kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kaisa Juuso
Sote-kulujen kasvun hillintä vaatii radikaaleja päätöksiä, joilta Lappikaan ei ole suojassa – sairaalaverkoston karsinnan lisäksi esiin ovat nousseet maakuntavero ja alueiden yhdistäminen
Pääkirjoitus

Sote-ku­lu­jen kasvun hil­lin­tä vaatii ra­di­kaa­le­ja pää­tök­siä, joilta Lap­pi­kaan ei ole suo­jas­sa – sai­raa­la­ver­kos­ton kar­sin­nan lisäksi esiin ovat nous­seet maa­kun­ta­ve­ro ja aluei­den yh­dis­tä­mi­nen

12.02.2024 17:00 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puheet ja teot eivät kohtaa

12.02.2024 17:00 1
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

03.11.2023 09:17 4
Tilaajille
Ministeri Kaisa Juuson mielestä yksityiset palveluntuottajat ovat välttämättömiä – "Länsi-Pohja Mehiläinen on osoittanut, että palvelut pystytään järjestämään ja vieläpä tehokkaasti"

Mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mie­les­tä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat ovat vält­tä­mät­tö­miä – "Län­si-Poh­ja Me­hi­läi­nen on osoit­ta­nut, että pal­ve­lut pys­ty­tään jär­jes­tä­mään ja vieläpä te­hok­kaas­ti"

01.11.2023 08:18 22
Tilaajille
Kilpailuviranomaiselta tuli selvityspyyntö Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistuksesta – ministeri Juuson mukaan hallitus aikoo purkaa esteitä terveydenhuollon ulkoistuksilta

Kil­pai­lu­vi­ran­omai­sel­ta tuli sel­vi­tys­pyyn­tö Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­ses­ta – mi­nis­te­ri Juuson mukaan hal­li­tus aikoo purkaa esteitä ter­vey­den­huol­lon ul­kois­tuk­sil­ta

02.11.2023 13:25 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Voiko Suomessa vanheta arvokkaasti?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Voiko Suo­mes­sa vanheta ar­vok­kaas­ti?

05.10.2023 14:04 4
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso penää hyvinvointialueilta palveluiden kehittämistä: "Ei voi tehdä niin, että pyydetään vain lisää ja lisää rahaa eikä kehitetä palveluita"

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuso penää hy­vin­voin­ti­alueil­ta pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä: "Ei voi tehdä niin, että pyy­de­tään vain lisää ja lisää rahaa eikä ke­hi­te­tä pal­ve­lui­ta"

16.09.2023 15:30 34
Eduskunnasta: Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen on uuden hallituksen vastuulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­nen on uuden hal­li­tuk­sen vas­tuul­la

12.07.2023 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote oli susi jo syn­tyes­sään

03.07.2023 06:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei aihetta hymyyn

26.06.2023 06:00 3
Näin uusi lappilaisministeri vastasi LK:n vaalikoneessa – lue mitä mieltä Kaisa Juuso oli sote-alan palkoista ja valtion talouden leikkauksista

Näin uusi lap­pi­lais­mi­nis­te­ri vastasi LK:n vaa­li­ko­nees­sa – lue mitä mieltä Kaisa Juuso oli sote-alan pal­kois­ta ja valtion ta­lou­den leik­kauk­sis­ta

20.06.2023 13:09 7
Tilaajille
Kaisa Juuso paimentaa hyvinvointialueiden rahakuria – soteosaaja Arpelasta nousee tänään ministeriauton takapenkille painavan sote-ministerin salkun kanssa

Kaisa Juuso pai­men­taa hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­ha­ku­ria – so­teo­saa­ja Ar­pe­las­ta nousee tänään mi­nis­te­ri­au­ton ta­ka­pen­kil­le pai­na­van sote-mi­nis­te­rin salkun kanssa

20.06.2023 13:07 10
Tilaajille
Torniolainen kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-salkun – Meri-Lapissa odotukset ovat erityisen korkealla
Pääkirjoitus

Tor­nio­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-sal­kun – Me­ri-La­pis­sa odo­tuk­set ovat eri­tyi­sen kor­keal­la

19.06.2023 19:30 27
Lappi sai ministerin: torniolainen Kaisa Juuso saa sosiaali- ja terveysministerin salkun perussuomalaisten valitsemana

Lappi sai mi­nis­te­rin: tor­nio­lai­nen Kaisa Juuso saa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rin salkun pe­rus­suo­ma­lais­ten va­lit­se­ma­na

18.06.2023 19:31 47
Heikki Autto vaikenee ministerihaaveista, Sara Seppäsen nousu ministeriksi olisi historian valossa poikkeustapaus

Heikki Autto vai­ke­nee mi­nis­te­ri­haa­veis­ta, Sara Sep­pä­sen nousu mi­nis­te­rik­si olisi his­to­rian valossa poik­keus­ta­paus

10.05.2023 05:00 12
Tilaajille
Perussuomalaisten ärhentelyä ja pelisääntökeskustelut – Lapin edustajat kertovat, että Säätytalolla neuvotellaan silti hyvässä hengessä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten är­hen­te­lyä ja pe­li­sään­tö­kes­kus­te­lut – Lapin edus­ta­jat ker­to­vat, että Sää­ty­ta­lol­la neu­vo­tel­laan silti hyvässä hen­ges­sä

09.05.2023 16:13 11
Tilaajille
Eduskunnasta: Nouseeko perussuomalaiset hallituspuolueeksi?
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Nou­see­ko pe­rus­suo­ma­lai­set hal­li­tus­puo­lueek­si?

19.04.2023 15:07
Sara Seppänen johdatti perussuomalaiset lappilaiseen jytkyyn – "Olen sanaton", kommentoi uusi kansanedustaja huikeaa äänimääräänsä

Sara Sep­pä­nen joh­dat­ti pe­rus­suo­ma­lai­set lap­pi­lai­seen jytkyyn – "Olen sa­na­ton", kom­men­toi uusi kan­san­edus­ta­ja huikeaa ää­ni­mää­rään­sä

02.04.2023 23:16 34
Tilaajille
Viisi lappilaisedustajaa uusi paikkansa – perussuomalaisten Sara Seppänen ponkaisi ääniharavaksi yli 11000 äänellä

Viisi lap­pi­lais­edus­ta­jaa uusi paik­kan­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten Sara Sep­pä­nen pon­kai­si ää­ni­ha­ra­vak­si yli 11000 äänellä

02.04.2023 23:56 20
Eduskunnasta: Fortumin seikkailut maksavat paljon
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: For­tu­min seik­kai­lut mak­sa­vat paljon

26.07.2022 12:39 3