Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Vapaaehtoistyö
MLL kouluttaa lukumummeja ja -vaareja useissa Lapin kunnissa maksutta

MLL kou­lut­taa lu­ku­mum­me­ja ja -vaa­re­ja useissa Lapin kun­nis­sa mak­sut­ta

23.03.2023 13:07
Tilaajille
Keskusteluapua, kahvikärrytoimintaa tai hemmottelua – saattohoitoon koulutetaan lisää vapaaehtoisia Rovaniemellä

Kes­kus­te­lua­pua, kah­vi­kär­ry­toi­min­taa tai hem­mot­te­lua – saat­to­hoi­toon kou­lu­te­taan lisää va­paa­eh­toi­sia Ro­va­nie­mel­lä

20.02.2023 14:03
Tilaajille
Rovaniemen Neuvokas hakee uusia vapaaehtoisia – Kolmipäiväinen kurssi pidetään helmi–maaliskuun vaihteessa

Ro­va­nie­men Neu­vo­kas hakee uusia va­paa­eh­toi­sia – Kol­mi­päi­väi­nen kurssi pi­de­tään hel­mi–­maa­lis­kuun vaih­tees­sa

09.02.2023 12:56
Tilaajille
"Virta vetää nopeasti jään alle" – turistit eksyvät arvaamattomille jäille, mutta vaara vaanii rovaniemeläistäkin tänä talvena

"Virta vetää no­peas­ti jään alle" – tu­ris­tit eksyvät ar­vaa­mat­to­mil­le jäille, mutta vaara vaanii ro­va­nie­me­läis­tä­kin tänä talvena

26.01.2023 10:30 2
Tilaajille
Suomalaiset innostuivat ostamaan tappavia terveisiä Ukrainaan hyökkääville venäläisille – tavoitimme SignMyRocketin puuhamiehen, näin Anton kertoo kerättyjen rahojen käytöstä

Suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat os­ta­maan tap­pa­via ter­vei­siä Uk­rai­naan hyök­kää­vil­le ve­nä­läi­sil­le – ­ta­voi­tim­me Sign­My­Roc­ke­tin puu­ha­mie­hen, näin Anton kertoo ke­rät­ty­jen rahojen käy­tös­tä

13.01.2023 20:30 12
Tilaajille
Talvivaatteet toivotuin lahjoitus – Rovaniemen Ritarinteellä välitetään vaateapua ukrainalaisille

Tal­vi­vaat­teet toi­vo­tuin lah­joi­tus – Ro­va­nie­men Ri­ta­rin­teel­lä vä­li­te­tään vaa­te­apua uk­rai­na­lai­sil­le

20.12.2022 16:07
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tuomo Varttila, 80, talkoilee latuja ja jäätietä tunteja laskematta – "Paavalniemi on pussinperä, josta en ikinä muuta pois"

Ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Vart­ti­la, 80, tal­koi­lee latuja ja jää­tie­tä tunteja las­ke­mat­ta – "Paa­val­nie­mi on pus­sin­pe­rä, josta en ikinä muuta pois"

15.12.2022 10:11 7
Tilaajille
Jesse-koira katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin ongelman: Pohjoisessa ei ole yhtään lemmikkejä hakevaa etsijäkoiraa

Jes­se-koi­ra katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin on­gel­man: Poh­joi­ses­sa ei ole yhtään lem­mik­ke­jä hakevaa et­si­jä­koi­raa

07.12.2022 15:25
Tilaajille
Lahjoituksista jopa kilpaillaan – lapsiperheitä koko Lapissa auttava Hope on saanut vaatelahjoituksia entiseen tapaan, mutta rahalahjoitukset ovat vähentyneet

Lah­joi­tuk­sis­ta jopa kil­pail­laan – ­lap­si­per­hei­tä koko Lapissa auttava Hope on saanut vaa­te­lah­joi­tuk­sia en­ti­seen tapaan, mutta ra­ha­lah­joi­tuk­set ovat vä­hen­ty­neet

23.10.2022 18:00
Tilaajille
Pyhäkoulusta seurakuntapäättäjäksi – kahdeksan kautta Tornion kirkkovaltuustossa antoi näkökulmaa seurakunnan työhön

Py­hä­kou­lus­ta seu­ra­kun­ta­päät­tä­jäk­si – kah­dek­san kautta Tornion kirk­ko­val­tuus­tos­sa antoi nä­kö­kul­maa seu­ra­kun­nan työhön

17.10.2022 06:30
Tilaajille
Sopii ihmiselle, jolla on aikaa ja voimavaroja - rikosuhripäivystäjän paras hetki on se, kun autettava alkaa voimaantua.

Sopii ih­mi­sel­le, jolla on aikaa ja voi­ma­va­ro­ja - ri­kos­uh­ri­päi­vys­tä­jän paras hetki on se, kun au­tet­ta­va alkaa voi­maan­tua.

22.09.2022 10:49
Ulkoilukaveriksi, juttuseuraksi tai vaikka laulamaan ja soittamaan – Rovaniemen Neuvokas etsii uusia vapaaehtoisia

Ul­koi­lu­ka­ve­rik­si, jut­tu­seu­rak­si tai vaikka lau­la­maan ja soit­ta­maan – ­Ro­va­nie­men Neu­vo­kas etsii uusia va­paa­eh­toi­sia

14.09.2022 15:54
Tilaajille
Hiiltynyt Revontulilaavu saa tilallensa seuraajan – palon tutkinta on vielä keskeneräinen, poliisille tullut vinkkejä

Hiil­ty­nyt Re­von­tu­li­laa­vu saa ti­lal­len­sa seu­raa­jan – palon tut­kin­ta on vielä kes­ke­ne­räi­nen, po­lii­sil­le tullut vink­ke­jä

14.07.2022 18:00 12
Tilaajille
Äitikamut-podcast: Erityinen sisaruus – kuuntelemista, rauhallisuutta ja yhteisymmärrystä

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Eri­tyi­nen si­sa­ruus – kuun­te­le­mis­ta, rau­hal­li­suut­ta ja yh­teis­ym­mär­rys­tä

17.06.2022 09:00
Urheiluseurat kärsivät talkoolaisten puutteesta – "Haluttaisiin halvempia hintoja, mutta ei välttämättä olla valmiita tekemään mitään ylimääräistä"

Ur­hei­lu­seu­rat kär­si­vät tal­koo­lais­ten puut­tees­ta – "Ha­lut­tai­siin hal­vem­pia hin­to­ja, mutta ei vält­tä­mät­tä olla val­mii­ta te­ke­mään mitään yli­mää­räis­tä"

08.06.2022 06:30 1
Tilaajille
Kesäksi lampaita hoitamaan? – Pielpajärven erämaakirkolle Inariin etsitään vapaahtoistyöntekijöitä

Kesäksi lam­pai­ta hoi­ta­maan? – Piel­pa­jär­ven erä­maa­kir­kol­le Inariin et­si­tään va­paah­tois­työn­te­ki­jöi­tä

18.05.2022 11:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri-La­pis­sa in­nos­tu­nut­ta SPR:n va­paa­eh­tois­toi­min­taa

11.05.2022 16:04
Lastenhoitoa ja kielikävelyitä – Maahanmuuttajien tukiryhmästä tuli kuukaudessa Meri-Lapin SPR:n suurin toimintaryhmä

Las­ten­hoi­toa ja kie­li­kä­ve­lyi­tä – Maa­han­muut­ta­jien tu­ki­ryh­mäs­tä tuli kuu­kau­des­sa Me­ri-La­pin SPR:n suurin toi­min­ta­ryh­mä

04.05.2022 20:10 1
Tilaajille
Rovaniemen wanhat markkinat järjestetään taas tauon jälkeen – Nyt tapahtuma hakee myyjiä, talkoolaisia ja perinneruokia

Ro­va­nie­men wanhat mark­ki­nat jär­jes­te­tään taas tauon jälkeen – Nyt ta­pah­tu­ma hakee myyjiä, tal­koo­lai­sia ja pe­rin­ne­ruo­kia

04.05.2022 09:38
Tilaajille
Parikymmentä lasta on viettänyt viikonloppunsa Tiina Notkon ja Antero Alatalon luona viimeisten yhdeksän vuoden aikana – Tiina ja Antero ovat tukiperhe, jollaisista on Suomessa huutava pula

Pa­ri­kym­men­tä lasta on viet­tä­nyt vii­kon­lop­pun­sa Tiina Notkon ja Antero Ala­ta­lon luona vii­meis­ten yh­dek­sän vuoden aikana – Tiina ja Antero ovat tu­ki­per­he, jol­lai­sis­ta on Suo­mes­sa huutava pula

24.03.2022 19:30
Tilaajille