävä itsenäisenä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jo­lan Osuus­pan­kin py­syt­tä­vä it­se­näi­se­nä

16.09.2022 05:01 4
Tilaajille
Kohta selviää, liittyvätkö Lapin osuuspankit yhteen OP Oulun kanssa – myötäjäisinä tulisi päätösvaltaa

Kohta sel­viää, liit­ty­vät­kö Lapin osuus­pan­kit yhteen OP Oulun kanssa – myö­tä­jäi­si­nä tulisi pää­tös­val­taa

05.09.2022 06:30 14
Tilaajille
Pikkukiekkoilijat piirsivät unelmansa paperille – osallistu Pohjolan Osuuspankin juhlakilpailuun ja voit voittaa hienoja palkintoja
Mainos Pohjolan Osuuspankki

Pik­ku­kiek­koi­li­jat piir­si­vät unel­man­sa pa­pe­ril­le – osal­lis­tu Poh­jo­lan Osuus­pan­kin juh­la­kil­pai­luun ja voit voittaa hienoja pal­kin­to­ja

28.04.2022 06:00
Kolme lappilaista kulttuurin ja perinteiden vaalijaa palkittiin – Helmi-palkinnon saivat tänä vuonna Lapin Metsämuseo, Ari Savikko ja Marja Tuominen

Kolme lap­pi­lais­ta kult­tuu­rin ja pe­rin­tei­den vaa­li­jaa pal­kit­tiin – Hel­mi-pal­kin­non saivat tänä vuonna Lapin Met­sä­mu­seo, Ari Savikko ja Marja Tuo­mi­nen

24.03.2022 08:27
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankki kasvatti liikevoittoaan – vuosi 2021 oli asuntokaupan ja sijoittamisen huippuvuosi

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki kas­vat­ti lii­ke­voit­toaan – vuosi 2021 oli asun­to­kau­pan ja si­joit­ta­mi­sen huip­pu­vuo­si

09.02.2022 10:08 2
Tilaajille
Sata vuotta täyttävä Pohjolan Osuuspankki jakaa 100 kesätyöseteliä nuorille – "Kesätyöpaikalla on merkitystä niin oman talouden kuin työelämään tutustumisen kannalta"

Sata vuotta täyt­tä­vä Poh­jo­lan Osuus­pank­ki jakaa 100 ke­sä­työ­se­te­liä nuo­ril­le – "Ke­sä­työ­pai­kal­la on mer­ki­tys­tä niin oman ta­lou­den kuin työ­elä­mään tu­tus­tu­mi­sen kan­nal­ta"

08.02.2022 16:48
Tilaajille