Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kaukolämpö
Neve selvittää, voisiko Rovaniemeä lämmittää jätevesillä – "Olisi merkittävä energiamäärä saatavilla"

Neve sel­vit­tää, voisiko Ro­va­nie­meä läm­mit­tää jä­te­ve­sil­lä – "Olisi mer­kit­tä­vä ener­gia­mää­rä saa­ta­vil­la"

26.12.2022 19:30 4
Tilaajille
Inarissa kaukolämpö tuotetaan kotimaan puulla ja turpeella – tuonti Venäjältä loppui jo keväällä

Ina­ris­sa kau­ko­läm­pö tuo­te­taan ko­ti­maan puulla ja tur­peel­la – tuonti Ve­nä­jäl­tä loppui jo ke­vääl­lä

14.12.2022 20:30 4
Tilaajille
Haaparanta rakensi oman uuden lämpövoimalan – rajakaupunki halusi fossiilitonta kaukolämpöä, jota ei saanut Torniosta

Haa­pa­ran­ta rakensi oman uuden läm­pö­voi­ma­lan – ra­ja­kau­pun­ki halusi fos­sii­li­ton­ta kau­ko­läm­pöä, jota ei saanut Tor­nios­ta

28.10.2022 19:33 1
Tilaajille
Neve kuvaa kaukolämpöverkkoa helikopterista ensi yönä – lentoa siirrettiin vuorokaudella

Neve kuvaa kau­ko­läm­pö­verk­koa he­li­kop­te­ris­ta ensi yönä – lentoa siir­ret­tiin vuo­ro­kau­del­la

19.10.2022 08:07
Tilaajille
Neve tutkii kaukolämpöverkoston toimivuutta Rovaniemellä – helikopterista meluhaittaa yöaikaan

Neve tutkii kau­ko­läm­pö­ver­kos­ton toi­mi­vuut­ta Ro­va­nie­mel­lä – he­li­kop­te­ris­ta me­lu­hait­taa yöai­kaan

17.10.2022 18:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­ko­läm­mön hinta pysyy vakaana

20.09.2022 03:01 2
Tilaajille
"Iso ja huojentava uutinen" – rovaniemeläisen kerrostaloasukkaan lasku energiakriisistä jää maltilliseksi kaukolämmön takia

"Iso ja huo­jen­ta­va uu­ti­nen" – ­ro­va­nie­me­läi­sen ker­ros­ta­loa­suk­kaan lasku ener­giak­rii­sis­tä jää mal­til­li­sek­si kau­ko­läm­mön takia

15.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Neve ei ole nostamassa kaukolämmön hintaa Rovaniemellä kasvaneista tuotantokustannuksista huolimatta – tekemässä suunniteltua paremman tuloksen sähkön pörssimyynnin kautta

Neve ei ole nos­ta­mas­sa kau­ko­läm­mön hintaa Ro­va­nie­mel­lä kas­va­neis­ta tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta – te­ke­mäs­sä suun­ni­tel­tua pa­rem­man tu­lok­sen sähkön pörs­si­myyn­nin kautta

08.09.2022 19:27 3
Tilaajille
Ruskea kulta ei pelasta energiakriisiltä: "Puhutaan, että onhan meillä turvetta – no, ei sitä ole"

Ruskea kulta ei pelasta ener­giak­rii­sil­tä: "Pu­hu­taan, että onhan meillä tur­vet­ta – no, ei sitä ole"

06.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Nevel ostaa Veitsiluodon kaukolämmön ja rakentaa Stora Enson sahalle Kemiin uuden biokattilan

Nevel ostaa Veit­si­luo­don kau­ko­läm­mön ja ra­ken­taa Stora Enson sahalle Kemiin uuden bio­kat­ti­lan

14.06.2022 10:53 4
Tilaajille
Kemin Rytikarin ja Hepolan asukkaille huojentava tieto – Stora Enso tuottaa jatkossakin Veitsiluodossa kaukolämpöä

Kemin Ry­ti­ka­rin ja Hepolan asuk­kail­le huo­jen­ta­va tieto – Stora Enso tuottaa jat­kos­sa­kin Veit­si­luo­dos­sa kau­ko­läm­pöä

16.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Norrhydron tulevan tehtaan hukkalämpöä aiotaan hyödyntää rovaniemeläisten lämmitykseen

Norr­hyd­ron tulevan tehtaan huk­ka­läm­pöä aiotaan hyö­dyn­tää ro­va­nie­me­läis­ten läm­mi­tyk­seen

26.12.2021 15:00 3
Tilaajille
Aulis Jokinen vaihtoi öljykattilan kaukolämpöön – energiaremontin tekevä saa tuhansien eurojen tuen, näin valitset useista vaihtoehdoista oikean lämmitysmuodon

Aulis Jokinen vaihtoi öl­jy­kat­ti­lan kau­ko­läm­pöön – ener­gia­re­mon­tin tekevä saa tu­han­sien eurojen tuen, näin va­lit­set useista vaih­toeh­dois­ta oikean läm­mi­tys­muo­don

21.11.2021 18:30 9
Tilaajille
Venäjän puunviennin rajoitukset iskevät myös Lappiin – "Meillä on tulossa melko totiset paikat"

Venäjän puun­vien­nin ra­joi­tuk­set iskevät myös Lappiin – "Meillä on tulossa melko totiset paikat"

01.11.2021 18:00 30
Tilaajille
Satametrinen kelopuupino suututti valtakunnan luontoväen – Kuusamon kaukolämpöyhtiön mukaan taustalla on turvekielto: "Jos hakepuuta ei saisi käyttää, niin millä me lämmitettäisiin"

Sa­ta­met­ri­nen ke­lo­puu­pi­no suu­tut­ti val­ta­kun­nan luon­to­väen – Kuu­sa­mon kau­ko­läm­pöyh­tiön mukaan taus­tal­la on tur­ve­kiel­to: "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin millä me läm­mi­tet­täi­siin"

12.09.2021 10:09 34
Tilaajille
Keminmaahan vedettävä kaukolämpöputki ei pilaa ulkoilureittejä

Ke­min­maa­han ve­det­tä­vä kau­ko­läm­pö­put­ki ei pilaa ul­koi­lu­reit­te­jä

01.09.2021 13:04
Metsä Fibren Kemin uusi tehdas tuottaa muutaman vuoden päästä kaukolämmön Keminmaahan – siirtoputken tekeminen Keminmaasta tehdasalueelle varmistui

Metsä Fibren Kemin uusi tehdas tuottaa muu­ta­man vuoden päästä kau­ko­läm­mön Ke­min­maa­han – siir­to­put­ken te­ke­mi­nen Ke­min­maas­ta teh­da­sa­lueel­le var­mis­tui

13.07.2021 07:00 4
Tilaajille
Kemin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpötuotannon päästöt laskevat nyt kolmasosaan ja vuonna 2024 nollaan – uusi biolämpölaitos tuottaa puulla kaukolämpöä kaupunkilaisille

Kemin Energia ja Vesi Oy:n kau­ko­läm­pö­tuo­tan­non päästöt las­ke­vat nyt kol­ma­so­saan ja vuonna 2024 nollaan – uusi bio­läm­pö­lai­tos tuottaa puulla kau­ko­läm­pöä kau­pun­ki­lai­sil­le

02.06.2021 18:30 1
Tilaajille
Kemin eteläosissa huolettaa, miten käy Veitsiluodon kaukolämmölle ja sairauskassan hyville korvauksille

Kemin ete­läo­sis­sa huo­let­taa, miten käy Veit­si­luo­don kau­ko­läm­möl­le ja sai­raus­kas­san hyville kor­vauk­sil­le

21.04.2021 21:58 4
Tilaajille
Energiapuun tarve kasvaa Lapissa – Sodankylässä pohditaan lämmitystä kuntalaisten viemärijätteiden avulla

Ener­gia­puun tarve kasvaa Lapissa – So­dan­ky­läs­sä poh­di­taan läm­mi­tys­tä kun­ta­lais­ten vie­mä­ri­jät­tei­den avulla

06.03.2021 06:00 2
Tilaajille