Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Vesistöt
Jäljellä ovat enää raakkuvanhukset – metsätalous on suurin syypää simpukkalajikannan romahdukseen Lapissa

Jäl­jel­lä ovat enää raak­ku­van­huk­set – met­sä­ta­lous on suurin syypää sim­puk­ka­la­ji­kan­nan ro­mah­duk­seen Lapissa

13.08.2022 06:30 7
Tilaajille
Vesistöjen kunnostamishankkeille yhteensä 65 000 euroa avustusta – järviä kunnostetaan Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kolarissa

Ve­sis­tö­jen kun­nos­ta­mis­hank­keil­le yh­teen­sä 65 000 euroa avus­tus­ta – järviä kun­nos­te­taan Ro­va­nie­mel­lä, So­dan­ky­läs­sä ja Ko­la­ris­sa

11.08.2022 08:43 3
Tilaajille
Menneisyyden virheitä korjataan, mutta samalla Suomessa yhä tuetaan metsäojituksia ja ojitetaan jopa uutta suota
Pääkirjoitus

Men­nei­syy­den vir­hei­tä kor­ja­taan, mutta samalla Suo­mes­sa yhä tuetaan met­sä­oji­tuk­sia ja oji­te­taan jopa uutta suota

11.07.2022 20:00 6
Tilaajille
Kaksi miestä joutui veden varaan Ylitorniolla veneen kaaduttua – sivulliset auttoivat rantaan

Kaksi miestä joutui veden varaan Yli­tor­niol­la veneen kaa­dut­tua – si­vul­li­set aut­toi­vat rantaan

24.06.2022 15:56
Tilaajille
Löysitkö metsän keskeltä lammen? Asiantuntija listaa vinkit turvalliseen avovesiuintiin

Löy­sit­kö metsän kes­kel­tä lammen? Asian­tun­ti­ja listaa vinkit tur­val­li­seen avo­ve­si­uin­tiin

17.06.2022 06:30
Tilaajille
Vesille suunnataan liian usein ilman pelastusliivejä – lauantaina vietetään pelastusliivipäivää

Vesille suun­na­taan liian usein ilman pe­las­tus­lii­ve­jä – lauan­tai­na vie­te­tään pe­las­tus­lii­vi­päi­vää

28.05.2022 13:15 1
Tilaajille
Vesiliikenteen rajoituksia päivitetään Rovaniemen keskustan alueella – tavoitteena hillitä vesiskoottereiden aiheuttamia haittoja

Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

24.05.2022 20:41 13
Tilaajille
Muonionjoelle ja Tornionjoelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa tulvahuippua viikonlopulle

Muo­nion­joel­le ja Tor­nion­joel­le en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­paa tul­va­huip­pua vii­kon­lo­pul­le

24.05.2022 11:35 1
Tilaajille
Simojoen tulvahuippu saavutettu, Ivalojoella vesi nousee – Torniossa jääpato nostatti hetkellisesti vettä jopa metrin

Si­mo­joen tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Iva­lo­joel­la vesi nousee – Tor­nios­sa jääpato nos­tat­ti het­kel­li­ses­ti vettä jopa metrin

13.05.2022 11:02
Tilaajille
Jään paksuus ei enää kevätkeleillä kerro sen kantavuudesta – jopa puolen metrin paksuinen jää voi olla pehmoista höttöä

Jään paksuus ei enää ke­vät­ke­leil­lä kerro sen kan­ta­vuu­des­ta – jopa puolen metrin pak­sui­nen jää voi olla peh­mois­ta höttöä

14.03.2022 14:02 1
Jäätilanne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

Jää­ti­lan­ne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

18.11.2021 07:00
Tilaajille
Vesistöjen virtaamat korkealla sateisen lokakuun jäljiltä – Hyydepadot alkutalven riski

Ve­sis­tö­jen vir­taa­mat kor­keal­la sa­tei­sen lo­ka­kuun jäl­jil­tä – Hyy­de­pa­dot al­ku­tal­ven riski

08.11.2021 17:22 1
Tilaajille
Suomessa on hukkunut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ihmisiä – kylmä vesi uhkaa veden varaan joutunutta syksyisin

Suo­mes­sa on huk­ku­nut tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen paljon ihmisiä – kylmä vesi uhkaa veden varaan jou­tu­nut­ta syk­syi­sin

04.11.2021 08:36
Tilaajille
Vedenpinnat ovat nyt tavallista korkeammalla Lapissa – tulvavahinkoja ei ole aiheutumassa

Ve­den­pin­nat ovat nyt ta­val­lis­ta kor­keam­mal­la Lapissa – tul­va­va­hin­ko­ja ei ole ai­heu­tu­mas­sa

29.10.2021 14:06
Tilaajille
Lämmin ja vähäsateinen heinäkuu laski vedenpintoja Länsi- ja Etelä-Lapissa – "Kesällä 2018 oltiin viimeksi vastaavilla korkeuksilla"

Lämmin ja vä­hä­sa­tei­nen hei­nä­kuu laski ve­den­pin­to­ja Länsi- ja Ete­lä-La­pis­sa – "Ke­säl­lä 2018 oltiin vii­mek­si vas­taa­vil­la kor­keuk­sil­la"

30.07.2021 14:46 1
Tilaajille
Sinilevä katoaa hoitokalastamalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­ni­le­vä katoaa hoi­to­ka­las­ta­mal­la

16.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Virtavesiä kartoitetaan ja kunnostetaan Lapissa

Vir­ta­ve­siä kar­toi­te­taan ja kun­nos­te­taan Lapissa

16.06.2021 12:02 3
Tilaajille
Kevään tulvavahingot jäivät Lapissa vähäisiksi, Tornionjoen tulvahuippu oli selvästi tavanomaista korkeampi

Kevään tul­va­va­hin­got jäivät Lapissa vä­häi­sik­si, Tor­nion­joen tul­va­huip­pu oli sel­väs­ti ta­van­omais­ta kor­keam­pi

27.05.2021 11:13
Tilaajille
Torniossakin tulvahuippu saavutettu, Lapin tulvat kääntyvät nyt laskuun – tulvat lähes kaikkialla keskimääräistä suuremmat

Tor­nios­sa­kin tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Lapin tulvat kään­ty­vät nyt laskuun – tulvat lähes kaik­kial­la kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat

25.05.2021 13:00
Tilaajille
Sään lämpeneminen sai Lapin joet nousuun – Jos lumet sulavat kerralla, tulva nousee vahinkorajan tuntumaan Kittilässä

Sään läm­pe­ne­mi­nen sai Lapin joet nousuun – Jos lumet sulavat ker­ral­la, tulva nousee va­hin­ko­ra­jan tun­tu­maan Kit­ti­läs­sä

15.05.2021 14:36 3
Tilaajille