Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ammatillinen koulutus
Rovaniemeläinen Sari Hänninen, 59, valmistui amiksesta – alanvaihtotrendi näkyy Lapin ammattikouluissa, joissa yli puolet opiskelijoista on aikuisia

Ro­va­nie­me­läi­nen Sari Hän­ni­nen, 59, val­mis­tui amik­ses­ta – alan­vaih­to­tren­di näkyy Lapin am­mat­ti­kou­luis­sa, joissa yli puolet opis­ke­li­jois­ta on ai­kui­sia

22.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki jemmasi vuosien ajan turhaan tontteja Redulle Pöykkölän suositulta asuinalueelta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki jemmasi vuosien ajan turhaan tont­te­ja Redulle Pöyk­kö­län suo­si­tul­ta asuin­alueel­ta

16.06.2023 16:55 5
Tilaajille
Ammattiopisto Lappiasta valmistui tänä keväänä 452 – katso valmistuneiden lista

Am­mat­ti­opis­to Lap­pias­ta val­mis­tui tänä keväänä 452 – katso val­mis­tu­nei­den lista

25.05.2023 15:05
Tilaajille
Redu aikoo lopettaa oppilasasuntoloita maakunnassa – Kittilä ja Sodankylä vastustavat, vetoavat kuntien asuntopulaan

Redu aikoo lo­pet­taa op­pi­las­asun­to­loi­ta maa­kun­nas­sa – Kittilä ja So­dan­ky­lä vas­tus­ta­vat, ve­toa­vat kuntien asun­to­pu­laan

24.05.2023 18:27
Tilaajille
Miksi amiksia halutaan taas kurittaa säästämällä opiskeluvuosista, mutta lukiossa kolme vuotta sivistystä on ok?
Kolumni

Miksi amiksia ha­lu­taan taas ku­rit­taa sääs­tä­mäl­lä opis­ke­lu­vuo­sis­ta, mutta lu­kios­sa kolme vuotta si­vis­tys­tä on ok?

15.05.2023 06:00 12
Sekä nuoret että varttuneet löytävät hyvin Lappiaan opiskelemaan – koulutuskuntayhtymä juhlii 70-vuotista taivaltaan Torniossa

Sekä nuoret että vart­tu­neet löy­tä­vät hyvin Lap­piaan opis­ke­le­maan – kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä juhlii 70-vuo­tis­ta tai­val­taan Tor­nios­sa

15.05.2023 05:00
Tilaajille
Redulle, Luoville ja Lappialle menestystä ammattitaidon SM-kilpailusta

Re­dul­le, Luo­vil­le ja Lap­pial­le me­nes­tys­tä am­mat­ti­tai­don SM-kil­pai­lus­ta

12.05.2023 14:46
Tilaajille
Amis ei vedä opiskelijoita, vaikka työvoimapula on kova melkein alalla kuin alalla – Rovaniemen yläkoululaisia houkuteltiin tutustumaan aloihin

Amis ei vedä opis­ke­li­joi­ta, vaikka työ­voi­ma­pu­la on kova melkein alalla kuin alalla – Ro­va­nie­men ylä­kou­lu­lai­sia hou­ku­tel­tiin tu­tus­tu­maan aloihin

05.05.2023 16:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tus ala­mäes­sä

28.04.2023 05:00
Suomen menestys perustuu jatkossakin osaamiseen, jonka pohja rakennetaan kouluissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen me­nes­tys pe­rus­tuu jat­kos­sa­kin osaa­mi­seen, jonka pohja ra­ken­ne­taan kou­luis­sa

17.04.2023 07:00 1
Yrittäjyyskasvatuksesta on hyötyä kunnalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­ses­ta on hyötyä kun­nal­le

14.04.2023 05:05
Tilaajille
Redun ensisijaisten hakijoiden määrä yhteishaussa kasvoi – eniten kiinnostivat sähköasentajan, perustason ensihoitajan ja putkiasentajan koulutukset

Redun en­si­si­jais­ten ha­ki­joi­den määrä yh­teis­haus­sa kasvoi – eniten kiin­nos­ti­vat säh­köa­sen­ta­jan, pe­rus­ta­son en­si­hoi­ta­jan ja put­ki­asen­ta­jan kou­lu­tuk­set

29.03.2023 09:45
Tilaajille
Pohjoismaiden neuvosto keskustelee viikonloppuna ammatillisesta koulutuksesta Haaparannalla

Poh­jois­mai­den neu­vos­to kes­kus­te­lee vii­kon­lop­pu­na am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta Haa­pa­ran­nal­la

24.03.2023 13:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

SAKK on mo­ni­alai­nen op­pi­lai­tos

06.12.2022 05:00
Tilaajille
Ammattiopetuksen mielekkyys on usein koetuksella – Kysyimme Oulussa, mitä nuoret kaipaavat opettajalta: "Voisivat sanoa kunnolla vastaan, jos ei tottele"

Am­mat­ti­ope­tuk­sen mie­lek­kyys on usein koe­tuk­sel­la – Ky­syim­me Ou­lus­sa, mitä nuoret kai­paa­vat opet­ta­jal­ta: "Voi­si­vat sanoa kun­nol­la vas­taan, jos ei tot­te­le"

26.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kymmenet lappilaisnuoret saattavat olla oikeutettuja ammattikoulun matkakorvauksiin, mutta ministeriön mielestä ratkaisu pitää hakea oikeudesta – näin kolme nuorta sai rahansa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kym­me­net lap­pi­lais­nuo­ret saat­ta­vat olla oi­keu­tet­tu­ja am­mat­ti­kou­lun mat­ka­kor­vauk­siin, mutta mi­nis­te­riön mie­les­tä rat­kai­su pitää hakea oi­keu­des­ta – näin kolme nuorta sai rahansa

24.11.2022 05:00 4
Tilaajille
Oikeus asettui lappilaisnuorten puolelle: Ivalolainen Leeni Lehtola saa sittenkin matkakorvaukset ammattikouluun – uuden lain ennakkotapaus koko Suomessa

Oikeus asettui lap­pi­lais­nuor­ten puo­lel­le: Iva­lo­lai­nen Leeni Lehtola saa sit­ten­kin mat­ka­kor­vauk­set am­mat­ti­kou­luun – uuden lain en­nak­ko­ta­paus koko Suo­mes­sa

21.11.2022 08:47 5
Tilaajille
Hoitajaopiskelijat kiskotaan töihin kesken opintojen – Redun maahanmuuttajaopiskelijat ottavat paineita puutteellisesta kielitaidosta, mutta työllistymistä se ei estä

Hoi­ta­ja­opis­ke­li­jat kis­ko­taan töihin kesken opin­to­jen – Redun maa­han­muut­ta­ja­opis­ke­li­jat ottavat pai­nei­ta puut­teel­li­ses­ta kie­li­tai­dos­ta, mutta työl­lis­ty­mis­tä se ei estä

09.09.2022 18:00 5
Tilaajille
Muoniosta oppia valtameren taakse – yritysvierailut tutustuttavat ulkomaiset opiskelijat suomalaiseen työelämään

Muo­nios­ta oppia val­ta­me­ren taakse – yri­tys­vie­rai­lut tu­tus­tut­ta­vat ul­ko­mai­set opis­ke­li­jat suo­ma­lai­seen työ­elä­mään

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Lapin koulutuskeskus REDUn Taitaja-joukkueelle neljä SM-mitalia

Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUn Tai­ta­ja-jouk­kueel­le neljä SM-mi­ta­lia

21.05.2022 14:32
Tilaajille