tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukutaito
Oodi lukutaidolle, mielen mullan rikastuttajalle
Kolumni

Oodi lu­ku­tai­dol­le, mielen mullan ri­kas­tut­ta­jal­le

28.09.2023 10:05
Toimittajalta: Luen kirjoja ihan vain huvin vuoksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Luen kirjoja ihan vain huvin vuoksi

06.07.2023 07:00
Rovaniemeläisessä kirjakaupassa verotuksen kiristyminen huolettaa – tuleeko kirjoista harvojen luksusta?

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä kir­ja­kau­pas­sa ve­ro­tuk­sen ki­ris­ty­mi­nen huo­let­taa – tuleeko kir­jois­ta har­vo­jen luk­sus­ta?

28.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ku­mum­mit kiit­tä­vät

10.06.2023 05:00
Tilaajille
Kysyimme kahdelta lappilaiselta konkariopettajalta, onko Suomen kiitelty peruskoulu kriisissä tai peräti rikki – "Ei kai sentään, mutta rahoitus on saatava kuntoon", kuului vastaus

Ky­syim­me kah­del­ta lap­pi­lai­sel­ta kon­ka­rio­pet­ta­jal­ta, onko Suomen kii­tel­ty pe­rus­kou­lu krii­sis­sä tai peräti rikki – "Ei kai sen­tään, mutta ra­hoi­tus on saatava kun­toon", kuului vastaus

03.06.2023 05:00 11
Tilaajille
Koululaisten oppimistulokset heikkenevät ja pääsyynä ilmiöön pidetään lasten koukuttumista kännyköihin – auttaisiko asiassa tiukempi laki?
Pääkirjoitus

Kou­lu­lais­ten op­pi­mis­tu­lok­set heik­ke­ne­vät ja pää­syy­nä ilmiöön pi­de­tään lasten kou­kut­tu­mis­ta kän­ny­köi­hin – aut­tai­si­ko asiassa tiu­kem­pi laki?

23.05.2023 20:00 6
Lukuklubin suosio yllätti opettajatkin Lyseonpuiston lukiossa – "Mitäpä sitä muuta tarvitsee kuin hyvää kirjallisuutta, ruokaa ja ihmisiä"

Lu­ku­klu­bin suosio yllätti opet­ta­jat­kin Ly­seon­puis­ton lu­kios­sa – "Mitäpä sitä muuta tar­vit­see kuin hyvää kir­jal­li­suut­ta, ruokaa ja ih­mi­siä"

21.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Suomalaislapset ovat länsimaiden toiseksi parhaita lukijoita – Iso kysymys silti kuuluu, miten lapsia voidaan innostaa lukemaan?

Suo­ma­lais­lap­set ovat län­si­mai­den toi­sek­si par­hai­ta lu­ki­joi­ta – Iso kysymys silti kuuluu, miten lapsia voidaan in­nos­taa lu­ke­maan?

19.05.2023 17:52
Tilaajille
Lukutaito on nykyään tiukassa – päätin, että tarvittaessa se vaikka ostetaan
Kolumni

Lu­ku­tai­to on nykyään tiu­kas­sa – päätin, että tar­vit­taes­sa se vaikka os­te­taan

16.05.2023 05:00 3
Hannu Paloniemi vieraili Karihaaran koululla kertomassa esikoisromaanistaan ja kannustamassa nuoria lukemaan

Hannu Pa­lo­nie­mi vie­rai­li Ka­ri­haa­ran kou­lul­la ker­to­mas­sa esi­kois­ro­maa­nis­taan ja kan­nus­ta­mas­sa nuoria lu­ke­maan

11.05.2023 09:00
Suomen menestys perustuu jatkossakin osaamiseen, jonka pohja rakennetaan kouluissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen me­nes­tys pe­rus­tuu jat­kos­sa­kin osaa­mi­seen, jonka pohja ra­ken­ne­taan kou­luis­sa

17.04.2023 07:00 1
Kolme Lapin kirjastoa sai aluehallintoviraston erityisavustusta lukutaitotyön vahvistamiseen

Kolme Lapin kir­jas­toa sai alue­hal­lin­to­vi­ras­ton eri­tyis­avus­tus­ta lu­ku­tai­to­työn vah­vis­ta­mi­seen

31.08.2022 10:26
Tilaajille
Haudatkaa minut kirjoihin!
Kolumni

Hau­dat­kaa minut kir­joi­hin!

18.05.2022 18:38 2
Kevään ylioppilaskirjoitukset käynnistyvät tänään äidinkielen lukutaidon kokeella

Kevään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set käyn­nis­ty­vät tänään äi­din­kie­len lu­ku­tai­don ko­keel­la

15.03.2022 10:32
Rovaniemen kaupungin kirjasto ja taidemuseo lahjoittavat jokaiselle Rovaniemen ekaluokkaiselle kirjan

Ro­va­nie­men kau­pun­gin kir­jas­to ja tai­de­mu­seo lah­joit­ta­vat jo­kai­sel­le Ro­va­nie­men eka­luok­kai­sel­le kirjan

03.02.2022 14:46 1
Tilaajille
Lähes 14 prosentilla nuorista on riittämätön lukutaito arjessa selviämiseen – lukutaitostrategian tavoitteena on parantaa lukutaitoa ja ehkäistä syrjäytymistä

Lähes 14 pro­sen­til­la nuo­ris­ta on riit­tä­mä­tön lu­ku­tai­to arjessa sel­viä­mi­seen – lu­ku­tai­to­stra­te­gian ta­voit­tee­na on pa­ran­taa lu­ku­tai­toa ja eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä

17.11.2021 14:36 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ku­tai­don edis­tä­mi­nen tar­vit­see rahaa

16.11.2021 04:30
Tilaajille
Lasten ja nuorten lukemista vauhditetaan pelillisyydellä ja somehaasteilla – Lue asiantuntijan vinkit, kuinka lasta voi innostaa kirjojen pariin

Lasten ja nuorten lu­ke­mis­ta vauh­di­te­taan pe­lil­li­syy­del­lä ja so­me­haas­teil­la – Lue asian­tun­ti­jan vinkit, kuinka lasta voi in­nos­taa kir­jo­jen pariin

17.06.2021 19:00
Tilaajille
KÄÄK! Ärhäkkä, epäonninen räpyläniekka kumppaneineen on seikkaillut Suomessa jo 70 vuotta – Kolme sarjakuvantekijää kertoo, mitä Aku Ankka on heille merkinnyt

KÄÄK! Är­häk­kä, epä­on­ni­nen rä­py­lä­niek­ka kump­pa­nei­neen on seik­kail­lut Suo­mes­sa jo 70 vuotta – Kolme sar­ja­ku­van­te­ki­jää kertoo, mitä Aku Ankka on heille mer­kin­nyt

15.03.2021 18:33
Tilaajille
Ahma, pöllö ja poro ehdolla Lapin kirjaston lukumaskotiksi

Ahma, pöllö ja poro ehdolla Lapin kir­jas­ton lu­ku­mas­ko­tik­si

10.03.2021 13:03