Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kittilä
Viimeisin 12 tuntia
Linja-auto törmäsi tietä ylittäneeseen moottorikelkkaan Levillä – moottorikelkan kuljettaja loukkaantui vakavasti

Lin­ja-au­to törmäsi tietä ylit­tä­nee­seen moot­to­ri­kelk­kaan Levillä – moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

12:26 2
Tilaajille
Kuukausi
Erittäin harvinainen kylmyys kuritti perjantaiyönä – talven pakkasennätys poksahti Kittilässä, ja se on todella poikkeuksellista näin myöhään maaliskuussa

Erit­täin har­vi­nai­nen kylmyys kuritti per­jan­tai­yö­nä – talven pak­kas­en­nä­tys pok­sah­ti Kit­ti­läs­sä, ja se on todella poik­keuk­sel­lis­ta näin myöhään maa­lis­kuus­sa

24.03.2023 09:47 6
Tilaajille
Mökki paloi maan tasalle Kittilän Pokassa, kaksi henkilöä pelastautui ulos

Mökki paloi maan tasalle Kit­ti­län Po­kas­sa, kaksi hen­ki­löä pe­las­tau­tui ulos

22.03.2023 23:39
Tilaajille
Kolme valtuustoryhmää vaatii Kittilän kunnanvaltuustoa ylimääräiseen kokoukseen – taustalla kunnanjohtaja Timo Kurulan saama tuomio korkeimmasta oikeudesta

Kolme val­tuus­to­ryh­mää vaatii Kit­ti­län kun­nan­val­tuus­toa yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen – taus­tal­la kun­nan­joh­ta­ja Timo Kurulan saama tuomio kor­keim­mas­ta oi­keu­des­ta

15.03.2023 20:54 12
Tilaajille
Harrastebussi alkaa liikennöidä Kittilän ja Sirkan väliä – "Kittilästä Leville on yllättävän pitkä matka vain viedä lapsi rinteeseen ja hakea sieltä pois"

Har­ras­te­bus­si alkaa lii­ken­nöi­dä Kit­ti­län ja Sirkan väliä – "Kit­ti­läs­tä Leville on yl­lät­tä­vän pitkä matka vain viedä lapsi rin­tee­seen ja hakea sieltä pois"

13.03.2023 17:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Kit­ti­län his­to­ria­kir­ja ei huomioi mat­kai­lua?

11.03.2023 05:00 2
Rattijuopumuksista yhdyskuntapalvelua – mies ajoi humalassa kahtena peräkkäisenä päivänä Kittilässä

Rat­ti­juo­pu­muk­sis­ta yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua – mies ajoi hu­ma­las­sa kahtena pe­räk­käi­se­nä päivänä Kit­ti­läs­sä

09.03.2023 21:49
Tilaajille
Kittilän kiemuroihin perehtynyt oikeustieteilijä pitää KKO:n päätöstä merkittävänä – "Tämä on oikeusvaltion kannalta suuri voitto"

Kit­ti­län kie­mu­roi­hin pe­reh­ty­nyt oi­keus­tie­tei­li­jä pitää KKO:n pää­tös­tä mer­kit­tä­vä­nä – "Tämä on oi­keus­val­tion kan­nal­ta suuri voitto"

02.03.2023 15:31 26
Timo Kurula: "Tuomio ei vaikuta nykyisen viran hoitamiseen"

Timo Kurula: "Tuomio ei vaikuta ny­kyi­sen viran hoi­ta­mi­seen"

02.03.2023 11:17 17
Tilaajille
Rupert Resources sai sijoittajilta kymmeniä miljoonia kultakaivoksen kehittämiseen Sodankylään

Rupert Re­sour­ces sai si­joit­ta­jil­ta kym­me­niä mil­joo­nia kul­ta­kai­vok­sen ke­hit­tä­mi­seen So­dan­ky­lään

02.03.2023 09:58 1
Tilaajille
Korkein oikeus pyörsi käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset – Kittilän kuntapäättäjille tuomio virka-aseman väärinkäyttämisestä

Korkein oikeus pyörsi kä­rä­jä­oi­keu­den ja ho­vi­oi­keu­den pää­tök­set – Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­le tuomio vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä

02.03.2023 09:35 24
Tilaajille
Liina Kuivalainen viihtyy reileissä ja hyppyreissä – Levi Ski Clubin freeskilaskija saavutti tammikuussa Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien hopeaa

Liina Kui­va­lai­nen viihtyy rei­leis­sä ja hyp­py­reis­sä – Levi Ski Clubin frees­ki­las­ki­ja saa­vut­ti tam­mi­kuus­sa Eu­roo­pan nuorten tal­vi­olym­pia­fes­ti­vaa­lien hopeaa

28.02.2023 19:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Kittilän kasvu alkoi metsistä – Loukisen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa Levin tuntumassa sijaitsi jo 1500-luvulla asuinkenttä

Kir­ja-ar­vio: Kit­ti­län kasvu alkoi met­sis­tä – Lou­ki­sen ja Ou­nas­joen yh­ty­mä­koh­das­sa Levin tun­tu­mas­sa si­jait­si jo 1500-lu­vul­la asuin­kent­tä

28.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Kittiläläiset saavat ehdottaa kohteita 30 000 euron edestä osallistuvassa budjetoinnissa – äänestys järjestetään huhtikuussa

Kit­ti­lä­läi­set saavat eh­dot­taa koh­tei­ta 30 000 euron edestä osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa – ää­nes­tys jär­jes­te­tään huh­ti­kuus­sa

27.02.2023 09:45 1
Tilaajille
Vanhemmat
Sivusto: Lapissa on maan toiseksi eniten Airbnb-kohteita – Kittilästä lyhytvuokrauksella tienaa keskimäärin yli 2 600 euroa kuukaudessa

Si­vus­to: Lapissa on maan toi­sek­si eniten Airbnb-koh­tei­ta – Kit­ti­läs­tä ly­hyt­vuok­rauk­sel­la tienaa kes­ki­mää­rin yli 2 600 euroa kuu­kau­des­sa

16.02.2023 12:30
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus esittää, että kuntaan ei kaavoitettaisi tuulivoimahankkeita kuluvalla valtuustokaudella – kuntalaisaloitteen samasta asiasta allekirjoitti keväällä 18 valtuutettua

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus esit­tää, että kuntaan ei kaa­voi­tet­tai­si tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta ku­lu­val­la val­tuus­to­kau­del­la – kun­ta­lais­aloit­teen samasta asiasta al­le­kir­joit­ti ke­vääl­lä 18 val­tuu­tet­tua

31.01.2023 22:24 19
Tilaajille
Kemin mielestä myös kaivosten lähikuntien tulisi saada osansa kaivosverosta

Kemin mie­les­tä myös kai­vos­ten lä­hi­kun­tien tulisi saada osansa kai­vos­ve­ros­ta

27.01.2023 18:00 5
Tilaajille
"Yksi taiteen tehtävistä on hieman häiritä" – taiteilija Kalervo Palsaa muistelevat nykytaideteokset ovat nyt esillä Rovaniemen taidemuseolla

"Yksi taiteen teh­tä­vis­tä on hieman häi­ri­tä" – tai­tei­li­ja Kalervo Palsaa muis­te­le­vat ny­ky­tai­de­teok­set ovat nyt esillä Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­la

27.01.2023 17:30 1
Tilaajille
"Tärkeintä on saada koulun väki yhteen" – Kittilässä on eletty kouluarkea jo liian pitkään hajallaan, vuoden lopussa odotus palkitaan

"Tär­kein­tä on saada koulun väki yhteen" – ­Kit­ti­läs­sä on eletty kou­lu­ar­kea jo liian pitkään ha­jal­laan, vuoden lopussa odotus pal­ki­taan

23.01.2023 17:00
Tilaajille
Lukkarin koulu - miten vanhalle kivikoululle nyt Kittilässä käy?

Luk­ka­rin koulu - miten van­hal­le ki­vi­kou­lul­le nyt Kit­ti­läs­sä käy?

23.01.2023 20:08
Tilaajille