Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rahoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi tut­ki­mus on tärkeää am­mat­ti­kor­kea­kou­luis­sa?

13.05.2023 05:00
Tilaajille
Onko sote susi jo syntyessään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko sote susi jo syn­tyes­sään?

22.04.2023 04:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suu­teen tar­vi­taan rahaa

28.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen toi­min­ta tur­vat­ta­va

18.03.2023 05:00
Väylävirasto tarjoaa investointiohjelmallaan pohjoiseen lähinnä lämmintä kättä – huoltovarmuus- ja turvallisuushuolet näyttävät unohtuneen
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­to tarjoaa in­ves­toin­ti­oh­jel­mal­laan poh­joi­seen lähinnä läm­min­tä kättä – huol­to­var­muus- ja tur­val­li­suus­huo­let näyt­tä­vät unoh­tu­neen

05.03.2023 17:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­tia jo­kai­sel­le päi­väl­le

17.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöt tar­vit­se­vat kor­jaus­tu­kea

11.02.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylät kuntoon vai rahat uusiin hank­kei­siin?

09.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Tutkimuslaitosten toiminnan rahoitus turvattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­mus­lai­tos­ten toi­min­nan ra­hoi­tus tur­vat­ta­va

08.02.2023 02:59
Tilaajille
Liettualaispankki rahoittaa päiväkotia Rovaniemellä – pankin edustaja: "taloustilanne on tehnyt paikalliset pankit aiempaa varovaisemmiksi"

Liet­tua­lais­pank­ki ra­hoit­taa päi­vä­ko­tia Ro­va­nie­mel­lä – pankin edus­ta­ja: "ta­lous­ti­lan­ne on tehnyt pai­kal­li­set pankit aiempaa va­ro­vai­sem­mik­si"

07.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Vaikka Lappi onnistuisikin saamaan pysyvän rahoituksen kahden sairaalan mallilleen, sote-palvelujen säilymisestä ennallaan on turha haaveilla
Pääkirjoitus

Vaikka Lappi on­nis­tui­si­kin saamaan pysyvän ra­hoi­tuk­sen kahden sai­raa­lan mal­lil­leen, sote-pal­ve­lu­jen säi­ly­mi­ses­tä en­nal­laan on turha haa­veil­la

30.01.2023 20:00 4
Tilaajille
Hyvinvointialueet jatkavat siitä, mihin kunnat jäivät, mutta vain toistaiseksi – radikaalit rakennemuutokset häämöttävät jo lähitulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet jat­ka­vat siitä, mihin kunnat jäivät, mutta vain tois­tai­sek­si – ra­di­kaa­lit ra­ken­ne­muu­tok­set hää­möt­tä­vät jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

29.12.2022 20:00 3
Tilaajille
Hyvinvointialueista aitoon maakuntaitsehallintoon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueis­ta aitoon maa­kun­tait­se­hal­lin­toon?

05.12.2022 04:05
Tilaajille
Lapin yliopistolle yli 110 000 euron rahoitus ikäihmisten kriittisten medialukutaitojen kehittämiseen – hankkeessa mukana myös Espanja ja Italia

Lapin yli­opis­tol­le yli 110 000 euron ra­hoi­tus ikä­ih­mis­ten kriit­tis­ten me­dia­lu­ku­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen – hank­kees­sa mukana myös Espanja ja Italia

22.11.2022 12:12 1
Tilaajille
Tarvitaanko Lapissa kahta sairaalaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan­ko Lapissa kahta sai­raa­laa?

14.11.2022 05:01 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen ra­hoi­tus tur­vat­ta­va

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Yliopistot varauksellisia tulevaisuuden näkymistä – Rahoituksen epävarmuuden uskotaan johtavan sopeuttamistoimiin, osassa jo tehty niitä

Yli­opis­tot va­rauk­sel­li­sia tu­le­vai­suu­den nä­ky­mis­tä – Ra­hoi­tuk­sen epä­var­muu­den us­ko­taan joh­ta­van so­peut­ta­mis­toi­miin, osassa jo tehty niitä

06.11.2022 18:30
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue vaatii pysyvää, korvamerkittyä rahoitusta Länsi-Pohjan keskussairaalalle – ilman lisärahaa edessä ovat sopeuttamistoimet
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue vaatii py­sy­vää, kor­va­mer­kit­tyä ra­hoi­tus­ta Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lal­le – ilman li­sä­ra­haa edessä ovat so­peut­ta­mis­toi­met

04.11.2022 20:00 13
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue voi joutua jo alkutaipaleellaan taloudellisiin sopeuttamistoimiin tilanteessa, missä kahden sairaalan mallista vallitsee vain näennäinen yksimielisyys
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue voi joutua jo al­ku­tai­pa­leel­laan ta­lou­del­li­siin so­peut­ta­mis­toi­miin ti­lan­tees­sa, missä kahden sai­raa­lan mal­lis­ta val­lit­see vain näen­näi­nen yk­si­mie­li­syys

27.09.2022 20:00 8
Tilaajille
Alueellisten sote-organisaatioiden rakentaminen on vielä kesken, mutta tiedossa on jo, ettei valtion projektiin lupaama raha riitä alkuunkaan – mikä yllättänee vain harvat
Pääkirjoitus

Alueel­lis­ten sote-or­ga­ni­saa­tioi­den ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken, mutta tie­dos­sa on jo, ettei valtion pro­jek­tiin lupaama raha riitä al­kuun­kaan – mikä yl­lät­tä­nee vain harvat

16.06.2022 21:28 2
Tilaajille