kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Jätteenkuljetus
Lapeco varautuu koronaviruksen vaikutuksiin jätehuollossa – jäteastioiden tyhjennyksissä voi olla viivettä tai aikaistuksia

Lapeco va­rau­tuu ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­siin jä­te­huol­los­sa – jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nyk­sis­sä voi olla vii­vet­tä tai ai­kais­tuk­sia

11.01.2022 09:56
Tilaajille
Pakkanen, auraamattomat tiet ja liukas keli voivat vaikuttaa jäteastioiden tyhjennyksiin Lapissa

Pak­ka­nen, au­raa­mat­to­mat tiet ja liukas keli voivat vai­kut­taa jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nyk­siin Lapissa

07.12.2021 08:55
Tilaajille
Napapiirin Residuumin ohjeet jätteidenkäsittelyyn: Lajittele nenäliinat ja lautasliinat palavaan jätteeseen

Na­pa­pii­rin Re­si­duu­min ohjeet jät­tei­den­kä­sit­te­lyyn: La­jit­te­le ne­nä­lii­nat ja lau­tas­lii­nat pa­la­vaan jät­tee­seen

16.03.2020 13:57
Levi haluaa kannustaa turisteja kierrättämään – jätteiden kuljettaminen mökistä ekopisteelle vaatii matkailijalta viitseliäisyyttä ja lajittelutaitoja

Levi haluaa kan­nus­taa tu­ris­te­ja kier­rät­tä­mään – jät­tei­den kul­jet­ta­mi­nen mökistä eko­pis­teel­le vaatii mat­kai­li­jal­ta viit­se­liäi­syyt­tä ja la­jit­te­lu­tai­to­ja

25.10.2019 09:25
Tilaajille
Levin biojäte päätyy poltettavaksi Ouluun ja Kiirunaan – kierrättämistä vaikeuttavat pakkanen, pitkät välimatkat ja alueen sesonkiluonteisuus

Levin biojäte päätyy pol­tet­ta­vak­si Ouluun ja Kii­ru­naan – kier­rät­tä­mis­tä vai­keut­ta­vat pak­ka­nen, pitkät vä­li­mat­kat ja alueen se­son­ki­luon­tei­suus

25.10.2019 07:30
Tilaajille
Vaarallisten jätteiden käsittely halutaan tehokkaampaan valvontaan Kittilässä – kunta kartoittaa yritysten toimintaa kyselylomakkeella

Vaa­ral­lis­ten jät­tei­den kä­sit­te­ly ha­lu­taan te­hok­kaam­paan val­von­taan Kit­ti­läs­sä – kunta kar­toit­taa yri­tys­ten toi­min­taa ky­se­ly­lo­mak­keel­la

04.10.2019 21:33
Yhdyskuntajätteen kuljetus keskitetään kunnille, jos ehdotus toteutuu – vanhat riidat repivät yhä rajusti jätekenttää

Yh­dys­kun­ta­jät­teen kul­je­tus kes­ki­te­tään kun­nil­le, jos ehdotus to­teu­tuu – vanhat riidat repivät yhä rajusti jä­te­kent­tää

23.09.2019 19:00