Ukrainan sota: Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

Kulttuuri: Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

Kittilä
Kuukausi
Pojat karkasivat savotalle, kun saksan luku ei enää maistunut – Kittilä sai oppikoulun ensimmäisenä Lapinmaassa

Pojat kar­ka­si­vat sa­vo­tal­le, kun saksan luku ei enää mais­tu­nut – Kittilä sai op­pi­kou­lun en­sim­mäi­se­nä La­pin­maas­sa

06.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Kittilässä syttyi pieni tulipalo laavulla – pelastuslaitos sammutti palon

Kit­ti­läs­sä syttyi pieni tu­li­pa­lo laa­vul­la – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palon

28.07.2022 09:46
Tilaajille
Kittilässä murtauduttiin asuntoon ja anastettiin useita aseita – aseet löydettiin erään mökin koirankopista

Kit­ti­läs­sä mur­tau­dut­tiin asun­toon ja anas­tet­tiin useita aseita – aseet löy­det­tiin erään mökin koi­ran­ko­pis­ta

22.07.2022 10:09 1
Tilaajille
Tuli levisi takansytytyksessä Kittilän Levillä – yksi sai palovammoja

Tuli levisi ta­kan­sy­ty­tyk­ses­sä Kit­ti­län Levillä – yksi sai pa­lo­vam­mo­ja

20.07.2022 06:35
Tosisuomalainen rakentaisi Ounasjoen ja poistaisi näin Rovaniemen ja Kittilän tulvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­suo­ma­lai­nen ra­ken­tai­si Ou­nas­joen ja pois­tai­si näin Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län tulvat

19.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajan haku alkaa elokuussa

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan haku alkaa elo­kuus­sa

16.07.2022 12:10 2
Tilaajille
Hyvinkääläisyrittäjä Kirsi Immonen ajaa huimia reissuja sähköautollaan ja kehuu Lapin latausverkostoa kattavaksi: "Tänä päivänä Kittilässä ja Saariselälläkin voi ladata suurteholaturilla"

Hy­vin­kää­läis­yrit­tä­jä Kirsi Immonen ajaa huimia reis­su­ja säh­kö­au­tol­laan ja kehuu Lapin la­taus­ver­kos­toa kat­ta­vak­si: "Tänä päivänä Kit­ti­läs­sä ja Saa­ri­se­läl­lä­kin voi ladata suur­te­ho­la­tu­ril­la"

11.07.2022 18:06 15
Tilaajille
Vanhemmat
Firefox Gold on yksi uusista kullanetsintäyhtiöistä – "Keski-Lapissa on varmasti vielä löytymättömiä malmioita"

Firefox Gold on yksi uusista kul­lan­et­sin­tä­yh­tiöis­tä – "Kes­ki-La­pis­sa on var­mas­ti vielä löy­ty­mät­tö­miä mal­mioi­ta"

05.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Pokan tielle hankitaan pintaa kahden kunnan voimalla – kelirikko muuttaa pohjoisen soratien vaaralliseksi kuravelliksi

Pokan tielle han­ki­taan pintaa kahden kunnan voi­mal­la – ke­li­rik­ko muuttaa poh­joi­sen so­ra­tien vaa­ral­li­sek­si ku­ra­vel­lik­si

28.06.2022 07:00 4
Tilaajille
Kittilän sote–palveluista siirtyy ensi vuonna satoja henkilötyövuosia hyvinvointialueelle – Rantapelkonen: "YT–menettely käydään syksyllä"

Kit­ti­län so­te–­pal­ve­luis­ta siirtyy ensi vuonna satoja hen­ki­lö­työ­vuo­sia hy­vin­voin­ti­alueel­le – Ran­ta­pel­ko­nen: "YT–­me­net­te­ly käydään syk­syl­lä"

23.06.2022 16:23
Tilaajille
GTK kerää maaperä- ja vesinäytteitä Kittilässä ja Sodankylässä – tavoitteena on selvittää useiden eri alkuaineiden taustapitoisuudet maaperässä

GTK kerää maa­pe­rä- ja ve­si­näyt­tei­tä Kit­ti­läs­sä ja So­dan­ky­läs­sä – ta­voit­tee­na on sel­vit­tää useiden eri al­ku­ai­nei­den taus­ta­pi­toi­suu­det maa­pe­räs­sä

21.06.2022 11:37
Tilaajille
Kittilässä Sirkan koulun remontista tuli rakennusriita, jota ratkottiin käräjäillä – molemmat osapuolet tuomittiin maksajiksi

Kit­ti­läs­sä Sirkan koulun re­mon­tis­ta tuli ra­ken­nus­rii­ta, jota rat­kot­tiin kä­rä­jäil­lä – mo­lem­mat osa­puo­let tuo­mit­tiin mak­sa­jik­si

17.06.2022 09:52 1
Tilaajille
Kittilässä anastettu mönkijöitä – poliisin mukaan varkaille kelpaavat myös perämoottorit ja polkupyörät

Kit­ti­läs­sä anas­tet­tu mön­ki­jöi­tä – po­lii­sin mukaan var­kail­le kel­paa­vat myös pe­rä­moot­to­rit ja pol­ku­pyö­rät

12.06.2022 16:57
Kittilässä syttyi maastopalo huonosti sammutetusta nuotiosta

Kit­ti­läs­sä syttyi maas­to­pa­lo huo­nos­ti sam­mu­te­tus­ta nuo­tios­ta

07.06.2022 15:46
Tilaajille
Kittilä-jupakan lakilaskut olivat ensin piilossa, sitten hukassa ja salassa – nyt niitä käsitellään hovissa

Kit­ti­lä-ju­pa­kan la­ki­las­kut olivat ensin pii­los­sa, sitten hukassa ja salassa – nyt niitä kä­si­tel­lään hovissa

07.06.2022 06:00 7
Tilaajille
"Ihanaa, kun täällä pyörii ihmisiä ja talon takana on telttoja" – Hiljaisuus-festareihin hurahtaneen kittiläläisen Armi Ojanperän, 64, sydän on ollut aina auki muille ihmisille

"I­ha­naa, kun täällä pyörii ihmisiä ja talon takana on telt­to­ja" – Hil­jai­suus-fes­ta­rei­hin hu­rah­ta­neen kit­ti­lä­läi­sen Armi Ojan­pe­rän, 64, sydän on ollut aina auki muille ih­mi­sil­le

05.06.2022 06:30
Tilaajille
Keskellä korpea on punttisali, jonka seinällä on porontalja ja ennätystaulussa julkisuudesta tuttu nimi – täällä Suomen vahvimmat veljekset etenevät kohti suurta unelmaansa

Kes­kel­lä korpea on punt­ti­sa­li, jonka sei­näl­lä on po­ron­tal­ja ja en­nä­tys­tau­lus­sa jul­ki­suu­des­ta tuttu nimi – täällä Suomen vah­vim­mat vel­jek­set ete­ne­vät kohti suurta unel­maan­sa

05.06.2022 10:20 8
Tilaajille
Kulttuuriperimä tutuksi taiteen keinoin – Kittilän Könkäällä järjestettävä yhteisötaideresidenssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansanperinteeseen luovan toiminnan kautta

Kult­tuu­ri­pe­ri­mä tutuksi taiteen keinoin – Kit­ti­län Kön­kääl­lä jär­jes­tet­tä­vä yh­tei­sö­tai­de­re­si­dens­si tarjoaa mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua kan­san­pe­rin­tee­seen luovan toi­min­nan kautta

23.05.2022 17:29
Tilaajille
Kittilässä ja Muoniossa nuoria rattijuoppoja

Kit­ti­läs­sä ja Muo­nios­sa nuoria rat­ti­juop­po­ja

22.05.2022 09:54
Tilaajille
Neljännet koronarokotukset laajenevat iäkkäiden joukossa Kittilässä

Nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat iäk­käi­den jou­kos­sa Kit­ti­läs­sä

21.05.2022 13:13
Tilaajille