pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Ympäristö
Kuukausi
Ulkomaan matkaa suunnitteleva, ethän toimi kuin minä
Kolumni

Ul­ko­maan matkaa suun­nit­te­le­va, ethän toimi kuin minä

18.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki kutsuu kuntalaiset ja järjestöt koko kaupungin siivous- ja kaunistustalkoisiin – paras kaunistusteko palkitaan kesän päätteeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki kutsuu kun­ta­lai­set ja jär­jes­töt koko kau­pun­gin sii­vous- ja kau­nis­tus­tal­koi­siin – paras kau­nis­tus­te­ko pal­ki­taan kesän päät­teek­si

16.05.2022 19:30 13
Tilaajille
Kommentti: Lähdin siivoamaan kaupunkiympäristöä, ja löytämissäni roskissa oli yllätyksiä
Kolumni

Kom­ment­ti: Lähdin sii­voa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­töä, ja löy­tä­mis­sä­ni ros­kis­sa oli yl­lä­tyk­siä

16.05.2022 19:30
Tilaajille
Meri-Lapin yläkoululaiset osallistuvat projektiin, jossa kerätään talteen vanhoja älylaitteita

Me­ri-La­pin ylä­kou­lu­lai­set osal­lis­tu­vat pro­jek­tiin, jossa ke­rä­tään talteen vanhoja äly­lait­tei­ta

04.05.2022 12:29
Tornio haastaa jälleen asukkaat keräämään roskia toukokuussa kahden viikon ajan

Tornio haastaa jälleen asuk­kaat ke­rää­mään roskia tou­ko­kuus­sa kahden viikon ajan

22.04.2022 09:18 1
Tilaajille
Vanhemmat
Levin yllä pörräävät helikopterit jakavat mielipiteitä –  toiset pitävät hyvänä lisänä palveluihin, toisten mukaan lennot eivät sovi Levin brändiin

Levin yllä pör­rää­vät he­li­kop­te­rit jakavat mie­li­pi­tei­tä – toiset pitävät hyvänä lisänä pal­ve­lui­hin, toisten mukaan lennot eivät sovi Levin brän­diin

17.04.2022 11:02 32
Tilaajille
”Tämä on hieno voitto Kemijärvelle” – Vuoden talvikaupungiksi valittu Kemijärvi saa kiitosta rauhallisesta luonnonläheisyydestään

”Tämä on hieno voitto Ke­mi­jär­vel­le” – ­Vuo­den tal­vi­kau­pun­gik­si valittu Ke­mi­jär­vi saa kii­tos­ta rau­hal­li­ses­ta luon­non­lä­hei­syy­des­tään

02.03.2022 20:38 1
Tilaajille
Lapissa on 40 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta – suurin osa alueista sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella

Lapissa on 40 val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vo­kas­ta mai­se­ma-aluet­ta – suurin osa alueis­ta si­jait­see saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

22.11.2021 17:25
Tilaajille
Ympäristöministeri Krista Mikkonen päästöpäätöksistä sopimisen vaikeudesta: "Piru asuu yksityiskohdissa"

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Krista Mik­ko­nen pääs­tö­pää­tök­sis­tä so­pi­mi­sen vai­keu­des­ta: "Piru asuu yk­si­tyis­koh­dis­sa"

10.10.2021 06:00 16
Tilaajille
Nosturi lujuu yhä joen pohjassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nosturi lujuu yhä joen poh­jas­sa

02.10.2021 05:30
Tilaajille
Ruotsin kaivosjätti pyrkii ympäristötavoitteisiin tosissaan – LKAB haluaa kaivaa malmia miehittämättömillä koneilla, mutta kaivostöitä se ei vähennä

Ruotsin kai­vos­jät­ti pyrkii ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­siin to­sis­saan – LKAB haluaa kaivaa malmia mie­hit­tä­mät­tö­mil­lä ko­neil­la, mutta kai­vos­töi­tä se ei vähennä

28.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän ener­gian seu­rauk­sia

25.09.2021 04:30 1
Tilaajille
Tunturipöllöltä loppuu ruoka, kiiltoluppo jää porojen jalkoihin – nämä Lapissa elävät lajit ovat vaarassa kadota

Tun­tu­ri­pöl­löl­tä loppuu ruoka, kiil­to­lup­po jää porojen jal­koi­hin – nämä Lapissa elävät lajit ovat vaa­ras­sa kadota

15.09.2021 08:50 9
Tilaajille
Pihaan hylätty auto ihmetyttää asukkaita - Kaupunki voi pyynnöstä siirtää ajoneuvon myös yksityiseltä alueelta.

Pihaan hylätty auto ih­me­tyt­tää asuk­kai­ta - Kau­pun­ki voi pyyn­nös­tä siirtää ajo­neu­von myös yk­si­tyi­sel­tä alueel­ta.

18.08.2021 09:23
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

17.08.2021 22:14 1
Tilaajille
Kaikki mukaan – Rovaniemen kaupunki haluaa asukkaat mukaan kukkaistutusten ideointiin

Kaikki mukaan – Ro­va­nie­men kau­pun­ki haluaa asuk­kaat mukaan kuk­ka­is­tu­tus­ten ideoin­tiin

17.08.2021 14:02 2
Viikon kesäfoto: Soljuva putous Vähäojankönkäällä

Viikon ke­sä­fo­to: Soljuva putous Vä­hä­ojan­kön­kääl­lä

17.08.2021 12:00 2
Siperia on jälleen tulessa, eikä sammuttajia ole tarpeeksi – "Me tarvitsemme lisää väkeä"

Siperia on jälleen tu­les­sa, eikä sam­mut­ta­jia ole tar­peek­si – "Me tar­vit­sem­me lisää väkeä"

30.07.2021 21:39 2
’’Välillä täytyy skeitata keittiössä’’ – skeittaamispaikoille on nyt kova tarve Rovaniemellä

’’­Vä­lil­lä täytyy skei­ta­ta keit­tiös­sä’’ – skeit­taa­mis­pai­koil­le on nyt kova tarve Ro­va­nie­mel­lä

28.07.2021 12:00
Uusiutuvan metsähakkeen tarve kasvaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­siu­tu­van met­sä­hak­keen tarve kasvaa

28.07.2021 06:35
Tilaajille