Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Puukauppa
Lapin puukaupassa on kova tahti ja hinnat nousevat – edellisen kerran näin paljon kauppaa on tehty vuonna 2007

Lapin puu­kau­pas­sa on kova tahti ja hinnat nou­se­vat – edel­li­sen kerran näin paljon kauppaa on tehty vuonna 2007

29.05.2023 05:00 9
Tilaajille
MTK odottaa Lappiin vilkasta puukauppavuotta – kysyntää lisäävät energiapuun menekki ja Venäjän tuonnin loppuminen

MTK odottaa Lappiin vil­kas­ta puu­kaup­pa­vuot­ta – ky­syn­tää li­sää­vät ener­gia­puun menekki ja Venäjän tuonnin lop­pu­mi­nen

12.01.2023 17:21 1
Tilaajille
Kuitupuun hinta laahaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kui­tu­puun hinta laahaa

19.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vat puu­mark­ki­nat kar­tut­ta­vat hy­vin­voin­tia

28.09.2022 05:10 2
Tilaajille
Puun hinta nousi – kauppa virkistyi elokuussa

Puun hinta nousi – kauppa vir­kis­tyi elo­kuus­sa

12.09.2022 12:57 4
Venäjän hyökkäys Ukrainaan lopetti itäpuukaupan ja jätti ison aukon teollisuuden raaka-ainehankintaan – metsänomistajat ovat nyt paljon vartijoina
Pääkirjoitus

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan lopetti itä­puu­kau­pan ja jätti ison aukon teol­li­suu­den raa­ka-ai­ne­han­kin­taan – met­sän­omis­ta­jat ovat nyt paljon var­ti­joi­na

31.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Lapin puumarkkinoilla odottava tunnelma – kuitupuulle ennustetaan kasvavaa tarvetta loppuvuodelle

Lapin puu­mark­ki­noil­la odot­ta­va tun­nel­ma – kui­tu­puul­le en­nus­te­taan kas­va­vaa tar­vet­ta lop­pu­vuo­del­le

11.05.2022 09:14 3
Tilaajille
Noin 70 ukrainalaista rakentaa parhaillaan Kemin biotuotetehdasta, myös osia on tilattu Ukrainasta

Noin 70 uk­rai­na­lais­ta ra­ken­taa par­hail­laan Kemin bio­tuo­te­teh­das­ta, myös osia on tilattu Uk­rai­nas­ta

03.03.2022 07:00 5
Tilaajille
Sahatavaran hinnannousu ei näy samalla tavalla raakapuun hinnassa, tutkijan mukaan sahat vievät voitot välistä

Sa­ha­ta­va­ran hin­nan­nou­su ei näy samalla tavalla raa­ka­puun hin­nas­sa, tut­ki­jan mukaan sahat vievät voitot välistä

05.11.2021 06:30 10
Tilaajille
Yhteismetsän juminut metsäkauppa vaikuttaa Inarin yrityksiin – ”Joudun lomauttamaan ensi kuusta”

Yh­teis­met­sän juminut met­sä­kaup­pa vai­kut­taa Inarin yri­tyk­siin – ”Joudun lo­maut­ta­maan ensi kuusta”

15.10.2021 18:00 17
Tilaajille
Puukauppaa on tehty Lapissa viime vuotta enemmän

Puu­kaup­paa on tehty Lapissa viime vuotta enemmän

09.09.2021 11:36 1
Tilaajille
Korona nosti voimakkaasti puun hintaa, mutta Amerikassa hintojen nousu on jo pysähtynyt – Puukaupalla on yhä iso merkitys
Pääkirjoitus

Korona nosti voi­mak­kaas­ti puun hintaa, mutta Ame­ri­kas­sa hin­to­jen nousu on jo py­säh­ty­nyt – Puu­kau­pal­la on yhä iso mer­ki­tys

03.08.2021 06:00
Tilaajille
Jäkälikön kasvatusalue toteutuu – aita nousee Inarin yhteismetsään

Jä­kä­li­kön kas­va­tus­alue to­teu­tuu – aita nousee Inarin yh­teis­met­sään

30.06.2021 09:45 5
Tilaajille
Amerikan buumi puukaupassa näkyy Kemijärvellä asti – "Niin paljon menee muualle maailmaan tavaraa, että suuret menee pienten edelle"

Ame­ri­kan buumi puu­kau­pas­sa näkyy Ke­mi­jär­vel­lä asti – "Niin paljon menee muualle maail­maan ta­va­raa, että suuret menee pienten edelle"

13.05.2021 06:30 9
Tilaajille
Yhteismetsät ovat huolissaan uusista suojeluvaatimuksista Lapissa – "Metsien monimuotoisuutta tulee vaalia siten, että omaisuudensuoja turvataan"

Yh­teis­met­sät ovat huo­lis­saan uusista suo­je­lu­vaa­ti­muk­sis­ta Lapissa – "Met­sien mo­ni­muo­toi­suut­ta tulee vaalia siten, että omai­suu­den­suo­ja tur­va­taan"

16.03.2021 19:05 5
Tilaajille
Puukauppa oli tammikuussa edellistalvea vilkkaampaa – Kysyntä painottuu tukkipuuvaltaisiin kohteisiin

Puu­kaup­pa oli tam­mi­kuus­sa edel­lis­tal­vea vilk­kaam­paa – Kysyntä pai­not­tuu tuk­ki­puu­val­tai­siin koh­tei­siin

08.02.2021 13:29
Tilaajille
Pohjois-Suomen puukauppa piristyy – havutukeilla suurin menekki

Poh­jois-Suo­men puu­kaup­pa pi­ris­tyy – ha­vu­tu­keil­la suurin menekki

19.10.2020 10:39
Tilaajille
Korona nostaa Lapin tukkipuun hintaa – "Ei kukaan osannut odottaa tällaista"

Korona nostaa Lapin tuk­ki­puun hintaa – "Ei kukaan osannut odottaa täl­lais­ta"

08.10.2020 19:30 3
Tilaajille
Putin ilmoitti kieltävänsä jalostamattoman raakapuun viennin – Venäjän puunvientikielto olisi riski Suomen hiilinieluille ja metsänsuojelulle

Putin il­moit­ti kiel­tä­vän­sä ja­los­ta­mat­to­man raa­ka­puun viennin – Venäjän puun­vien­ti­kiel­to olisi riski Suomen hii­li­nie­luil­le ja met­sän­suo­je­lul­le

04.10.2020 06:00 1
Metsäyhtiöillä on puulle edelleen selvää tarvetta – niiden tavoitteena on, että puukauppa ei notkahtaisi koronan takia

Met­sä­yh­tiöil­lä on puulle edel­leen selvää tar­vet­ta – niiden ta­voit­tee­na on, että puu­kaup­pa ei not­kah­tai­si koronan takia

13.04.2020 18:46
Tilaajille