Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ke­mi­läi­nen Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen korona ai­heut­ti yrit­tä­jäl­le

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Junaliikenne
Gallup: Mitä mieltä torniolaiset ovat alueen julkisista liikenneyhteyksistä?

Gallup: Mitä mieltä tor­nio­lai­set ovat alueen jul­ki­sis­ta lii­ken­neyh­teyk­sis­tä?

19.10.2022 19:30
Tilaajille
Kemin uuden tehtaan tarvitsemat junaradat valmistuvat piakkoin – Metsä Fibren biotuotetehtaalle kulkee miljoonia kuutiometrejä puuta vuodessa junilla

Kemin uuden tehtaan tar­vit­se­mat ju­na­ra­dat val­mis­tu­vat piak­koin – Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­le kulkee mil­joo­nia kuu­tio­met­re­jä puuta vuo­des­sa junilla

05.09.2022 19:30 3
Tilaajille
Kaukojunia myöhässä Helsingissä sattuneen sähköratavaurion vuoksi

Kau­ko­ju­nia myö­häs­sä Hel­sin­gis­sä sat­tu­neen säh­kö­ra­ta­vau­rion vuoksi

25.08.2022 18:04 1
Ukonilma aiheuttanut useita järjestelmävikoja Parkano-Seinäjoki välisellä rataosuudella – junat kulkevat 30–90 minuuttia myöhässä

Ukon­il­ma ai­heut­ta­nut useita jär­jes­tel­mä­vi­ko­ja Par­ka­no-Sei­nä­jo­ki vä­li­sel­lä ra­ta­osuu­del­la – junat kul­ke­vat 30–90 mi­nuut­tia myö­häs­sä

17.08.2022 16:10
Tilaajille
EU-komissio vaatii Suomea vaihtamaan raideleveyttä eurooppalaiseen standardiin – ministeri Timo Harakka vastustaa

EU-ko­mis­sio vaatii Suomea vaih­ta­maan rai­de­le­veyt­tä eu­roop­pa­lai­seen stan­dar­diin – mi­nis­te­ri Timo Harakka vas­tus­taa

02.08.2022 17:39 11
Tilaajille
Autojuna keventää ajourakkaa – Ari Pajukosken kalareissu meni uusiksi ja tuli kalliimmaksi, kun junavuoro peruttiin

Au­to­ju­na ke­ven­tää ajo­urak­kaa – Ari Pa­ju­kos­ken ka­la­reis­su meni uusiksi ja tuli kal­liim­mak­si, kun ju­na­vuo­ro pe­rut­tiin

23.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­me­ren rata Skit­bot­niin antaisi vaih­to­eh­to­ja

18.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Jotta ihmiset valitsisivat junan oman auton tai lentokoneen sijaan, pitää monen asian muuttua
Pääkirjoitus

Jotta ihmiset va­lit­si­si­vat junan oman auton tai len­to­ko­neen sijaan, pitää monen asian muuttua

15.07.2022 20:00 7
Tilaajille
Junamatkailun suosio palautunut koronaa edeltävälle tasolle – VR jäi kesäkuussa täsmällisyystavoitteestaan yli 20 prosenttia

Ju­na­mat­kai­lun suosio pa­lau­tu­nut koronaa edel­tä­väl­le tasolle – VR jäi ke­sä­kuus­sa täs­mäl­li­syys­ta­voit­tees­taan yli 20 pro­sent­tia

11.07.2022 16:01 1
Tilaajille
Junakaaos vei rovaniemeläiseltä Jari Tapiolta päivän tulot – kritisoi VR:ää surkeasta tiedotuksesta

Ju­na­kaaos vei ro­va­nie­me­läi­sel­tä Jari Ta­piol­ta päivän tulot – kri­ti­soi VR:ää sur­keas­ta tie­do­tuk­ses­ta

28.06.2022 14:34 8
Tilaajille
Pitkälle toistakymmentä tuntia aikataulusta jäljessä madelleet kaukojunat eivät jatkaneet pohjoisen asemille, syynä aikataulujen kiriminen: "Meille kerrottiin vasta junan saapuessa Ouluun, että loppumatka tulisi taittaa bussilla"

Pit­käl­le tois­ta­kym­men­tä tuntia ai­ka­tau­lus­ta jäl­jes­sä ma­del­leet kau­ko­ju­nat eivät jat­ka­neet poh­joi­sen ase­mil­le, syynä ai­ka­tau­lu­jen ki­ri­mi­nen: "Meille ker­rot­tiin vasta junan saa­pues­sa Ouluun, että lop­pu­mat­ka tulisi taittaa bus­sil­la"

27.06.2022 21:42 1
Tilaajille
"Mitä järkeä on ajaa Helsingistä 100 kilometriä eteenpäin ja jäädä siihen jumiin?" – pohjoisen yöjunat aikataulusta myöhässä 14–16 tuntia

"Mitä järkeä on ajaa Hel­sin­gis­tä 100 ki­lo­met­riä eteen­päin ja jäädä siihen ju­miin?" – poh­joi­sen yöjunat ai­ka­tau­lus­ta myö­häs­sä 14–16 tuntia

27.06.2022 14:26 5
Tilaajille
Rautateiden infojärjestelmissä ollut häiriö saatiin korjattua – kuulutukset ja monitorit eivät toimineet asemilla

Rau­ta­tei­den in­fo­jär­jes­tel­mis­sä ollut häiriö saatiin kor­jat­tua – kuu­lu­tuk­set ja mo­ni­to­rit eivät toi­mi­neet ase­mil­la

08.06.2022 14:27
Tilaajille
Ratatöitä tehdään kesällä viime vuotta enemmän – katso listaus Pohjois-Suomen rataremonteista

Ra­ta­töi­tä tehdään kesällä viime vuotta enemmän – katso listaus Poh­jois-Suo­men ra­ta­re­mon­teis­ta

27.05.2022 13:53
Tilaajille
Järjestelmävika viivästytti junaliikennettä pääradalla – Oulun ja Helsingin väliset junat olivat myöhässä useita tunteja

Jär­jes­tel­mä­vi­ka vii­väs­tyt­ti ju­na­lii­ken­net­tä pää­ra­dal­la – Oulun ja Hel­sin­gin väliset junat olivat myö­häs­sä useita tunteja

10.05.2022 22:27
VR: Tammikuussa tehtiin noin 622 000 kotimaan kaukoliikenteen matkaa – lumimyrskyt heikensivät liikenteen täsmällisyyttä

VR: Tam­mi­kuus­sa tehtiin noin 622 000 ko­ti­maan kau­ko­lii­ken­teen matkaa – ­lu­mi­myrs­kyt hei­ken­si­vät lii­ken­teen täs­mäl­li­syyt­tä

16.02.2022 09:36
Tilaajille
Autojunista alkaa tila loppua kesken – alkukevään vuoroille etelästä pohjoiseen löytyy enää hajapaikkoja

Au­to­ju­nis­ta alkaa tila loppua kesken – al­ku­ke­vään vuo­roil­le ete­läs­tä poh­joi­seen löytyy enää ha­ja­paik­ko­ja

12.02.2022 06:30
Tilaajille
Rovaniemellä junan kyydistä pudonneen naisen tapauksesta lisätietoa – matkustaja oli yrittänyt päästä liikkuvaan junaan

Ro­va­nie­mel­lä junan kyy­dis­tä pu­don­neen naisen ta­pauk­ses­ta li­sä­tie­toa – mat­kus­ta­ja oli yrit­tä­nyt päästä liik­ku­vaan junaan

10.01.2022 16:16 4
Tilaajille
Junat ja bussit ovat ruuhkaisempia kuin ensimmäisenä koronajouluna vuosi sitten – tutkija vaihtaisi kangasmaskin jo kirurgiseen maskiin

Junat ja bussit ovat ruuh­kai­sem­pia kuin en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­jou­lu­na vuosi sitten – tutkija vaih­tai­si kan­gas­mas­kin jo ki­rur­gi­seen maskiin

21.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Liikenteenohjausjärjestelmän vika haittasi junaliikennettä Oulun ja Kemin välillä, junat olivat jopa 90 minuuttia myöhässä

Lii­ken­teen­oh­jaus­jär­jes­tel­män vika hait­ta­si ju­na­lii­ken­net­tä Oulun ja Kemin vä­lil­lä, junat olivat jopa 90 mi­nuut­tia myö­häs­sä

15.12.2021 14:37