Metsätalous
Viimeisin 4 tuntia
Pelastaako metsäjätti Kemin talouden? – Vastausta voi etsiä Äänekoskelta: "Vaikka tehdas terästi kansantaloutta, vaikutus ei välttämättä näy alueella"

Pe­las­taa­ko met­sä­jät­ti Kemin ta­lou­den? – Vas­taus­ta voi etsiä Ää­ne­kos­kel­ta: "Vaikka tehdas terästi kan­san­ta­lout­ta, vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä näy alueel­la"

11:00 8
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Juri Laurila

Ym­pä­ris­tö­lii­ke syn­nyt­tää on­gel­mia

27.03.2021 10:03 5
Tilaajille
Tanja Joona johtaa Metsähallituksen Lapin neuvottelukuntaa seuraavan nelivuotiskauden

Tanja Joona johtaa Met­sä­hal­li­tuk­sen Lapin neu­vot­te­lu­kun­taa seu­raa­van ne­li­vuo­tis­kau­den

24.03.2021 19:12
Tilaajille
Lapissako puupeltoja?
Lukijalta Mielipide

La­pis­sa­ko puu­pel­to­ja?

19.03.2021 05:15 4
Tilaajille
Yhteismetsät ovat huolissaan uusista suojeluvaatimuksista Lapissa – "Metsien monimuotoisuutta tulee vaalia siten, että omaisuudensuoja turvataan"

Yh­teis­met­sät ovat huo­lis­saan uusista suo­je­lu­vaa­ti­muk­sis­ta Lapissa – "Met­sien mo­ni­muo­toi­suut­ta tulee vaalia siten, että omai­suu­den­suo­ja tur­va­taan"

16.03.2021 19:05 5
Tilaajille
Vanhemmat
Jos metsä jää suojelujyrän alle, mitä sille tapahtuu?
Kolumni Anna Ruohonen

Jos metsä jää suo­je­lu­jy­rän alle, mitä sille ta­pah­tuu?

13.02.2021 07:30 5
Tilaajille
Kemijärven uudet asukkaat ja miljarditehtaan toteuttajat: Harri Vatanen tarjoutui ostamaan sellutehtaan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

Ke­mi­jär­ven uudet asuk­kaat ja mil­jar­di­teh­taan to­teut­ta­jat: Harri Vatanen tar­jou­tui os­ta­maan sel­lu­teh­taan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

13.02.2021 07:14 16
Tilaajille
Puun riittävyys sellutehtaille on laskettu väärillä oletuksilla – tehtaita vanhenee ja tuotantolinjoja suljetaan, huomauttaa Luken tutkija

Puun riit­tä­vyys sel­lu­teh­tail­le on las­ket­tu vää­ril­lä ole­tuk­sil­la – teh­tai­ta van­he­nee ja tuo­tan­to­lin­jo­ja sul­je­taan, huo­maut­taa Luken tutkija

12.02.2021 06:14 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Häm­mäs­te­lyä oi­keus­val­tio Suo­mes­sa: Mitkä ovat met­sän­omis­ta­jan oi­keu­det?

09.02.2021 21:17 2
Tilaajille
Puuston kasvu kiihtyy miljoona kuutiota vuodessa – Kun kesien viileys muuttuu, kasvu varmuudella nopeutuu, sanoo metsäntutkija

Puuston kasvu kiihtyy mil­joo­na kuu­tio­ta vuo­des­sa – Kun kesien viileys muut­tuu, kasvu var­muu­del­la no­peu­tuu, sanoo met­sän­tut­ki­ja

12.12.2020 06:30 5
Tilaajille
Leppä avohakkuista: Kaikille metsille eivät sovi samat käsittelytavat, uudistunut metsänlainsäädäntö auttaa metsänomistajaa valitsemaan

Leppä avo­hak­kuis­ta: Kai­kil­le met­sil­le eivät sovi samat kä­sit­te­ly­ta­vat, uu­dis­tu­nut met­sän­lain­sää­dän­tö auttaa met­sän­omis­ta­jaa va­lit­se­maan

26.11.2020 15:55 1
Lapin metsätalouspäivät siirtyvät vuodella

Lapin met­sä­ta­lous­päi­vät siir­ty­vät vuo­del­la

26.10.2020 21:26
Tilaajille
Luke: Korona vaikuttaa luonnonvara-alalla eniten luontomatkailuun – Epävarmuutta myös elintarvike- ja metsäsektoreilla

Luke: Korona vai­kut­taa luon­non­va­ra-alal­la eniten luon­to­mat­kai­luun – Epä­var­muut­ta myös elin­tar­vi­ke- ja met­sä­sek­to­reil­la

14.10.2020 14:17
Lukijalta Mielipide Silja Pitkänen-Arte

Lu­ki­jal­ta: Tuodaan sel­keyt­tä met­sä­kie­li­vii­dak­koon

14.10.2020 05:49
Tilaajille
Lukijalta: Biotalous tuottaa puuvoimaa - painopaperi tarvitsisi ydinvoimaa
Lukijalta Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Bio­ta­lous tuottaa puu­voi­maa - pai­no­pa­pe­ri tar­vit­si­si ydin­voi­maa

21.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Valtion rahaa yhteismetsien rauhoittamiseen
Lukijalta Mielipide Janne Saijets

Lu­ki­jal­ta: Valtion rahaa yh­teis­met­sien rau­hoit­ta­mi­seen

19.09.2020 05:00
Tilaajille
On aika korjata suot
Pääkirjoitus

On aika korjata suot

01.08.2020 05:00
Tilaajille
Rovaniemen keskustan tuntumaan on säilöttynä jopa seitsemän eduskuntatalon verran puuta – Aluksi terminaalissa haittasi melu, nyt ärsyttävät pinoista nousevat tuhohyönteiset

Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­maan on säi­löt­ty­nä jopa seit­se­män edus­kun­ta­ta­lon verran puuta – Aluksi ter­mi­naa­lis­sa hait­ta­si melu, nyt är­syt­tä­vät pi­nois­ta nou­se­vat tu­ho­hyön­tei­set

11.07.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Lähde

Lu­ki­jal­ta: Met­säs­tä olisi moneen käyt­töön

04.02.2020 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juri Laurila

Lu­ki­jal­ta: Jat­ku­van kas­va­tuk­sen harha

30.01.2020 08:09
Tilaajille