Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Tornion kaupunki
Kemi ja Tornio tyrmäävät sairaalaselvityksen yhteisrintamassa Savonlinnan kanssa – "selvitys laadittu täysin vastuuttomasti ja puutteellisin tiedoin"

Kemi ja Tornio tyr­mää­vät sai­raa­la­sel­vi­tyk­sen yh­teis­rin­ta­mas­sa Sa­von­lin­nan kanssa – "­sel­vi­tys laa­dit­tu täysin vas­tuut­to­mas­ti ja puut­teel­li­sin tie­doin"

23.02.2024 11:03 19
Tilaajille
Tornio myy Outokummulle lähes sadan hehtaarin teollisuusalueen 6,5 miljoonalla

Tornio myy Ou­to­kum­mul­le lähes sadan heh­taa­rin teol­li­suus­alueen 6,5 mil­joo­nal­la

12.01.2024 18:48 11
Tilaajille
Pirkkiön koulun jatko jälleen harkinnassa – Torniossa joudutaan lähivuosina miettimään kouluverkkoa yhdysluokkien lisäksi

Pirk­kiön koulun jatko jälleen har­kin­nas­sa – Tor­nios­sa jou­du­taan lä­hi­vuo­si­na miet­ti­mään kou­lu­verk­koa yh­dys­luok­kien lisäksi

20.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Karunki on saamassa uuden urheilutalon – sisäilmaongelmiin saatiin aikalisä, joka toivottavasti auttaa pari talvea

Karunki on saa­mas­sa uuden ur­hei­lu­ta­lon – si­sä­il­ma­on­gel­miin saatiin ai­ka­li­sä, joka toi­vot­ta­vas­ti auttaa pari talvea

10.10.2023 19:30
Tilaajille
Tornioon perustetaan nuoria opastava Ohjaamo – tavoitteena auttaa nuoria työllistymisessä

Tor­nioon pe­rus­te­taan nuoria opas­ta­va Ohjaamo – ta­voit­tee­na auttaa nuoria työl­lis­ty­mi­ses­sä

21.09.2023 13:36
Tilaajille
Torniolaisilta pyydetään ideoita 20 000 euron käyttöön osallistuvassa budjetoinnissa

Tor­nio­lai­sil­ta pyy­de­tään ideoita 20 000 euron käyt­töön osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

31.08.2023 14:19 1
Tilaajille
Kuusiluodosta voisi tulla Tornion Suomenlinna – Outokummun pääosin omistamasta vanhasta sahasaaresta toivotaan avointa virkistyskohdetta

Kuu­si­luo­dos­ta voisi tulla Tornion Suo­men­lin­na – Ou­to­kum­mun pääosin omis­ta­mas­ta van­has­ta sa­ha­saa­res­ta toi­vo­taan avointa vir­kis­tys­koh­det­ta

16.05.2023 06:00 3
Tilaajille
Tornion kulttuuripalkinnot Sirpa Kivilompololle ja Jukka Lammiselle

Tornion kult­tuu­ri­pal­kin­not Sirpa Ki­vi­lom­po­lol­le ja Jukka Lam­mi­sel­le

15.05.2023 17:00
Tilaajille
Rantakadun kulttuurisataman suunnittelu aloitetaan Tornio-päivien Puistokarnevaaleilla

Ran­ta­ka­dun kult­tuu­ri­sa­ta­man suun­nit­te­lu aloi­te­taan Tor­nio-päi­vien Puis­to­kar­ne­vaa­leil­la

09.05.2023 07:00
Tilaajille
Torniossa katujen talvikunnossapidosta vastannut pääurakoitsija vaihtuu

Tor­nios­sa katujen tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­tan­nut pää­ura­koit­si­ja vaihtuu

20.04.2023 09:00 8
Karunkilaiset liikkujat joutuivat taivasalle – Karungin urheilutalon katto vuotaa ja sisäilmaongelmat rajoittavat talon käyttöä

Ka­run­ki­lai­set liik­ku­jat jou­tui­vat tai­va­sal­le – Ka­run­gin ur­hei­lu­ta­lon katto vuotaa ja si­sä­il­ma­on­gel­mat ra­joit­ta­vat talon käyttöä

18.04.2023 19:30 1
Tilaajille
Tornion tilinpäätös kääntyi plussalle – sähkönmyynti ja koronakorvaukset näkyivät tulopuolella

Tornion ti­lin­pää­tös kääntyi plus­sal­le – säh­kön­myyn­ti ja ko­ro­na­kor­vauk­set nä­kyi­vät tu­lo­puo­lel­la

28.03.2023 17:15
Tilaajille
Tornion Suurpilkit saa kaupungilta tapahtumatukea 6 000 euroa markkinointiin – kyse on uudesta avustuslajista  Torniossa

Tornion Suur­pil­kit saa kau­pun­gil­ta ta­pah­tu­ma­tu­kea 6 000 euroa mark­ki­noin­tiin – kyse on uudesta avus­tus­la­jis­ta Tor­nios­sa

20.02.2023 18:12 2
Tilaajille
Vihreän vedyn valmistukseen soveltuvan Tornion Arction -alueen asemakaavoitus sai valtionavustusta

Vihreän vedyn val­mis­tuk­seen so­vel­tu­van Tornion Arction -alueen ase­ma­kaa­voi­tus sai val­tion­avus­tus­ta

20.01.2023 10:05
Tilaajille
Torniossa ei hehkuteta tulevaa ylijäämää – Hyvinvointialueen käynnistys jättää kaupungin tulevaisuuden vielä melkoiseen sumuun, kouluratkaisut siirtynevät keväälle

Tor­nios­sa ei heh­ku­te­ta tulevaa yli­jää­mää – Hy­vin­voin­ti­alueen käyn­nis­tys jättää kau­pun­gin tu­le­vai­suu­den vielä mel­koi­seen sumuun, kou­lu­rat­kai­sut siir­ty­ne­vät ke­vääl­le

25.11.2022 14:15
Tilaajille
Kojamo ja Hannulan silta saavat valot – Tornion valokauden avaus yhdistää rajakaupungit soihtukulkueilla

Kojamo ja Han­nu­lan silta saavat valot – Tornion va­lo­kau­den avaus yh­dis­tää ra­ja­kau­pun­git soih­tu­kul­kueil­la

03.11.2022 17:19 2
Tilaajille
Tornion Pohjan stadion herää henkiin – tekonurmi on ykkösetappi, jonka jälkeen kuntoon hoidetaan valaistus ja muut harrastepaikat

Tornion Pohjan stadion herää henkiin – te­ko­nur­mi on yk­kö­se­tap­pi, jonka jälkeen kuntoon hoi­de­taan va­lais­tus ja muut har­ras­te­pai­kat

24.10.2022 20:27 1
Tilaajille
Torniolaiset haluavat penkkejä ja roskiksia – osallistuva budjetointi tuo keskustaan ja lähialueille viihtyisyyttä

Tor­nio­lai­set ha­lua­vat penk­ke­jä ja ros­kik­sia – osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti tuo kes­kus­taan ja lä­hi­alueil­le viih­tyi­syyt­tä

21.10.2022 18:00
Tilaajille
Kuka korvaa veteraanit asiakkaina – kuntoutuspalveluita tarvitaan jatkossa, mutta kenelle myönnetään lähetteitä ja kuka maksaa hoidot?

Kuka korvaa ve­te­raa­nit asiak­kai­na – kun­tou­tus­pal­ve­lui­ta tar­vi­taan jat­kos­sa, mutta kenelle myön­ne­tään lä­het­tei­tä ja kuka maksaa hoidot?

06.10.2022 07:00
Tilaajille
Saarenvireen johtoon paluumuuttaja – Marja Kivekäs haluaa hyödyntää kehityshankkeiden rahoitusosaamistaan

Saa­ren­vi­reen johtoon pa­luu­muut­ta­ja – Marja Kivekäs haluaa hyö­dyn­tää ke­hi­tys­hank­kei­den ra­hoi­tus­osaa­mis­taan

06.10.2022 07:00
Tilaajille