Metsäteollisuus
Viimeisin 24 tuntia
Pelastaako metsäjätti Kemin talouden? – Vastausta voi etsiä Äänekoskelta: "Vaikka tehdas terästi kansantaloutta, vaikutus ei välttämättä näy alueella"

Pe­las­taa­ko met­sä­jät­ti Kemin ta­lou­den? – Vas­taus­ta voi etsiä Ää­ne­kos­kel­ta: "Vaikka tehdas terästi kan­san­ta­lout­ta, vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä näy alueel­la"

10.04.2021 11:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Hongkongilaislehti: Stora Enso kuskaa sellua ihmisoikeuksia polkevaan Kiinan Xinjiangiin – "Olemme erittäin huolissamme raporteista"

Hong­kon­gi­lais­leh­ti: Stora Enso kuskaa sellua ih­mis­oi­keuk­sia pol­ke­vaan Kiinan Xin­jian­giin – "Olemme erit­täin huo­lis­sam­me ra­por­teis­ta"

29.03.2021 10:46 1
Tilaajille
Yhteismetsät ovat huolissaan uusista suojeluvaatimuksista Lapissa – "Metsien monimuotoisuutta tulee vaalia siten, että omaisuudensuoja turvataan"

Yh­teis­met­sät ovat huo­lis­saan uusista suo­je­lu­vaa­ti­muk­sis­ta Lapissa – "Met­sien mo­ni­muo­toi­suut­ta tulee vaalia siten, että omai­suu­den­suo­ja tur­va­taan"

16.03.2021 19:05 5
Tilaajille
Miljoona kuutiota tukkia ei ole ongelma sahoille, mutta tukkisuman korjuu on – "Ei onnistu nykyresursseilla", sanoo Pölkyn metsäjohtaja

Mil­joo­na kuu­tio­ta tukkia ei ole ongelma sa­hoil­le, mutta tuk­ki­su­man korjuu on – "Ei onnistu ny­ky­re­surs­seil­la", sanoo Pölkyn met­sä­joh­ta­ja

03.03.2021 06:00 11
Tilaajille
Kemin suurhanke saa vahvaa tukea oppilaitoksilta – Lapin ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulu ovat valmistautuneet jo pari vuotta jättihankkeen koulutustarpeeseen vastaamiseen

Kemin suur­han­ke saa vahvaa tukea op­pi­lai­tok­sil­ta – Lapin am­ma­til­li­set op­pi­lai­tok­set ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ovat val­mis­tau­tu­neet jo pari vuotta jät­ti­hank­keen kou­lu­tus­tar­pee­seen vas­taa­mi­seen

01.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Kemin sellutehtaalle ajetaan puuta Etelä-Pohjanmaata myöten – 9 puutavarajunaa ja 180 puutavararekkaa vuorokaudessa

Kemin sel­lu­teh­taal­le ajetaan puuta Ete­lä-Poh­jan­maa­ta myöten – 9 puu­ta­va­ra­ju­naa ja 180 puu­ta­va­ra­rek­kaa vuo­ro­kau­des­sa

27.02.2021 06:01 7
Tilaajille
Johtaja vaihtoi teräksen paperiin – Stora Enson Kemin Veitsiluodon tehtaan uusi johtaja Tero Siivola aikoo nostaa tehdasintegraatin tuottavuutta

Johtaja vaihtoi te­räk­sen pa­pe­riin – Stora Enson Kemin Veit­si­luo­don tehtaan uusi johtaja Tero Siivola aikoo nostaa teh­da­sin­teg­raa­tin tuot­ta­vuut­ta

26.02.2021 06:45
Tilaajille
Metsäteollisuus tienhaarassa
Lukijalta Mielipide

Met­sä­teol­li­suus tien­haa­ras­sa

18.02.2021 05:15
Tilaajille
Biotuotetehtaan rakennusurakka laajeni heti purkutöillä – Kemi haluaa lisää valtion apua väylätöihin

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­urak­ka laajeni heti pur­ku­töil­lä – Kemi haluaa lisää valtion apua väy­lä­töi­hin

16.02.2021 20:16 4
Tilaajille
Kemijärven uudet asukkaat ja miljarditehtaan toteuttajat: Harri Vatanen tarjoutui ostamaan sellutehtaan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

Ke­mi­jär­ven uudet asuk­kaat ja mil­jar­di­teh­taan to­teut­ta­jat: Harri Vatanen tar­jou­tui os­ta­maan sel­lu­teh­taan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

13.02.2021 07:14 16
Tilaajille
Metsäjätti lunasti lupauksensa ja teki jätti-investoinnin Kemiin – yksityiskohdista oli tihkunut tietoa etukäteen, mutta kartonkitehtaan parannukset tulivat yllätyksenä

Met­sä­jät­ti lunasti lu­pauk­sen­sa ja teki jät­ti-in­ves­toin­nin Kemiin – yk­si­tyis­koh­dis­ta oli tih­ku­nut tietoa etu­kä­teen, mutta kar­ton­ki­teh­taan pa­ran­nuk­set tulivat yl­lä­tyk­se­nä

11.02.2021 19:40 1
Tilaajille
Metsä Group yrittää löytää pohjoisen sahoilta ostajat miljoonalle tukkikuutiolle

Metsä Group yrittää löytää poh­joi­sen sa­hoil­ta ostajat mil­joo­nal­le tuk­ki­kuu­tiol­le

11.02.2021 14:46 1
Tilaajille
Kemin uusin tehdas luo tulevaisuususkoa Lappiin ja koko Suomeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kemin uusin tehdas luo tu­le­vai­suus­us­koa Lappiin ja koko Suomeen

11.02.2021 14:40 4
Tilaajille
Kolme vuotta odotusta – Kemin jättitehdasta on myös moitittu ja luvastakin tuli jännitysnäytelmä

Kolme vuotta odo­tus­ta – Kemin jät­ti­teh­das­ta on myös moi­tit­tu ja lu­vas­ta­kin tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä

11.02.2021 11:41
Tilaajille
Uutisanalyysi: Paperitehtaita suljetaan, mutta miten käy Veitsiluodon? – Koronan kurittaman tehtaan  tulevaisuus on jäänyt Kemin biotuotetehtaan varjoon

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pa­pe­ri­teh­tai­ta sul­je­taan, mutta miten käy Veit­si­luo­don? – Koronan ku­rit­ta­man tehtaan tu­le­vai­suus on jäänyt Kemin bio­tuo­te­teh­taan varjoon

10.02.2021 18:00 1
Tilaajille
UPM suunnittelee suurta biopolttoainetehdasta Kotkaan – Kaidin tunnelissa ei näy valoa Kemissä

UPM suun­nit­te­lee suurta bio­polt­to­ai­ne­teh­das­ta Kotkaan – Kaidin tun­ne­lis­sa ei näy valoa Kemissä

28.01.2021 13:02
Tilaajille
Sähköpostihäiriön vuoksi varmuutta Metsä Fibren Kemin tehtaan ympäristöluvasta tehtyjen valitusten määrästä ei saatu vielä tiistainakaan – Ensimmäisessä valituksessa on esitetty vaatimuksia liittyen prosessikemikaalien talteen ottamisen kehittämiseen ja toisessa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen häviämiseen

Säh­kö­pos­ti­häi­riön vuoksi var­muut­ta Metsä Fibren Kemin tehtaan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta teh­ty­jen va­li­tus­ten mää­räs­tä ei saatu vielä tiis­tai­na­kaan – En­sim­mäi­ses­sä va­li­tuk­ses­sa on esi­tet­ty vaa­ti­muk­sia liit­tyen pro­ses­si­ke­mi­kaa­lien talteen ot­ta­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen ja toi­ses­sa il­mas­ton­muu­tok­seen ja luon­non­va­ro­jen hä­viä­mi­seen

26.01.2021 17:44 1
Tilaajille
Kemijärven jätealtaan piti olla jo puhdas, mutta siellä on yhä kymmeniätuhansia tonneja myrkkylietettä

Ke­mi­jär­ven jä­te­al­taan piti olla jo puhdas, mutta siellä on yhä kym­me­niä­tu­han­sia tonneja myrk­ky­lie­tet­tä

11.01.2021 15:43 6
Tilaajille
Pörssianalyytikot: Investointipäätös Metsä Fibren Kemin tehtaasta syntynee vuoden alussa

Pörs­sia­na­lyy­ti­kot: In­ves­toin­ti­pää­tös Metsä Fibren Kemin teh­taas­ta syn­ty­nee vuoden alussa

31.12.2020 06:30 3
Tilaajille
Ympäristölupa vastaa pääpiirteissään sitä, mitä Metsä Fibre hakikin – "Kemin ympäristölupapäätös on ehkä vähän tiukempi kuin Äänekosken tehtaalla"

Ym­pä­ris­tö­lu­pa vastaa pää­piir­teis­sään sitä, mitä Metsä Fibre hakikin – "Kemin ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tös on ehkä vähän tiu­kem­pi kuin Ää­ne­kos­ken teh­taal­la"

18.12.2020 09:25
Tilaajille