Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pääo­mas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Ilkivalta
Martimoaavan autiotuvan tapaus on erikoinen, sillä autiotuvilla tehdään harvoin varkauksia tai ilkivaltaa – tahallinen vahingonteko on yleisempää kaupunkia lähellä olevilla retkeilypaikoilla

Mar­ti­moaa­van au­tio­tu­van tapaus on eri­koi­nen, sillä au­tio­tu­vil­la tehdään harvoin var­kauk­sia tai il­ki­val­taa – ­ta­hal­li­nen va­hin­gon­te­ko on ylei­sem­pää kau­pun­kia lähellä ole­vil­la ret­kei­ly­pai­koil­la

18.08.2022 19:29 5
Tilaajille
Juhlaviikkoon valmistautuvassa Tornion Arboretum-puistossa tehtiin viikonloppuna ilkivaltaa – "Kasvien osalta ennen ei ole näin paljon kerralla tuhottu"

Juh­la­viik­koon val­mis­tau­tu­vas­sa Tornion Ar­bo­re­tum-puis­tos­sa tehtiin vii­kon­lop­pu­na il­ki­val­taa – "Kas­vien osalta ennen ei ole näin paljon ker­ral­la tu­hot­tu"

19.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Sähköpotkulautoja löytyy toisinaan oudoista paikoista – uusi asia katukuvassa yllyttää ilkivaltaan, arvelee yrittäjä

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja löytyy toi­si­naan ou­dois­ta pai­kois­ta – uusi asia ka­tu­ku­vas­sa yl­lyt­tää il­ki­val­taan, arvelee yrit­tä­jä

18.07.2022 12:57 8
Tilaajille
Torniossa vahingoitettiin 6 000 euron leikkivälinettä tulella

Tor­nios­sa va­hin­goi­tet­tiin 6 000 euron leik­ki­vä­li­net­tä tulella

05.07.2022 20:05
Tilaajille
Meri-Lapissa poliisia työllistivät viikonloppuna rattijuopot, murtopuuhat sekä ilkivalta

Me­ri-La­pis­sa po­lii­sia työl­lis­ti­vät vii­kon­lop­pu­na rat­ti­juo­pot, mur­to­puu­hat sekä il­ki­val­ta

29.05.2022 11:24 3
Tilaajille
Vaalimainoksia on hävitetty ilkivalloin myös Kemissä ja Keminmaassa – ehdokas lupaa vihjepalkkion

Vaa­li­mai­nok­sia on hä­vi­tet­ty il­ki­val­loin myös Kemissä ja Ke­min­maas­sa – ehdokas lupaa vih­je­palk­kion

17.01.2022 15:40 2
Tilaajille
Yhdistyksen vaalimainoksia on revitty Rovaniemellä, Torniossa ja Tervolassa – yhdistys harkitsee rikosilmoituksen tekoa

Yh­dis­tyk­sen vaa­li­mai­nok­sia on revitty Ro­va­nie­mel­lä, Tor­nios­sa ja Ter­vo­las­sa – yh­dis­tys har­kit­see ri­kos­il­moi­tuk­sen tekoa

16.01.2022 17:16 7
Tilaajille
Rovaniemi löi pukukoppien ovet säppiin ja tiedotti asiasta erikoisesti – "Asiaton lappu, eikä ole minun luvallani", sanoo liikuntajohtaja

Ro­va­nie­mi löi pu­ku­kop­pien ovet säppiin ja tie­dot­ti asiasta eri­koi­ses­ti – "A­sia­ton lappu, eikä ole minun lu­val­la­ni", sanoo lii­kun­ta­joh­ta­ja

23.12.2021 14:54 31
Tilaajille
Silmitön ilkivalta tuhosi lämmitystolppia – valtuutettu lupaa Tornion parkkipaikkariehujasta löytöpalkkion: "Anonyymi ilmoituskin riittää"

Sil­mi­tön il­ki­val­ta tuhosi läm­mi­tys­tolp­pia – val­tuu­tet­tu lupaa Tornion park­ki­paik­ka­rie­hu­jas­ta löy­tö­palk­kion: "A­no­nyy­mi il­moi­tus­kin riit­tää"

21.12.2021 19:30 9
Tilaajille
Autoilijan sivuikkuna pirstoutui Kemissä moottoritiesillan alla – "On ajan kysymys, koska jollekin käy huonosti"

Au­toi­li­jan si­vu­ik­ku­na pirs­tou­tui Kemissä moot­to­ri­tie­sil­lan alla – "On ajan ky­sy­mys, koska jol­le­kin käy huo­nos­ti"

02.11.2021 16:09 9
Tilaajille
Erämaakirkon alttariin on kirjoitettu terveiset Maradonalta – museonjohtajan mitta alkaa olla täynnä

Erä­maa­kir­kon alt­ta­riin on kir­joi­tet­tu ter­vei­set Ma­ra­do­nal­ta – mu­seon­joh­ta­jan mitta alkaa olla täynnä

22.10.2021 13:19 16
Tilaajille
Näin Kemin golfkentän viheriö reviteltiin pilalle

Näin Kemin golf­ken­tän viheriö re­vi­tel­tiin pilalle

20.10.2021 10:46 1
Torniossa sytytettiin päiväkodin pihapenkki palamaan – Syyspimeät ruokkivat ilkivaltaan päiväkotien ja koulujen pihoilla

Tor­nios­sa sy­ty­tet­tiin päi­vä­ko­din pi­ha­penk­ki pa­la­maan – Syys­pi­meät ruok­ki­vat il­ki­val­taan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pi­hoil­la

20.09.2021 15:28
Tilaajille
Rovaniemen laavuilla nuotioita sytytetty jopa kattohuovalla – lisääntyneen ulkoilun lieveilmiöiden joukossa myös puiden kaatamisia ja paikkojen sotkemisia

Ro­va­nie­men laa­vuil­la nuo­tioi­ta sy­ty­tet­ty jopa kat­to­huo­val­la – li­sään­ty­neen ul­koi­lun lie­ve­il­miöi­den jou­kos­sa myös puiden kaa­ta­mi­sia ja paik­ko­jen sot­ke­mi­sia

31.08.2021 14:01 15
Tilaajille
Rokotusopasteisiin kohdistunut ilkivaltaa Rovaniemellä – tihutöiden motiivi on epäselvä: "Järjellistä toimintaa tämä ei ole"

Ro­ko­tus­opas­tei­siin koh­dis­tu­nut il­ki­val­taa Ro­va­nie­mel­lä – ti­hu­töi­den motiivi on epä­sel­vä: "Jär­jel­lis­tä toi­min­taa tämä ei ole"

02.07.2021 14:09
Tilaajille
Suositulla Napapiirin retkeilyalueella tehtiin ilkivaltaa – laavun sisälle tehtiin nuotio, kirveet vietiin ja vieraskirjalaatikko rikottiin

Suo­si­tul­la Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­la tehtiin il­ki­val­taa – laavun sisälle tehtiin nuotio, kirveet vietiin ja vie­ras­kir­ja­laa­tik­ko ri­kot­tiin

08.02.2021 11:23 3
Tilaajille
Ajoneuvoilla tehdään yhä enemmän tihutöitä Rovaniemen liikuntapaikoilla

Ajo­neu­voil­la tehdään yhä enemmän ti­hu­töi­tä Ro­va­nie­men lii­kun­ta­pai­koil­la

01.02.2021 19:06 2
Tilaajille
"Kyse ei ole protestista vaan ilkivallasta" – poliisi otti yhteen väkivaltaisten rähinöitsijöiden kanssa eri puolilla Hollantia

"Kyse ei ole pro­tes­tis­ta vaan il­ki­val­las­ta" – poliisi otti yhteen vä­ki­val­tais­ten rä­hi­nöit­si­jöi­den kanssa eri puo­lil­la Hol­lan­tia

26.01.2021 15:00
Oulun vihreiden kunnallisjärjestön toimisto töhrittiin hakaristillä ja uhkausviestillä, pääministeri Sanna Marin  tuomitsee teon – Poliisi aloitti esitutkinnan ja toivoo yleisöltä havaintoja

Oulun vih­rei­den kun­nal­lis­jär­jes­tön toi­mis­to töh­rit­tiin ha­ka­ris­til­lä ja uh­kaus­vies­til­lä, pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tuo­mit­see teon – Poliisi aloitti esi­tut­kin­nan ja toivoo ylei­söl­tä ha­vain­to­ja

23.01.2021 14:08 1
Rovaniemeläisessä kerrostalossa ilkivaltaa – jauhesammutin oli tyhjennetty rappukäytävään

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä ker­ros­ta­los­sa il­ki­val­taa – jau­he­sam­mu­tin oli tyh­jen­net­ty rap­pu­käy­tä­vään

29.11.2020 20:36 2