Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­kio­loai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ensihoito
LSHP joutuu maksamaan ensihoitajalle 40 000 euron palkkasaatavat – oikeuden mukaan työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ei toteutunut

LSHP joutuu mak­sa­maan en­si­hoi­ta­jal­le 40 000 euron palk­ka­saa­ta­vat – oi­keu­den mukaan työn­te­ki­jöi­den ta­sa­puo­li­nen kohtelu ei to­teu­tu­nut

14.12.2021 12:33 9
Tilaajille
Hulvaton ensihoitaja hurmaa somessa, mutta oikeaan työhönsä Jenni Mikkola suhtautuu vakavasti: "Potilaat ovat hyvissä käsissä"

Hul­va­ton en­si­hoi­ta­ja hurmaa so­mes­sa, mutta oikeaan työ­hön­sä Jenni Mikkola suh­tau­tuu va­ka­vas­ti: "Po­ti­laat ovat hyvissä kä­sis­sä"

22.09.2021 17:00 2
Tilaajille
Vuoden jutut: Millaista on hoitotyön arki Lapissa? Kolme hoitajaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoitajat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huomiselle"

Vuoden jutut: Mil­lais­ta on hoi­to­työn arki La­pis­sa? Kolme hoi­ta­jaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoi­ta­jat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huo­mi­sel­le"

31.12.2021 10:21 25
Tilaajille
Laitoshoidon alasajo kuormittaa nyt ensihoitoa: Yksinäisten vanhusten ja mielenterveyspotilaiden luo kutsutaan ambulanssi, vaikka avun tarve on muuta kuin kiireellistä hoitoa

Lai­tos­hoi­don alasajo kuor­mit­taa nyt en­si­hoi­toa: Yk­si­näis­ten van­hus­ten ja mie­len­ter­veys­po­ti­lai­den luo kut­su­taan am­bu­lans­si, vaikka avun tarve on muuta kuin kii­reel­lis­tä hoitoa

03.09.2021 06:30 4
Tilaajille
Ensihoitoa suorassa lähetyksessä – Christian Eriksenin tapaus osoitti, että urheilutapahtumissa täytyy varautua pahimpaan

En­si­hoi­toa suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä – Chris­tian Erik­se­nin tapaus osoit­ti, että ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­sa täytyy va­rau­tua pa­him­paan

18.06.2021 21:00 1
Tilaajille
Tahdistin estänee Eriksenin uran jatkumisen Serie A:ssa

Tah­dis­tin estänee Erik­se­nin uran jat­ku­mi­sen Serie A:ssa

18.06.2021 16:46
17-vuotias löi avokämmenellä kasvoihin Oulussa – sai sakot, alaikäisyyteen ja ymmärtämättömyyteen vetoaminen ei auttanut

17-vuo­tias löi avo­käm­me­nel­lä kas­voi­hin Oulussa – sai sakot, ala­ikäi­syy­teen ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei aut­ta­nut

30.11.2020 19:16
Tilaajille
Eduskunnasta: Pohjoisen ensihoitokopteritoimintaa ei saa vaarantaa – ministeriön peli poikki nyt
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­sen en­si­hoi­to­kop­te­ri­toi­min­taa ei saa vaa­ran­taa – mi­nis­te­riön peli poikki nyt

14.10.2020 08:14 1
Ensihoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän väkivaltaa – syrjäseuduilla hoitohenkilökunta voi joutua odottamaan poliisia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan turvallisesti antaa

En­si­hoi­ta­jat koh­taa­vat työs­sään yhä enemmän vä­ki­val­taa – syr­jä­seu­duil­la hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi joutua odot­ta­maan po­lii­sia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan tur­val­li­ses­ti antaa

30.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemi rakentaa kirkonkylään tilat ensihoidolle

Pel­ko­sen­nie­mi ra­ken­taa kir­kon­ky­lään tilat en­si­hoi­dol­le

22.06.2020 15:47
Tilaajille
Yksityinen ensihoito haluaa mukaan koronan eturintamaan – Muoniossa yritys joutuu silti lomauttamaan ensihoidon ammattilaiset, kun muualla Suomessa palkataan kaikki ammattilaiset, jotka löydetään

Yk­si­tyi­nen en­si­hoi­to haluaa mukaan koronan etu­rin­ta­maan – Muo­nios­sa yritys joutuu silti lo­maut­ta­maan en­si­hoi­don am­mat­ti­lai­set, kun muualla Suo­mes­sa pal­ka­taan kaikki am­mat­ti­lai­set, jotka löy­de­tään

02.04.2020 15:51
Tilaajille
Ensihoito varautuu jo koronaepidemiaan Lapissa – Ambulanssiin riittää ehkä vain yksi ensihoitaja

En­si­hoi­to va­rau­tuu jo ko­ro­na­epi­de­miaan Lapissa – Am­bu­lans­siin riittää ehkä vain yksi en­si­hoi­ta­ja

28.03.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: En­si­hoi­to tur­vat­ta­va poh­joi­ses­sa

05.03.2020 07:46
Tilaajille
Lukijalta: Auttajillekin löydyttävä apua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Aut­ta­jil­le­kin löy­dyt­tä­vä apua

25.02.2020 17:03
Tilaajille
Onnettomuuksia, perheväkivaltaa ja kouristelua – Elossa 24 h -sarja avaa ensihoidon hektisen maailman

On­net­to­muuk­sia, per­he­vä­ki­val­taa ja kou­ris­te­lua – Elossa 24 h -sarja avaa en­si­hoi­don hek­ti­sen maail­man

12.01.2020 07:00
Tilaajille
Ensihoitaja valvoo läpi jouluyön – Kun muut lappilaiset rauhoittuvat joulunviettoon, ensihoitajien työtahti kiihtyy

En­si­hoi­ta­ja valvoo läpi jou­lu­yön – Kun muut lap­pi­lai­set rau­hoit­tu­vat jou­lun­viet­toon, en­si­hoi­ta­jien työ­tah­ti kiihtyy

24.12.2019 07:30
Tilaajille
Selvitysmies veisi Lapin lääkintähelikopterilta valtion avustuksen, jos lääkäripäivystystä ei saada aikaiseksi

Sel­vi­tys­mies veisi Lapin lää­kin­tä­he­li­kop­te­ril­ta valtion avus­tuk­sen, jos lää­kä­ri­päi­vys­tys­tä ei saada ai­kai­sek­si

17.12.2019 21:54
Tilaajille

Rol­laat­to­ril­la kaa­tu­neen käsi juuttui ren­kai­den pin­no­jen väliin Kemissä

05.11.2019 14:44
Tilaajille
Apu nousee hetkessä ilmaan – Finnhemsin helikopterimiehistö on lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden

Apu nousee het­kes­sä ilmaan – Finn­hem­sin he­li­kop­te­ri­mie­his­tö on läh­tö­val­miu­des­sa ympäri vuo­ro­kau­den

03.10.2019 18:30
Tilaajille
Lääkärikopteriselvitys herätti keskustelua jääviydestä – "Eikö tällaista työkokemusta selvityksen tekijällä pidäkin olla?"

Lää­kä­ri­kop­te­ri­sel­vi­tys herätti kes­kus­te­lua jää­viy­des­tä – "Eikö täl­lais­ta työ­ko­ke­mus­ta sel­vi­tyk­sen te­ki­jäl­lä pidäkin olla?"

28.09.2019 18:00