Ympäristö
Kuka uskaltaisi määritellä kohtuuden?
Kolumni Anna Ruohonen

Kuka us­kal­tai­si mää­ri­tel­lä koh­tuu­den?

25.07.2020 06:15 0
Tilaajille
Päiväkirja: Lenkkareissa on nykyään patterit

Päi­vä­kir­ja: Lenk­ka­reis­sa on nykyään pat­te­rit

18.07.2020 05:00 0
Tilaajille
Vesistövaikutukset estävät kaivoksen tai sellutehtaan aiempaa herkemmin – "Hyvän tilan tavoite sitoo"

Ve­sis­tö­vai­ku­tuk­set estävät kai­vok­sen tai sel­lu­teh­taan aiempaa her­kem­min – "Hyvän tilan tavoite sitoo"

21.06.2020 18:39 0
Lupaviranomaiset antoivat Kittilän kultakaivokselle luvan laskea jätevetensä kotijokeen – "Se tässä on törkeintä ollut, miten vesialueen omistajien oikeuksia on kohdeltu", sanoo Seurujoen ranta-asukas

Lu­pa­vi­ran­omai­set an­toi­vat Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le luvan laskea jä­te­ve­ten­sä ko­ti­jo­keen – "Se tässä on tör­kein­tä ollut, miten ve­si­alueen omis­ta­jien oi­keuk­sia on koh­del­tu", sanoo Seu­ru­joen ran­ta-asu­kas

20.06.2020 07:00 16
Tilaajille
Purkuputki pelastaa Kittilän kaivoksen – Putken käyttöönottoon saakka jätevedet lasketaan kaivoksen vierestä virtaavaan Seurujokeen niin kun on tehty vuodesta 2010 alkaen

Pur­ku­put­ki pe­las­taa Kit­ti­län kai­vok­sen – Putken käyt­töön­ot­toon saakka jä­te­ve­det las­ke­taan kai­vok­sen vie­res­tä vir­taa­vaan Seu­ru­jo­keen niin kun on tehty vuo­des­ta 2010 alkaen

18.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Epäilty ympäristön turmeleminen Kittilässä siirtyi syyteharkintaan – taloudellinen hyöty yhteensä jopa 100 000 euroa

Epäilty ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­nen Kit­ti­läs­sä siirtyi syy­te­har­kin­taan – ta­lou­del­li­nen hyöty yh­teen­sä jopa 100 000 euroa

11.06.2020 13:55 0
Tilaajille
Vieraslajit voivat olla suuri riesa ja alentaa kiinteistöjen myyntiarvoa – Testaa tunnetko yleisimmät haitalliset vieraskasvilajit

Vie­ras­la­jit voivat olla suuri riesa ja alentaa kiin­teis­tö­jen myyn­ti­ar­voa – Testaa tun­net­ko ylei­sim­mät hai­tal­li­set vie­ras­kas­vi­la­jit

03.06.2020 14:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lopeta ros­kaa­mi­nen heti

03.06.2020 08:43 0
Tilaajille

Li­ka­kai­vot ja ran­ta-aluei­den ul­ko­ves­sat suo­si­tel­laan tyh­jen­tä­mään ennen ke­vät­tul­via – on asuk­kaan vas­tuul­la huo­leh­tia, ettei tul­va­ve­si huuhdo mu­ka­naan ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sia aineita

22.05.2020 12:48 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Luonto huo­mioon teh­das­hank­kees­sa

21.05.2020 05:30 0
Tilaajille
Perämeri ei jäätynyt talvella kauttaaltaan – jäätalvi oli mittaushistorian leudoin

Pe­rä­me­ri ei jää­ty­nyt tal­vel­la kaut­taal­taan – jää­tal­vi oli mit­taus­his­to­rian leudoin

15.05.2020 10:43 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Mihin roskat pää­ty­vät?

06.05.2020 05:02 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Ohit­taa­ko suo­je­lun ar­vos­tus työn ar­vos­tuk­sen?

04.05.2020 12:25 0
Tilaajille
Kemijoki Oy:n tekemä Sierilä-valitus kaatui korkeimmassa oikeudessa – vesilain mukainen lupa rakentamiseen yhtiöllä on jo

Ke­mi­jo­ki Oy:n tekemä Sie­ri­lä-va­li­tus kaatui kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – ve­si­lain mu­kai­nen lupa ra­ken­ta­mi­seen yh­tiöl­lä on jo

08.04.2020 10:23 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Har­haan­joh­ta­vaa vies­tin­tää

05.04.2020 20:05 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Tekikö KHO ym­pä­ris­tö­mo­kan Kuo­pios­sa?

24.02.2020 08:34 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mari Pilventö, Jaana Koivumaa

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­han­ket­ta ke­hi­te­tään yh­des­sä, jotta luonto voittaa

01.02.2020 11:18 0
Tilaajille
Päiväkirja: Pitääkö olla huono omatunto?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Pitääkö olla huono oma­tun­to?

30.01.2020 21:31 0
Tilaajille
Lukijalta: Suomi on metsiensuojelun kärkimaa
Lukijalta Mielipide Hannes Mäntyranta

Lu­ki­jal­ta: Suomi on met­sien­suo­je­lun kär­ki­maa

28.01.2020 07:34 0
Tilaajille
Hevosvoimat vaihtuivat lihasvoimaan - Lappi muutti entisen kilpakuski Anette Latva-Piikkilän tavan ajatella ympäristöään

He­vos­voi­mat vaih­tui­vat li­has­voi­maan - Lappi muutti entisen kil­pa­kus­ki Anette Lat­va-Piik­ki­län tavan aja­tel­la ym­pä­ris­töään

24.01.2020 06:00 0
Tilaajille