Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rahoitus
Keskusta on lopettamassa Paavo Väyrysen rahoittamisen – "On huojentavaa, ettemme enää hyväksy Väyrysen sooloilua"

Kes­kus­ta on lo­pet­ta­mas­sa Paavo Väy­ry­sen ra­hoit­ta­mi­sen – "On huo­jen­ta­vaa, ettemme enää hyväksy Väy­ry­sen soo­loi­lua"

03.11.2023 11:18 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen Aka­te­mian rahoja val­vot­ta­va

30.10.2023 04:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lui­den kar­sin­ta ei pelasta ta­lout­ta

28.10.2023 05:00 1
Mitä heikkokuntoisempi tie, sitä vaikeampi sitä on pitää ajokuntoisena talvella – velkaantuvan valtion tyhjä rahakirstu ei lupaa hyvää lappilaisautoilijoille
Pääkirjoitus

Mitä heik­ko­kun­toi­sem­pi tie, sitä vai­keam­pi sitä on pitää ajo­kun­toi­se­na tal­vel­la – vel­kaan­tu­van valtion tyhjä ra­ha­kirs­tu ei lupaa hyvää lap­pi­lais­au­toi­li­joil­le

18.10.2023 20:00 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko alueet enää it­se­näi­siä?

17.10.2023 05:00 1
Länsi-Pohjan jättiläismäinen ja kiistelty Mehiläis-ulkoistus on tulossa tiensä päähän – epävarmuuden aika on palaamassa Meri-Lappiin
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan jät­ti­läis­mäi­nen ja kiis­tel­ty Me­hi­läis-ul­kois­tus on tulossa tiensä päähän – epä­var­muu­den aika on pa­laa­mas­sa Me­ri-Lap­piin

06.10.2023 20:09 19
Hyvinvointialueet joutuvat valitsemaan kahdesta pahasta – sote-palveluverkostoa on pakko karsia, sillä muuten palvelut näivettyvät
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet jou­tu­vat va­lit­se­maan kah­des­ta pahasta – sote-pal­ve­lu­ver­kos­toa on pakko karsia, sillä muuten pal­ve­lut näi­vet­ty­vät

05.10.2023 20:00 18
Järjestöt tarvitsevat rahansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt tar­vit­se­vat rahansa

02.10.2023 05:00
Valtiolla vastuunsa hyvinvointialueiden talouden sopeuttamisessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tiol­la vas­tuun­sa hy­vin­voin­ti­aluei­den ta­lou­den so­peut­ta­mi­ses­sa

30.09.2023 05:01 5
Rahoituslain mukaan hyvinvointialueiden on katettava alijäämänsä 2026 mennessä alueliitoksen uhalla – se ei jätä vaihtoehtoa sopeutustoimille
Pääkirjoitus

Ra­hoi­tus­lain mukaan hy­vin­voin­ti­aluei­den on ka­tet­ta­va ali­jää­män­sä 2026 men­nes­sä alue­lii­tok­sen uhalla – se ei jätä vaih­to­eh­toa so­peu­tus­toi­mil­le

22.09.2023 06:00 12
Säästökohteita hakeva hallitus etsii vaihtoehtoisia rahoitusmalleja jatkuvasti rapistuvalle kansallispuistojen retkeilyinfralle – mitään keinoja ei pidä sulkea pois
Pääkirjoitus

Sääs­tö­koh­tei­ta hakeva hal­li­tus etsii vaih­to­eh­toi­sia ra­hoi­tus­mal­le­ja jat­ku­vas­ti ra­pis­tu­val­le kan­sal­lis­puis­to­jen ret­kei­lyinf­ral­le – mitään keinoja ei pidä sulkea pois

17.09.2023 14:44 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lu­ja pitää puo­lus­taa

09.09.2023 05:00
Koko 2000-luvun ajan valmisteltu sote-uudistus on osoittautunut valuvikaiseksi rahasyöpöksi, jonka korjaaminen voi olla vaikeaa – sote-palveluja uhkaa karsinta
Pääkirjoitus

Koko 2000-lu­vun ajan val­mis­tel­tu sote-uu­dis­tus on osoit­tau­tu­nut va­lu­vi­kai­sek­si ra­ha­syö­pök­si, jonka kor­jaa­mi­nen voi olla vaikeaa – sote-pal­ve­lu­ja uhkaa kar­sin­ta

01.09.2023 20:00 18
Suomen Akatemian pääjohtaja iloitsee hallituksen sitoutumisesta TKI-rahoitustason nostoon – "Neljä prosenttia on vasta keino, tavoite on paljon suurempi"

Suomen Aka­te­mian pää­joh­ta­ja iloit­see hal­li­tuk­sen si­tou­tu­mi­ses­ta TKI-ra­hoi­tus­ta­son nostoon – "Neljä pro­sent­tia on vasta keino, tavoite on paljon suu­rem­pi"

22.06.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kou­lu­tus kohta mak­sul­lis­ta?

10.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi tut­ki­mus on tärkeää am­mat­ti­kor­kea­kou­luis­sa?

13.05.2023 05:00
Tilaajille
Onko sote susi jo syntyessään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko sote susi jo syn­tyes­sään?

22.04.2023 04:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suu­teen tar­vi­taan rahaa

28.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen toi­min­ta tur­vat­ta­va

18.03.2023 05:00
Väylävirasto tarjoaa investointiohjelmallaan pohjoiseen lähinnä lämmintä kättä – huoltovarmuus- ja turvallisuushuolet näyttävät unohtuneen
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­to tarjoaa in­ves­toin­ti­oh­jel­mal­laan poh­joi­seen lähinnä läm­min­tä kättä – huol­to­var­muus- ja tur­val­li­suus­huo­let näyt­tä­vät unoh­tu­neen

05.03.2023 17:00 4