Biotuotetehdas
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta ei tullut enää lisää valituksia sähköpostihäiriön vuoksi annetun lisäajan puitteissa

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta ei tullut enää lisää va­li­tuk­sia säh­kö­pos­ti­häi­riön vuoksi annetun li­sä­ajan puit­teis­sa

08.02.2021 11:36 1
Tilaajille
Kemijärvellä odotellaan selluntuoksun ja tulevaisuudenuskon paluuta
Kolumni Antti Kokkonen

Ke­mi­jär­vel­lä odo­tel­laan sel­lun­tuok­sun ja tu­le­vai­suu­den­us­kon paluuta

08.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan – tehdashankkeen ei pitäisi enää kaatua päästörajoihin

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – teh­das­hank­keen ei pitäisi enää kaatua pääs­tö­ra­joi­hin

18.12.2020 10:59 5
Tilaajille
Metsä Fibrelle tulossa joululahja – aluehallintovirasto aikoo tehdä Kemin biotuotetehtaan ympäristölupapäätöksen ennen joulua

Metsä Fib­rel­le tulossa jou­lu­lah­ja – alue­hal­lin­to­vi­ras­to aikoo tehdä Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­sen ennen joulua

14.12.2020 18:28 2
Tilaajille
Päätös Kemin biotuotetehtaasta voi tulla pian – korona ei ole vaikuttanut Metsä Fibren tehdashankkeen etenemiseen

Päätös Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta voi tulla pian – korona ei ole vai­kut­ta­nut Metsä Fibren teh­das­hank­keen ete­ne­mi­seen

14.10.2020 17:38
Tilaajille
Biotuotetehtaan valmisteluprosessia voi seurata livenä

Bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­pro­ses­sia voi seurata livenä

08.10.2020 19:57
Kemin biotuotetehtaan valmistelevia töitä voi seurata suoratoistona

Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­le­via töitä voi seurata suo­ra­tois­to­na

02.10.2020 13:47
Tilaajille
Valtava sorapenkka Kemijärven rannalla odottaa tehdasta – Boreal Biorefin toimitusjohtaja peruu puheensa valitusprosessien suhteen

Valtava so­ra­penk­ka Ke­mi­jär­ven ran­nal­la odottaa teh­das­ta – Boreal Bio­re­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja peruu pu­heen­sa va­li­tus­pro­ses­sien suhteen

30.09.2020 16:29 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan yleisötilaisuus netissä tänään

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ylei­sö­ti­lai­suus netissä tänään

03.06.2020 13:03
Tilaajille
Kemin jättitehtaan rakennusluparumba käynnistyi– Metsä Fibre hakee ensimmäisenä lupaa biotuotetehtaan kaustisointilaitokselle

Kemin jät­ti­teh­taan ra­ken­nus­lu­pa­rum­ba käyn­nis­tyi– Metsä Fibre hakee en­sim­mäi­se­nä lupaa bio­tuo­te­teh­taan kaus­ti­soin­ti­lai­tok­sel­le

15.04.2020 18:30
Tilaajille
Ratkaisu Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta venyy loppuvuoteen

Rat­kai­su Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta venyy lop­pu­vuo­teen

20.03.2020 07:00
Tilaajille
Jääolojen heikkeneminen huolettaa kemiläisiä – biotuotetehtaan viereen etsitään kasvihuoneyrittäjiä

Jää­olo­jen heik­ke­ne­mi­nen huo­let­taa ke­mi­läi­siä – bio­tuo­te­teh­taan viereen et­si­tään kas­vi­huo­ne­yrit­tä­jiä

09.01.2020 20:30
Tilaajille
Nyt mietintämyssy päähän – kekseliäät uudet yritykset voivat saada paljon irti Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaasta

Nyt mie­tin­tä­mys­sy päähän – kek­se­liäät uudet yri­tyk­set voivat saada paljon irti Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta

08.01.2020 13:07
Asuntokupla, rykmentti reppumiehiä, uusia yrityksiä – biotuotetehdas toi Äänekoskelle paljon uutta elämää

Asun­to­kup­la, ryk­ment­ti rep­pu­mie­hiä, uusia yri­tyk­siä – bio­tuo­te­teh­das toi Ää­ne­kos­kel­le paljon uutta elämää

23.12.2019 16:43
Tilaajille
Kuopion biotehdashanke torpattiin – KHO kumosi ympäristöluvan vesistöhaittojen vuoksi, Kemiin suunniteltu investointi on Kuopiota suurempi

Kuopion bio­teh­das­han­ke tor­pat­tiin – KHO kumosi ym­pä­ris­tö­lu­van ve­sis­tö­hait­to­jen vuoksi, Kemiin suun­ni­tel­tu in­ves­toin­ti on Kuo­pio­ta suu­rem­pi

19.12.2019 13:26