Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jätteet
Kemijärvellä siistitään alueita viranomaisyhteistyöllä – katselmuksen saldo:  puuttuvia osoitenumeroita ja siivottomia maa-alueita

Ke­mi­jär­vel­lä siis­ti­tään alueita vi­ran­omais­yh­teis­työl­lä – kat­sel­muk­sen saldo: puut­tu­via osoi­te­nu­me­roi­ta ja sii­vot­to­mia maa-aluei­ta

19.10.2023 19:30
Tilaajille
Aluekeräysastiaan kaadettu jäteöljy levisi sekajätteen joukkoon Sodankylässä – Lapeco muistuttaa vaarallisen jätteen lajittelusta

Alue­ke­räys­as­tiaan kaa­det­tu jä­te­öl­jy levisi se­ka­jät­teen jouk­koon So­dan­ky­läs­sä – Lapeco muis­tut­taa vaa­ral­li­sen jätteen la­jit­te­lus­ta

22.09.2023 14:36 2
Tilaajille
Ränsistyneen entisen Vesterlundin puutarhamyymälän tontti Rovaniemellä saa uuden elämän – "Ideoita otetaan vastaan"

Rän­sis­ty­neen entisen Ves­ter­lun­din puu­tar­ha­myy­mä­län tontti Ro­va­nie­mel­lä saa uuden elämän – "I­deoi­ta otetaan vas­taan"

19.09.2023 13:34 10
Tilaajille
"On käyty raa’asti kuorma-autolla kippaamassa roskia" – luontoon hylätyt roskat jäävät usein maanomistajan hoidettavaksi

"On käyty raa­’as­ti kuor­ma-au­tol­la kip­paa­mas­sa roskia" – ­luon­toon hylätyt roskat jäävät usein maan­omis­ta­jan hoi­det­ta­vak­si

03.09.2023 16:35 19
Tilaajille
Lounais-Lapin jätepalvelut siirtyvät Perämeren Jätehuollolle – yhtiöltä puuttuu vielä taloyhtiöiden tietoja

Lou­nais-La­pin jä­te­pal­ve­lut siir­ty­vät Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lol­le – yh­tiöl­tä puuttuu vielä ta­lo­yh­tiöi­den tietoja

23.08.2023 19:55 1
Tilaajille
Lapissa ei ole tunnistettu tekstiilikierrätyksen potentiaalia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapissa ei ole tun­nis­tet­tu teks­tii­li­kier­rä­tyk­sen po­ten­tiaa­lia

31.07.2023 18:00 1
Sallaan rakennetaan uusi etäohjattava ekoasema kesän ja syksyn aikana – hintaa rakentamiselle tulee reilu miljoona euroa

Sallaan ra­ken­ne­taan uusi etä­oh­jat­ta­va eko­ase­ma kesän ja syksyn aikana – hintaa ra­ken­ta­mi­sel­le tulee reilu mil­joo­na euroa

29.06.2023 15:26
Tilaajille
Lähes miljoona suomalaista valmistautuu lajittelupakkoon tai kompostoimaan itse, muutos alkaa kesällä – Kodin biopussin työstö kompostimullaksi kestää vuoden

Lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta val­mis­tau­tuu la­jit­te­lu­pak­koon tai kom­pos­toi­maan itse, muutos alkaa kesällä – Kodin bio­pus­sin työstö kom­pos­ti­mul­lak­si kestää vuoden

01.05.2023 19:30 3
Tilaajille
Kierrättäminen herättää ristiriitaisia ajatuksia – ei kai maailma pelastu jätteitä eestaas kuskaamalla
Kolumni

Kier­rät­tä­mi­nen he­rät­tää ris­ti­rii­tai­sia aja­tuk­sia – ei kai maailma pelastu jät­tei­tä eestaas kus­kaa­mal­la

26.04.2023 06:00 5
Omakotitalon pihaan on pian hankittava biojäteastia tai kompostori – Rovaniemellä määräaika heinäkuussa 2024, Meri-Lapissa jo aiemmin

Oma­ko­ti­ta­lon pihaan on pian han­kit­ta­va bio­jä­te­as­tia tai kom­pos­to­ri – Ro­va­nie­mel­lä mää­rä­ai­ka hei­nä­kuus­sa 2024, Me­ri-La­pis­sa jo aiemmin

21.04.2023 08:43 13
Tilaajille
Poliisi ja ely-keskus valvoivat tehostetusti jätteenkuljetusta Lapissa – puutteita havaittiin noin kolmasosalla tarkastetuista

Poliisi ja ely-kes­kus val­voi­vat te­hos­te­tus­ti jät­teen­kul­je­tus­ta Lapissa – puut­tei­ta ha­vait­tiin noin kol­mas­osal­la tar­kas­te­tuis­ta

06.10.2022 15:10 5
Tilaajille
Lapin ely-keskus vaatii, että Simon Malinin kaatopaikalta pitää viedä jätettä pois vuoden loppuun mennessä

Lapin ely-kes­kus vaatii, että Simon Malinin kaa­to­pai­kal­ta pitää viedä jätettä pois vuoden loppuun men­nes­sä

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Lappilaisyritys Tapojärven Italiassa käsittelemälle ruostumattoman teräksen kuonalle End of waste -status

Lap­pi­lais­yri­tys Ta­po­jär­ven Ita­lias­sa kä­sit­te­le­mäl­le ruos­tu­mat­to­man te­räk­sen kuo­nal­le End of waste -status

14.07.2022 17:24
Tilaajille
Taloyhtiöille tulee erilliskeräysvelvoitteita, kun Lapeco uudistaa jätehuoltomääräyksiä – muutokset voimaan osittain ensi vuonna

Ta­lo­yh­tiöil­le tulee eril­lis­ke­räys­vel­voit­tei­ta, kun Lapeco uu­dis­taa jä­te­huol­to­mää­räyk­siä – muu­tok­set voimaan osit­tain ensi vuonna

17.03.2022 21:35
Tilaajille
Metsään kipatut jätteet aiheuttavat kunnille jopa kymmenien tuhansien eurojen kulut vuosittain,  maksajaksi joutuvat myös yksityiset maanomistajat

Metsään kipatut jätteet ai­heut­ta­vat kun­nil­le jopa kym­me­nien tu­han­sien eurojen kulut vuo­sit­tain, mak­sa­jak­si jou­tu­vat myös yk­si­tyi­set maan­omis­ta­jat

10.10.2021 19:30 19
Tilaajille
Diagnoosina vähäaivoisuus?
Kolumni

Diag­noo­si­na vä­häai­voi­suus?

28.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Joku unohti housut ja hirvenpään
Kolumni

Joku unohti housut ja hir­ven­pään

28.06.2021 08:14 3
Tilaajille
Kilpisjärven ekopisteelle kipattiin peräkärryllinen sinne kuulumatonta jätettä – Väärinkäytökset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia

Kil­pis­jär­ven eko­pis­teel­le ki­pat­tiin pe­rä­kär­ryl­li­nen sinne kuu­lu­ma­ton­ta jätettä – Vää­rin­käy­tök­set ai­heut­ta­vat yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia

19.05.2021 16:56 6
Tilaajille
Ruotsin Lapissa halutaan eroon Kebnekaisen "kakkavanasta" – vaeltajia kehotetaan poimimaan omat pökäleensä pussiin

Ruotsin Lapissa ha­lu­taan eroon Keb­ne­kai­sen "kak­ka­va­nas­ta" – vael­ta­jia ke­ho­te­taan poi­mi­maan omat pö­kä­leen­sä pussiin

19.04.2021 19:55 5
Tilaajille
Joko neulaset varisevat? – Rovaniemellä on joulukuusille 20 keräyspistettä

Joko neu­la­set va­ri­se­vat? – Ro­va­nie­mel­lä on jou­lu­kuu­sil­le 20 ke­räys­pis­tet­tä

25.12.2020 14:00