kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

Lapin Kansa Live: Vuoden suurin voi­mis­te­lu­ta­pah­tu­ma käyn­nis­tyy toden teolla per­jan­tai­aa­mu­na – seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä suorana täältä

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen esteet ovat kaa­tu­neet yksi toi­sen­sa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – var­si­nai­nen kes­tä­vyys­tes­ti on silti edessä päin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

tilinpäätös
Tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta Rovaniemen vt. sosiaali- ja terveysjohtajalle eikä hyvinvointilautakunnalle – syynä koronajäljitykseen liittyvät hankinnat

Ti­lin­tar­kas­ta­ja ei puolla vas­tuu­va­paut­ta Ro­va­nie­men vt. so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­jal­le eikä hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le – syynä ko­ro­na­jäl­ji­tyk­seen liit­ty­vät han­kin­nat

23.05.2023 12:56 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunta esittää vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta esittää vuoden 2021 ti­lin­pää­tök­sen hy­väk­sy­mis­tä ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mis­tä

11.05.2022 11:57 2
Tilaajille
Tervola teki ylijäämäisen tilinpäätöksen

Tervola teki yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

13.04.2022 16:11 4
Tilaajille
Sodankylän kunnan tilinpäätös 4,6 miljoonaa ylijäämäinen

So­dan­ky­län kunnan ti­lin­pää­tös 4,6 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen

31.03.2022 16:24
Tilaajille
Posio teki ennakoitua selkeästi paremman tuloksen – ilon aihe on Murtotuulen tuulivoimapuiston rakentamisen aloittaminen, se näkyy jo kuluvan vuoden aikana kiinteistöverotuotoissa

Posio teki en­na­koi­tua sel­keäs­ti pa­rem­man tu­lok­sen – ilon aihe on Mur­to­tuu­len tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen, se näkyy jo kuluvan vuoden aikana kiin­teis­tö­ve­ro­tuo­tois­sa

31.03.2022 04:00
Tilaajille
Ranualle kertyi verotuloja 1,1 miljoonaa euroa arveltua enemmän – velkamääräkin pieneni sadoilla tuhansilla

Ra­nual­le kertyi ve­ro­tu­lo­ja 1,1 mil­joo­naa euroa ar­vel­tua enemmän – vel­ka­mää­rä­kin pieneni sa­doil­la tu­han­sil­la

30.03.2022 09:56
Tilaajille
Keminmaan kunta teki yllättävän hyvän tuloksen – verotulot kasvoivat 2,5 miljoonalla eurolla viime vuonna

Ke­min­maan kunta teki yl­lät­tä­vän hyvän tu­lok­sen – ve­ro­tu­lot kas­voi­vat 2,5 mil­joo­nal­la eurolla viime vuonna

29.03.2022 15:34
Tilaajille
Simon tilinpäätös yllätti iloisesti – miinusta povattiin, mutta tuli puoli miljoonaa ylijäämää

Simon ti­lin­pää­tös yllätti iloi­ses­ti – mii­nus­ta po­vat­tiin, mutta tuli puoli mil­joo­naa yli­jää­mää

28.03.2022 14:06 3
Tilaajille
RoPSin tilinpäätös plussalla toisen kerran kymmeneen vuoteen

RoPSin ti­lin­pää­tös plus­sal­la toisen kerran kym­me­neen vuoteen

21.06.2021 20:56
Tilaajille
Leuto talvi pienensi Rovaniemen energiayhtiön vuoden 2020 tulosta, mutta voimalaitoksen tuhkat kävivät hyvin kaupaksi

Leuto talvi pie­nen­si Ro­va­nie­men ener­gia­yh­tiön vuoden 2020 tu­los­ta, mutta voi­ma­lai­tok­sen tuhkat kävivät hyvin kau­pak­si

21.04.2021 13:17
Tilaajille
1,3 miljoonan ylijäämä Ylitorniolla – henkilöstömenot pienenivät ja isommat valtionosuudet petrasivat tilinpäätöstä

1,3 mil­joo­nan yli­jää­mä Yli­tor­niol­la – hen­ki­lös­tö­me­not pie­ne­ni­vät ja isommat val­tion­osuu­det pet­ra­si­vat ti­lin­pää­tös­tä

13.04.2021 16:18 1
Tilaajille
Sallan väkiluku kasvoi – Tilinpäätös 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Sallan vä­ki­lu­ku kasvoi – Ti­lin­pää­tös 1,1 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

03.04.2021 12:48
Tilaajille
Kemijärven tulos yllätys – Tilinpäätös 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ke­mi­jär­ven tulos yllätys – Ti­lin­pää­tös 2,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

01.04.2021 08:23 5
Tilaajille
Inarissa koronavuoden tilinpäätös reilusti ylijäämäinen

Ina­ris­sa ko­ro­na­vuo­den ti­lin­pää­tös rei­lus­ti yli­jää­mäi­nen

31.03.2021 18:09
Tilaajille
Kittilän elinvoima vahvistui pandemiasta ja tulvista huolimatta

Kit­ti­län elin­voi­ma vah­vis­tui pan­de­mias­ta ja tul­vis­ta huo­li­mat­ta

31.03.2021 17:15
Tilaajille
Kemissä valmistellaan uusia johtoporrasta koskevia säästöjä – ilman korona-apuja talous olisi jäänyt taas tappiolle

Kemissä val­mis­tel­laan uusia joh­to­por­ras­ta kos­ke­via sääs­tö­jä – ilman ko­ro­na-apu­ja talous olisi jäänyt taas tap­piol­le

30.03.2021 07:34 3
Tilaajille
Koronatuet kaunistavat Rovaniemen tilinpäätöksen

Ko­ro­na­tuet kau­nis­ta­vat Ro­va­nie­men ti­lin­pää­tök­sen

29.03.2021 20:43 5
Tilaajille
Tornion tilit 6,6 miljoonaa ylijäämäisiksi - Satunnaiserät eli koronatuki, Oomin yhtiöjärjestelyn osingot ja vuoden 2019 kunnallisverotulot olivat ylijäämän tekijät

Tornion tilit 6,6 mil­joo­naa yli­jää­mäi­sik­si - Sa­tun­nais­erät eli ko­ro­na­tu­ki, Oomin yh­tiö­jär­jes­te­lyn osingot ja vuoden 2019 kun­nal­lis­ve­ro­tu­lot olivat yli­jää­män tekijät

29.03.2021 17:12
Tilaajille
K-ryhmä pysyi pinnalla Lapissa koronavuotena – kauppojen myynti kehittyi pohjoisessa, Lapissa matkailun vähentymisellä oli vaikutuksensa

K-ryhmä pysyi pin­nal­la Lapissa ko­ro­na­vuo­te­na – kaup­po­jen myynti ke­hit­tyi poh­joi­ses­sa, Lapissa mat­kai­lun vä­hen­ty­mi­sel­lä oli vai­ku­tuk­sen­sa

03.02.2021 20:52
Tilaajille
Sahayhtiö Keitele Forest kompensoi laskeneita hintoja lisäämällä tuotantoaan

Sa­ha­yh­tiö Keitele Forest kom­pen­soi las­ke­nei­ta hintoja li­sää­mäl­lä tuo­tan­toaan

21.01.2021 11:28
Tilaajille