Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Metsätalous
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Peit­tei­nen met­sän­hoi­to – uusi me­ne­tel­mä­kö?

24.09.2022 05:00 1
Tilaajille
EU haluaa päättää yhä jäsenmaiden metsäpolitiikasta, vaikka se ei kuulu unionin päätösvaltaan – Suomen on pidettävä kiinni oikeuksistaan
Pääkirjoitus

EU haluaa päättää yhä jä­sen­mai­den met­sä­po­li­tii­kas­ta, vaikka se ei kuulu unionin pää­tös­val­taan – Suomen on pi­det­tä­vä kiinni oi­keuk­sis­taan

16.09.2022 18:11 17
Tilaajille
Metsien kestävä monikäyttö käy hankalammaksi – Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi kasvattaa painetta lisätä hakkuita Lapin metsissä, tutkimusprofessori arvioi

Metsien kestävä mo­ni­käyt­tö käy han­ka­lam­mak­si – Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan voi kas­vat­taa pai­net­ta lisätä hak­kui­ta Lapin met­sis­sä, tut­ki­mus­pro­fes­so­ri arvioi

15.09.2022 16:26 6
Tilaajille
Metsätaloutta ja poronhoitoa samoilla hehtaareilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ta­lout­ta ja po­ron­hoi­toa sa­moil­la heh­taa­reil­la

14.09.2022 05:01 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ympäristöviranomaiset lyttäävät PEFC:n uudet standardit, joita pidetään metsätaloutta suosivina: "Käytännössä ympäristönäkökulma on PEFC:ssä alisteinen puuntuotannolle"

Ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­set lyt­tää­vät PEFC:n uudet stan­dar­dit, joita pi­de­tään met­sä­ta­lout­ta suo­si­vi­na: "Käy­tän­nös­sä ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­ma on PEFC:s­sä alis­tei­nen puun­tuo­tan­nol­le"

26.08.2022 18:07 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vähän järkeä metsien suo­je­luun

24.08.2022 05:00
Tilaajille
Luonnonvaroihin liittyvissä kiistoissa voi olla jännitteitä siinä määrin, että tarvitaan sovittelua – tavoitteiden ristiriidat synnyttävät konflikteja, toteaa professori

Luon­non­va­roi­hin liit­ty­vis­sä kiis­tois­sa voi olla jän­nit­tei­tä siinä määrin, että tar­vi­taan so­vit­te­lua – ta­voit­tei­den ris­ti­rii­dat syn­nyt­tä­vät konf­lik­te­ja, toteaa pro­fes­so­ri

19.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Metsäpalstojen ostajat haalivat isoja pinta-aloja Lapissa – kysyimme, miksi kauppoja tehdään nyt näin paljon

Met­sä­pals­to­jen ostajat haa­li­vat isoja pin­ta-alo­ja Lapissa – ky­syim­me, miksi kaup­po­ja tehdään nyt näin paljon

16.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan mallimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan mal­li­maa

13.08.2022 10:39 1
Tilaajille
Uhkaako kulttuurivallankumous metsätalouden kestävyyttä?
Kolumni

Uhkaako kult­tuu­ri­val­lan­ku­mous met­sä­ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä?

11.08.2022 05:16 4
Tilaajille
Vieläkö on metsämansikoita? Yhä vähemmän, sanovat asiantuntijat – syynä on maa- ja metsätalouden muutos

Vieläkö on met­sä­man­si­koi­ta? Yhä vä­hem­män, sanovat asian­tun­ti­jat – syynä on maa- ja met­sä­ta­lou­den muutos

02.08.2022 15:14 2
Jospa nähtäisiin metsä puilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jospa näh­täi­siin metsä puilta

30.07.2022 05:01 2
Tilaajille
Metsäkeskustelu jämähti 80-luvulle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­kes­kus­te­lu jämähti 80-lu­vul­le

25.07.2022 05:02
Tilaajille
Jatkuva kasvatusko ainoa ratkaisu metsänhoidossa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jatkuva kas­va­tus­ko ainoa rat­kai­su met­sän­hoi­dos­sa?

22.07.2022 05:30 3
Tilaajille
Onko meidän mahdollista nähdä metsää puilta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meidän mah­dol­lis­ta nähdä metsää puilta?

21.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Hallituksen esitys metsätalouden uudesta kannustejärjestelmästä lausunnolle – tavoitteena ilmastoystävällisempi metsänhoito

Hal­li­tuk­sen esitys met­sä­ta­lou­den uudesta kan­nus­te­jär­jes­tel­mäs­tä lau­sun­nol­le – ta­voit­tee­na il­mas­to­ys­tä­väl­li­sem­pi met­sän­hoi­to

05.07.2022 11:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­hoi­toa har­joi­te­taan tut­ki­muk­sen varassa

02.07.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työtä ja toi­meen­tu­loa myös poh­joi­seen

22.06.2022 05:00
Tilaajille
Poronhoidossa maankäyttö on elämäntapaa, ei elinkeinoa – tutkija loisi porotaloudelle vahvemman aseman neuvotteluissa

Po­ron­hoi­dos­sa maan­käyt­tö on elä­män­ta­paa, ei elin­kei­noa – tutkija loisi po­ro­ta­lou­del­le vah­vem­man aseman neu­vot­te­luis­sa

06.06.2022 19:17 6
Tilaajille
Ministeri Antti Kurvinen perää vastuuta Tenojoella kalastavilta: "Täyskielto tuntuu pahalta sydämessä ja lompakossa, mutta emme voi antaa Tenon lohen kadota"

Mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen perää vas­tuu­ta Te­no­joel­la ka­las­ta­vil­ta: "Täys­kiel­to tuntuu pahalta sy­dä­mes­sä ja lom­pa­kos­sa, mutta emme voi antaa Tenon lohen kadota"

06.06.2022 17:28 5
Tilaajille