Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Biotuotetehdas
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kui­tu­hamp­pu on poh­joi­sen bio­ta­lou­den mah­dol­li­suus

02.06.2022 10:33
Kemin uusi tehdas pukkaa muutakin kuin sellua maailmalle – Metsä Fibren biotuotetehtaan sellusta ja sivuvirroista voi syntyä esimerkiksi tekstiilikuitua ja 3D-tuotepakkauksia

Kemin uusi tehdas pukkaa muu­ta­kin kuin sellua maail­mal­le – Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan sel­lus­ta ja si­vu­vir­rois­ta voi syntyä esi­mer­kik­si teks­tii­li­kui­tua ja 3D-tuo­te­pak­kauk­sia

20.12.2021 07:00 5
Tilaajille
Lapin suurin sähkövoimalaitos valmistuu Kemiin 2023 – ABB tekee Metsä Fibren biotuotetehtaalle sähkövoimalaitoksen, jonka tuotanto vastaa kahta prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta

Lapin suurin säh­kö­voi­ma­lai­tos val­mis­tuu Kemiin 2023 – ABB tekee Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­le säh­kö­voi­ma­lai­tok­sen, jonka tuo­tan­to vastaa kahta pro­sent­tia Suomen säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta

12.11.2021 18:00 4
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan päälaitetoimitus työllistää paljon väkeä pohjoisessa – tilaus on konepajayhtiö Valmetille erittäin merkittävä

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pää­lai­te­toi­mi­tus työl­lis­tää paljon väkeä poh­joi­ses­sa – tilaus on ko­ne­pa­ja­yh­tiö Val­me­til­le erit­täin mer­kit­tä­vä

20.09.2021 18:06 1
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin tehtaan positiivinen koronatestitulos osoittautunut virheelliseksi

Metsä Fibren Kemin tehtaan po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los osoit­tau­tu­nut vir­heel­li­sek­si

23.06.2021 12:26
Tilaajille
Nyt tarvittaisiin rohkeita keksintöjä: Uusien biotuotteiden avulla metsästä voisi elää leveämmin ja kestävämmin, mutta uutuuksilla on vielä pitkä taival markkinoille

Nyt tar­vit­tai­siin roh­kei­ta kek­sin­tö­jä: Uusien bio­tuot­tei­den avulla met­säs­tä voisi elää le­veäm­min ja kes­tä­väm­min, mutta uu­tuuk­sil­la on vielä pitkä taival mark­ki­noil­le

19.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta ei tullut enää lisää valituksia sähköpostihäiriön vuoksi annetun lisäajan puitteissa

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta ei tullut enää lisää va­li­tuk­sia säh­kö­pos­ti­häi­riön vuoksi annetun li­sä­ajan puit­teis­sa

08.02.2021 11:36 1
Tilaajille
Kemijärvellä odotellaan selluntuoksun ja tulevaisuudenuskon paluuta
Kolumni

Ke­mi­jär­vel­lä odo­tel­laan sel­lun­tuok­sun ja tu­le­vai­suu­den­us­kon paluuta

08.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan – tehdashankkeen ei pitäisi enää kaatua päästörajoihin

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – teh­das­hank­keen ei pitäisi enää kaatua pääs­tö­ra­joi­hin

18.12.2020 10:59 5
Tilaajille
Metsä Fibrelle tulossa joululahja – aluehallintovirasto aikoo tehdä Kemin biotuotetehtaan ympäristölupapäätöksen ennen joulua

Metsä Fib­rel­le tulossa jou­lu­lah­ja – alue­hal­lin­to­vi­ras­to aikoo tehdä Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­sen ennen joulua

14.12.2020 18:28 2
Tilaajille
Päätös Kemin biotuotetehtaasta voi tulla pian – korona ei ole vaikuttanut Metsä Fibren tehdashankkeen etenemiseen

Päätös Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta voi tulla pian – korona ei ole vai­kut­ta­nut Metsä Fibren teh­das­hank­keen ete­ne­mi­seen

14.10.2020 17:38
Tilaajille
Biotuotetehtaan valmisteluprosessia voi seurata livenä

Bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­pro­ses­sia voi seurata livenä

08.10.2020 19:57
Kemin biotuotetehtaan valmistelevia töitä voi seurata suoratoistona

Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­le­via töitä voi seurata suo­ra­tois­to­na

02.10.2020 13:47
Tilaajille
Valtava sorapenkka Kemijärven rannalla odottaa tehdasta – Boreal Biorefin toimitusjohtaja peruu puheensa valitusprosessien suhteen

Valtava so­ra­penk­ka Ke­mi­jär­ven ran­nal­la odottaa teh­das­ta – Boreal Bio­re­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja peruu pu­heen­sa va­li­tus­pro­ses­sien suhteen

30.09.2020 16:29 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan yleisötilaisuus netissä tänään

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ylei­sö­ti­lai­suus netissä tänään

03.06.2020 13:03
Tilaajille
Kemin jättitehtaan rakennusluparumba käynnistyi– Metsä Fibre hakee ensimmäisenä lupaa biotuotetehtaan kaustisointilaitokselle

Kemin jät­ti­teh­taan ra­ken­nus­lu­pa­rum­ba käyn­nis­tyi– Metsä Fibre hakee en­sim­mäi­se­nä lupaa bio­tuo­te­teh­taan kaus­ti­soin­ti­lai­tok­sel­le

15.04.2020 18:30
Tilaajille
Ratkaisu Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta venyy loppuvuoteen

Rat­kai­su Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta venyy lop­pu­vuo­teen

20.03.2020 07:00
Tilaajille
Jääolojen heikkeneminen huolettaa kemiläisiä – biotuotetehtaan viereen etsitään kasvihuoneyrittäjiä

Jää­olo­jen heik­ke­ne­mi­nen huo­let­taa ke­mi­läi­siä – bio­tuo­te­teh­taan viereen et­si­tään kas­vi­huo­ne­yrit­tä­jiä

09.01.2020 20:30
Tilaajille
Nyt mietintämyssy päähän – kekseliäät uudet yritykset voivat saada paljon irti Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaasta

Nyt mie­tin­tä­mys­sy päähän – kek­se­liäät uudet yri­tyk­set voivat saada paljon irti Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta

08.01.2020 13:07
Asuntokupla, rykmentti reppumiehiä, uusia yrityksiä – biotuotetehdas toi Äänekoskelle paljon uutta elämää

Asun­to­kup­la, ryk­ment­ti rep­pu­mie­hiä, uusia yri­tyk­siä – bio­tuo­te­teh­das toi Ää­ne­kos­kel­le paljon uutta elämää

23.12.2019 16:43
Tilaajille