Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsätalous
Lehtikuusi selviää tykky- ja tuulivaurioista mäntyä paremmin, ja siitä pitävät myös liito-orava ja poro

Leh­ti­kuu­si selviää tykky- ja tuu­li­vau­riois­ta mäntyä pa­rem­min, ja siitä pitävät myös lii­to-ora­va ja poro

03.12.2023 13:37 4
Tilaajille
Metsätalous on laskennallisesti kestävää, mutta ekologisessa kestävyydessä on korjattavaa – korjausliike pitää tehdä metsäteollisuutta vaarantamatta
Pääkirjoitus

Met­sä­ta­lous on las­ken­nal­li­ses­ti kes­tä­vää, mutta eko­lo­gi­ses­sa kes­tä­vyy­des­sä on kor­jat­ta­vaa – kor­jaus­lii­ke pitää tehdä met­sä­teol­li­suut­ta vaa­ran­ta­mat­ta

28.10.2023 05:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etelän en­ti­söi­jät tark­kai­le­vat met­siäm­me

25.09.2023 02:50 1
Kemin biotuotetehtaasta tulee vankka tukijalka pohjoisen ihmisille ja elinkeinoille
Pääkirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta tulee vankka tu­ki­jal­ka poh­joi­sen ih­mi­sil­le ja elin­kei­noil­le

20.09.2023 04:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­kä­li­köt al­koi­vat heiketä jo sodan jälkeen

18.09.2023 06:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ta­lou­del­le työ­rau­ha

14.09.2023 05:00
Sodankylässä kokeillaan hakkuutähteiden keräämistä – Metsähallitus ja poronhoitajat toivovat siitä ratkaisua tavoitteidensa yhteensovittamiseen

So­dan­ky­läs­sä ko­keil­laan hak­kuu­täh­tei­den ke­rää­mis­tä – Met­sä­hal­li­tus ja po­ron­hoi­ta­jat toi­vo­vat siitä rat­kai­sua ta­voit­tei­den­sa yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

10.09.2023 19:30 10
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas nielee kaiken irtoavan puun molemmin puolin länsirajaa, arvioivat tutkijat

Kemin bio­tuo­te­teh­das nielee kaiken ir­toa­van puun mo­lem­min puolin län­si­ra­jaa, ar­vioi­vat tut­ki­jat

29.08.2023 19:00 2
Tilaajille
Tältä näyttää metsässä, jonka tulipalo muutti suojelukohteeksi – Nyt riesana ovat läskipyöräilijät ja luvattomat mönkijäkuskit

Tältä näyttää met­säs­sä, jonka tu­li­pa­lo muutti suo­je­lu­koh­teek­si – Nyt riesana ovat läs­ki­pyö­räi­li­jät ja lu­vat­to­mat mön­ki­jä­kus­kit

17.07.2023 00:00
Tilaajille
Metsien suojelun on perustuttava maanomistajan vapaaehtoisuuteen, uusi hallitus linjaa

Metsien suo­je­lun on pe­rus­tut­ta­va maan­omis­ta­jan va­paaeh­toi­suu­teen, uusi hal­li­tus linjaa

16.06.2023 22:08 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joh­det­tiin­ko meitä tar­koi­tuk­sel­la har­haan?

14.06.2023 04:00 1
Kysely: hakkuista pidättäytyminen valtion mailla jakaa kansan kahtia – 17 prosenttia vastaajista ehdottomasti kannattaa tai vastustaa ehdotusta

Kysely: hak­kuis­ta pi­dät­täy­ty­mi­nen valtion mailla jakaa kansan kahtia – 17 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa tai vas­tus­taa eh­do­tus­ta

23.05.2023 17:30 3
Tilaajille
Ilmastopaneelin puheenjohtajan ehdotus Metsähallituksen hakkuiden jäädyttämisestä kahdeksi vuodeksi on malliesimerkki keulivasta ilmastokeskustelusta
Pääkirjoitus

Il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jan ehdotus Met­sä­hal­li­tuk­sen hak­kui­den jää­dyt­tä­mi­ses­tä kah­dek­si vuo­dek­si on mal­li­esi­merk­ki keu­li­vas­ta il­mas­to­kes­kus­te­lus­ta

11.05.2023 15:44 34
Tilaajille
Puukauppa oli viime vuonna kaksijakoinen Posion yhteismetsällä – jaettava ylijäämä silti ennätystasolla

Puu­kaup­pa oli viime vuonna kak­si­ja­koi­nen Posion yh­teis­met­säl­lä – jaet­ta­va yli­jää­mä silti en­nä­tys­ta­sol­la

10.05.2023 19:49 1
Tilaajille
Kolme Kemin piirin jäsentä valittiin Metsäliitto Osuuskunnan edustajistoon

Kolme Kemin piirin jäsentä va­lit­tiin Met­sä­liit­to Osuus­kun­nan edus­ta­jis­toon

05.05.2023 21:50
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki omistaa runsaasti nuorta metsää, jota se hakkaa maltillisesti – yhden tai useamman suojelualueen perustaminen on harkinnassa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki omistaa run­saas­ti nuorta metsää, jota se hakkaa mal­til­li­ses­ti – yhden tai useam­man suo­je­lu­alueen pe­rus­ta­mi­nen on har­kin­nas­sa

21.04.2023 20:22 5
Tilaajille
Laskimme kuinka paljon metsää jää voimaloiden alle: "Tuulivoiman ja metsätalouden välillä on selvä win–win-tilanne"

Las­kim­me kuinka paljon metsää jää voi­ma­loi­den alle: "Tuu­li­voi­man ja met­sä­ta­lou­den välillä on selvä win–­win-ti­lan­ne"

21.04.2023 19:31 38
Tilaajille
Komissio haluaa päättää metsistä, mutta omistajan ei kannata hermostua – "Peli ei ole vielä menetetty"

Ko­mis­sio haluaa päättää met­sis­tä, mutta omis­ta­jan ei kannata her­mos­tua – "Peli ei ole vielä me­ne­tet­ty"

21.04.2023 05:00 10
Tilaajille
Biotuotteet työllistävät Kemissä uuden ajan tehtaalla, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jättimyllyssä selviää, mitä eko, bio ja muut vihreät teollisuustermit tarkoittavat käytännössä

Bio­tuot­teet työl­lis­tä­vät Kemissä uuden ajan teh­taal­la, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jät­ti­myl­lys­sä sel­viää, mitä eko, bio ja muut vihreät teol­li­suus­ter­mit tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä

01.04.2023 06:30 1
Tilaajille
Sata vuotta sitten Lapin metsät olivat menossa pilalle – syynä oli hakkuutapa, josta löytyy yhteys tämän päivän metsäkeskusteluun

Sata vuotta sitten Lapin metsät olivat menossa pilalle – syynä oli hak­kuu­ta­pa, josta löytyy yhteys tämän päivän met­sä­kes­kus­te­luun

01.04.2023 05:00 23
Tilaajille