Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsähakkuut
Rumaa jälkeä Jokkavaarassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rumaa jälkeä Jok­ka­vaa­ras­sa

23.10.2023 08:38 7
Kemin biotuotetehdas nielee kaiken irtoavan puun molemmin puolin länsirajaa, arvioivat tutkijat

Kemin bio­tuo­te­teh­das nielee kaiken ir­toa­van puun mo­lem­min puolin län­si­ra­jaa, ar­vioi­vat tut­ki­jat

29.08.2023 19:00 2
Tilaajille
Kysely: hakkuista pidättäytyminen valtion mailla jakaa kansan kahtia – 17 prosenttia vastaajista ehdottomasti kannattaa tai vastustaa ehdotusta

Kysely: hak­kuis­ta pi­dät­täy­ty­mi­nen valtion mailla jakaa kansan kahtia – 17 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa tai vas­tus­taa eh­do­tus­ta

23.05.2023 17:30 3
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Aalistunturin alueen hakkuista tehdyn valituksen

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Aa­lis­tun­tu­rin alueen hak­kuis­ta tehdyn va­li­tuk­sen

19.05.2023 14:18 2
Tilaajille
Suomen löydettävä kustannustehokkain tapa saavuttaa nielutavoitteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen löy­det­tä­vä kus­tan­nus­te­hok­kain tapa saa­vut­taa nie­lu­ta­voit­teet

12.05.2023 20:15 2
Tilaajille
Vähemmän hiilidioksidia ilmakehään, metsähakkuita vähemmäksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hem­män hii­li­di­ok­si­dia il­ma­ke­hään, met­sä­hak­kui­ta vä­hem­mäk­si

17.04.2023 05:00
Tilaajille
Uutuusteos jatkuvasta kasvatuksesta tulee tarpeeseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­tuus­teos jat­ku­vas­ta kas­va­tuk­ses­ta tulee tar­pee­seen

13.04.2023 06:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sal­lim­me­ko met­sä­kan­sa­na tämän?

05.04.2023 05:00 1
Metsä Groupin varoittama puupula on Luken mukaan todellinen riski

Metsä Groupin va­roit­ta­ma puupula on Luken mukaan to­del­li­nen riski

29.03.2023 20:28 6
Tilaajille
Aalistunturin alueen hakkuut saatiin päätökseen – mielenosoitukset viivästyttivät töitä noin viikon

Aa­lis­tun­tu­rin alueen hakkuut saatiin pää­tök­seen – mie­len­osoi­tuk­set vii­väs­tyt­ti­vät töitä noin viikon

20.03.2023 13:22 8
Tilaajille
Mielenosoitukset Aalistunturilla jatkumassa: Aktivistit aikoivat hiihtää hakkuualueelle tarkoituksenaan keskeyttää työt heti

Mie­len­osoi­tuk­set Aa­lis­tun­tu­ril­la jat­ku­mas­sa: Ak­ti­vis­tit ai­koi­vat hiihtää hak­kuu­alueel­le tar­koi­tuk­se­naan kes­keyt­tää työt heti

21.01.2023 16:58 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­hal­li­tuk­sen us­kot­ta­vuus koe­tuk­sel­la

21.01.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki metsät ar­vok­kai­ta luon­to­koh­tei­ta?

21.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Luontoaktivistit eivät käynnistä metsäkiistoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ak­ti­vis­tit eivät käyn­nis­tä met­sä­kiis­to­ja

20.01.2023 09:33 12
Tilaajille
Ministeri Ohisalo kritisoi Metsähallitusta Aalistunturin alueen hakkuista

Mi­nis­te­ri Ohisalo kri­ti­soi Met­sä­hal­li­tus­ta Aa­lis­tun­tu­rin alueen hak­kuis­ta

17.01.2023 14:29 27
Tilaajille
Mielenosoittajien mukaan Länsi-Lapissa on kansallispuiston kokoinen aukko, eikä hakkuita saa jatkaa ennen kuin esitys puistosta on käsitelty

Mie­len­osoit­ta­jien mukaan Län­si-La­pis­sa on kan­sal­lis­puis­ton ko­koi­nen aukko, eikä hak­kui­ta saa jatkaa ennen kuin esitys puis­tos­ta on kä­si­tel­ty

16.01.2023 19:41 109
Tilaajille
Ensiharvennukset rikkovat usein metsälain kriteerejä – eivät nykyään yleensä johda sakkoihin

En­si­har­ven­nuk­set rik­ko­vat usein met­sä­lain kri­tee­re­jä – eivät nykyään yleensä johda sak­koi­hin

14.01.2023 16:00 7
Aalistunturin eteläpuolella tehdään harvennushakkuita – arvokkaat luontokohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle

Aa­lis­tun­tu­rin ete­lä­puo­lel­la tehdään har­ven­nus­hak­kui­ta – ar­vok­kaat luon­to­koh­teet jä­te­tään hak­kui­den ul­ko­puo­lel­le

05.01.2023 10:52 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien en­ti­söin­nis­tä

05.01.2023 10:49 1
Tilaajille
Tutkimus: metsähakkuut ovat hömötiaisten vähenemisen suurin syy – hakkuiden pitkä kertymä aiheuttaa merkittävää elinympäristökatoa

Tut­ki­mus: met­sä­hak­kuut ovat hö­mö­tiais­ten vä­he­ne­mi­sen suurin syy – hak­kui­den pitkä kertymä ai­heut­taa mer­kit­tä­vää elin­ym­pä­ris­tö­ka­toa

28.12.2022 11:42 2
Tilaajille