tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Varkaudet
Kuukausi
Kemissä anastettiin pakettiauto maanantaina iltapäivällä – poliisi kaipaa havaintojasi tästä autosta

Kemissä anas­tet­tiin pa­ket­ti­au­to maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja­si tästä autosta

13.09.2022 15:52
Tilaajille
Muurolassa jäi viikonloppuna kiinni rattijuoppo, Rovaniemellä pyörävarkaita

Muu­ro­las­sa jäi vii­kon­lop­pu­na kiinni rat­ti­juop­po, Ro­va­nie­mel­lä pyö­rä­var­kai­ta

28.08.2022 16:18
Tilaajille
Poliisilla uusi toimintamalli katalysaattorivarkauksien ehkäisemiseksi – katso tästä vinkit katalysaattorin suojaamiseen

Po­lii­sil­la uusi toi­min­ta­mal­li ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sien eh­käi­se­mi­sek­si – katso tästä vinkit ka­ta­ly­saat­to­rin suo­jaa­mi­seen

27.08.2022 18:40 2
Lounais-Suomen poliisi ja suurimmat katalysaattorikierrätysyritykset kehittivät toimintamallin katalysaattorivarkauksien estämiseksi

Lou­nais-Suo­men poliisi ja suu­rim­mat ka­ta­ly­saat­to­ri­kier­rä­tys­yri­tyk­set ke­hit­ti­vät toi­min­ta­mal­lin ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sien es­tä­mi­sek­si

26.08.2022 15:50 3
Tilaajille
Vanhemmat
Ulkomaalaista mieskaksikkoa epäillään törkeistä varkauksista – tunkeutuivat ikäihmisten koteihin taulukauppojen varjolla myös Lapissa

Ul­ko­maa­lais­ta mies­kak­sik­koa epäil­lään tör­keis­tä var­kauk­sis­ta – ­tun­keu­tui­vat ikä­ih­mis­ten ko­tei­hin tau­lu­kaup­po­jen var­jol­la myös Lapissa

22.08.2022 15:58 6
Tilaajille
Miestä pahoinpideltiin teräaseella Kemissä – viime yönä Meri-Lapin poliisia työllistivät rattijuopumus ja autovarkaudet

Miestä pa­hoin­pi­del­tiin te­rä­aseel­la Kemissä – viime yönä Me­ri-La­pin po­lii­sia työl­lis­ti­vät rat­ti­juo­pu­mus ja au­to­var­kau­det

20.08.2022 10:23
Tilaajille
Martimoaavan autiotuvan tapaus on erikoinen, sillä autiotuvilla tehdään harvoin varkauksia tai ilkivaltaa – tahallinen vahingonteko on yleisempää kaupunkia lähellä olevilla retkeilypaikoilla

Mar­ti­moaa­van au­tio­tu­van tapaus on eri­koi­nen, sillä au­tio­tu­vil­la tehdään harvoin var­kauk­sia tai il­ki­val­taa – ­ta­hal­li­nen va­hin­gon­te­ko on ylei­sem­pää kau­pun­kia lähellä ole­vil­la ret­kei­ly­pai­koil­la

18.08.2022 19:29 6
Tilaajille
Meän Tornionlaakso: Ylitornion hautausmaalta varastettiin kivet

Meän Tor­nion­laak­so: Yli­tor­nion hau­taus­maal­ta va­ras­tet­tiin kivet

18.08.2022 15:13 1
Tilaajille
Polttoaine- ja katalysaattorivarkauksista tehdään nyt säännöllisesti rikosilmoituksia Rovaniemellä – polttoaineen korkea hinta on lisännyt varkauksia

Polt­to­ai­ne- ja ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sis­ta tehdään nyt sään­nöl­li­ses­ti ri­kos­il­moi­tuk­sia Ro­va­nie­mel­lä – polt­to­ai­neen korkea hinta on li­sän­nyt var­kauk­sia

09.08.2022 15:55 5
Tilaajille
Rovaniemellä murtauduttiin kiinteistöön ja anastettiin kaksi moottoripyörää

Ro­va­nie­mel­lä mur­tau­dut­tiin kiin­teis­töön ja anas­tet­tiin kaksi moot­to­ri­pyö­rää

29.07.2022 14:53 1
Tilaajille
Varkaat tunkeutuivat yöllä ikäihmisten koteihin ja veivät rahaa ja pankkikortteja Posiolla – poliisi kaipaa havaintoja valkoisella autolla maaliskuussa liikkuneista miehistä

Varkaat tun­keu­tui­vat yöllä ikä­ih­mis­ten ko­tei­hin ja veivät rahaa ja pank­ki­kort­te­ja Po­siol­la – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja val­koi­sel­la autolla maa­lis­kuus­sa liik­ku­neis­ta mie­his­tä

14.06.2022 11:17
Tilaajille
Kittilässä anastettu mönkijöitä – poliisin mukaan varkaille kelpaavat myös perämoottorit ja polkupyörät

Kit­ti­läs­sä anas­tet­tu mön­ki­jöi­tä – po­lii­sin mukaan var­kail­le kel­paa­vat myös pe­rä­moot­to­rit ja pol­ku­pyö­rät

12.06.2022 16:57
Kemissä ja Torniossa rattijuoppoja liikenteessä

Kemissä ja Tor­nios­sa rat­ti­juop­po­ja lii­ken­tees­sä

24.04.2022 11:15 2
Tilaajille
Poliisi on saanut kiinni Rovaniemellä öisin autoihin pyrkineen henkilön – autoista viety käteistä rahaa

Poliisi on saanut kiinni Ro­va­nie­mel­lä öisin au­toi­hin pyr­ki­neen hen­ki­lön – au­tois­ta viety kä­teis­tä rahaa

11.03.2022 14:41 5
Tilaajille
Alkoholia varastaneet nuoret ovat työllistäneet Lapin poliisia – nuorin epäilty 12-vuotias

Al­ko­ho­lia va­ras­ta­neet nuoret ovat työl­lis­tä­neet Lapin po­lii­sia – nuorin epäilty 12-vuo­tias

11.03.2022 14:27
Tilaajille
Maksuvälinepetoksiin liittyvien henkilöiden käyttämästä autosta saatiin lukuisia vihjeitä – auto on poliisin mukaan poistunut maasta

Mak­su­vä­li­ne­pe­tok­siin liit­ty­vien hen­ki­löi­den käyt­tä­mäs­tä autosta saatiin lu­kui­sia vih­jei­tä – auto on po­lii­sin mukaan pois­tu­nut maasta

08.03.2022 14:01
Posiolaisen asuntoon tunkeuduttiin putkirikkoon vedoten – iäkkäältä vietiin lompakosta pankkikortti

Po­sio­lai­sen asun­toon tun­keu­dut­tiin put­ki­rik­koon vedoten – iäk­kääl­tä vietiin lom­pa­kos­ta pank­ki­kort­ti

08.03.2022 13:40
Kauppareissulla iskeviä lompakkovarkaita liikkeellä Rovaniemen ja Meri-Lapin alueella – poliisi pyytää havaintoja Ruotsin kilvissä olevasta autosta

Kaup­pa­reis­sul­la iskeviä lom­pak­ko­var­kai­ta liik­keel­lä Ro­va­nie­men ja Me­ri-La­pin alueel­la – poliisi pyytää ha­vain­to­ja Ruotsin kil­vis­sä ole­vas­ta autosta

05.03.2022 10:31 11
Tilaajille
Helsingissä Naistenklinikalla paljastui laaja lääkevarkaus: Työntekijän epäillään anastaneen huomattavia määriä huumaavia lääkkeitä

Hel­sin­gis­sä Nais­ten­kli­ni­kal­la pal­jas­tui laaja lää­ke­var­kaus: Työn­te­ki­jän epäil­lään anas­ta­neen huo­mat­ta­via määriä huu­maa­via lääk­kei­tä

20.01.2022 13:10
Poliisi otti Kemissä kenkävarkaan kiinni verekseltään

Poliisi otti Kemissä ken­kä­var­kaan kiinni ve­rek­sel­tään

19.10.2021 16:29
Tilaajille