Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Lapin Kansa live: RoPSin nai­sil­la on mah­dol­li­suus var­mis­taa nou­su­kar­sin­ta­paik­ka – katso ottelu suorana kello 12

luontokato
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun sika menee pa­lat­siin

22.09.2022 05:00 2
Tilaajille
"Kun menee kotiin, on ihanan raikas olo" – rovaniemeläiset koululaiset lähtevät lähes joka perjantai viettämään koulupäivää metsään

"Kun menee kotiin, on ihanan raikas olo" – ro­va­nie­me­läi­set kou­lu­lai­set läh­te­vät lähes joka per­jan­tai viet­tä­mään kou­lu­päi­vää metsään

21.09.2022 19:00
Tilaajille
Ympäristöviranomaiset lyttäävät PEFC:n uudet standardit, joita pidetään metsätaloutta suosivina: "Käytännössä ympäristönäkökulma on PEFC:ssä alisteinen puuntuotannolle"

Ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­set lyt­tää­vät PEFC:n uudet stan­dar­dit, joita pi­de­tään met­sä­ta­lout­ta suo­si­vi­na: "Käy­tän­nös­sä ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­ma on PEFC:s­sä alis­tei­nen puun­tuo­tan­nol­le"

26.08.2022 18:07 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkea aika puhua ym­pä­ris­tös­tä

19.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Vesilintukannat ovat yhä taantuneet – Metsästäjäliitto kehottaa pyytämään nyt vain sinisorsaa

Ve­si­lin­tu­kan­nat ovat yhä taan­tu­neet – Met­säs­tä­jä­liit­to ke­hot­taa pyy­tä­mään nyt vain si­ni­sor­saa

18.08.2022 09:15 8
Tilaajille
Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan mallimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan mal­li­maa

13.08.2022 10:39 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen nuo­ril­le ja luon­nol­le mah­dol­li­suus muu­tok­seen

18.07.2022 05:00
Tilaajille
Komission ennallistamisesitys on Suomen osalta kohtuuton
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­mis­sion en­nal­lis­ta­mis­esi­tys on Suomen osalta koh­tuu­ton

16.07.2022 05:30 4
Tilaajille
Ojitusbuumin aikakautena Lapin soille kaivettiin kymmenien miljoonien virhe – yksi tällainen alue löytyy Rovaniemeltä

Oji­tus­buu­min ai­ka­kau­te­na Lapin soille kai­vet­tiin kym­me­nien mil­joo­nien virhe – yksi täl­lai­nen alue löytyy Ro­va­nie­mel­tä

10.07.2022 06:30 36
Tilaajille
Kilpisjärven ylängöille saattaa juuri nyt varttua naalin poikasia, kiitos pitkäjänteisen luonnonsuojelutyön
Pääkirjoitus

Kil­pis­jär­ven ylän­göil­le saattaa juuri nyt varttua naalin poi­ka­sia, kiitos pit­kä­jän­tei­sen luon­non­suo­je­lu­työn

07.07.2022 20:07 1
Tilaajille
EK:n kysely: Suurin osa yrityksistä arvioi luontokadon vaikuttavan toimintaympäristöönsä

EK:n kysely: Suurin osa yri­tyk­sis­tä arvioi luon­to­ka­don vai­kut­ta­van toi­min­ta­ym­pä­ris­töön­sä

07.07.2022 10:03 1
Suomen Luontopaneeli tarjoaa luontokadon torjuntaan työkaluja, joiden käytön suurin este on taloudellinen realiteetti – silti tarjous on otettava vakavasti
Pääkirjoitus

Suomen Luon­to­pa­nee­li tarjoaa luon­to­ka­don tor­jun­taan työ­ka­lu­ja, joiden käytön suurin este on ta­lou­del­li­nen rea­li­teet­ti – silti tarjous on otet­ta­va va­ka­vas­ti

03.07.2022 21:00 8
Tilaajille
Luontokadosta huolestunut ministeri Maria Ohisalo vieraili Viiankiaavalla Sodankylässä – "Saamelaisilla oikeus harjoittaa omia elinkeinojaan"

Luon­to­ka­dos­ta huo­les­tu­nut mi­nis­te­ri Maria Ohisalo vie­rai­li Viian­kiaa­val­la So­dan­ky­läs­sä – "Saa­me­lai­sil­la oikeus har­joit­taa omia elin­kei­no­jaan"

13.06.2022 19:26 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­muo­toi­suus on aina pai­kal­lis­ta

21.05.2022 05:00
Tilaajille
Pohjoisen jokihelmisimpukat ovat häviämisvaarassa – lohikalakantojen palauttaminen voisi pelastaa myös raakut

Poh­joi­sen jo­ki­hel­mi­sim­pu­kat ovat hä­viä­mis­vaa­ras­sa – lo­hi­ka­la­kan­to­jen pa­laut­ta­mi­nen voisi pe­las­taa myös raakut

28.03.2022 10:20 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi metsiä pitää suo­jel­la?

09.12.2021 05:27 2
Tilaajille
Vaatimus suojelualueiden rajusta lisäämisestä ei ole realismia, metsien kasvua pitäisi kiihdyttää museoinnin sijasta
Pääkirjoitus

Vaa­ti­mus suo­je­lu­aluei­den rajusta li­sää­mi­ses­tä ei ole rea­lis­mia, metsien kasvua pitäisi kiih­dyt­tää mu­seoin­nin sijasta

03.12.2021 06:30 15
Tilaajille
Pohjoiseen löytyi mukavasti uusia kimalaislaskijoita Lapin Kansan jutun jälkeen

Poh­joi­seen löytyi mu­ka­vas­ti uusia ki­ma­lais­las­ki­joi­ta Lapin Kansan jutun jälkeen

07.07.2021 11:58
Tilaajille
Pohjois-Suomeen kaivataan vapaaehtoisia laskemaan kimalaisia – "Olisi suotavaa, että havainnointi olisi jakautunut tasaisemmin koko Suomen alueelle"

Poh­jois-Suo­meen kai­va­taan va­paa­eh­toi­sia las­ke­maan ki­ma­lai­sia – "Olisi suo­ta­vaa, että ha­vain­noin­ti olisi ja­kau­tu­nut ta­sai­sem­min koko Suomen alueel­le"

26.06.2021 19:27 2
Tilaajille
Metsäkysymys jakoi mielipiteitä, kun EU-parlamentti käsitteli strategiaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta

Met­sä­ky­sy­mys jakoi mie­li­pi­tei­tä, kun EU-par­la­ment­ti kä­sit­te­li stra­te­giaa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­ses­ta

08.06.2021 20:23