Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

Häiriö: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Biojäte
Pientalojen biojätekeräys alkaa heinäkuussa Rovaniemellä – ”Jos jokin asia askarruttaa, kannattaa meihin residuumilaisiin olla yhteydessä”
Mainos Napapiirin Residuum

Pien­ta­lo­jen bio­jä­te­ke­räys alkaa hei­nä­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä – ”Jos jokin asia as­kar­rut­taa, kan­nat­taa meihin re­si­duu­mi­lai­siin olla yh­tey­des­sä”

31.01.2024 06:00
Biojätteen keräys taajamista alkaa

Bio­jät­teen keräys taa­ja­mis­ta alkaa

17.01.2024 10:51
Tilaajille
Vasta puolet rovaniemeläisistä ilmoittanut biojätteen keräystapansa – ilmoitus jätettävä maanantaihin mennessä

Vasta puolet ro­va­nie­me­läi­sis­tä il­moit­ta­nut bio­jät­teen ke­räys­ta­pan­sa – il­moi­tus jä­tet­tä­vä maa­nan­tai­hin men­nes­sä

11.01.2024 15:01 8
Tilaajille
Biojätteen keräysvelvoite alkaa keväällä
Mainos Perämeren Jätehuolto Oy

Bio­jät­teen ke­räys­vel­voi­te alkaa ke­vääl­lä

09.01.2024 06:00
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

07.12.2023 16:18 3
Tilaajille
Keskitalon perheen naapurustossa perustettiin biokimppa – kolmen perheen biojätteet lajitellaan samaan astiaan
Mainos Napapiirin Residuum

Kes­ki­ta­lon perheen naa­pu­rus­tos­sa pe­rus­tet­tiin bio­kimp­pa – kolmen perheen bio­jät­teet la­ji­tel­laan samaan astiaan

30.11.2023 06:00
Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyksissä on viivästyksiä Rovaniemellä – asiakkaita kehotetaan olemaan yhteydessä pitkistä tyhjennysviivästyksistä

Bio- ja pak­kaus­jät­tei­den tyh­jen­nyk­sis­sä on vii­väs­tyk­siä Ro­va­nie­mel­lä – a­siak­kai­ta ke­ho­te­taan olemaan yh­tey­des­sä pit­kis­tä tyh­jen­nys­vii­väs­tyk­sis­tä

09.08.2023 13:18 7
Tilaajille
Rovaniemellä jo yli 1 500 kompostoijaa – kaupunkialueen omakotiasujilla vuosi aikaa valita joko keräys tai kompostointi

Ro­va­nie­mel­lä jo yli 1 500 kom­pos­toi­jaa – kau­pun­ki­alueen oma­ko­ti­asu­jil­la vuosi aikaa valita joko keräys tai kom­pos­toin­ti

31.07.2023 16:30 14
Tilaajille
Lähes miljoona suomalaista valmistautuu lajittelupakkoon tai kompostoimaan itse, muutos alkaa kesällä – Kodin biopussin työstö kompostimullaksi kestää vuoden

Lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta val­mis­tau­tuu la­jit­te­lu­pak­koon tai kom­pos­toi­maan itse, muutos alkaa kesällä – Kodin bio­pus­sin työstö kom­pos­ti­mul­lak­si kestää vuoden

01.05.2023 19:30 3
Tilaajille
Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkavat Rovaniemellä ensi heinäkuussa – koskee ensin vähintään viiden huoneiston taloyhtiöitä, vuoden kuluttua laajenee

Bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­set alkavat Ro­va­nie­mel­lä ensi hei­nä­kuus­sa – koskee ensin vä­hin­tään viiden huo­neis­ton ta­loyh­tiöi­tä, vuoden ku­lut­tua laa­je­nee

17.04.2023 13:35 2
Tilaajille
Uusi laki muuttaa lappilaisten kierrätysarkea vain vähän – omakotitalojen biojätekeräys alkaa neljässä kunnassa

Uusi laki muuttaa lap­pi­lais­ten kier­rä­tys­ar­kea vain vähän – oma­ko­ti­ta­lo­jen bio­jä­te­ke­räys alkaa nel­jäs­sä kun­nas­sa

17.02.2023 05:00 11
Tilaajille
Kompostoida voi kimpassa tai kotona – Perämeren Jätehuollon alueella kompostointi-ilmoitus on tehtävä vuoden loppuun mennessä

Kom­pos­toi­da voi kim­pas­sa tai kotona – Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lon alueel­la kom­pos­toin­ti-il­moi­tus on tehtävä vuoden loppuun men­nes­sä

26.01.2023 16:00
Jos pihallasi on komposti, siitä pitää tehdä kompostointi-ilmoitus – Lapin kunnissa uuteen käytäntöön siirrytään eri tahtiin

Jos pi­hal­la­si on kom­pos­ti, siitä pitää tehdä kom­pos­toin­ti-il­moi­tus – Lapin kun­nis­sa uuteen käy­tän­töön siir­ry­tään eri tahtiin

22.08.2022 08:34 14
Tilaajille
Alakorkaloon suunnitellaan biokaasulaitosta – suurimmat kysymykset ovat kaasun kysyntä, raaka-aineen riittävyys ja kuivamädätteen kohtalo

Ala­kor­ka­loon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta – suu­rim­mat ky­sy­myk­set ovat kaasun ky­syn­tä, raa­ka-ai­neen riit­tä­vyys ja kui­va­mä­dät­teen kohtalo

09.05.2022 19:38 10
Tilaajille
Meri-Lapin biokaasulaitos tukisi alueen kiertotaloutta – päätökset kannattaa tehdä kaukonäköisesti
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin bio­kaa­su­lai­tos tukisi alueen kier­to­ta­lout­ta – pää­tök­set kan­nat­taa tehdä kau­ko­nä­köi­ses­ti

14.04.2022 20:00 5
Tilaajille
Otetaan biojäte käyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan biojäte käyt­töön

28.03.2022 05:00
Tilaajille
Biojätteistä kierrätetään Suomessa yhä alle puolet, vaikka niillä on olennainen merkitys asetetun kierrätystavoitteen saavuttamisessa

Bio­jät­teis­tä kier­rä­te­tään Suo­mes­sa yhä alle puolet, vaikka niillä on olen­nai­nen mer­ki­tys ase­te­tun kier­rä­tys­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­ses­sa

02.01.2022 10:01 1
Lukijalta: Biokaasulaitos tervetullut Rovaniemelle – maksaisi itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Bio­kaa­su­lai­tos ter­ve­tul­lut Ro­va­nie­mel­le – mak­sai­si itsensä ta­kai­sin jo muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

23.06.2021 10:20 1
Rovaniemen, Ranuan ja Pellon biojätteistä valmistetaan biokaasua Oulussa

Ro­va­nie­men, Ranuan ja Pellon bio­jät­teis­tä val­mis­te­taan bio­kaa­sua Oulussa

04.05.2020 10:14
Tilaajille
Matkailukeskusten biojätteet kierrätetään nyt osassa Lappia – tammikuusta kiertänyt jäteauto on noukkinut mukaansa lähes 80 000 kiloa yritysten biojätettä

Mat­kai­lu­kes­kus­ten bio­jät­teet kier­rä­te­tään nyt osassa Lappia – tam­mi­kuus­ta kier­tä­nyt jä­te­au­to on nouk­ki­nut mu­kaan­sa lähes 80 000 kiloa yri­tys­ten bio­jä­tet­tä

05.03.2020 19:30
Tilaajille