Metsä Group
Metsä Fibre ja Raumaster solmivat laitestoimitussopimuksia Kemin biotuotetehtaalle

Metsä Fibre ja Rau­mas­ter sol­mi­vat lai­tes­toi­mi­tus­so­pi­muk­sia Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

14.04.2021 09:32
Tilaajille
Metsä Fibre ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen voimajohdon rakentamisesta Kemin uudelle tehtaalle – Työt maastossa alkavat keväällä 2021

Metsä Fibre ja Eltel ovat al­le­kir­joit­ta­neet so­pi­muk­sen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mi­ses­ta Kemin uudelle teh­taal­le – Työt maas­tos­sa alkavat ke­vääl­lä 2021

13.04.2021 18:31 1
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehtaalla palon alku  – tehtaan henkilöstö ehti sammuttaa palon ennen pelastuslaitoksen paikalle saapumista

Metsä Groupin Kemin teh­taal­la palon alku – tehtaan hen­ki­lös­tö ehti sam­mut­taa palon ennen pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le saa­pu­mis­ta

19.03.2021 07:56
Tilaajille
Asuntokaupalle piristysruiske, myös vuokra-asunnoille kysyntää – kiinteistövälitykseen tulvi heti torstaina yhteydenottoja

Asun­to­kau­pal­le pi­ris­tys­ruis­ke, myös vuok­ra-asun­noil­le ky­syn­tää – kiin­teis­tö­vä­li­tyk­seen tulvi heti tors­tai­na yh­tey­den­ot­to­ja

17.02.2021 12:11
Paistaa se päivä risukasaan Meri-Lapissakin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Paistaa se päivä ri­su­ka­saan Me­ri-La­pis­sa­kin

17.02.2021 10:08 1
Biotuotetehtaan rakennusurakka laajeni heti purkutöillä – Kemi haluaa lisää valtion apua väylätöihin

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­urak­ka laajeni heti pur­ku­töil­lä – Kemi haluaa lisää valtion apua väy­lä­töi­hin

16.02.2021 20:16 4
Tilaajille
Metsä Fibre järjestää biotuotetehtaasta yleisötilaisuuden netissä perjantai-iltana

Metsä Fibre jär­jes­tää bio­tuo­te­teh­taas­ta ylei­sö­ti­lai­suu­den netissä per­jan­tai-il­ta­na

12.02.2021 10:31
Tilaajille
Metsäjätti lunasti lupauksensa ja teki jätti-investoinnin Kemiin – yksityiskohdista oli tihkunut tietoa etukäteen, mutta kartonkitehtaan parannukset tulivat yllätyksenä

Met­sä­jät­ti lunasti lu­pauk­sen­sa ja teki jät­ti-in­ves­toin­nin Kemiin – yk­si­tyis­koh­dis­ta oli tih­ku­nut tietoa etu­kä­teen, mutta kar­ton­ki­teh­taan pa­ran­nuk­set tulivat yl­lä­tyk­se­nä

11.02.2021 19:40 1
Tilaajille
Pääluottamusmies Juha Kenttä: "Nyt on hyvät fiilikset" – investointipäätös antaa henkilöstölle uskoa tulevaisuuteen, uuden tehtaan työehdotkin on jo sovittu

Pää­luot­ta­mus­mies Juha Kenttä: "Nyt on hyvät fii­lik­set" – in­ves­toin­ti­pää­tös antaa hen­ki­lös­töl­le uskoa tu­le­vai­suu­teen, uuden tehtaan työ­eh­dot­kin on jo sovittu

11.02.2021 19:25 3
Tilaajille
Metsä Group yrittää löytää pohjoisen sahoilta ostajat miljoonalle tukkikuutiolle

Metsä Group yrittää löytää poh­joi­sen sa­hoil­ta ostajat mil­joo­nal­le tuk­ki­kuu­tiol­le

11.02.2021 14:46 1
Tilaajille
Kolme vuotta odotusta – Kemin jättitehdasta on myös moitittu ja luvastakin tuli jännitysnäytelmä

Kolme vuotta odo­tus­ta – Kemin jät­ti­teh­das­ta on myös moi­tit­tu ja lu­vas­ta­kin tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä

11.02.2021 11:41
Tilaajille
Metsä Group teki odotetun päätöksen ja Kemi saa biotuotetehtaansa – myös kartonkitehtaaseen tehdään isot investoinnit

Metsä Group teki odo­te­tun pää­tök­sen ja Kemi saa bio­tuo­te­teh­taan­sa – myös kar­ton­ki­teh­taa­seen tehdään isot in­ves­toin­nit

11.02.2021 18:45 19
Tilaajille
Sahansaarenkadun liikennesuunnitelmia voidaan joutua karsimaan Kemissä hinta-arvion noustua

Sa­han­saa­ren­ka­dun lii­ken­ne­suun­ni­tel­mia voidaan joutua kar­si­maan Kemissä hin­ta-ar­vion noustua

01.02.2021 13:39 5
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan maatyöt käynnistyvät Poltimonhaarassa

Kemin bio­tuo­te­teh­taan maatyöt käyn­nis­ty­vät Pol­ti­mon­haa­ras­sa

29.01.2021 15:40
Tilaajille
Ympäristölupa vastaa pääpiirteissään sitä, mitä Metsä Fibre hakikin – "Kemin ympäristölupapäätös on ehkä vähän tiukempi kuin Äänekosken tehtaalla"

Ym­pä­ris­tö­lu­pa vastaa pää­piir­teis­sään sitä, mitä Metsä Fibre hakikin – "Kemin ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tös on ehkä vähän tiu­kem­pi kuin Ää­ne­kos­ken teh­taal­la"

18.12.2020 09:25
Tilaajille
Tapaturma Kemin sellutehtaalla, kuuma sellumassa aiheutti palovammoja työntekijälle

Ta­pa­tur­ma Kemin sel­lu­teh­taal­la, kuuma sel­lu­mas­sa ai­heut­ti pa­lo­vam­mo­ja työn­te­ki­jäl­le

10.11.2020 19:49
Tilaajille
Kemissä kuumeisesti odotettu Polar Kingin lupa tulee pian – "Asia on aivan ratkaisuvaiheessa"

Kemissä kuu­mei­ses­ti odo­tet­tu Polar Kingin lupa tulee pian – "Asia on aivan rat­kai­su­vai­hees­sa"

09.11.2020 19:44 2
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehdas aloittaa vuosihuoltoseisokin perjantaina – Ulkomailta saapuville työntekijöille tehdään koronatestit

Metsä Groupin Kemin tehdas aloit­taa vuo­si­huol­to­sei­so­kin per­jan­tai­na – Ul­ko­mail­ta saa­pu­vil­le työn­te­ki­jöil­le tehdään ko­ro­na­tes­tit

07.09.2020 15:22
Tilaajille
Metsä Group Kemin sellutehtaan alueelta löytyi sodanaikainen räjähde keskiviikkoiltana – Löydöksellä ei vaikutusta henkilöstön turvallisuuteen

Metsä Group Kemin sel­lu­teh­taan alueel­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde kes­ki­viik­ko­il­ta­na – Löy­dök­sel­lä ei vai­ku­tus­ta hen­ki­lös­tön tur­val­li­suu­teen

06.08.2020 10:52
Tilaajille
Ruoka- ja lääkepakkaukset toivat Metsä Boardille tulosta koronakeväänä – Kemissä tuotantoennätys uusiksi

Ruoka- ja lää­ke­pak­kauk­set toivat Metsä Boar­dil­le tulosta ko­ro­na­ke­vää­nä – Kemissä tuo­tan­to­en­nä­tys uusiksi

30.07.2020 12:57
Tilaajille