Juuri nyt: Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­la monta teh­tä­vää: Kaa­ma­ses­sa paloi oma­ko­ti­ta­lo ja Kit­ti­läs­sä ko­koon­tu­mis­ra­ken­nus, Ro­va­nie­mel­lä ih­me­tel­lään lasit he­läyt­tä­nyt­tä pa­maus­ta

Päätös: Ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan Kuopion vuoden 2018 bus­si­tur­man tuomion – Kalixin ka­rao­ke­ker­ho­lai­sia kul­jet­ta­neen bussin tur­mas­sa kuoli neljä ihmistä ja useita louk­kaan­tui

Lukijalta: Län­si-Poh­jas­sa läh­det­tiin sutta pakoon, mutta vas­tas­sa olikin karhu

Metsä Fibre
Metsä Fibre laski Kemin biotuotetehtaan luovan 2500 työpaikkaa, tuore selvitys arvioi määräksi 4300

Metsä Fibre laski Kemin bio­tuo­te­teh­taan luovan 2500 työ­paik­kaa, tuore sel­vi­tys arvioi mää­räk­si 4300

23.11.2021 06:30 8
Tilaajille
Kustannusten nousu saa jo yrityksiä lykkäämään rakentamista – biotuotetehtaan hinta-arviokaan ei pidä

Kus­tan­nus­ten nousu saa jo yri­tyk­siä lyk­kää­mään ra­ken­ta­mis­ta – bio­tuo­te­teh­taan hin­ta-ar­vio­kaan ei pidä

03.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Metsä Group tahkosi yli neljännesmiljardin tulosta – suosittelee säästämään lehdot hakkuilta

Metsä Group tahkosi yli nel­jän­nes­mil­jar­din tulosta – suo­sit­te­lee sääs­tä­mään lehdot hak­kuil­ta

27.10.2021 14:48
Tilaajille
Kemiläiset ovat kestäneet hyvin tienrakentamisesta aiheutunutta kaaosta Sahansaarenkadun ympärillä – kaupunki yrittää saada kadun alikulut valmiiksi jo marraskuussa, jotta kulkeminen helpottuu

Ke­mi­läi­set ovat kes­tä­neet hyvin tien­ra­ken­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­nut­ta kaaosta Sa­han­saa­ren­ka­dun ym­pä­ril­lä – kau­pun­ki yrittää saada kadun ali­ku­lut val­miik­si jo mar­ras­kuus­sa, jotta kul­ke­mi­nen hel­pot­tuu

03.10.2021 19:30
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan päälaitetoimitus työllistää paljon väkeä pohjoisessa – tilaus on konepajayhtiö Valmetille erittäin merkittävä

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pää­lai­te­toi­mi­tus työl­lis­tää paljon väkeä poh­joi­ses­sa – tilaus on ko­ne­pa­ja­yh­tiö Val­me­til­le erit­täin mer­kit­tä­vä

20.09.2021 18:06 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas sai peruskivensä – uusi tehdas työllistää valmistuttuaan 1 500 henkeä enemmän kuin nykyinen

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai pe­rus­ki­ven­sä – uusi tehdas työl­lis­tää val­mis­tut­tuaan 1 500 henkeä enemmän kuin ny­kyi­nen

13.09.2021 16:51 5
Tilaajille
"Kuljetukset ovat niin leveitä, että ne eivät mahdu tulemaan läpi Kraaselin sillasta" – Kemin keskustan läpi raivataan reittiä biotuotetehtaan isoimmille osille

"Kul­je­tuk­set ovat niin le­vei­tä, että ne eivät mahdu tu­le­maan läpi Kraa­se­lin sil­las­ta" – Kemin kes­kus­tan läpi rai­va­taan reittiä bio­tuo­te­teh­taan isoim­mil­le osille

27.08.2021 12:44 4
Tilaajille
Lehto rakentaa puurakenteisen konttorin Kemin biotuotetehtaalle

Lehto ra­ken­taa puu­ra­ken­tei­sen kont­to­rin Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

26.08.2021 09:31 1
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin uusi tehdas tuottaa muutaman vuoden päästä kaukolämmön Keminmaahan – siirtoputken tekeminen Keminmaasta tehdasalueelle varmistui

Metsä Fibren Kemin uusi tehdas tuottaa muu­ta­man vuoden päästä kau­ko­läm­mön Ke­min­maa­han – siir­to­put­ken te­ke­mi­nen Ke­min­maas­ta teh­das­alueel­le var­mis­tui

13.07.2021 07:00 4
Tilaajille
Uuden tehtaan paalutusäänet eivät häiritse kemiläisiä – kilkatus kuluu pihoille, mutta sisälle se ei juuri kantaudu

Uuden tehtaan paa­lu­tus­ää­net eivät häi­rit­se ke­mi­läi­siä – kil­ka­tus kuluu pi­hoil­le, mutta sisälle se ei juuri kan­tau­du

07.06.2021 18:19 2
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­työt ai­heut­ta­vat muu­tok­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

04.06.2021 12:54
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan työmaalta löytyi sodanaikainen räjähde – Alue eristettiin heti, poliisi tutkii

Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde – Alue eris­tet­tiin heti, poliisi tutkii

03.06.2021 15:56
Tilaajille
Metsä Fibre teki logistiikkasopimuksia uudelle tehtaalle

Metsä Fibre teki lo­gis­tiik­ka­so­pi­muk­sia uudelle teh­taal­le

31.05.2021 21:53 2
Tilaajille
Biotuotetehtaan rakentaminen etenee Kemissä – paalutuksista ja louhinnasta voi aiheutua meluhaittaa tehdasalueen ympäristöön

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­ta­mi­nen etenee Kemissä – paa­lu­tuk­sis­ta ja lou­hin­nas­ta voi ai­heu­tua me­lu­hait­taa teh­das­alueen ym­pä­ris­töön

26.05.2021 14:42 1
Tilaajille
Sataman kenttä tärisee jo valtavan rautamötikän alla – Metsä Fibren Kemin jättitehtaan vuoksi tehtävät muutostyöt alkavat Ajoksen satamassa ja sen väylällä todenteolla kesällä

Sataman kenttä tärisee jo val­ta­van rau­ta­mö­ti­kän alla – Metsä Fibren Kemin jät­ti­teh­taan vuoksi teh­tä­vät muu­tos­työt alkavat Ajoksen sa­ta­mas­sa ja sen väy­läl­lä to­den­teol­la kesällä

10.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Metsä Groupilla pyyhki alkuvuonna hyvin – Kemin kartonki käy hyvin kaupaksi maailmalla

Metsä Grou­pil­la pyyhki al­ku­vuon­na hyvin – Kemin kar­ton­ki käy hyvin kau­pak­si maail­mal­la

28.04.2021 13:51
Tilaajille
Tomi Sepästä Metsä Groupin Kemin uuden biotuotetehtaan tehtaanjohtaja

Tomi Sepästä Metsä Groupin Kemin uuden bio­tuo­te­teh­taan teh­taan­joh­ta­ja

28.04.2021 11:17
Tilaajille
Metsä Fibre ja Raumaster solmivat laitestoimitussopimuksia Kemin biotuotetehtaalle

Metsä Fibre ja Rau­mas­ter sol­mi­vat lai­tes­toi­mi­tus­so­pi­muk­sia Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

14.04.2021 09:32
Tilaajille
Metsä Fibre ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen voimajohdon rakentamisesta Kemin uudelle tehtaalle – Työt maastossa alkavat keväällä 2021

Metsä Fibre ja Eltel ovat al­le­kir­joit­ta­neet so­pi­muk­sen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mi­ses­ta Kemin uudelle teh­taal­le – Työt maas­tos­sa alkavat ke­vääl­lä 2021

13.04.2021 18:31 1
Tilaajille
Kemin uusi elinkeinojohtaja Mervi Nikander hyppäsi keskelle toimintaa – hänen mukaansa Metsä Fibren uuden tehtaan vuoksi kaupungissa on tapahtunut todella nopea viriäminen

Kemin uusi elin­kei­no­joh­ta­ja Mervi Ni­kan­der hyppäsi kes­kel­le toi­min­taa – hänen mu­kaan­sa Metsä Fibren uuden tehtaan vuoksi kau­pun­gis­sa on ta­pah­tu­nut todella nopea vi­riä­mi­nen

30.03.2021 07:00 2
Tilaajille