Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ensihoito
Auttamassa Ukrainassa – lappilainen ensihoitaja Kirsi Pääkkö työskenteli puoli vuotta Ukrainassa osana Punaisen Ristin avustusdelegaatiota

Aut­ta­mas­sa Uk­rai­nas­sa – lap­pi­lai­nen en­si­hoi­ta­ja Kirsi Pääkkö työs­ken­te­li puoli vuotta Uk­rai­nas­sa osana Pu­nai­sen Ristin avus­tus­de­le­gaa­tio­ta

24.09.2023 16:55 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­tok­set Lapin hy­vin­voin­ti­alueen väelle

01.08.2023 05:00 1
Päiväkirja: Ensin kirjoitin monta juttua Pelkosenniemen vuodeosastosta ja sitten soitin osaston ovikelloa kolmelta yöllä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ensin kir­joi­tin monta juttua Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­tos­ta ja sitten soitin osaston ovi­kel­loa kol­mel­ta yöllä

18.10.2022 13:24 1
Tilaajille
Kyydissä ollut potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – 53-vuotiasta naista epäillään tapon yrityksestä

Kyy­dis­sä ollut potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – 53-vuo­tias­ta naista epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä

03.10.2022 11:19 3
Tilaajille
Turhat hälytykset hidastavat kiireelliseen hoitoon pääsyä – Linjajohtaja kertoo, milloin ensihoidon puoleen tulee kääntyä ja milloin ei

Turhat hä­ly­tyk­set hi­das­ta­vat kii­reel­li­seen hoitoon pääsyä – Lin­ja­joh­ta­ja kertoo, milloin en­si­hoi­don puoleen tulee kääntyä ja milloin ei

01.08.2022 12:56 2
Tilaajille
Lapin Finnhemsissä korostuu vaikeat olosuhteet – "Eilen oli haastava keli, jouduimme lentämään pilvien yläpuolella"

Lapin Finn­hem­sis­sä ko­ros­tuu vaikeat olo­suh­teet – "Eilen oli haas­ta­va keli, jou­duim­me len­tä­mään pilvien ylä­puo­lel­la"

15.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapin Finnhemsillä ei ole helikopterilääkäriä, eikä sellaista kuulemma tule – tehokkaampi helikopteri sen sijaan voi tulla lähivuosina

Lapin Finn­hem­sil­lä ei ole he­li­kop­te­ri­lää­kä­riä, eikä sel­lais­ta kuu­lem­ma tule – te­hok­kaam­pi he­li­kop­te­ri sen sijaan voi tulla lä­hi­vuo­si­na

15.07.2022 06:30 4
Tilaajille
Hellejaksot kuormittavat Lapin terveydenhuollon palveluita – "Jos viinan juonti loppuisi, meiltä voisi vähentää resursseja huomattavasti"

Hel­le­jak­sot kuor­mit­ta­vat Lapin ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta – "Jos viinan juonti lop­pui­si, meiltä voisi vä­hen­tää re­surs­se­ja huo­mat­ta­vas­ti"

08.07.2022 16:03 4
Tilaajille
"Auto on heti valmis ajoon, kun se pääsee perille" – rovaniemeläinen ensihoitoyrittäjä Mika Latvakoski lahjoitti ambulanssin Ukrainaan

"Auto on heti valmis ajoon, kun se pääsee pe­ril­le" – ro­va­nie­me­läi­nen en­si­hoi­to­yrit­tä­jä Mika Lat­va­kos­ki lah­joit­ti am­bu­lans­sin Uk­rai­naan

14.03.2022 18:00 6
Tilaajille
LSHP joutuu maksamaan ensihoitajalle 40 000 euron palkkasaatavat – oikeuden mukaan työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ei toteutunut

LSHP joutuu mak­sa­maan en­si­hoi­ta­jal­le 40 000 euron palk­ka­saa­ta­vat – oi­keu­den mukaan työn­te­ki­jöi­den ta­sa­puo­li­nen kohtelu ei to­teu­tu­nut

14.12.2021 12:33 9
Tilaajille
Hulvaton ensihoitaja hurmaa somessa, mutta oikeaan työhönsä Jenni Mikkola suhtautuu vakavasti: "Potilaat ovat hyvissä käsissä"

Hul­va­ton en­si­hoi­ta­ja hurmaa so­mes­sa, mutta oikeaan työ­hön­sä Jenni Mikkola suh­tau­tuu va­ka­vas­ti: "Po­ti­laat ovat hyvissä kä­sis­sä"

22.09.2021 17:00 2
Tilaajille
Vuoden jutut: Millaista on hoitotyön arki Lapissa? Kolme hoitajaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoitajat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huomiselle"

Vuoden jutut: Mil­lais­ta on hoi­to­työn arki La­pis­sa? Kolme hoi­ta­jaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoi­ta­jat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huo­mi­sel­le"

31.12.2021 10:21 26
Tilaajille
Laitoshoidon alasajo kuormittaa nyt ensihoitoa: Yksinäisten vanhusten ja mielenterveyspotilaiden luo kutsutaan ambulanssi, vaikka avun tarve on muuta kuin kiireellistä hoitoa

Lai­tos­hoi­don alasajo kuor­mit­taa nyt en­si­hoi­toa: Yk­si­näis­ten van­hus­ten ja mie­len­ter­veys­po­ti­lai­den luo kut­su­taan am­bu­lans­si, vaikka avun tarve on muuta kuin kii­reel­lis­tä hoitoa

03.09.2021 06:30 4
Tilaajille
Ensihoitoa suorassa lähetyksessä – Christian Eriksenin tapaus osoitti, että urheilutapahtumissa täytyy varautua pahimpaan

En­si­hoi­toa suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä – Chris­tian Erik­se­nin tapaus osoit­ti, että ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­sa täytyy va­rau­tua pa­him­paan

18.06.2021 21:00 1
Tilaajille
Tahdistin estänee Eriksenin uran jatkumisen Serie A:ssa

Tah­dis­tin estänee Erik­se­nin uran jat­ku­mi­sen Serie A:ssa

18.06.2021 16:46
17-vuotias löi avokämmenellä kasvoihin Oulussa – sai sakot, alaikäisyyteen ja ymmärtämättömyyteen vetoaminen ei auttanut

17-vuo­tias löi avo­käm­me­nel­lä kas­voi­hin Oulussa – sai sakot, ala­ikäi­syy­teen ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei aut­ta­nut

30.11.2020 19:16
Tilaajille
Eduskunnasta: Pohjoisen ensihoitokopteritoimintaa ei saa vaarantaa – ministeriön peli poikki nyt
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­sen en­si­hoi­to­kop­te­ri­toi­min­taa ei saa vaa­ran­taa – mi­nis­te­riön peli poikki nyt

14.10.2020 08:14 1
Ensihoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän väkivaltaa – syrjäseuduilla hoitohenkilökunta voi joutua odottamaan poliisia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan turvallisesti antaa

En­si­hoi­ta­jat koh­taa­vat työs­sään yhä enemmän vä­ki­val­taa – syr­jä­seu­duil­la hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi joutua odot­ta­maan po­lii­sia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan tur­val­li­ses­ti antaa

30.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemi rakentaa kirkonkylään tilat ensihoidolle

Pel­ko­sen­nie­mi ra­ken­taa kir­kon­ky­lään tilat en­si­hoi­dol­le

22.06.2020 15:47
Tilaajille
Yksityinen ensihoito haluaa mukaan koronan eturintamaan – Muoniossa yritys joutuu silti lomauttamaan ensihoidon ammattilaiset, kun muualla Suomessa palkataan kaikki ammattilaiset, jotka löydetään

Yk­si­tyi­nen en­si­hoi­to haluaa mukaan koronan etu­rin­ta­maan – Muo­nios­sa yritys joutuu silti lo­maut­ta­maan en­si­hoi­don am­mat­ti­lai­set, kun muualla Suo­mes­sa pal­ka­taan kaikki am­mat­ti­lai­set, jotka löy­de­tään

02.04.2020 15:51
Tilaajille