Junaliikenne
Poikkeuksia juna-aikatauluihin: VR:n autojunat eivät kulje viikonloppuna lainkaan Lappiin – ruskasesonki poikii lisää yöjunavuoroja Rovaniemelle ja Kolariin myöhemmin syyskuussa

Poik­keuk­sia ju­na-ai­ka­tau­lui­hin: VR:n au­to­ju­nat eivät kulje vii­kon­lop­pu­na lain­kaan Lappiin – rus­ka­se­son­ki poikii lisää yö­ju­na­vuo­ro­ja Ro­va­nie­mel­le ja Ko­la­riin myö­hem­min syys­kuus­sa

04.09.2020 10:38 0
Tilaajille
VR lisää ylimääräisiä yöjunavuoroja syys-lokakuulle

VR lisää yli­mää­räi­siä yö­ju­na­vuo­ro­ja syys-lo­ka­kuul­le

03.09.2020 09:29 0
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53 0
VR lisää junavuoroja elokuussa – "Suosittelemme matkustamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella"

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja elo­kuus­sa – "Suo­sit­te­lem­me mat­kus­ta­maan ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la"

11.08.2020 10:37 0
Tilaajille
Kemijärven rataa peruskorjataan tänä vuonna 2,9 miljoonalla eurolla

Ke­mi­jär­ven rataa pe­rus­kor­ja­taan tänä vuonna 2,9 mil­joo­nal­la eurolla

06.08.2020 20:51 0
Tilaajille
Haaparannan rautatieasemalle suunnitellaan rautatiemuseota

Haa­pa­ran­nan rau­ta­tie­ase­mal­le suun­ni­tel­laan rau­ta­tie­mu­seo­ta

26.05.2020 18:51 1
Tilaajille
Tervolan maastopalo myöhästytti junia jopa kahdella tunnilla

Ter­vo­lan maas­to­pa­lo myö­häs­tyt­ti junia jopa kah­del­la tun­nil­la

24.05.2020 18:29 0
Tilaajille
Oikorata Kainuusta Sallaan ja kopterilla rajan yli Venäjälle – Lapin raide- ja lentoyhteydet mietitään nyt miljoonahankkeessa

Oi­ko­ra­ta Kai­nuus­ta Sallaan ja kop­te­ril­la rajan yli Ve­nä­jäl­le – Lapin raide- ja len­to­yh­tey­det mie­ti­tään nyt mil­joo­na­hank­kees­sa

20.05.2020 21:52 1
Tilaajille
Yöjunayhteydet pohjoiseen palaavat kesäkuun puolivälissä, myös muita junavuoroja lisätään

Yö­ju­na­yh­tey­det poh­joi­seen pa­laa­vat ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä, myös muita ju­na­vuo­ro­ja li­sä­tään

20.05.2020 14:22 0
Tilaajille
Vihreät haluaa sujuvan ratayhteyden Tornion kautta Ruotsiin – "Junalla illalla Oulusta ja yhdellä vaihdolla seuraavana aamuna Tukholmassa", kaavailee puheenjohtaja Maria Ohisalo

Vihreät haluaa sujuvan ra­ta­yh­tey­den Tornion kautta Ruot­siin – "Ju­nal­la illalla Oulusta ja yhdellä vaih­dol­la seu­raa­va­na aamuna Tuk­hol­mas­sa", kaa­vai­lee pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo

18.05.2020 06:00 2
Henkilöjunaliikenne Haaparannalle käyntiin ensi keväänä, kaikki valmiina myös Suomea ajatellen –"Nyt olisi aika tehdä asiasta päätöksiä, eikä enää vain keskustella ja selvittää"

Hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­ne Haa­pa­ran­nal­le käyn­tiin ensi ke­vää­nä, kaikki val­mii­na myös Suomea aja­tel­len –"Nyt olisi aika tehdä asiasta pää­tök­siä, eikä enää vain kes­kus­tel­la ja sel­vit­tää"

16.05.2020 11:00 0
Tilaajille
Noin neljäsosa Lapin päiväjunaliikenteestä on karsittu koronakriisin myötä – VR selvittää nyt, aletaanko vuoroja kesällä asteittain lisätä

Noin nel­jäs­osa Lapin päi­vä­ju­na­lii­ken­tees­tä on kar­sit­tu ko­ro­na­krii­sin myötä – VR sel­vit­tää nyt, ale­taan­ko vuoroja kesällä as­teit­tain lisätä

08.05.2020 16:22 0
Tilaajille
Yöjunaliikenne jää tauolle maanantaista alkaen

Yö­ju­na­lii­ken­ne jää tauolle maa­nan­tais­ta alkaen

04.04.2020 20:09 0
Tilaajille
Kolarin yöjuna jää tauolle – koronavirustilanteen vuoksi Lapin matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi

Kolarin yöjuna jää tauolle – ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi Lapin mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet mer­kit­tä­väs­ti

27.03.2020 14:35 0
Tilaajille
VR: Pohjois-Suomesta lähteneissä kaukojunissa myöhästymisiä, syynä muun muassa henkilövahinko

VR: Poh­jois-Suo­mes­ta läh­te­neis­sä kau­ko­ju­nis­sa myö­häs­ty­mi­siä, syynä muun muassa hen­ki­lö­va­hin­ko

08.03.2020 10:08 0
Tilaajille
Junamatkat Lappiin kasvoivat voimakkaasti – pääsiäiselle vielä tilaa

Ju­na­mat­kat Lappiin kas­voi­vat voi­mak­kaas­ti – pää­siäi­sel­le vielä tilaa

28.02.2020 14:32 0
Tilaajille
Junaliikenteessä ennätysvuosi, Lapin junissa eivät paikat aina riitä

Ju­na­lii­ken­tees­sä en­nä­tys­vuo­si, Lapin junissa eivät paikat aina riitä

22.01.2020 14:45 0
Tilaajille
Suomi on jäämässä asemalle Euroopan raideinvestoinneissa – Ruotsi nousi maailman listaukseen

Suomi on jää­mäs­sä ase­mal­le Eu­roo­pan rai­de­in­ves­toin­neis­sa – Ruotsi nousi maail­man lis­tauk­seen

17.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Ratahankkeet etenevät niin hitaasti, että aika ajaa pian niiden ohitse. "Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin halpaa rahoitusta saatavilla", sanoo eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto

Ra­ta­hank­keet ete­ne­vät niin hi­taas­ti, että aika ajaa pian niiden ohitse. "Kos­kaan ai­kai­sem­min ei ole ollut näin halpaa ra­hoi­tus­ta saa­ta­vil­la", sanoo elä­ke­yh­tiö Varman toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Murto

28.12.2019 06:30 0
Tilaajille
Aikatauluissa pysyminen on VR:lle jatkuvaa työtä ja Suomen talvi tekee tehtävästä vielä haastavammalla – "Tunnin mittaisia myöhästymisiä sattuu alle 0,5 prosentille kaikista junista"

Ai­ka­tau­luis­sa py­sy­mi­nen on VR:lle jat­ku­vaa työtä ja Suomen talvi tekee teh­tä­väs­tä vielä haas­ta­vam­mal­la – "Tunnin mit­tai­sia myö­häs­ty­mi­siä sattuu alle 0,5 pro­sen­til­le kai­kis­ta ju­nis­ta"

24.12.2019 14:43 0