Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Perussuomalaiset
Kuukausi
Eduskunnasta: On aika nähdä Suomi uusin silmin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: On aika nähdä Suomi uusin silmin

28.09.2023 12:00 5
Presidenttiehdokas Halla-aho tiukentaisi Suomen passilinjaa, mutta yllättää esittämällä kehitysvaroja Somaliaan ja Irakiin – "Suomella omia intressejä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Hal­la-aho tiu­ken­tai­si Suomen pas­si­lin­jaa, mutta yl­lät­tää esit­tä­mäl­lä ke­hi­tys­va­ro­ja So­ma­liaan ja Irakiin – "Suo­mel­la omia int­res­se­jä"

16.09.2023 18:30 9
Tilaajille
N-sanan livahtaminen eduskuntaan osoitti, ettei persuja saa irti rasismista
Kolumni

N-sanan li­vah­ta­mi­nen edus­kun­taan osoit­ti, ettei persuja saa irti ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 42
Politiikan kärjistynyt puhekulttuuri voi palvella yksittäisen poliitikon etua, mutta yhteiskuntaa sillä ei rakenneta – konsensukseen kykenevällä poliitikolla voisi olla taas kysyntää
Pääkirjoitus

Po­li­tii­kan kär­jis­ty­nyt pu­he­kult­tuu­ri voi pal­vel­la yk­sit­täi­sen po­lii­ti­kon etua, mutta yh­teis­kun­taa sillä ei ra­ken­ne­ta – kon­sen­suk­seen ky­ke­ne­väl­lä po­lii­ti­kol­la voisi olla taas ky­syn­tää

07.09.2023 05:00 16
Perussuomalaisten tuoreimmassa supo-sotkussa yhtäläisyyksiä 1930-luvun ääriliikkeiden historiaan? – Oula Silvennoinen: ”Autoritääriset liikkeet houkuttelevat tietynlaisia ihmisiä”

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tuo­reim­mas­sa su­po-sot­kus­sa yh­tä­läi­syyk­siä 1930-lu­vun ää­ri­liik­kei­den his­to­riaan? – Oula Sil­ven­noi­nen: ”Au­to­ri­tää­ri­set liik­keet hou­kut­te­le­vat tie­tyn­lai­sia ih­mi­siä”

06.09.2023 18:19 9
Tilaajille
Analyysi: Rasismikeskustelu ryöpsähti eduskunnassa alulle yllättävän kädenlämpöisenä – mutta kuka muistaa, että alkutahdit soitettiin jo viime talvena?

Ana­lyy­si: Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu ryöp­säh­ti edus­kun­nas­sa alulle yl­lät­tä­vän kä­den­läm­pöi­se­nä – mutta kuka muis­taa, että al­ku­tah­dit soi­tet­tiin jo viime tal­ve­na?

06.09.2023 18:08 4
Tilaajille
Oppositiosta esitetään epäluottamusta hallitukselle, Purralle ja Rydmanille – rasismikeskustelu käynnissä eduskunnassa

Op­po­si­tios­ta esi­te­tään epä­luot­ta­mus­ta hal­li­tuk­sel­le, Pur­ral­le ja Ryd­ma­nil­le – ra­sis­mi­kes­kus­te­lu käyn­nis­sä edus­kun­nas­sa

06.09.2023 16:57 14
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pet­täi­si­kö kepu it­sen­sä­kin?

29.08.2023 06:00
Budjettiesitys puree valtion menoihin, muttei kaikkiin – Työttömyysetuuksista niistetään 340 miljoonaa euroa, poliisin budjetti ylittää miljardin rajapyykin

Bud­jet­ti­esi­tys puree valtion me­noi­hin, muttei kaik­kiin – Työt­tö­myys­etuuk­sis­ta niis­te­tään 340 mil­joo­naa euroa, po­lii­sin bud­jet­ti ylittää mil­jar­din ra­ja­pyy­kin

28.08.2023 18:30 7
Tilaajille
Hallitus ja rasismi iskevät nyt railoja perhesuhteisiin – Lapsuutensa tiukkaa helluntailaisuutta Ruotsiin paennut Katriina Järvinen tuntee sukujen jännitteet

Hal­li­tus ja rasismi iskevät nyt railoja per­he­suh­tei­siin – Lap­suu­ten­sa tiukkaa hel­lun­tai­lai­suut­ta Ruot­siin paennut Kat­rii­na Jär­vi­nen tuntee sukujen jän­nit­teet

26.08.2023 08:00 2
Tilaajille
Piruettien syksy alkoi: Purra esittelee suuntaviivansa budjetille – Yksityiskohtainen hallitusohjelma voikin muodostua hallituksen kompastuskiveksi

Pi­ruet­tien syksy alkoi: Purra esit­te­lee suun­ta­vii­van­sa bud­je­til­le – Yk­si­tyis­koh­tai­nen hal­li­tus­oh­jel­ma voikin muo­dos­tua hal­li­tuk­sen kom­pas­tus­ki­vek­si

24.08.2023 17:50
Tilaajille
Voitaisiinko Suomessa sittenkin kokeilla vähemmistöhallitusta?
Kolumni

Voi­tai­siin­ko Suo­mes­sa sit­ten­kin ko­keil­la vä­hem­mis­tö­hal­li­tus­ta?

24.08.2023 05:00 15
Sara Seppänen (ps.) Iltalehdelle: 5 000 euron vaaliraha kairausyhtiön pomolta ei vaikuttanut mielipiteeseen kaivoksista

Sara Sep­pä­nen (ps.) Il­ta­leh­del­le: 5 000 euron vaa­li­ra­ha kai­raus­yh­tiön pomolta ei vai­kut­ta­nut mie­li­pi­tee­seen kai­vok­sis­ta

23.08.2023 21:03 18
Tilaajille
Perussuomalaisen kehityspolitiikan särmät hioutumassa – Ministeri Ville Tavio: "Puheeni jälkeen sain jopa rkp:ltä kiitosta"

Pe­rus­suo­ma­lai­sen ke­hi­tys­po­li­tii­kan särmät hiou­tu­mas­sa – Mi­nis­te­ri Ville Tavio: "Pu­hee­ni jälkeen sain jopa rkp:ltä kii­tos­ta"

23.08.2023 17:41 6
Tilaajille
Oululaisvaltuutettu kirjoitti Facebook-julkaisussaan "alikehittyneiden maiden kansalaisista" – kiistää kirjoituksen olevan rasistinen

Ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu kir­joit­ti Fa­ce­book-jul­kai­sus­saan "a­li­ke­hit­ty­nei­den maiden kan­sa­lai­sis­ta" – kiistää kir­joi­tuk­sen olevan ra­sis­ti­nen

21.08.2023 18:42 20
Tilaajille
Hallituksen tiedonanto ohjelmineen ei riitä, ellei perussuomalaiset käännä selkäänsä kaikenlaiselle rasismille – tosin se voi maksaa ääniä tulevissa vaaleissa
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen tie­don­an­to oh­jel­mi­neen ei riitä, ellei pe­rus­suo­ma­lai­set käännä sel­kään­sä kai­ken­lai­sel­le ra­sis­mil­le – tosin se voi maksaa ääniä tu­le­vis­sa vaa­leis­sa

17.08.2023 19:00 18
Haluammeko Suomeen vahtipiskin vai naamannuolijan?
Kolumni

Ha­luam­me­ko Suomeen vah­ti­pis­kin vai naa­man­nuo­li­jan?

17.08.2023 06:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syys­myrs­ky ho­ri­son­tis­sa

17.08.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin katosi maaus­ko?

14.08.2023 05:00 4
Halla-aho tukisi Ukrainaa kaikin keinoin eikä pelkää Trumpin paluuta: "En nyt oikein tiedä, mihin maailmanlopun ennusteet perustuvat toisen kauden osalta"

Hal­la-aho tukisi Uk­rai­naa kaikin keinoin eikä pelkää Trumpin pa­luu­ta: "En nyt oikein tiedä, mihin maail­man­lo­pun en­nus­teet pe­rus­tu­vat toisen kauden osalta"

13.08.2023 15:56
Tilaajille