Metsä Fibre
Ruoka- ja lääkepakkaukset toivat Metsä Boardille tulosta koronakeväänä – Kemissä tuotantoennätys uusiksi

Ruoka- ja lää­ke­pak­kauk­set toivat Metsä Boar­dil­le tulosta ko­ro­na­ke­vää­nä – Kemissä tuo­tan­to­en­nä­tys uusiksi

30.07.2020 12:57 0
Tilaajille
Jo toinen pohjoisen kolmesta isosta selluhankkeesta sai tarvitsemansa ympäristöluvan

Jo toinen poh­joi­sen kol­mes­ta isosta sel­lu­hank­kees­ta sai tar­vit­se­man­sa ym­pä­ris­tö­lu­van

15.07.2020 16:17 3
Tilaajille
Keminmaan keskusta saatetaan lämmittää tulevaisuudessa Metsä Fibren biotuotetehtaalta Kemistä

Ke­min­maan kes­kus­ta saa­te­taan läm­mit­tää tu­le­vai­suu­des­sa Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­ta Kemistä

14.07.2020 17:00 2
Tilaajille
Metsä Fibre tekee Kemin biotuotetehtaan koepaalutuksia kesällä– projekti etenee suunnitellusti

Metsä Fibre tekee Kemin bio­tuo­te­teh­taan koe­paa­lu­tuk­sia ke­säl­lä– pro­jek­ti etenee suun­ni­tel­lus­ti

02.07.2020 12:32 0
Tilaajille
Avi myönsi luvan Ajoksen meriväylän syventämiselle – 70 miljoonan investoinnit riippuvat nyt Metsä Fibrestä

Avi myönsi luvan Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­sel­le – 70 mil­joo­nan in­ves­toin­nit riip­pu­vat nyt Metsä Fib­res­tä

01.07.2020 15:00 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan yleisötilaisuus netissä tänään

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ylei­sö­ti­lai­suus netissä tänään

03.06.2020 13:03 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kemin suunnalta kantautuu hyviä uutisia korona-ankeuteen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kemin suun­nal­ta kan­tau­tuu hyviä uutisia ko­ro­na-an­keu­teen

29.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaalle rakennetaan jäähdytystornit, jotta jääolot eivät heikkene kaupungin edustalla

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le ra­ken­ne­taan jääh­dy­tys­tor­nit, jotta jääolot eivät heik­ke­ne kau­pun­gin edus­tal­la

27.05.2020 08:16 1
Tilaajille
Kemin uudet raideyhteydet tulivat nyt yleisön nähtäville - Metsä Fibren paikkakunnalle suunnitteleman jättitehtaan vuoksi raideyhteyksiä parannetaan

Kemin uudet rai­de­yh­tey­det tulivat nyt yleisön näh­tä­vil­le - Metsä Fibren paik­ka­kun­nal­le suun­nit­te­le­man jät­ti­teh­taan vuoksi rai­de­yh­teyk­siä pa­ran­ne­taan

14.05.2020 19:31 0
Tilaajille
Metsä Fibre ja ABB allekirjoittivat esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan sähköjärjestelmistä –arvo 40 miljoonaa euroa

Metsä Fibre ja ABB al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Kemin bio­tuo­te­teh­taan säh­kö­jär­jes­tel­mis­tä –arvo 40 mil­joo­naa euroa

14.05.2020 10:21 0
Tilaajille
Kemi myi Pajusaaren koulun ja pari muuta rakennusta tammisaarelaiselle perheyhtiölle – luvassa majoitustilaa Metsä Fibren tehtaan rakentajille ja matkailijoille

Kemi myi Pa­ju­saa­ren koulun ja pari muuta ra­ken­nus­ta tam­mi­saa­re­lai­sel­le per­he­yh­tiöl­le – luvassa ma­joi­tus­ti­laa Metsä Fibren tehtaan ra­ken­ta­jil­le ja mat­kai­li­joil­le

06.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Metsä Fibre valitsi Kemin biotuotetehtaalle päälaitetoimittajan – nimi on tuttu edellisestä suurprojektista Äänekoskelta

Metsä Fibre valitsi Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le pää­lai­te­toi­mit­ta­jan – nimi on tuttu edel­li­ses­tä suur­pro­jek­tis­ta Ää­ne­kos­kel­ta

29.04.2020 13:39 0
Tilaajille
Kemin jättitehtaan rakennusluparumba käynnistyi– Metsä Fibre hakee ensimmäisenä lupaa biotuotetehtaan kaustisointilaitokselle

Kemin jät­ti­teh­taan ra­ken­nus­lu­pa­rum­ba käyn­nis­tyi– Metsä Fibre hakee en­sim­mäi­se­nä lupaa bio­tuo­te­teh­taan kaus­ti­soin­ti­lai­tok­sel­le

15.04.2020 18:30 0
Tilaajille

Metsä Fibre ja Fimpec al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nut­ta­mi­ses­ta

02.04.2020 10:04 0
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan valmistelevat työt jatkuvat – investointipäätös aikaisintaan syksyllä

Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­le­vat työt jat­ku­vat – in­ves­toin­ti­pää­tös ai­kai­sin­taan syk­syl­lä

01.04.2020 21:19 0
Tilaajille
Metsä Fibre aloittaa Kemin biotuotetehtaan valmistelutöiden toisen vaiheen purkamalla lisää rakennuksia

Metsä Fibre aloit­taa Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­töi­den toisen vaiheen pur­ka­mal­la lisää ra­ken­nuk­sia

01.04.2020 14:12 0
Tilaajille
Finnvera takaa biotuotetehdasta liki puolella miljardilla – näin Raumalle rakennettava jättisaha liittyy Kemin-hankkeeseen

Finn­ve­ra takaa bio­tuo­te­teh­das­ta liki puo­lel­la mil­jar­dil­la – näin Rau­mal­le ra­ken­net­ta­va jät­ti­sa­ha liittyy Ke­min-hank­kee­seen

30.03.2020 10:57 0
Tilaajille
Ratkaisu Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta venyy loppuvuoteen

Rat­kai­su Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta venyy lop­pu­vuo­teen

20.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Perämeren rannikkoveden laatu on viime vuosina heikentynyt – "On tarvetta kuormituksen vähentämiselle"

Pe­rä­me­ren ran­nik­ko­ve­den laatu on viime vuosina hei­ken­ty­nyt – "On tar­vet­ta kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sel­le"

10.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Koronaviruksella vain pieniä vaikutuksia Lapin yrityksille - Pahimmille epidemia-alueille ei matkusteta ja yhteydet hoidetaan verkossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­la vain pieniä vai­ku­tuk­sia Lapin yri­tyk­sil­le - Pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le ei mat­kus­te­ta ja yh­tey­det hoi­de­taan ver­kos­sa

04.03.2020 20:09 0
Tilaajille