Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Napapiirin Residuum
Pientalojen biojätekeräys alkaa heinäkuussa Rovaniemellä – ”Jos jokin asia askarruttaa, kannattaa meihin residuumilaisiin olla yhteydessä”
Mainos Napapiirin Residuum

Pien­ta­lo­jen bio­jä­te­ke­räys alkaa hei­nä­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä – ”Jos jokin asia as­kar­rut­taa, kan­nat­taa meihin re­si­duu­mi­lai­siin olla yh­tey­des­sä”

31.01.2024 06:00
Vasta puolet rovaniemeläisistä ilmoittanut biojätteen keräystapansa – ilmoitus jätettävä maanantaihin mennessä

Vasta puolet ro­va­nie­me­läi­sis­tä il­moit­ta­nut bio­jät­teen ke­räys­ta­pan­sa – il­moi­tus jä­tet­tä­vä maa­nan­tai­hin men­nes­sä

11.01.2024 15:01 8
Tilaajille
Näin lajittelet kynttilälyhdyt, käärepaperit ja muut joulun roskat – jäteasemalle päätyy myös joululahjoja, joten muista tarkistaa pakkaukset ennen kierrätystä

Näin la­jit­te­let kynt­ti­lä­lyh­dyt, kää­re­pa­pe­rit ja muut joulun roskat – jä­te­ase­mal­le päätyy myös jou­lu­lah­jo­ja, joten muista tar­kis­taa pak­kauk­set ennen kier­rä­tys­tä

28.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Veitkö paidan poistotekstiiliin Rovaniemellä – kierrätyskeskus etsii arvokkaille kalvosinnapeille omistajaa

Veitkö paidan pois­to­teks­tii­liin Ro­va­nie­mel­lä – kier­rä­tys­kes­kus etsii ar­vok­kail­le kal­vo­sin­na­peil­le omis­ta­jaa

21.12.2023 14:57 4
Tilaajille
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

07.12.2023 16:18 3
Tilaajille
Keskitalon perheen naapurustossa perustettiin biokimppa – kolmen perheen biojätteet lajitellaan samaan astiaan
Mainos Napapiirin Residuum

Kes­ki­ta­lon perheen naa­pu­rus­tos­sa pe­rus­tet­tiin bio­kimp­pa – kolmen perheen bio­jät­teet la­ji­tel­laan samaan astiaan

30.11.2023 06:00
Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyksissä on viivästyksiä Rovaniemellä – asiakkaita kehotetaan olemaan yhteydessä pitkistä tyhjennysviivästyksistä

Bio- ja pak­kaus­jät­tei­den tyh­jen­nyk­sis­sä on vii­väs­tyk­siä Ro­va­nie­mel­lä – a­siak­kai­ta ke­ho­te­taan olemaan yh­tey­des­sä pit­kis­tä tyh­jen­nys­vii­väs­tyk­sis­tä

09.08.2023 13:18 7
Tilaajille
Rovaniemellä jo yli 1 500 kompostoijaa – kaupunkialueen omakotiasujilla vuosi aikaa valita joko keräys tai kompostointi

Ro­va­nie­mel­lä jo yli 1 500 kom­pos­toi­jaa – kau­pun­ki­alueen oma­ko­ti­asu­jil­la vuosi aikaa valita joko keräys tai kom­pos­toin­ti

31.07.2023 16:30 14
Tilaajille
Kuusiselän kaatopaikka suljetaan Rovaniemellä

Kuu­si­se­län kaa­to­paik­ka sul­je­taan Ro­va­nie­mel­lä

12.07.2023 09:31
Tilaajille
Rovaniemen Mäntyvaaraan ilmestyi kasa käytettyä tekonurmea, jonka alkuperää kaupungin ympäristötarkastajat hämmästelevät

Ro­va­nie­men Män­ty­vaa­raan il­mes­tyi kasa käy­tet­tyä te­ko­nur­mea, jonka al­ku­pe­rää kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jat häm­mäs­te­le­vät

27.06.2023 17:30 13
Tilaajille
Omakotitalon pihaan on pian hankittava biojäteastia tai kompostori – Rovaniemellä määräaika heinäkuussa 2024, Meri-Lapissa jo aiemmin

Oma­ko­ti­ta­lon pihaan on pian han­kit­ta­va bio­jä­te­as­tia tai kom­pos­to­ri – Ro­va­nie­mel­lä mää­rä­ai­ka hei­nä­kuus­sa 2024, Me­ri-La­pis­sa jo aiemmin

21.04.2023 08:43 13
Tilaajille
Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkavat Rovaniemellä ensi heinäkuussa – koskee ensin vähintään viiden huoneiston taloyhtiöitä, vuoden kuluttua laajenee

Bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­set alkavat Ro­va­nie­mel­lä ensi hei­nä­kuus­sa – koskee ensin vä­hin­tään viiden huo­neis­ton ta­loyh­tiöi­tä, vuoden ku­lut­tua laa­je­nee

17.04.2023 13:35 2
Tilaajille
Rovaniemellä kerättiin 14 500 kiloa joulukuusia hyötykäyttöön – määrä kasvoi viime vuodesta

Ro­va­nie­mel­lä ke­rät­tiin 14 500 kiloa jou­lu­kuu­sia hyö­ty­käyt­töön – määrä kasvoi viime vuo­des­ta

20.01.2023 12:54 1
Tilaajille
Rovaniemellä keräykseen tuotiin reilun kuukauden aikana noin 2 000 kiloa poistotekstiilejä – neljäsosa siitä oli kuitenkin kierrätyskelvotonta, mukana myös sanomalehtiä, leluja ja koriste-esineitä

Ro­va­nie­mel­lä ke­räyk­seen tuotiin reilun kuu­kau­den aikana noin 2 000 kiloa pois­to­teks­tii­le­jä – nel­jäs­osa siitä oli kui­ten­kin kier­rä­tys­kel­vo­ton­ta, mukana myös sa­no­ma­leh­tiä, leluja ja ko­ris­te-esi­nei­tä

15.01.2023 06:00 7
Tilaajille
Käyttökelvottomien ja rikkinäisten vaatteiden kierrätystä on toivottu – torstaina Rovaniemelle avataan poistotekstiilien keräyspiste

Käyt­tö­kel­vot­to­mien ja rik­ki­näis­ten vaat­tei­den kier­rä­tys­tä on toi­vot­tu – tors­tai­na Ro­va­nie­mel­le avataan pois­to­teks­tii­lien ke­räys­pis­te

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Jätteiden vastaanottohinnat nousevat – Napapiirin Residuumin kierrätyspuistossa ja kierrätysasemilla minimimaksu nousee 15 eurosta 18,60 euroon

Jät­tei­den vas­taan­ot­to­hin­nat nou­se­vat – Na­pa­pii­rin Re­si­duu­min kier­rä­tys­puis­tos­sa ja kier­rä­tys­ase­mil­la mi­ni­mi­mak­su nousee 15 eurosta 18,60 euroon

30.09.2022 16:23 4
Tilaajille
Jos pihallasi on komposti, siitä pitää tehdä kompostointi-ilmoitus – Lapin kunnissa uuteen käytäntöön siirrytään eri tahtiin

Jos pi­hal­la­si on kom­pos­ti, siitä pitää tehdä kom­pos­toin­ti-il­moi­tus – Lapin kun­nis­sa uuteen käy­tän­töön siir­ry­tään eri tahtiin

22.08.2022 08:34 14
Tilaajille
Useiden materiaalien vastaanotto muuttuu maksuttomaksi Rovaniemellä, Pellossa ja Ranualla – koskee 18 erilaista jätejaetta

Useiden ma­te­riaa­lien vas­taan­ot­to muuttuu mak­sut­to­mak­si Ro­va­nie­mel­lä, Pel­los­sa ja Ra­nual­la – koskee 18 eri­lais­ta jä­te­jaet­ta

17.06.2022 17:34 2
Tilaajille
Uudistunut jätelaki lisää lajittelumahdollisuuksia yli neljän huoneiston asuinkiinteistöissä – pakkausjätteiden keräysastiat tulee järjestää lokakuuhun mennessä

Uu­dis­tu­nut jä­te­la­ki lisää la­jit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia yli neljän huo­neis­ton asuin­kiin­teis­töis­sä – pak­kaus­jät­tei­den ke­räys­as­tiat tulee jär­jes­tää lo­ka­kuu­hun men­nes­sä

07.06.2022 13:14 2
Tilaajille
Alakorkaloon suunnitellaan biokaasulaitosta – suurimmat kysymykset ovat kaasun kysyntä, raaka-aineen riittävyys ja kuivamädätteen kohtalo

Ala­kor­ka­loon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta – suu­rim­mat ky­sy­myk­set ovat kaasun ky­syn­tä, raa­ka-ai­neen riit­tä­vyys ja kui­va­mä­dät­teen kohtalo

09.05.2022 19:38 10
Tilaajille