Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suurpedot
Kuukausi
Jos susi pitää ampua, niin helikopterista
Kolumni

Jos susi pitää ampua, niin he­li­kop­te­ris­ta

16.11.2023 05:00 9
Tilaajille
Korvatunturin ja Soklin maisemista ammuttiin kymmenen sutta kahden päivän aikana

Kor­va­tun­tu­rin ja Soklin mai­se­mis­ta am­mut­tiin kym­me­nen sutta kahden päivän aikana

15.11.2023 09:20 15
Tilaajille
Suurpetojen metsästys kriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­pe­to­jen met­säs­tys krii­sis­sä

11.11.2023 05:01
Karhunmetsästys jatkuu poronhoitoalueella entiseen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lopettanee kannanhoidollisen karhunpyynnin

Kar­hun­met­säs­tys jatkuu po­ron­hoi­to­alueel­la en­ti­seen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lo­pet­ta­nee kan­nan­hoi­dol­li­sen kar­hun­pyyn­nin

04.11.2023 05:00 13
Tilaajille
KHO:n päätös tekee lopun kannanhoidollisesta petojahdista, mikä ennakoi petovahinkojen ja -vihan kasvua – toimivaa järjestelmää ei pitäisi tuhota
Pääkirjoitus

KHO:n päätös tekee lopun kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta pe­to­jah­dis­ta, mikä ennakoi pe­to­va­hin­ko­jen ja -vihan kasvua – toi­mi­vaa jär­jes­tel­mää ei pitäisi tuhota

04.11.2023 05:00 9
Vanhemmat
Enontekiöllä tapettiin viikonloppuna susi poikkeusluvalla – asutuksen ja kylien lähellä tehty havaintoja ainakin kahdesta sudesta

Enon­te­kiöl­lä ta­pet­tiin vii­kon­lop­pu­na susi poik­keus­lu­val­la – asu­tuk­sen ja kylien lähellä tehty ha­vain­to­ja ainakin kah­des­ta sudesta

18.10.2023 12:25 4
Tilaajille
Peto raateli Enontekiön Peltovuomassa sijaitsevan Salosen pienlammastilan kolme lammasta – puremajäljet ja hammasväli viittaavat suteen

Peto raateli Enon­te­kiön Pel­to­vuo­mas­sa si­jait­se­van Salosen pien­lam­mas­ti­lan kolme lam­mas­ta – pu­re­ma­jäl­jet ja ham­mas­vä­li viit­taa­vat suteen

27.09.2023 21:12 9
Tilaajille
Posion keskustassa liikkui karhu – pariskunta kertoo karhun yöllisestä vierailusta kotipihalla

Posion kes­kus­tas­sa liikkui karhu – pa­ris­kun­ta kertoo karhun yöl­li­ses­tä vie­rai­lus­ta ko­ti­pi­hal­la

14.08.2023 14:20 11
Tilaajille
Sallivaaran paliskunnassa pyydetään sutta, joka on tappanut ainakin 50 poroa – "Puhutaan elinkeinosta ja sen kannattavuudesta"

Sal­li­vaa­ran pa­lis­kun­nas­sa pyy­de­tään sutta, joka on tap­pa­nut ainakin 50 poroa – "Pu­hu­taan elin­kei­nos­ta ja sen kan­nat­ta­vuu­des­ta"

30.06.2023 14:11 13
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuistosta sekä Pulju-Pöyrisjärven alueelta ei löytynyt yhtään ahmanjälkeä tänä keväänä – "Ahmaa on suojeltava tärkeänä osana luonnon monimuotoisuutta, vaikka eläin aiheuttaakin tuhoja"

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­ta sekä Pul­ju-Pöy­ris­jär­ven alueel­ta ei löy­ty­nyt yhtään ah­man­jäl­keä tänä keväänä – "Ahmaa on suo­jel­ta­va tär­keä­nä osana luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta, vaikka eläin ai­heut­taa­kin tuhoja"

09.06.2023 12:30 11
Tilaajille
Käsivarren pororikas muistaa, miten susilaumat laukottivat tokkaa kymmeniä kilometrejä – Lapin Kansan keräämä aineisto näyttää, missä pedot tappavat ja petoja tapetaan

Kä­si­var­ren po­ro­ri­kas muis­taa, miten su­si­lau­mat lau­kot­ti­vat tokkaa kym­me­niä ki­lo­met­re­jä – Lapin Kansan keräämä ai­neis­to näyt­tää, missä pedot tap­pa­vat ja petoja ta­pe­taan

27.05.2023 12:54 10
Tilaajille
Vaikeneminen ei sovi lainsäätäjille, vaikka kyse olisi niin herkästä aiheesta kuin porot ja pedot
Kolumni

Vai­ke­ne­mi­nen ei sovi lain­sää­tä­jil­le, vaikka kyse olisi niin her­käs­tä ai­hees­ta kuin porot ja pedot

25.05.2023 06:00 11
Lapistakin viedään poroja petorikkaisiin eteläpalkisiin – elävän vasan saa alle viidelläsadalla, Kainuussa sen arvo voi olla pian kolminkertainen

La­pis­ta­kin viedään poroja pe­to­rik­kai­siin ete­lä­pal­ki­siin – elävän vasan saa alle vii­del­lä­sa­dal­la, Kai­nuus­sa sen arvo voi olla pian kol­min­ker­tai­nen

08.05.2023 17:30 24
Tilaajille
Ilvesten määrä on selvästi kasvanut Kemi-Tornion alueella – koko Lapissa elää 35–45 yksilöä

Il­ves­ten määrä on sel­väs­ti kas­va­nut Ke­mi-Tor­nion alueel­la – koko Lapissa elää 35–45 yksilöä

04.05.2023 10:56
Tilaajille
Verotus kuumentaa tunteita suurten petokorvausten paliskunnassa: "En ihmettele yhtään, miksi asia hiertää niin ankarasti"

Verotus kuu­men­taa tun­tei­ta suurten pe­to­kor­vaus­ten pa­lis­kun­nas­sa: "En ih­met­te­le yhtään, miksi asia hiertää niin an­ka­ras­ti"

03.05.2023 05:00 14
Tilaajille
Sodankylässä tarkastetaan maastossa jopa puolet ilmoitetuista petovahingoista, silti valtion tarkastajat olisivat tervetulleita – "Poistaisi myös epäluuloja"

So­dan­ky­läs­sä tar­kas­te­taan maas­tos­sa jopa puolet il­moi­te­tuis­ta pe­to­va­hin­gois­ta, silti valtion tar­kas­ta­jat oli­si­vat ter­ve­tul­lei­ta – "Pois­tai­si myös epä­luu­lo­ja"

28.04.2023 20:30 9
Tilaajille
"Pedonhoitaja" Suomussalmelta on saanut kuudessa vuodessa 830 000 euroa suurpetojen tappamista poroista – "Jokainen voi tulla vapaasti kokeilemaan, onko tämä helppoa rahaa"

"Pe­don­hoi­ta­ja" Suo­mus­sal­mel­ta on saanut kuu­des­sa vuo­des­sa 830 000 euroa suur­pe­to­jen tap­pa­mis­ta po­rois­ta – "Jo­kai­nen voi tulla va­paas­ti ko­kei­le­maan, onko tämä helppoa rahaa"

28.04.2023 05:00 55
Tilaajille
Tässä ovat listat petovahingoista ja korvauksista – eniten saivat poronomistajat Enontekiöllä, Kainuussa ja Pohjois-Sallassa

Tässä ovat listat pe­to­va­hin­gois­ta ja kor­vauk­sis­ta – eniten saivat po­ron­omis­ta­jat Enon­te­kiöl­lä, Kai­nuus­sa ja Poh­jois-Sal­las­sa

28.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Petovahinkojen tarkastusmatkat ovat pitkiä ja lyhyessä ajassa listalle voi kertyä kymmeniä ilmoitettuja vahinkoja – Luppo oli tarkastajien ja poronhoitajien mukana Käsivarressa

Pe­to­va­hin­ko­jen tar­kas­tus­mat­kat ovat pitkiä ja ly­hyes­sä ajassa lis­tal­le voi kertyä kym­me­niä il­moi­tet­tu­ja va­hin­ko­ja – Luppo oli tar­kas­ta­jien ja po­ron­hoi­ta­jien mukana Kä­si­var­res­sa

15.04.2023 05:00 15
Tilaajille
Yksi on juhlista poissa, kun Suomen toiseksi suurin kansallispuisto täyttää tasavuosia
Kolumni

Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

30.03.2023 06:00 11