tulvat
Vesi nousee maanantaina Perämerellä vaarallisen korkealle – Tuuli- ja aallokkovaroitukset voimassa

Vesi nousee maa­nan­tai­na Pe­rä­me­rel­lä vaa­ral­li­sen kor­keal­le – Tuuli- ja aal­lok­ko­va­roi­tuk­set voi­mas­sa

02.11.2020 14:11
Tilaajille
Kemijoen virtaamat ovat kasvaneet lumen sulamisen ja vesisateiden vuoksi – Rovaniemen alapuolen voimalaitoksilla mahdollisia ohijuoksutuksia

Ke­mi­joen vir­taa­mat ovat kas­va­neet lumen su­la­mi­sen ja ve­si­sa­tei­den vuoksi – Ro­va­nie­men ala­puo­len voi­ma­lai­tok­sil­la mah­dol­li­sia ohi­juok­su­tuk­sia

29.10.2020 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Saa­ren­ky­län tul­va­suo­je­lun ainoa rat­kai­su on te­ko­jär­vi

14.10.2020 10:16 1

Kittilä vuokraa maata tul­va­pen­ke­ret­tä varten – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi vuok­ra­so­pi­muk­sen

08.09.2020 20:10
Tilaajille
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15
Tulvista ja helteestä helpotusta punkkeihin – Meri-Lapissa punkkeja on runsaasti, mutta Lapin alueelliset erot ovat suuria

Tul­vis­ta ja hel­tees­tä hel­po­tus­ta punk­kei­hin – Me­ri-La­pis­sa punk­ke­ja on run­saas­ti, mutta Lapin alueel­li­set erot ovat suuria

12.06.2020 21:25
Tilaajille
Taloyhtiöt maksavat tulvasuojauksistaan kymmeniä tuhansia euroja, mutta varautuminen on kannattanut – "Oli viittä vaille, ettei alakerta kastunut"

Ta­lo­yh­tiöt mak­sa­vat tul­va­suo­jauk­sis­taan kym­me­niä tu­han­sia euroja, mutta va­rau­tu­mi­nen on kan­nat­ta­nut – "Oli viittä vaille, ettei ala­ker­ta kas­tu­nut"

12.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Lapin tulvat ovat ohi ja vedenkorkeudet laskussa – Laajamittaisen varautumisen ansiosta tulvavahingot jäivät vähäisiksi

Lapin tulvat ovat ohi ja ve­den­kor­keu­det las­kus­sa – Laa­ja­mit­tai­sen va­rau­tu­mi­sen an­sios­ta tul­va­va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si

12.06.2020 15:44 1
Tilaajille
Kemijoen Helmen kotilaituri unohtui jokeen suurtulvan armoille – "Tilanne näyttää rujommalta kuin se onkaan"

Ke­mi­joen Helmen ko­ti­lai­tu­ri unohtui jokeen suur­tul­van ar­moil­le – "Ti­lan­ne näyttää ru­jom­mal­ta kuin se onkaan"

10.06.2020 09:39
Tulva katkaisi liikenteen Karesuvannosta Ruotsiin – Nyt tie on suljettu kaikelta liikenteeltä

Tulva kat­kai­si lii­ken­teen Ka­re­su­van­nos­ta Ruot­siin – Nyt tie on sul­jet­tu kai­kel­ta lii­ken­teel­tä

09.06.2020 12:41
Tilaajille
NRK: Finnmarkenin joet tulvivat yli äyräiden. Valtatie E6 on suljettu. Altassa on evakuoitu väkeä ja suljettu koulu.

NRK: Finn­mar­ke­nin joet tul­vi­vat yli äy­räi­den. Val­ta­tie E6 on sul­jet­tu. Altassa on eva­kuoi­tu väkeä ja sul­jet­tu koulu.

09.06.2020 12:26
Tilaajille
Tulva on nyt huipussaan Muonionjoella, Tornionjoen huippu vielä tulossa

Tulva on nyt hui­pus­saan Muo­nion­joel­la, Tor­nion­joen huippu vielä tulossa

08.06.2020 15:32
Tilaajille
Tornionjoen tulvahuippu muutaman päivän päässä, Kemijoella tulva helpottaa jo – Kittilässä Ounasjoki häilyi viikon verran vahinkorajan tuntumassa

Tor­nion­joen tul­va­huip­pu muu­ta­man päivän päässä, Ke­mi­joel­la tulva hel­pot­taa jo – Kit­ti­läs­sä Ou­nas­jo­ki häilyi viikon verran va­hin­ko­ra­jan tun­tu­mas­sa

07.06.2020 19:39
Tilaajille
"Ei oikein uskonut, että se nousee näin paljon" – Katso videolta, miten Rovaniemen tulva eteni

"Ei oikein us­ko­nut, että se nousee näin paljon" – Katso vi­deol­ta, miten Ro­va­nie­men tulva eteni

05.06.2020 17:46
Tilaajille
Rovaniemen tulva 2020

Ro­va­nie­men tulva 2020

05.06.2020 17:33
Tulvatilanne helpottaa Kemijoella, Tornionjoella tulvahuippu ensi viikolla

Tul­va­ti­lan­ne hel­pot­taa Ke­mi­joel­la, Tor­nion­joel­la tul­va­huip­pu ensi vii­kol­la

05.06.2020 11:48
Tilaajille
Tulvan kehittymistä Tornionjoella seurataan tiiviisti, huippua odotetaan ensi viikolle – pelastuslaitos luopui tulvatilanteen yleisjohtovastuusta

Tulvan ke­hit­ty­mis­tä Tor­nion­joel­la seu­ra­taan tii­viis­ti, huippua odo­te­taan ensi vii­kol­le – pe­las­tus­lai­tos luopui tul­va­ti­lan­teen yleis­joh­to­vas­tuus­ta

04.06.2020 19:40
Tilaajille
Pello varautuu toiseen tulvahuippuun – Vesi on nousussa, mutta vahinkoraja tuskin ylittyy

Pello va­rau­tuu toiseen tul­va­huip­puun – Vesi on nou­sus­sa, mutta va­hin­ko­ra­ja tuskin ylittyy

04.06.2020 12:55
Tilaajille
Vihreä nurmi tai lainehtiva järvi – Tältä sama paikka näyttää viitenä eri vuonna ­

Vihreä nurmi tai lai­neh­ti­va järvi – Tältä sama paikka näyttää viitenä eri vuonna

04.06.2020 08:00
Tilaajille
Lapin tulvat aiheuttavat harmia lintujen pesänrakentamiseen – "Vesistöjen lähellä olevat pesät ovat tuhoutuneet"

Lapin tulvat ai­heut­ta­vat harmia lin­tu­jen pe­sän­ra­ken­ta­mi­seen – "Ve­sis­tö­jen lähellä olevat pesät ovat tu­hou­tu­neet"

04.06.2020 06:30
Tilaajille