Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kemin biotuotetehdas
Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvat lainvoimaisiksi – valitustie luvista tuli päätökseen korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­vat lain­voi­mai­sik­si – va­li­tus­tie luvista tuli pää­tök­seen kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa

15.02.2024 22:01 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaasta nousee niin paljon höyryä, että se näkyy satelliittikuvissakin

Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta nousee niin paljon höyryä, että se näkyy sa­tel­liit­ti­ku­vis­sa­kin

16.01.2024 14:55 6
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas on potentiaalinen vaihtoehto Metsä Groupin hiilidioksidin talteenottolaitoksen sijoituspaikaksi  – laitos valmistuisi tällä vuosikymmenellä

Kemin bio­tuo­te­teh­das on po­ten­tiaa­li­nen vaih­to­eh­to Metsä Groupin hii­li­di­ok­si­din tal­teen­ot­to­lai­tok­sen si­joi­tus­pai­kak­si – laitos val­mis­tui­si tällä vuo­si­kym­me­nel­lä

18.12.2023 11:22
Tilaajille
Metsä Board aloittaa muutosneuvottelut lomautuksista – mukana myös Kemin henkilöstö

Metsä Board aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut lo­mau­tuk­sis­ta – mukana myös Kemin hen­ki­lös­tö

26.10.2023 15:27
Tilaajille
Mielenosoittajat pääsivät Kemin biotuotetehtaan puukentälle ja estivät liikenteen kulun – poliisi otti kiinni 29 aktivistia

Mie­len­osoit­ta­jat pää­si­vät Kemin bio­tuo­te­teh­taan puu­ken­täl­le ja estivät lii­ken­teen kulun – poliisi otti kiinni 29 ak­ti­vis­tia

25.10.2023 19:31 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­na syytä kieltää

27.09.2023 04:00 3
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Katso vanhat kuvat: Biotuotehdas jatkaa Pajusaaren historiaa

Katso vanhat kuvat: Bio­tuo­teh­das jatkaa Pa­ju­saa­ren his­to­riaa

21.09.2023 09:43
Elokapinan mielenilmaus haittasi torstaina kuljetusten pääsyä Kemin biotuotetehtaalle, katso kuvat paikalta

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus hait­ta­si tors­tai­na kul­je­tus­ten pääsyä Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le, katso kuvat pai­kal­ta

21.09.2023 17:40 69
Tilaajille
Aalistunturin hakkuukiistan puinti alkoi oikeudessa Kemissä samalla, kun vieressä käynnistyi jättitehdas

Aa­lis­tun­tu­rin hak­kuu­kiis­tan puinti alkoi oi­keu­des­sa Kemissä sa­mal­la, kun vie­res­sä käyn­nis­tyi jät­ti­teh­das

20.09.2023 15:34 10
Tilaajille
Kemin jättiläinen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi biotuotetehdas toimii

Kemin jät­ti­läi­nen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi bio­tuo­te­teh­das toimii

20.09.2023 09:48
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas käynnistyi suunnitellusti ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Kemin bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyi suun­ni­tel­lus­ti ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 13:12 2
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaasta tulee vankka tukijalka pohjoisen ihmisille ja elinkeinoille
Pääkirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta tulee vankka tu­ki­jal­ka poh­joi­sen ih­mi­sil­le ja elin­kei­noil­le

20.09.2023 04:00 5
Biotuotetehdas on kuin polkupyörä, jota on vaikea ajaa hiljaa – keskiviikkona käynnistyvä Kemin uusi tehdas täytyy ajaa ylös mahdollisemman rivakkaa vauhtia

Bio­tuo­te­teh­das on kuin pol­ku­pyö­rä, jota on vaikea ajaa hiljaa – kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vä Kemin uusi tehdas täytyy ajaa ylös mah­dol­li­sem­man ri­vak­kaa vauhtia

18.09.2023 07:45 4
Tilaajille
Näin keskiviikkona käynnistyvä Kemin biotuotetehdas eteni – kokosimme yhteen hankkeen tärkeimmät vaiheet

Näin kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vä Kemin bio­tuo­te­teh­das eteni – ko­ko­sim­me yhteen hank­keen tär­keim­mät vaiheet

18.09.2023 08:20
Tilaajille
Kemin uusi biotuotetehdas aloittaa toimintansa kahden viikon päästä

Kemin uusi bio­tuo­te­teh­das aloit­taa toi­min­tan­sa kahden viikon päästä

05.09.2023 10:18 3
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas nielee kaiken irtoavan puun molemmin puolin länsirajaa, arvioivat tutkijat

Kemin bio­tuo­te­teh­das nielee kaiken ir­toa­van puun mo­lem­min puolin län­si­ra­jaa, ar­vioi­vat tut­ki­jat

29.08.2023 19:00 2
Tilaajille
Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta Kemin maa-alueillaan muun muassa paikallisia kasveja istuttamalla – toimintamallit ovat myöhemmin esimerkkinä muille sen tehdaspaikkakunnille Euroopassa

Metsä Group vah­vis­taa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta Kemin maa-alueil­laan muun muassa pai­kal­li­sia kasveja is­tut­ta­mal­la – toi­min­ta­mal­lit ovat myö­hem­min esi­merk­ki­nä muille sen teh­das­paik­ka­kun­nil­le Eu­roo­pas­sa

29.08.2023 10:07
Tilaajille
Kun Kemin biotuotetehdas käy, katse kääntyy Metsä Groupin ympäristövastuuseen ja muihin lupauksiin
Pääkirjoitus

Kun Kemin bio­tuo­te­teh­das käy, katse kääntyy Metsä Groupin ym­pä­ris­tö­vas­tuu­seen ja muihin lu­pauk­siin

26.08.2023 05:00 3
Kemin biotuotetehtaan koekäytöstä meluhaittoja

Kemin bio­tuo­te­teh­taan koe­käy­tös­tä me­lu­hait­to­ja

13.06.2023 13:13 1
Tilaajille