Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Vesistöt
Simojoen tulvahuippu saavutettu, Ivalojoella vesi nousee – Torniossa jääpato nostatti hetkellisesti vettä jopa metrin

Si­mo­joen tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Iva­lo­joel­la vesi nousee – Tor­nios­sa jääpato nos­tat­ti het­kel­li­ses­ti vettä jopa metrin

13.05.2022 11:02
Tilaajille
Jään paksuus ei enää kevätkeleillä kerro sen kantavuudesta – jopa puolen metrin paksuinen jää voi olla pehmoista höttöä

Jään paksuus ei enää ke­vät­ke­leil­lä kerro sen kan­ta­vuu­des­ta – jopa puolen metrin pak­sui­nen jää voi olla peh­mois­ta höttöä

14.03.2022 14:02 1
Jäätilanne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

Jää­ti­lan­ne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

18.11.2021 07:00
Tilaajille
Vesistöjen virtaamat korkealla sateisen lokakuun jäljiltä – Hyydepadot alkutalven riski

Ve­sis­tö­jen vir­taa­mat kor­keal­la sa­tei­sen lo­ka­kuun jäl­jil­tä – Hyy­de­pa­dot al­ku­tal­ven riski

08.11.2021 17:22 1
Tilaajille
Suomessa on hukkunut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ihmisiä – kylmä vesi uhkaa veden varaan joutunutta syksyisin

Suo­mes­sa on huk­ku­nut tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen paljon ihmisiä – kylmä vesi uhkaa veden varaan jou­tu­nut­ta syk­syi­sin

04.11.2021 08:36
Tilaajille
Vedenpinnat ovat nyt tavallista korkeammalla Lapissa – tulvavahinkoja ei ole aiheutumassa

Ve­den­pin­nat ovat nyt ta­val­lis­ta kor­keam­mal­la Lapissa – tul­va­va­hin­ko­ja ei ole ai­heu­tu­mas­sa

29.10.2021 14:06
Tilaajille
Lämmin ja vähäsateinen heinäkuu laski vedenpintoja Länsi- ja Etelä-Lapissa – "Kesällä 2018 oltiin viimeksi vastaavilla korkeuksilla"

Lämmin ja vä­hä­sa­tei­nen hei­nä­kuu laski ve­den­pin­to­ja Länsi- ja Ete­lä-La­pis­sa – "Ke­säl­lä 2018 oltiin vii­mek­si vas­taa­vil­la kor­keuk­sil­la"

30.07.2021 14:46 1
Tilaajille
Sinilevä katoaa hoitokalastamalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­ni­le­vä katoaa hoi­to­ka­las­ta­mal­la

16.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Virtavesiä kartoitetaan ja kunnostetaan Lapissa

Vir­ta­ve­siä kar­toi­te­taan ja kun­nos­te­taan Lapissa

16.06.2021 12:02 3
Tilaajille
Kevään tulvavahingot jäivät Lapissa vähäisiksi, Tornionjoen tulvahuippu oli selvästi tavanomaista korkeampi

Kevään tul­va­va­hin­got jäivät Lapissa vä­häi­sik­si, Tor­nion­joen tul­va­huip­pu oli sel­väs­ti ta­van­omais­ta kor­keam­pi

27.05.2021 11:13
Tilaajille
Torniossakin tulvahuippu saavutettu, Lapin tulvat kääntyvät nyt laskuun – tulvat lähes kaikkialla keskimääräistä suuremmat

Tor­nios­sa­kin tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Lapin tulvat kään­ty­vät nyt laskuun – tulvat lähes kaik­kial­la kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat

25.05.2021 13:00
Tilaajille
Sään lämpeneminen sai Lapin joet nousuun – Jos lumet sulavat kerralla, tulva nousee vahinkorajan tuntumaan Kittilässä

Sään läm­pe­ne­mi­nen sai Lapin joet nousuun – Jos lumet sulavat ker­ral­la, tulva nousee va­hin­ko­ra­jan tun­tu­maan Kit­ti­läs­sä

15.05.2021 14:36 3
Tilaajille
Ely-keskus arvioi Lapin tulvien jäävän alle vahinkorajojen – keskimääräistä suurempi tulva nousee ainoastaan Tornionjoelle, katso jokikohtaiset ennusteet

Ely-kes­kus arvioi Lapin tulvien jäävän alle va­hin­ko­ra­jo­jen – kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi tulva nousee ai­noas­taan Tor­nion­joel­le, katso jo­ki­koh­tai­set en­nus­teet

19.04.2021 18:08 2
Tilaajille
Pilaaja ei ole aina korvausvelvollinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pilaaja ei ole aina kor­vaus­vel­vol­li­nen

04.04.2021 09:02 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­joit­ta­ma­ton ka­las­tus­oi­keus kai­kil­le

13.01.2021 05:10
Tilaajille
Jäätilanne on poikkeuksellisen heikko Kemijoella Rovaniemen kohdalla – Vaarallisia kohtia löytyy paikoissa, joissa yleensä kulkee moottorikelkkareittejä tai hiihtolatuja

Jää­ti­lan­ne on poik­keuk­sel­li­sen heikko Ke­mi­joel­la Ro­va­nie­men koh­dal­la – Vaa­ral­li­sia kohtia löytyy pai­kois­sa, joissa yleensä kulkee moot­to­ri­kelk­ka­reit­te­jä tai hiih­to­la­tu­ja

08.01.2021 15:02 2
Tilaajille
Jokijäät murtuivat lumen painon alla ja lähtivät liikkeelle Lapissa – kasaantuneet jäät voivat muodostaa patoja

Jo­ki­jäät mur­tui­vat lumen painon alla ja läh­ti­vät liik­keel­le Lapissa – ka­saan­tu­neet jäät voivat muo­dos­taa patoja

27.11.2020 14:44
Tilaajille
Vesi nousee maanantaina Perämerellä vaarallisen korkealle – Tuuli- ja aallokkovaroitukset voimassa

Vesi nousee maa­nan­tai­na Pe­rä­me­rel­lä vaa­ral­li­sen kor­keal­le – Tuuli- ja aal­lok­ko­va­roi­tuk­set voi­mas­sa

02.11.2020 14:11
Tilaajille
Kemijoen virtaamat ovat kasvaneet lumen sulamisen ja vesisateiden vuoksi – Rovaniemen alapuolen voimalaitoksilla mahdollisia ohijuoksutuksia

Ke­mi­joen vir­taa­mat ovat kas­va­neet lumen su­la­mi­sen ja ve­si­sa­tei­den vuoksi – Ro­va­nie­men ala­puo­len voi­ma­lai­tok­sil­la mah­dol­li­sia ohi­juok­su­tuk­sia

29.10.2020 10:00
Tilaajille
Mätäkuun muistelus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mä­tä­kuun muis­te­lus

31.07.2020 05:05
Tilaajille