Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsästys
Hirvestys loppumassa monessa kunnassa lumimäärän vuoksi – uutterimmat pyytäjät ottavat sukset alleen

Hir­ves­tys lop­pu­mas­sa monessa kun­nas­sa lu­mi­mää­rän vuoksi – uut­te­rim­mat pyy­tä­jät ottavat sukset alleen

04.12.2023 19:30 19
Tilaajille
Savukoski vaatii suurpetoja koskevia muutoksia luontodirektiiviin – puolustaa kannanhoidollista metsästystä

Sa­vu­kos­ki vaatii suur­pe­to­ja kos­ke­via muu­tok­sia luon­to­di­rek­tii­viin – puo­lus­taa kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

30.11.2023 11:57
Tilaajille
Norrbottenissa ammuttiin 68 karhua

Norr­bot­te­nis­sa am­mut­tiin 68 karhua

16.10.2023 17:17
Tilaajille
Karhunmetsästys on päättynyt poronhoitoalueella – saaliiksi yhteensä 50 karhua

Kar­hun­met­säs­tys on päät­ty­nyt po­ron­hoi­to­alueel­la – saa­liik­si yh­teen­sä 50 karhua

13.09.2023 20:16 3
Tilaajille
Sallassa kaadettiin ennätyksellisen kokoinen hirvisonni – "Tunne oli sellainen, että voiko tämä pitää paikkaansa"

Sal­las­sa kaa­det­tiin en­nä­tyk­sel­li­sen ko­koi­nen hir­vi­son­ni – "Tunne oli sel­lai­nen, että voiko tämä pitää paik­kaan­sa"

14.09.2023 14:39 27
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina – metsoa ja teertä saa pyytää laajalti, riekon metsästys edelleen rajatumpaa

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na – metsoa ja teertä saa pyytää laa­jal­ti, riekon met­säs­tys edel­leen ra­ja­tum­paa

07.09.2023 13:09 1
Tilaajille
Oulun yliopistossa tutkittiin uudella tavalla lyijyluotien ja myrkyttömien luotien käyttäytymistä kudoksissa – tulokset yllättivät

Oulun yli­opis­tos­sa tut­kit­tiin uudella tavalla lyi­jy­luo­tien ja myr­kyt­tö­mien luotien käyt­täy­ty­mis­tä ku­dok­sis­sa – tu­lok­set yl­lät­ti­vät

17.08.2023 07:45 2
Metsähanhen rauhoitus Ylä-Lapissa jatkuu

Met­sä­han­hen rau­hoi­tus Ylä-La­pis­sa jatkuu

15.08.2023 17:20 7
Tilaajille
Kertakäyttöhanskat vireessä metsälle
Kolumni

Ker­ta­käyt­tö­hans­kat vi­rees­sä met­säl­le

10.08.2023 05:30 3
Lapin hirvikanta on nyt alimmillaan koko 2000-luvulla – historian saatossa hirvi on ollut sukupuuton partaalla useamman kerran

Lapin hir­vi­kan­ta on nyt alim­mil­laan koko 2000-lu­vul­la – his­to­rian saa­tos­sa hirvi on ollut su­ku­puu­ton par­taal­la useam­man kerran

31.07.2023 05:00 26
Tilaajille
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

21.07.2023 12:18
Raha on harvemmin motiivi salametsästämisessä – metsästysrikosten määrä kasvoi viime vuonna

Raha on har­vem­min motiivi sa­la­met­säs­tä­mi­ses­sä – met­säs­tys­ri­kos­ten määrä kasvoi viime vuonna

09.07.2023 10:25 3
Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Metsien pienten riistanisäkkäiden kannat taantuvat – poikkeuksena voimakkaasti runsastuva rusakko

Metsien pienten riis­ta­ni­säk­käi­den kannat taan­tu­vat – poik­keuk­se­na voi­mak­kaas­ti run­sas­tu­va rusakko

27.03.2023 18:08
Tilaajille
Kittilä haluaisi lopettaa hirvenmetsästyksen lupamyynnin ulkopaikkakuntalaisille – kunnanhallitus aikoo pyytää poikkeuksellisia neuvotteluja

Kittilä ha­luai­si lo­pet­taa hir­ven­met­säs­tyk­sen lu­pa­myyn­nin ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le – kun­nan­hal­li­tus aikoo pyytää poik­keuk­sel­li­sia neu­vot­te­lu­ja

23.02.2023 18:00 28
Tilaajille
Hirvenpyynnin kaatoprosentti oli Utsjoella huonompi kuin aikoihin – verotettava hirvikanta voi seuraavalla metsästyskaudella pienentyä, arvioi riistanhoitoyhdistys

Hir­ven­pyyn­nin kaa­to­pro­sent­ti oli Uts­joel­la huo­nom­pi kuin ai­koi­hin – ve­ro­tet­ta­va hir­vi­kan­ta voi seu­raa­val­la met­säs­tys­kau­del­la pie­nen­tyä, arvioi riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys

20.02.2023 11:02
Tilaajille
Kirja-arvio: Metsästystä ja maailmanmenoa – monet eräpolut Lapissa ja ulkomailla kulkeneen Ari Mikkilän metsästysnovelleista välittyy konstailematon, rehellinen ja aito tunnelma

Kir­ja-ar­vio: Met­säs­tys­tä ja maail­man­me­noa – monet erä­po­lut Lapissa ja ul­ko­mail­la kul­ke­neen Ari Mik­ki­län met­säs­tys­no­vel­leis­ta vä­lit­tyy kons­tai­le­ma­ton, re­hel­li­nen ja aito tun­nel­ma

14.02.2023 17:30
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttökielto tulee voimaan pian – Tukes tarkensi kosteikkoalueen määritelmää

Lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to tulee voimaan pian – Tukes tar­ken­si kos­teik­ko­alueen mää­ri­tel­mää

10.02.2023 10:38 7
Tilaajille
Metsästäjäliiton Lapin piiri valitsi Vuoden erähenkilöksi 20-vuotiaan Roosa Siposen Ylitorniolta – "Tärkeintä on touhuta koirien kanssa"

Met­säs­tä­jä­lii­ton Lapin piiri valitsi Vuoden erä­hen­ki­lök­si 20-vuo­tiaan Roosa Siposen Yli­tor­niol­ta – "Tär­kein­tä on touhuta koirien kanssa"

22.01.2023 12:06 8
Tilaajille
Viimeiset päivät hirvestyskautta menossa, kaatoja kertynyt Lapissa liki neljä ja puoli tuhatta – metsästyksen kritisoija haluaisi vähentää "insinööriajattelua" jahdissa

Vii­mei­set päivät hir­ves­tys­kaut­ta me­nos­sa, kaatoja ker­ty­nyt Lapissa liki neljä ja puoli tuhatta – met­säs­tyk­sen kri­ti­soi­ja ha­luai­si vä­hen­tää "in­si­nöö­ria­jat­te­lua" jah­dis­sa

11.01.2023 14:01 10
Tilaajille