Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tontit
Simon Leuannokan tonteista on viisi varattu – uudelle asuinalueelle on rakennettu kunnallistekniikka kesän aikana

Simon Leuan­no­kan ton­teis­ta on viisi varattu – uudelle asuin­alueel­le on ra­ken­net­tu kun­nal­lis­tek­niik­ka kesän aikana

09.08.2023 13:47 1
Tilaajille
Pello kaavoittaa rantatontteja kerrostaloille – tulvavallien yli avautuisi näkymä Jolmanputaalle

Pello kaa­voit­taa ran­ta­tont­te­ja ker­ros­ta­loil­le – tul­va­val­lien yli avau­tui­si näkymä Jol­man­pu­taal­le

29.06.2023 13:32 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki jemmasi vuosien ajan turhaan tontteja Redulle Pöykkölän suositulta asuinalueelta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki jemmasi vuosien ajan turhaan tont­te­ja Redulle Pöyk­kö­län suo­si­tul­ta asuin­alueel­ta

16.06.2023 16:55 5
Tilaajille
Ranuan tonttiselvitys on nyt loppuun käsitelty

Ranuan tont­ti­sel­vi­tys on nyt loppuun kä­si­tel­ty

30.05.2023 08:55 1
Tilaajille
Selvitys: Ranuan kohutuissa Pappilanniemen ja vanhan sairaalan alueiden tonttivarauksissa ei rikottu lakia tai kunnan ohjeita

Sel­vi­tys: Ranuan ko­hu­tuis­sa Pap­pi­lan­nie­men ja vanhan sai­raa­lan aluei­den tont­ti­va­rauk­sis­sa ei rikottu lakia tai kunnan ohjeita

25.05.2023 13:23
Tilaajille
Lomarakentamisen buumi yllätti Metsähallituksen, tunturikeskuksissa kärsitään jo tonttipulasta – uusia kaavoja on pantu vireille

Lo­ma­ra­ken­ta­mi­sen buumi yllätti Met­sä­hal­li­tuk­sen, tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa kär­si­tään jo tont­ti­pu­las­ta – uusia kaavoja on pantu vi­reil­le

26.04.2023 10:26
Tilaajille
Simo antaa uusista merenrantatonteista 5 000 euron alennuksen lapsiperheille

Simo antaa uusista me­ren­ran­ta­ton­teis­ta 5 000 euron alen­nuk­sen lap­si­per­heil­le

25.04.2023 17:30
Tilaajille
Ranua teettää ulkopuolisen selvityksen tonttivarauksista – luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät varasivat Pappilanniemen ja vanhan sairaalan alueelta tontteja ennen kuin ne tulivat julkisesti varattavaksi

Ranua teettää ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen tont­ti­va­rauk­sis­ta – luot­ta­mus­hen­ki­löt ja kunnan työn­te­ki­jät va­ra­si­vat Pap­pi­lan­nie­men ja vanhan sai­raa­lan alueel­ta tont­te­ja ennen kuin ne tulivat jul­ki­ses­ti va­rat­ta­vak­si

25.01.2023 18:54 16
Tilaajille
Kahden rovaniemeläisen kerrostalon tonttivuokra nousee 900 eurosta 40 000 euroon – taloyhtiö keksi ratkaisun: tontti omaksi ja uusi talo pystyyn

Kahden ro­va­nie­me­läi­sen ker­ros­ta­lon tont­ti­vuok­ra nousee 900 eurosta 40 000 euroon – ta­lo­yh­tiö keksi rat­kai­sun: tontti omaksi ja uusi talo pystyyn

03.11.2022 20:00 14
Tilaajille
Rovaniemi selkeyttää ja yhdenmukaistaa asuintonttien vyöhykehinnoittelua

Ro­va­nie­mi sel­keyt­tää ja yh­den­mu­kais­taa asuin­tont­tien vyö­hy­ke­hin­noit­te­lua

26.10.2022 14:06
Tilaajille
Rovaniemellä jäänyt tonttikauppoja tekemättä, kun hinta puuttuu – vyöhykehinnoittelu paljastaa asuinalueen arvon ja laittaa monet harkitsemaan tontin lunastusta

Ro­va­nie­mel­lä jäänyt tont­ti­kaup­po­ja te­ke­mät­tä, kun hinta puuttuu – vyö­hy­ke­hin­noit­te­lu pal­jas­taa asuin­alueen arvon ja laittaa monet har­kit­se­maan tontin lu­nas­tus­ta

31.01.2022 11:39 3
Tilaajille
Kemintullin alue on edelleen tyhjillään

Ke­min­tul­lin alue on edel­leen tyh­jil­lään

13.10.2021 12:03 2
Juhaninpuisto pienenee ja kasvillisuus muuttuu

Ju­ha­nin­puis­to pie­ne­nee ja kas­vil­li­suus muuttuu

23.06.2021 01:05
Kolari hinnoitteli kunnan tontit – Äkäslompolon loma-asuntojen tontit 75 000 euroa, omakotitontin saa kolmasosalla hinnasta

Kolari hin­noit­te­li kunnan tontit – Äkäs­lom­po­lon lo­ma-asun­to­jen tontit 75 000 euroa, oma­ko­ti­ton­tin saa kol­mas­osal­la hin­nas­ta

16.06.2021 16:50
Tilaajille
Rovaniemen keskustan liepeillä on kesämökki myynnissä – Lainassaaressa sijaitsevaa mökkiä ja tonttia myydään 200 000 eurolla

Ro­va­nie­men kes­kus­tan lie­peil­lä on ke­sä­mök­ki myyn­nis­sä – Lai­nas­saa­res­sa si­jait­se­vaa mökkiä ja tonttia myydään 200 000 eurolla

18.05.2021 10:14 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­po­li­tiik­ka ei ole ma­ku­asia

18.02.2021 05:00 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mi myy kym­me­nen pien­ta­lo­tont­tia tar­jous­ten pe­rus­teel­la

04.01.2021 09:31 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki myy tai vuokraa uusia asuinrakennuspaikkoja ja asuntotontteja Rautiosaaresta ja Vennivaarasta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki myy tai vuokraa uusia asuin­ra­ken­nus­paik­ko­ja ja asun­to­tont­te­ja Rau­tio­saa­res­ta ja Ven­ni­vaa­ras­ta

06.03.2020 08:49
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki myy tai vuokraa tont­te­ja Ven­ni­vaa­ran uudelta asuin­alueel­ta

30.09.2019 10:07
Tilaajille