Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Kierrätys
Viimeisin 12 tuntia
Elämyksellinen peräkonttikirppis
Kolumni

Elä­myk­sel­li­nen pe­rä­kont­ti­kirp­pis

10:15
Vanhemmat
Useiden materiaalien vastaanotto muuttuu maksuttomaksi Rovaniemellä, Pellossa ja Ranualla – koskee 18 erilaista jätejaetta

Useiden ma­te­riaa­lien vas­taan­ot­to muuttuu mak­sut­to­mak­si Ro­va­nie­mel­lä, Pel­los­sa ja Ra­nual­la – koskee 18 eri­lais­ta jä­te­jaet­ta

17.06.2022 17:34 2
Tilaajille
Uudistunut jätelaki lisää lajittelumahdollisuuksia yli neljän huoneiston asuinkiinteistöissä – pakkausjätteiden keräysastiat tulee järjestää lokakuuhun mennessä

Uu­dis­tu­nut jä­te­la­ki lisää la­jit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia yli neljän huo­neis­ton asuin­kiin­teis­töis­sä – pak­kaus­jät­tei­den ke­räys­as­tiat tulee jär­jes­tää lo­ka­kuu­hun men­nes­sä

07.06.2022 13:14 2
Tilaajille
Rovaniemen K-Citymarketin Rinki-ekopiste siirtyy uuteen paikkaan kaupan laajennuksen vuoksi

Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin Rin­ki-eko­pis­te siirtyy uuteen paik­kaan kaupan laa­jen­nuk­sen vuoksi

06.06.2022 09:47
Tilaajille
Peräkonttikirppikset alkavat

Pe­rä­kont­ti­kirp­pik­set alkavat

03.06.2022 12:42
Alakorkaloon suunnitellaan biokaasulaitosta – suurimmat kysymykset ovat kaasun kysyntä, raaka-aineen riittävyys ja kuivamädätteen kohtalo

Ala­kor­ka­loon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta – suu­rim­mat ky­sy­myk­set ovat kaasun ky­syn­tä, raa­ka-ai­neen riit­tä­vyys ja kui­va­mä­dät­teen kohtalo

09.05.2022 19:38 10
Tilaajille
Näin kakasta tulee polttoainetta – Biokaasureaktori toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa laitetaan sulamaan, ulos tulee energiaa, lannoitetta ja kaasua

Näin kakasta tulee polt­to­ai­net­ta – Bio­kaa­su­reak­to­ri toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa lai­te­taan su­la­maan, ulos tulee ener­giaa, lan­noi­tet­ta ja kaasua

09.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Meri-Lapin yläkoululaiset osallistuvat projektiin, jossa kerätään talteen vanhoja älylaitteita

Me­ri-La­pin ylä­kou­lu­lai­set osal­lis­tu­vat pro­jek­tiin, jossa ke­rä­tään talteen vanhoja äly­lait­tei­ta

04.05.2022 12:29
Arjen rikkoutuneet esineet muuttuvat koristeiksi ja lahjoiksi – Kierrätysideoita-ryhmä on jakanut toisilleen vinkkejä kymmenen vuoden ajan

Arjen rik­kou­tu­neet esineet muut­tu­vat ko­ris­teik­si ja lah­joik­si – Kier­rä­ty­si­deoi­ta-ryh­mä on jakanut toi­sil­leen vink­ke­jä kym­me­nen vuoden ajan

12.04.2022 16:57
Tilaajille
Suomalaiset kierrättävät muovijätteitään yhä turhan laiskasti –  Satu Lapinlammen mielestä muovin lajittelu on vaivatonta ja säästää rahaa

Suo­ma­lai­set kier­rät­tä­vät muo­vi­jät­tei­tään yhä turhan lais­kas­ti – Satu La­pin­lam­men mie­les­tä muovin la­jit­te­lu on vai­va­ton­ta ja säästää rahaa

13.03.2022 09:20 5
Tilaajille
Biojätteistä kierrätetään Suomessa yhä alle puolet, vaikka niillä on olennainen merkitys asetetun kierrätystavoitteen saavuttamisessa

Bio­jät­teis­tä kier­rä­te­tään Suo­mes­sa yhä alle puolet, vaikka niillä on olen­nai­nen mer­ki­tys ase­te­tun kier­rä­tys­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­ses­sa

02.01.2022 10:01 1
Emilia Pippola vähentää jätettä arjen valinnoilla: ruokaa voi ostaa omaan astiaan ja kahvia kestomukiin – Näin säästyy myös rahaa

Emilia Pippola vä­hen­tää jätettä arjen va­lin­noil­la: ruokaa voi ostaa omaan astiaan ja kahvia kes­to­mu­kiin – Näin säästyy myös rahaa

11.12.2021 06:30
Tilaajille
Pyhätunturille perustettiin yhteiskomposteja – yksi käyttäjistä kertoi kuljettaneensa ennen biojätteet kotiinsa Etelä-Suomeen

Py­hä­tun­tu­ril­le pe­rus­tet­tiin yh­teis­kom­pos­te­ja – yksi käyt­tä­jis­tä kertoi kul­jet­ta­neen­sa ennen bio­jät­teet ko­tiin­sa Ete­lä-Suo­meen

09.12.2021 20:20 2
Tilaajille

Kin­kun­ras­vo­ja kier­rä­te­tään kuu­det­ta kertaa – ke­räys­paik­ko­ja myös Me­ri-La­pis­sa

09.12.2021 13:15
Taiteilijakaksikko käyttää kierrätysmateriaaleja, mutta suden kohdalla näkemykset erkanevat

Tai­tei­li­ja­kak­sik­ko käyttää kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja, mutta suden koh­dal­la nä­ke­myk­set er­ka­ne­vat

12.11.2021 14:13
Tilaajille
Pullonpalautuksen nykyaika rantautui Rovaniemelle – "Suursyömäri" kaappaa kitaansa jopa satoja tölkkejä kerralla: katso video

Pul­lon­pa­lau­tuk­sen ny­ky­ai­ka ran­tau­tui Ro­va­nie­mel­le – "Suur­syö­mä­ri" kaappaa ki­taan­sa jopa satoja tölk­ke­jä ker­ral­la: katso video

03.11.2021 13:20 4
Tilaajille
Diagnoosina vähäaivoisuus?
Kolumni

Diag­noo­si­na vä­häai­voi­suus?

28.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Miten kierrätysyhtiö on voinut vältellä vakuutta vuosikausia? – Kemin Eko-Romun olisi pitänyt asettaa vuonna 2014 ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen 200 000 euron vakuus

Miten kier­rä­tys­yh­tiö on voinut väl­tel­lä va­kuut­ta vuo­si­kau­sia? – Kemin Eko-Ro­mun olisi pitänyt asettaa vuonna 2014 ym­pä­ris­tö­lu­van lain­voi­mai­sek­si tu­le­mi­sen jälkeen 200 000 euron vakuus

24.09.2021 16:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lisää tuu­li­voi­maa huo­let­ta

07.09.2021 05:56 22
Tilaajille
Suomeen rakentuu kovaa vauhtia uusia tuulivoimaloita – Maanomistajat ovat huolissaan mahdollisista purkukustannuksista tulevaisuudessa

Suomeen ra­ken­tuu kovaa vauhtia uusia tuu­li­voi­ma­loi­ta – ­Maa­no­mis­ta­jat ovat huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta pur­ku­kus­tan­nuk­sis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

19.08.2021 07:00 16
Tilaajille