Kittilä
Kuukausi
Pellossa ulosajo, Kittilässä yksi loukkaantui kylkikosketuksessa auton kanssa

Pel­los­sa ulo­sa­jo, Kit­ti­läs­sä yksi louk­kaan­tui kyl­ki­kos­ke­tuk­ses­sa auton kanssa

30.07.2020 21:40 0
Tilaajille
Levin huipulle tulee syyskuussa ulkoilmateatteri – kaksipäiväinen tapahtuma keskellä parasta ruska-aikaa

Levin hui­pul­le tulee syys­kuus­sa ul­ko­il­ma­teat­te­ri – kak­si­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma kes­kel­lä parasta rus­ka-ai­kaa

30.07.2020 18:10 0

Lapin avi hylkäsi Kit­ti­län kunnan ha­ke­muk­sen Ukon­pul­jun ul­koi­lu­rei­tin sil­las­ta – "voi­tai­siin to­den­nä­köi­ses­ti to­teut­taa kes­tä­väm­mäl­lä ra­ken­teel­la"

30.07.2020 09:54 0
Tilaajille
Lapin teiden varsilta raivataan ja harvennetaan puustoa kilometritolkulla – Näkyvyys paranee muun muassa valtatie 21:llä

Lapin teiden var­sil­ta rai­va­taan ja har­ven­ne­taan puustoa ki­lo­met­ri­tol­kul­la – Nä­ky­vyys paranee muun muassa val­ta­tie 21:llä

29.07.2020 22:04 5
Tilaajille
Talkoilu herätti Kittilässä kylän eloon: Ensin pantiin kuntoon luontokohteet, sitten kaivettiin maahan nopea netti – "Jos haluat jotain niin se pitää tehdä"

Tal­koi­lu herätti Kit­ti­läs­sä kylän eloon: Ensin pantiin kuntoon luon­to­koh­teet, sitten kai­vet­tiin maahan nopea netti – "Jos haluat jotain niin se pitää tehdä"

28.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Puolustusvoimien massaräjäytysleiri Kittilässä –  Käytöstä poistettuja räjähteitä räjäytetään elokuussa

Puo­lus­tus­voi­mien mas­sa­rä­jäy­tys­lei­ri Kit­ti­läs­sä – Käy­tös­tä pois­tet­tu­ja rä­jäh­tei­tä rä­jäy­te­tään elo­kuus­sa

23.07.2020 08:51 0
Tilaajille
Vammautumisriski liikenteessä on Lapissa suuri – syynä muun muassa moottorikelkat

Vam­mau­tu­mis­ris­ki lii­ken­tees­sä on Lapissa suuri – syynä muun muassa moot­to­ri­kel­kat

20.07.2020 12:17 0
Ulosajo Sodankylässä: auto romuttui ajokelvottomaksi, kyydissä viisi henkilöä

Ulosajo So­dan­ky­läs­sä: auto ro­mut­tui ajo­kel­vot­to­mak­si, kyy­dis­sä viisi hen­ki­löä

20.07.2020 06:44 0
Pohjois-Suomen pysähdyspaikkojen ja metsien roskaaminen lisääntynyt koronan aikana selkeästi, kertoo ely-keskus – "Siellä ei ole pelkästään vessapaperia vaan kaikkea muutakin"

Poh­jois-Suo­men py­säh­dys­paik­ko­jen ja metsien ros­kaa­mi­nen li­sään­ty­nyt koronan aikana sel­keäs­ti, kertoo ely-kes­kus – "Siellä ei ole pel­käs­tään ves­sa­pa­pe­ria vaan kaikkea muu­ta­kin"

15.07.2020 11:59 1
Tilaajille
Päiväkirja: Suru saapui Seurujoelle
Kolumni Mari Molkoselkä

Päi­vä­kir­ja: Suru saapui Seu­ru­joel­le

15.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Joen piilottelu saa loppua

Päi­vä­kir­ja: Joen pii­lot­te­lu saa loppua

11.07.2020 06:15 2
Tilaajille
Vanhemmat
Työpaja tutkii tylsyyden rajaa Kaukosessa

Työpaja tutkii tyl­syy­den rajaa Kau­ko­ses­sa

08.07.2020 17:16 0
Tilaajille
Rattijuoppo kaahaili holtittomasti Kittilän keskustan läpi ja suistui lopulta syvään ojaan

Rat­ti­juop­po kaa­hai­li hol­tit­to­mas­ti Kit­ti­län kes­kus­tan läpi ja suistui lopulta syvään ojaan

27.06.2020 19:56 0
Drone voi kesällä lennellä Kittilässä – Kulttuurimaiseman seurannan tutkimushankkeessa kuvataan perinnemaiseman muutoksia

Drone voi kesällä len­nel­lä Kit­ti­läs­sä – Kult­tuu­ri­mai­se­man seu­ran­nan tut­ki­mus­hank­kees­sa ku­va­taan pe­rin­ne­mai­se­man muu­tok­sia

26.06.2020 10:20 0
Tilaajille
Lapin kuiva maasto palanut tänäänkin:  Ylitorniolla ja Kittilässä maastopalot saattoivat syttyä tupakantumpeista, Pellossa hitsauskipinästä

Lapin kuiva maasto palanut tä­nään­kin:  Yli­tor­niol­la ja Kit­ti­läs­sä maas­to­pa­lot saat­toi­vat syttyä tu­pa­kan­tum­peis­ta, Pel­los­sa hit­saus­ki­pi­näs­tä

23.06.2020 19:33 0

Levin West Pointin py­sä­köin­ti­alue ra­ken­ne­taan 138 000 eurolla

23.06.2020 10:47 0
Tilaajille
Kittilä haluaa Tuohivaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn

Kittilä haluaa Tuo­hi­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-me­net­te­lyyn

23.06.2020 10:43 0
Tilaajille
Lupaviranomaiset antoivat Kittilän kultakaivokselle luvan laskea jätevetensä kotijokeen – "Se tässä on törkeintä ollut, miten vesialueen omistajien oikeuksia on kohdeltu", sanoo Seurujoen ranta-asukas

Lu­pa­vi­ran­omai­set an­toi­vat Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le luvan laskea jä­te­ve­ten­sä ko­ti­jo­keen – "Se tässä on tör­kein­tä ollut, miten ve­si­alueen omis­ta­jien oi­keuk­sia on koh­del­tu", sanoo Seu­ru­joen ran­ta-asu­kas

20.06.2020 07:00 16
Tilaajille
Purkuputki pelastaa Kittilän kaivoksen – Putken käyttöönottoon saakka jätevedet lasketaan kaivoksen vierestä virtaavaan Seurujokeen niin kun on tehty vuodesta 2010 alkaen

Pur­ku­put­ki pe­las­taa Kit­ti­län kai­vok­sen – Putken käyt­töön­ot­toon saakka jä­te­ve­det las­ke­taan kai­vok­sen vie­res­tä vir­taa­vaan Seu­ru­jo­keen niin kun on tehty vuo­des­ta 2010 alkaen

18.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Tee kuvataidekierros Kittilässä omaan tahtiisi

Tee ku­va­tai­de­kier­ros Kit­ti­läs­sä omaan tah­tii­si

14.06.2020 15:00 0
Tilaajille