Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Metsätalous
Viimeisin 12 tuntia
Avohakkuita ei lopeteta, mutta hakkuutavat ovat jatkuvassa muutoksessa
Pääkirjoitus

Avo­hak­kui­ta ei lo­pe­te­ta, mutta hak­kuu­ta­vat ovat jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa

05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Myötätuuli puhaltaa metsätaloudessa, kun puun kysyntä kasvaa – Kemijärvellä valmistaudutaan Kemin uuden tehtaan tarpeisiin

Myö­tä­tuu­li pu­hal­taa met­sä­ta­lou­des­sa, kun puun kysyntä kasvaa – Ke­mi­jär­vel­lä val­mis­tau­du­taan Kemin uuden tehtaan tar­pei­siin

13.10.2021 19:30 10
Tilaajille
Tervetuloa metsätalousmetsään, kansanedustaja Pitko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa met­sä­ta­lous­met­sään, kan­san­edus­ta­ja Pitko

24.09.2021 05:15 4
Tilaajille
Satametrinen kelopuupino suututti valtakunnan luontoväen – Kuusamon kaukolämpöyhtiön mukaan taustalla on turvekielto: "Jos hakepuuta ei saisi käyttää, niin millä me lämmitettäisiin"

Sa­ta­met­ri­nen ke­lo­puu­pi­no suu­tut­ti val­ta­kun­nan luon­to­väen – Kuu­sa­mon kau­ko­läm­pö­yh­tiön mukaan taus­tal­la on tur­ve­kiel­to: "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin millä me läm­mi­tet­täi­siin"

12.09.2021 10:09 34
Tilaajille
Lappilainen metsä käy nyt kaupaksi, metsähehtaarin hinnat nousseet paikoin jopa neljänneksen

Lap­pi­lai­nen metsä käy nyt kau­pak­si, met­sä­heh­taa­rin hinnat nous­seet paikoin jopa nel­jän­nek­sen

10.08.2021 06:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ti­lat kiin­nos­ta­vat ostajia

07.08.2021 07:55 1
Tilaajille
Soiden ennallistamista pitää jatkaa, vaikka osa hyödyistä saadaan vasta vuosikymmenten päästä
Pääkirjoitus

Soiden en­nal­lis­ta­mis­ta pitää jatkaa, vaikka osa hyö­dyis­tä saadaan vasta vuo­si­kym­men­ten päästä

02.08.2021 06:00 4
Tilaajille
Kestävään metsätalouteen ei kuulu joko-tai
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­vään met­sä­ta­lou­teen ei kuulu jo­ko-tai

24.07.2021 05:51 2
Tilaajille
Historiattomuus metsäpolitiikan kirouksena
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­riat­to­muus met­sä­po­li­tii­kan ki­rouk­se­na

14.07.2021 23:00 11
Tilaajille
Luonnon monimuotoisuus kasvaa, kun kulotus luo tilaa uusille eliölajeille – Lapin yhteismetsä kulotti Tervolassa ensimmäistä kertaa omaa metsäänsä

Luonnon mo­ni­muo­toi­suus kasvaa, kun kulotus luo tilaa uusille eliö­la­jeil­le – Lapin yh­teis­met­sä kulotti Ter­vo­las­sa en­sim­mäis­tä kertaa omaa met­sään­sä

08.07.2021 06:30 6
Tilaajille
Älä unohda puuvoimaa
Mielipidekirjoitus

Älä unohda puu­voi­maa

07.07.2021 10:25
Jäkälikön kasvatusalue toteutuu – aita nousee Inarin yhteismetsään

Jä­kä­li­kön kas­va­tus­alue to­teu­tuu – aita nousee Inarin yh­teis­met­sään

30.06.2021 09:45 5
Tilaajille
Suomen on pidettävä puolensa EU:n hankevyörytyksessä, joka uhkaa siirtää metsävaltaa meiltä unionille
Pääkirjoitus

Suomen on pi­det­tä­vä puo­len­sa EU:n han­ke­vyö­ry­tyk­ses­sä, joka uhkaa siirtää met­sä­val­taa meiltä unio­nil­le

11.06.2021 07:51 4
Tilaajille
Kittilä saamassa ilman perillisiä kuolleen metsätilan Kuivasalmelta – "Edistää metsäkulttuuria"

Kittilä saa­mas­sa ilman pe­ril­li­siä kuol­leen met­sä­ti­lan Kui­va­sal­mel­ta – "E­dis­tää met­sä­kult­tuu­ria"

04.06.2021 13:15 2
Tilaajille
Moni rovaniemeläinen on noussut vaaranlakeen, jonka metsä päätettiin säästää jo 109 vuotta sitten
Kolumni

Moni ro­va­nie­me­läi­nen on noussut vaa­ran­la­keen, jonka metsä pää­tet­tiin säästää jo 109 vuotta sitten

01.06.2021 06:00 4
Tilaajille
Yhteismetsät havittelevat suojelukauppoja ely-keskusten kanssa, mutta rahapotti ei riitä alkuunkaan metsäkiistan ratkaisuksi – Inarissa neuvotellaan 450 hehtaarista, tarve olisi moninkertainen

Yh­teis­met­sät ha­vit­te­le­vat suo­je­lu­kaup­po­ja ely-kes­kus­ten kanssa, mutta ra­ha­pot­ti ei riitä al­kuun­kaan met­sä­kiis­tan rat­kai­suk­si – Ina­ris­sa neu­vo­tel­laan 450 heh­taa­ris­ta, tarve olisi mo­nin­ker­tai­nen

30.05.2021 11:17 14
Tilaajille
Lappilaisnuorten ääni liittyy metsäkeskusteluun: ministeri kuulee Jere Tannista ja Josefi Tiirolaa Nuorten metsäneuvoston jäseninä

Lap­pi­lais­nuor­ten ääni liittyy met­sä­kes­kus­te­luun: mi­nis­te­ri kuulee Jere Tan­nis­ta ja Josefi Tii­ro­laa Nuorten met­sä­neu­vos­ton jä­se­ni­nä

21.05.2021 17:33 3
Tilaajille
Norrbottenissa puhkesi metsäkapina – Valtionmetsiä hoitavan Sveaskogin toimitusjohtajakin erosi

Norr­bot­te­nis­sa puhkesi met­sä­ka­pi­na – Val­tion­met­siä hoi­ta­van Sveas­ko­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja­kin erosi

21.05.2021 16:04 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­val­lan­kaap­pauk­sel­le stoppi

19.05.2021 13:00
Tilaajille
EU:n puistokomissaareja ei saa päästää päättämään metsäpolitiikastamme
Pääkirjoitus

EU:n puis­to­ko­mis­saa­re­ja ei saa päästää päät­tä­mään met­sä­po­li­tii­kas­tam­me

17.05.2021 05:00 8
Tilaajille