pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pello
Vuoden lappilaiseksi kyläksi valittiin Lankojärvi-Matinlompolo Pellosta

Vuoden lap­pi­lai­sek­si kyläksi va­lit­tiin Lan­ko­jär­vi-Ma­tin­lom­po­lo Pel­los­ta

27.04.2022 18:30 1
Tilaajille
Katja Jaako-Körkköä esitetään Pellon elinvoimajohtajaksi

Katja Jaa­ko-Körk­köä esi­te­tään Pellon elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

12.04.2022 19:21
Tilaajille
Asuntoetuja, lomabonuksia – Pellossa sorvataan houkutinpakettia hoiva-alalle

Asun­toe­tu­ja, lo­ma­bo­nuk­sia – Pel­los­sa sor­va­taan hou­ku­tin­pa­ket­tia hoi­va-alal­le

07.04.2022 20:52 2
Tilaajille
Pello pyytää Väylävirastolta lupaa jalankulkusillalle Jolmanputaan rautatiesillan yhteyteen

Pello pyytää Väy­lä­vi­ras­tol­ta lupaa ja­lan­kul­kusil­lal­le Jol­man­pu­taan rau­ta­tie­sil­lan yh­tey­teen

23.03.2022 08:47 1
Tilaajille
Pellossa valmistaudutaan auttamaan ukrainalaisia – kuntaan palkattiin kotouttamiskoordinaattori

Pel­los­sa val­mis­tau­du­taan aut­ta­maan uk­rai­na­lai­sia – kuntaan pal­kat­tiin ko­tout­ta­mis­koor­di­naat­to­ri

18.03.2022 14:32 1
Tilaajille
Tesla avaa pikalatausaseman Rovaniemelle

Tesla avaa pi­ka­la­taus­ase­man Ro­va­nie­mel­le

17.03.2022 11:46 2
Tilaajille
Pellon jousiammuntakisoissa tiukat voittokamppailut

Pellon jou­si­am­mun­ta­ki­sois­sa tiukat voit­to­kamp­pai­lut

12.03.2022 17:48
Tilaajille
Pello halusi  potkukelkkakaistan – Lapin ely hiekoitti haaveen

Pello halusi pot­ku­kelk­ka­kais­tan – Lapin ely hie­koit­ti haaveen

08.03.2022 10:36 8
Tilaajille
Pello valmiina vastaanottamaan sotapakolaisia Ukrainasta, Sodankylä lahjoittaa varoja kriisityöhön – Kemijärvi laittaa suhteet venäläiseen ystävyyskaupunkiin tauolle

Pello val­mii­na vas­taan­ot­ta­maan so­ta­pa­ko­lai­sia Uk­rai­nas­ta, So­dan­ky­lä lah­joit­taa varoja krii­si­työ­hön – Ke­mi­jär­vi laittaa suhteet ve­nä­läi­seen ys­tä­vyys­kau­pun­kiin tauolle

01.03.2022 21:50 1
Tilaajille
Pellon kunta mahdollistaa henkilöstölle työsuhdepyörän hankinnan – päätöksellä toivotaan kuntaan uusia työntekijöitä

Pellon kunta mah­dol­lis­taa hen­ki­lös­töl­le työ­suh­de­pyö­rän han­kin­nan – pää­tök­sel­lä toi­vo­taan kuntaan uusia työn­te­ki­jöi­tä

28.02.2022 22:19
Tilaajille
"Oikeuden on saatava sanoa sanansa" – Pellolainen Pekka Lantto käy yhden kalastajan taistelua Tornionlaakson sukujen kalastusoikeudesta

"Oi­keu­den on saatava sanoa sa­nan­sa" – Pel­lo­lai­nen Pekka Lantto käy yhden ka­las­ta­jan tais­te­lua Tor­nion­laak­son sukujen ka­las­tus­oi­keu­des­ta

22.02.2022 06:30 8
Tilaajille
Arjen turvaaja laulattaa kylillä ikäihmisiä ja lapsia – pellolainen Marianne Ylitalo on tehnyt musiikista elämäntavan ja työn

Arjen tur­vaa­ja lau­lat­taa kylillä ikä­ih­mi­siä ja lapsia – pel­lo­lai­nen Ma­rian­ne Ylitalo on tehnyt mu­sii­kis­ta elä­män­ta­van ja työn

13.02.2022 14:00 3
Tilaajille
Poliisin moottorikelkka vajosi jäihin Pellossa – kunta on varoittanut kelkkailijoita Jolmanputaan reitin vaarallisuudesta

Po­lii­sin moot­to­ri­kelk­ka vajosi jäihin Pel­los­sa – kunta on va­roit­ta­nut kelk­kai­li­joi­ta Jol­man­pu­taan reitin vaa­ral­li­suu­des­ta

11.02.2022 14:16 6
Tilaajille
Pellon lukiossa ensi vuonna aloittaville tarjolla maksuton ajokortti – kunta esittää myös vt. 21:n varteen potkukelkkakaistaa

Pellon lu­kios­sa ensi vuonna aloit­ta­vil­le tar­jol­la mak­su­ton ajo­kort­ti – kunta esittää myös vt. 21:n varteen pot­ku­kelk­ka­kais­taa

08.02.2022 18:56 4
Tilaajille
Pellossa käyttöön vahva etätyösuositus – kunnassa koronatartuntojen määrä vahvassa nousussa

Pel­los­sa käyt­töön vahva etä­työ­suo­si­tus – kun­nas­sa ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä vah­vas­sa nou­sus­sa

02.02.2022 16:30
Tilaajille
Pelloon valittiin uusi sivistysjohtaja

Pelloon va­lit­tiin uusi si­vis­tys­joh­ta­ja

26.01.2022 07:47
Tilaajille
Terveyskeskusten lääkärivaje helpottunut Lapissa, vaikein tilanne ollut Pellossa

Ter­veys­kes­kus­ten lää­kä­ri­va­je hel­pot­tu­nut La­pis­sa, vaikein tilanne ollut Pel­los­sa

20.01.2022 18:27 2
Tilaajille
”Ei aina tiedä millä paperilla pääsee kauppaa aukaisemaan” – pääkaupungeissa ei tunneta riittävästi raja-alueen ihmisten arkea, Tornionlaakson neuvosto puhuu rajayhteisön nimissä viranomaisille

”Ei aina tiedä millä pa­pe­ril­la pääsee kauppaa au­kai­se­maan” – pää­kau­pun­geis­sa ei tunneta riit­tä­väs­ti ra­ja-alueen ih­mis­ten arkea, Tor­nion­laak­son neu­vos­to puhuu ra­ja­yh­tei­sön nimissä vi­ran­omai­sil­le

19.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Omatoimikirjasto käyttöön Tornionlaakson kirjaston Pellon ja Ylitornion toimipisteissä

Oma­toi­mi­kir­jas­to käyt­töön Tor­nion­laak­son kir­jas­ton Pellon ja Yli­tor­nion toi­mi­pis­teis­sä

04.12.2021 15:17
Tilaajille
Pellon ja Ylitornion kunnat tiivistävät yhteistyötään lähivuosina – vaihtoehtoina tulevaisuudessa voi olla yhteisiä virkoja tai kuntaliitos

Pellon ja Yli­tor­nion kunnat tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään lä­hi­vuo­si­na – vaih­to­eh­toi­na tu­le­vai­suu­des­sa voi olla yh­tei­siä virkoja tai kun­ta­lii­tos

24.11.2021 13:05 14
Tilaajille