tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Mielenosoitukset
Ovien lukitseminen on tavanomaista koronasuluissa – Kiina-professori mielenilmauksista: Kommunistisella puolueella on koronarajoituksissa pattitilanne

Ovien lu­kit­se­mi­nen on ta­van­omais­ta ko­ro­na­su­luis­sa – Kii­na-pro­fes­so­ri mie­le­nil­mauk­sis­ta: Kom­mu­nis­ti­sel­la puo­lueel­la on ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­sa pat­ti­ti­lan­ne

28.11.2022 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­na ja en­nal­lis­ta­mi­nen

28.10.2022 05:00
Tilaajille
Saako poliisi pamputtaa mielenosoittajia? - Kemin poliisi toimi Elokapinassa, kuten pitääkin
Kolumni

Saako poliisi pam­put­taa mie­le­no­soit­ta­jia? - Kemin poliisi toimi Elo­ka­pi­nas­sa, kuten pi­tää­kin

12.10.2022 16:06 2
Päiväkirja: Elokapinan ja muiden nuorten kuuluukin osoittaa mieltä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Elo­ka­pi­nan ja muiden nuorten kuu­luu­kin osoit­taa mieltä

12.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Poliisi: Elokapinan mielenosoitus Kemissä sujui rauhallisesti – aktivisteja ei otettu kiinni

Po­lii­si: Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tus Kemissä sujui rau­hal­li­ses­ti – ak­ti­vis­te­ja ei otettu kiinni

10.10.2022 18:32 15
Tilaajille
Noin 30 Elokapinan aktivistia pysäytti rekat Kemissä – "Olemme täällä niin kauan kunnes vaatimuksiamme kuunnellaan"

Noin 30 Elo­ka­pi­nan ak­ti­vis­tia py­säyt­ti rekat Kemissä – "Olemme täällä niin kauan kunnes vaa­ti­muk­siam­me kuun­nel­laan"

10.10.2022 14:50
Tilaajille
Yli tuhat otettu kiinni liikekannallepanoa vastustavissa mielenosoituksissa Venäjällä

Yli tuhat otettu kiinni lii­ke­kan­nal­le­pa­noa vas­tus­ta­vis­sa mie­len­osoi­tuk­sis­sa Ve­nä­jäl­lä

21.09.2022 20:07
Greenpeacen mielenilmaus Torniossa on päättynyt – järjestö oli estänyt kaasutankkerin rantautumisen

Green­pea­cen mie­len­il­maus Tor­nios­sa on päät­ty­nyt – jär­jes­tö oli estänyt kaa­su­tank­ke­rin ran­tau­tu­mi­sen

17.09.2022 21:11 8
"Tilanne on vakaa", kuvaa poliisi – Greenpeacen mielenosoitus jatkuu Tornion Röyttän satamassa yhä, kaasutankkeri on ankkuroituna Kemin edustalle

"Ti­lan­ne on vakaa", kuvaa poliisi – Green­pea­cen mie­len­osoi­tus jatkuu Tornion Röyttän sa­ta­mas­sa yhä, kaa­su­tank­ke­ri on ank­ku­roi­tu­na Kemin edus­tal­le

17.09.2022 17:05 9
Tilaajille
Greenpeace estää venäläisen nesteytetyn maakaasun purkamisen Röyttän satamassa Torniossa – mielenosoittajat tulivat satama-alueelle mereltä, yöpymiseen varauduttu

Green­pea­ce estää ve­nä­läi­sen nes­tey­te­tyn maa­kaa­sun pur­ka­mi­sen Röyttän sa­ta­mas­sa Tor­nios­sa – mie­len­osoit­ta­jat tulivat sa­ta­ma-alueel­le me­rel­tä, yö­py­mi­seen va­rau­dut­tu

17.09.2022 11:50 15
Tilaajille
Lapinkin hoitajilta kitkeriä terveisiä Helsinkiin – Päivystyksen sairaanhoitaja: "Olen valmis joukkoirtisanoutumiseen"

La­pin­kin hoi­ta­jil­ta kit­ke­riä ter­vei­siä Hel­sin­kiin – Päi­vys­tyk­sen sai­raan­hoi­ta­ja: "Olen valmis jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­seen"

16.09.2022 17:20 26
Tilaajille
Nyt puhutaan rahasta – sosiaaliohjaaja, psykologi, terveydenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja kirjastonhoitaja kertovat, miksi ovat lakossa

Nyt pu­hu­taan rahasta – so­siaa­lioh­jaa­ja, psy­ko­lo­gi, ter­vey­den­hoi­ta­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja ja kir­jas­ton­hoi­ta­ja ker­to­vat, miksi ovat lakossa

06.04.2022 17:45 7
Tilaajille
Ukrainan sodan vastaiseen mielenosoitukseen osallistunut arviolta 1 500 ihmistä Helsingissä – Oulussakin järjestettiin mielenosoitus, kaupungit valaisevat kohteita Ukrainan värein

Uk­rai­nan sodan vas­tai­seen mie­len­osoi­tuk­seen osal­lis­tu­nut ar­viol­ta 1 500 ihmistä Hel­sin­gis­sä – Ou­lus­sa­kin jär­jes­tet­tiin mie­le­no­soi­tus, kau­pun­git va­lai­se­vat koh­tei­ta Uk­rai­nan värein

24.02.2022 19:41
Torviprotesti valtaa Rovaniemen keskustan – Protestoijat huolissaan tavallisten kansalaisten kustannuksista autoilun kallistuessa

Tor­vi­pro­tes­ti valtaa Ro­va­nie­men kes­kus­tan – Pro­tes­toi­jat huo­lis­saan ta­val­lis­ten kan­sa­lais­ten kus­tan­nuk­sis­ta au­toi­lun kal­lis­tues­sa

17.02.2022 07:00 10
Tilaajille
Torviprotesti haittaa liikennettä perjantai-iltana Rovaniemellä – mielenosoitus vaatii autoilun korkeiden kustannusten alentamista

Tor­vi­pro­tes­ti haittaa lii­ken­net­tä per­jan­tai-il­ta­na Ro­va­nie­mel­lä – mie­len­osoi­tus vaatii au­toi­lun kor­kei­den kus­tan­nus­ten alen­ta­mis­ta

14.02.2022 13:36 13
Tilaajille
Kolarilaiset yrittäjät ideoivat hiljaisen kynttilämielenilmauksen hallituksen koronatoimia vastaan – "Ihmisillä alkaa usko loppua"

Ko­la­ri­lai­set yrit­tä­jät ideoi­vat hil­jai­sen kynt­ti­lä­mie­len­il­mauk­sen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mia vastaan – "Ih­mi­sil­lä alkaa usko loppua"

18.01.2022 13:36 19
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän eri mielenosoitusryhmät eivät kohdanneet Helsingissä – poliisi ohjasi yhden kulkueen uudelle reitille

It­se­näi­syys­päi­vän eri mie­len­osoi­tus­ryh­mät eivät koh­dan­neet Hel­sin­gis­sä – poliisi ohjasi yhden kul­kueen uudelle rei­til­le

06.12.2021 21:19 1
Tukea Kuuban demokratiakehitykselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea Kuuban de­mo­kra­tia­ke­hi­tyk­sel­le

19.07.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuuban saarto lo­pe­tet­ta­va

16.07.2021 05:00
Tilaajille
Elokapinan mielenosoitus eduskuntatalon edustalla päättyi poliisin tyhjennettyä kadun – Yle: mielenosoituksesta pidätetty yli sata henkilöä

Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tus edus­kun­ta­ta­lon edus­tal­la päättyi po­lii­sin tyh­jen­net­tyä kadun – Yle: mie­len­osoi­tuk­ses­ta pi­dä­tet­ty yli sata hen­ki­löä

20.06.2021 22:01 4