Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ympäristö
Kuukausi
Luontoaktivisteja kannattaa kuunnella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ak­ti­vis­te­ja kan­nat­taa kuun­nel­la

23.02.2024 17:00 1
Kaivosaltaiden rakenteille tiukemmat vaatimukset
Mielipidekirjoitus

Kai­vos­al­tai­den ra­ken­teil­le tiu­kem­mat vaa­ti­muk­set

21.02.2024 17:00 1
Ilmastonmuutos ja porolaidunnuksen yhteisvaikutus uhkaa Ylä-Lapin tunturikoivuja ja jäkälikköjä – Norjassa Lapin lämpenemistä odottelee uusi tuholaislaji

Il­mas­ton­muu­tos ja po­ro­lai­dun­nuk­sen yh­teis­vai­ku­tus uhkaa Ylä-La­pin tun­tu­ri­koi­vu­ja ja jä­kä­lik­kö­jä – Nor­jas­sa Lapin läm­pe­ne­mis­tä odot­te­lee uusi tu­ho­lais­la­ji

07.02.2024 14:34 10
Tilaajille
Mistä tuulee, kuntapäättäjä?
Kolumni

Mistä tuulee, kun­ta­päät­tä­jä?

01.02.2024 05:51
Vanhemmat
Pelkosenniemen Pyhäjärven sora-alueen maisemointikiista jatkuu – Veljekset Karjalaisen uhkasakosta valitus hallinto-oikeudessa

Pel­ko­sen­nie­men Py­hä­jär­ven so­ra-alueen mai­se­moin­ti­kiis­ta jatkuu – Vel­jek­set Kar­ja­lai­sen uh­ka­sa­kos­ta valitus hal­lin­to-oi­keu­des­sa

25.01.2024 17:17 3
Tilaajille
Rovaniemen ympäristötarkastaja antoi maanottoluvan pohjavesialueelle Pelloon – ely-keskus pitää lupapäätöstä lainvastaisena

Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja antoi maan­ot­to­lu­van poh­ja­ve­si­alueel­le Pelloon – ely-kes­kus pitää lu­pa­pää­tös­tä lain­vas­tai­se­na

21.11.2023 16:11 3
Tilaajille
Yrittäjä Kari Karjalainen haluaa pitää vuokrasopimukset Pyhälle

Yrit­tä­jä Kari Kar­ja­lai­nen haluaa pitää vuok­ra­so­pi­muk­set Pyhälle

31.10.2023 14:31
Tilaajille
Kemijärvellä siistitään alueita viranomaisyhteistyöllä – katselmuksen saldo:  puuttuvia osoitenumeroita ja siivottomia maa-alueita

Ke­mi­jär­vel­lä siis­ti­tään alueita vi­ran­omais­yh­teis­työl­lä – kat­sel­muk­sen saldo: puut­tu­via osoi­te­nu­me­roi­ta ja sii­vot­to­mia maa-aluei­ta

19.10.2023 19:30
Tilaajille
Kittilä pärjäsi Lapin kunnista parhaiten elinvoiman mittareilla – yksikään lappilaiskunta ei mahtunut 30 parhaan kunnan joukkoon

Kittilä pärjäsi Lapin kun­nis­ta par­hai­ten elin­voi­man mit­ta­reil­la – yk­si­kään lap­pi­lais­kun­ta ei mah­tu­nut 30 parhaan kunnan jouk­koon

10.10.2023 19:03 4
Tilaajille
“Jos ostaa vaatteita käytettynä, se ei takaa, että on irtaantunut kulutuksen kierteestä” – omia kulutustottumuksia kannattaa kyseenalaistaa myös kirppareilla

“Jos ostaa vaat­tei­ta käy­tet­ty­nä, se ei takaa, että on ir­taan­tu­nut ku­lu­tuk­sen kier­tees­tä” – omia ku­lu­tus­tot­tu­muk­sia kan­nat­taa ky­seen­alais­taa myös kirp­pa­reil­la

15.09.2023 06:00
Tilaajille
"On käyty raa’asti kuorma-autolla kippaamassa roskia" – luontoon hylätyt roskat jäävät usein maanomistajan hoidettavaksi

"On käyty raa­’as­ti kuor­ma-au­tol­la kip­paa­mas­sa roskia" – ­luon­toon hylätyt roskat jäävät usein maan­omis­ta­jan hoi­det­ta­vak­si

03.09.2023 16:35 19
Tilaajille
Suhtauduin aiemmin kriittisesti Hannukaisen kaivoshankkeeseen, mutta nyt olen tullut toisiin ajatuksiin kahdesta syystä
Kolumni

Suh­tau­duin aiemmin kriit­ti­ses­ti Han­nu­kai­sen kai­vos­hank­kee­seen, mutta nyt olen tullut toisiin aja­tuk­siin kah­des­ta syystä

02.09.2023 06:00 19
Lempeät lapinlehmät laiduntavat kesän Kiikelissä

Lempeät la­pin­leh­mät lai­dun­ta­vat kesän Kii­ke­lis­sä

20.07.2023 10:00
Frisbeegolfin kasvavat pelaajamäärät jättävät jälkensä ratojen ympäristöön

Fris­bee­gol­fin kas­va­vat pe­laa­ja­mää­rät jät­tä­vät jäl­ken­sä ratojen ym­pä­ris­töön

06.07.2023 20:30 7
Tilaajille
Lapin kevättulvat ovat kääntyneet laskuun kaikilla joilla – vesi pysyy korkealla vielä päiviä, useita teitä edelleen suljettuna

Lapin ke­vät­tul­vat ovat kään­ty­neet laskuun kai­kil­la joilla – vesi pysyy kor­keal­la vielä päiviä, useita teitä edel­leen sul­jet­tu­na

23.05.2023 15:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­pee­ton pen­de­löin­ti lo­pe­tet­ta­va

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Soranotto ja louhinta saavat jatkua Songassa – Rovaniemen ympäristölautakunta ei käsitellyt myöhästyneitä oikaisuvaatimuksia

So­ran­ot­to ja lou­hin­ta saavat jatkua Son­gas­sa – Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta ei kä­si­tel­lyt myö­häs­ty­nei­tä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia

26.01.2023 13:56 8
Tilaajille
Vegaaniruoka voi yllättää
Kolumni

Ve­gaa­ni­ruo­ka voi yl­lät­tää

25.01.2023 15:27 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen kaivos on tar­peel­li­nen

20.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­teol­li­suu­den hyöty on luonnon tappio

13.01.2023 18:13 5
Tilaajille