Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työturvallisuus
Työntekijöiden epäasiallinen kohtelu voi jatkua vuosia – vaikka asiasta saisi tuomion, se johtaa harvoin liiketoimintakieltoon

Työn­te­ki­jöi­den epä­asial­li­nen kohtelu voi jatkua vuosia – vaikka asiasta saisi tuo­mion, se johtaa harvoin lii­ke­toi­min­ta­kiel­toon

22.09.2023 08:21 1
Tilaajille
Lyöntejä ja potkuja jopa joka viikko – oppilaiden aiheuttamat väkivaltatilanteet kuormittavat henkilöstöä Rovaniemen kouluissa

Lyön­te­jä ja potkuja jopa joka viikko – op­pi­lai­den ai­heut­ta­mat vä­ki­val­ta­ti­lan­teet kuor­mit­ta­vat hen­ki­lös­töä Ro­va­nie­men kou­luis­sa

30.03.2023 20:27 9
Tilaajille
Molemmat Metsä Fibren työmaalla kuolleet olivat Itä-Euroopasta – työmaalla tehtiin useita korjaavia toimenpiteitä kuolemantapausten jälkeen

Mo­lem­mat Metsä Fibren työ­maal­la kuol­leet olivat Itä-Eu­roo­pas­ta – työ­maal­la tehtiin useita kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä kuo­le­man­ta­paus­ten jälkeen

28.03.2023 20:02 5
Tilaajille
Metsä Group lupaa tehdä talousmetsistä monimuotoisempia – tavoitteena on pysäyttää luontokato

Metsä Group lupaa tehdä ta­lous­met­sis­tä mo­ni­muo­toi­sem­pia – ta­voit­tee­na on py­säyt­tää luon­to­ka­to

28.03.2023 19:36 7
Tilaajille
Saisiko olla biotuotetehdas intialaisilla mausteilla? – Suomen suurimmalla työmaalla on käynyt väkeä jo 59 eri maasta

Saisiko olla bio­tuo­te­teh­das in­tia­lai­sil­la maus­teil­la? – Suomen suu­rim­mal­la työ­maal­la on käynyt väkeä jo 59 eri maasta

25.02.2023 05:00 17
Tilaajille
Kainuun käräjäoikeus antoi tuomion Terrafamella sattuneesta työturvallisuusrikoksesta – Kaivinkone tippui kuljettajineen vesimonttuun

Kainuun kä­rä­jä­oi­keus antoi tuomion Ter­ra­fa­mel­la sat­tu­nees­ta työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta – Kai­vin­ko­ne tippui kul­jet­ta­ji­neen ve­si­mont­tuun

21.07.2022 19:27
Tilaajille
Useamman pelisääntöjä venyttävän yrityksen tie on katkennut Kemin biotuotetehtaan portille

Useam­man pe­li­sään­tö­jä ve­nyt­tä­vän yri­tyk­sen tie on kat­ken­nut Kemin bio­tuo­te­teh­taan por­til­le

01.06.2022 18:00 7
Tilaajille
Opettajien työturvallisuudesta huolehdittava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jien työ­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­dit­ta­va

17.01.2022 22:09
Tilaajille
Peltinippu putosi työntekijän päälle rakennustyömaalla ja työntekijä loukkaantui – Lapin käräjäoikeus määräsi yrityksen maksamaan yli 30 000 euron korvaukset

Pel­ti­nip­pu putosi työn­te­ki­jän päälle ra­ken­nus­työ­maal­la ja työn­te­ki­jä louk­kaan­tui – Lapin kä­rä­jä­oi­keus määräsi yri­tyk­sen mak­sa­maan yli 30 000 euron kor­vauk­set

16.12.2021 13:34
Tilaajille
Pakkanen, auraamattomat tiet ja liukas keli voivat vaikuttaa jäteastioiden tyhjennyksiin Lapissa

Pak­ka­nen, au­raa­mat­to­mat tiet ja liukas keli voivat vai­kut­taa jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nyk­siin Lapissa

07.12.2021 08:55
Tilaajille
Adeccossa halutaan lisätä työturvallisuutta virtuaaliperehdytyksen avulla

Adec­cos­sa ha­lu­taan lisätä työ­tur­val­li­suut­ta vir­tuaa­li­pe­reh­dy­tyk­sen avulla

30.06.2021 10:16
PAM: Seksuaalinen häirintä lisääntynyt palvelualoilla – tarjoiljoista 75 prosenttia kertoi tulleensa häirinnän kohteeksi työssään

PAM: Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä li­sään­ty­nyt pal­ve­lu­aloil­la – tar­joil­jois­ta 75 pro­sent­tia kertoi tul­leen­sa häi­rin­nän koh­teek­si työs­sään

20.10.2020 08:42
Jengiläisten kuriin paneminen vankiloissa takkuilee – Varmuusosastojen määrä kutistui ja vartijoiden haalarikamerakokeilu tyssäsi lakiin

Jen­gi­läis­ten kuriin pa­ne­mi­nen van­ki­lois­sa tak­kui­lee – Var­muus­osas­to­jen määrä ku­tis­tui ja var­ti­joi­den haa­la­ri­ka­me­ra­ko­kei­lu tyssäsi lakiin

04.10.2020 16:00
Tilaajille
Kokoomuksen Timo Heinonen vaatii hallitusta turvaamaan vankilahenkilökunnan turvallisuuden: "Tilanne on mennyt koko ajan huonommaksi, mutta siihen ei ole puututtu"

Ko­koo­muk­sen Timo Hei­no­nen vaatii hal­li­tus­ta tur­vaa­maan van­ki­la­hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­suu­den: "Ti­lan­ne on mennyt koko ajan huo­nom­mak­si, mutta siihen ei ole puu­tut­tu"

04.10.2020 13:48
Asiakkaita ohjataan konttorista verkkoon – Kevään ja kesän koronasulkujen jälkeen ei vielä ole palattu normaaliin

Asiak­kai­ta oh­ja­taan kont­to­ris­ta verk­koon – Kevään ja kesän ko­ro­na­sul­ku­jen jälkeen ei vielä ole palattu nor­maa­liin

04.09.2020 10:44
Tilaajille
Uutisanalyysi: Keminmaan kuntaa repii paha työilmapiiriongelma

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ke­min­maan kuntaa repii paha työ­il­ma­pii­ri­on­gel­ma

08.02.2020 09:25
Tilaajille
Oikeusministeri Henriksson: vankiloiden työturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son: van­ki­loi­den työ­tur­val­li­suu­teen suh­tau­du­taan va­ka­vas­ti

19.12.2019 16:47
Lukijalta: Väkivalta ei kuulu kouluun – Olen hyvin huolestunut Rovaniemen kouluissa tapahtuneista uhka- ja vaaratilanteista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vä­ki­val­ta ei kuulu kouluun – Olen hyvin huo­les­tu­nut Ro­va­nie­men kou­luis­sa ta­pah­tu­neis­ta uhka- ja vaa­ra­ti­lan­teis­ta

05.11.2019 07:19
Tilaajille