Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kierrätys
Pakkausjätteiden tyhjennykset ovat myöhässä Lounais-Lapissa – urakoitsijat tilaama tyhjennysauto ei saapunut ajoissa, avaimia jätekatoksiin puuttuu

Pak­kaus­jät­tei­den tyh­jen­nyk­set ovat myö­häs­sä Lou­nais-La­pis­sa – ura­koit­si­jat tilaama tyh­jen­nys­au­to ei saa­pu­nut ajois­sa, avaimia jä­te­ka­tok­siin puuttuu

17.10.2023 15:31
Tilaajille
Aluekeräysastiaan kaadettu jäteöljy levisi sekajätteen joukkoon Sodankylässä – Lapeco muistuttaa vaarallisen jätteen lajittelusta

Alue­ke­räys­as­tiaan kaa­det­tu jä­te­öl­jy levisi se­ka­jät­teen jouk­koon So­dan­ky­läs­sä – Lapeco muis­tut­taa vaa­ral­li­sen jätteen la­jit­te­lus­ta

22.09.2023 14:36 2
Tilaajille
18 uutta muovinkeräyspistettä Lappiin, ahkerimmin muovipakkauksia kierrätetään Kolarissa

18 uutta muo­vin­ke­räys­pis­tet­tä Lap­piin, ah­ke­rim­min muo­vi­pak­kauk­sia kier­rä­te­tään Ko­la­ris­sa

18.09.2023 09:56 1
Tilaajille
“Jos ostaa vaatteita käytettynä, se ei takaa, että on irtaantunut kulutuksen kierteestä” – omia kulutustottumuksia kannattaa kyseenalaistaa myös kirppareilla

“Jos ostaa vaat­tei­ta käy­tet­ty­nä, se ei takaa, että on ir­taan­tu­nut ku­lu­tuk­sen kier­tees­tä” – omia ku­lu­tus­tot­tu­muk­sia kan­nat­taa ky­seen­alais­taa myös kirp­pa­reil­la

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Rovaniemen Kontissa varaudutaan jo kesäsesonkiin – näin lahjoitettu tavara kulkee linjaston läpi myyntikuntoiseksi

Ro­va­nie­men Kon­tis­sa va­rau­du­taan jo ke­sä­se­son­kiin – näin lah­joi­tet­tu tavara kulkee lin­jas­ton läpi myyn­ti­kun­toi­sek­si

06.09.2023 15:13 1
Tilaajille
"On käyty raa’asti kuorma-autolla kippaamassa roskia" – luontoon hylätyt roskat jäävät usein maanomistajan hoidettavaksi

"On käyty raa­’as­ti kuor­ma-au­tol­la kip­paa­mas­sa roskia" – ­luon­toon hylätyt roskat jäävät usein maan­omis­ta­jan hoi­det­ta­vak­si

03.09.2023 16:35 19
Tilaajille
Tee-se-itse: Lompakko kartonkitölkistä

Tee-se-it­se: Lom­pak­ko kar­ton­ki­töl­kis­tä

01.09.2023 05:14
Tilaajille
Lounais-Lapin jätepalvelut siirtyvät Perämeren Jätehuollolle – yhtiöltä puuttuu vielä taloyhtiöiden tietoja

Lou­nais-La­pin jä­te­pal­ve­lut siir­ty­vät Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lol­le – yh­tiöl­tä puuttuu vielä ta­lo­yh­tiöi­den tietoja

23.08.2023 19:55 1
Tilaajille
Veitsiluodon uudet yritykset työllistäisivät 300 – Kemi ja erityisesti Veitsiluoto kiinnostavat nyt vihreän siirtymän teollisuushankkeita ja -yrityksiä

Veit­si­luo­don uudet yri­tyk­set työl­lis­täi­si­vät 300 – Kemi ja eri­tyi­ses­ti Veit­si­luo­to kiin­nos­ta­vat nyt vihreän siir­ty­män teol­li­suus­hank­kei­ta ja -y­ri­tyk­siä

17.08.2023 05:00 4
Tilaajille
Lapin ensimmäisessä raivohuoneessa tavarat saa särkyä ja tietokonetta mäiskiä – "Tässä tarkoituksessa rikkinäinenkin laite toimii"

Lapin en­sim­mäi­ses­sä rai­vo­huo­nees­sa tavarat saa särkyä ja tie­to­ko­net­ta mäiskiä – "Tässä tar­koi­tuk­ses­sa rik­ki­näi­nen­kin laite toimii"

30.07.2023 11:00 10
Tilaajille
"Tästä ainakin tietää, että se menee käyttöön eikä välikäsille" – rovaniemeläiskaksikko ompelee tuhansia kestositeitä myötätunnosta ja tahdosta auttaa

"Tästä ainakin tietää, että se menee käyt­töön eikä vä­li­kä­sil­le" – ro­va­nie­me­läis­kak­sik­ko ompelee tu­han­sia kes­to­si­tei­tä myö­tä­tun­nos­ta ja tah­dos­ta auttaa

27.07.2023 07:00 3
Tilaajille
Kierrätys on vakiintunut osa suomalaista yhteiskuntaa – “Lähes jokainen voi vähentää energiankulutusta omassa arjessaan”

Kier­rä­tys on va­kiin­tu­nut osa suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa – “Lähes jo­kai­nen voi vä­hen­tää ener­gian­ku­lu­tus­ta omassa ar­jes­saan”

14.07.2023 06:00
Tilaajille
Rovaniemen kävelykadulle on avattu uusi kirpputori, jossa luksustuotteet lähtevät kiertämään

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dul­le on avattu uusi kirp­pu­to­ri, jossa luk­sus­tuot­teet läh­te­vät kier­tä­mään

11.07.2023 08:44 6
Tilaajille
Kittilässä kipattu kasoittain oksajätettä luontopolulle ja laavulle – asiantuntijat kertovat, mitä niille oikeasti tulisi tehdä

Kit­ti­läs­sä kipattu ka­soit­tain ok­sa­jä­tet­tä luon­to­po­lul­le ja laa­vul­le – asian­tun­ti­jat ker­to­vat, mitä niille oi­keas­ti tulisi tehdä

13.06.2023 19:20 8
Tilaajille
Hävettävän huonokuntoinenkin neule voi olla yllättävän helppo pelastaa – yrittäjä Maria Manninen pidentää vaatteiden elinikää ja näyttää, miten se onnistuu

Hä­vet­tä­vän huo­no­kun­toi­nen­kin neule voi olla yl­lät­tä­vän helppo pe­las­taa – yrit­tä­jä Maria Man­ni­nen pi­den­tää vaat­tei­den elin­ikää ja näyt­tää, miten se on­nis­tuu

04.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Valtakunnallisessa Siivouspäivässä kirppistellään taas lauantaina – Rovaniemellä ainakin kaksi tapahtumaa

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa Sii­vous­päi­väs­sä kirp­pis­tel­lään taas lauan­tai­na – Ro­va­nie­mel­lä ainakin kaksi ta­pah­tu­maa

25.05.2023 15:31
Tilaajille
Avi peruutti ympäristöluvan kemiläiseltä romuyritykseltä

Avi pe­ruut­ti ym­pä­ris­tö­lu­van ke­mi­läi­sel­tä ro­mu­yri­tyk­sel­tä

28.04.2023 15:44 4
Tilaajille
Kierrättäminen herättää ristiriitaisia ajatuksia – ei kai maailma pelastu jätteitä eestaas kuskaamalla
Kolumni

Kier­rät­tä­mi­nen he­rät­tää ris­ti­rii­tai­sia aja­tuk­sia – ei kai maailma pelastu jät­tei­tä eestaas kus­kaa­mal­la

26.04.2023 06:00 5
Jätelain kiristyviin velvoitteisiin kannattaa suhtautua myönteisesti – kierrätys voi luoda liiketoimintaakin
Pääkirjoitus

Jä­te­lain ki­ris­ty­viin vel­voit­tei­siin kan­nat­taa suh­tau­tua myön­tei­ses­ti – kier­rä­tys voi luoda lii­ke­toi­min­taa­kin

23.04.2023 18:00 5
Omakotitalon pihaan on pian hankittava biojäteastia tai kompostori – Rovaniemellä määräaika heinäkuussa 2024, Meri-Lapissa jo aiemmin

Oma­ko­ti­ta­lon pihaan on pian han­kit­ta­va bio­jä­te­as­tia tai kom­pos­to­ri – Ro­va­nie­mel­lä mää­rä­ai­ka hei­nä­kuus­sa 2024, Me­ri-La­pis­sa jo aiemmin

21.04.2023 08:43 13
Tilaajille