Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Peruskoulut
Ukrainalainen äiti on odottanut seitsemän kuukautta tietoa tyttärensä koulupaikasta – Rovaniemen opetuspäällikkö: "Valoa on tunnelin päässä"

Uk­rai­na­lai­nen äiti on odot­ta­nut seit­se­män kuu­kaut­ta tietoa tyt­tä­ren­sä kou­lu­pai­kas­ta – Ro­va­nie­men ope­tus­pääl­lik­kö: "Valoa on tun­ne­lin päässä"

23.10.2023 05:00 14
Tilaajille
Kemi joutuu lopettamaan isoja kouluja, koska lasten määrä lähes puolittuu muutamassa vuodessa

Kemi joutuu lo­pet­ta­maan isoja kou­lu­ja, koska lasten määrä lähes puo­lit­tuu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

15.09.2023 19:55 10
Tilaajille
Koulut alkavat suurimmissa kaupungeissa tänään tai huomenna – poliisi valvoo tehostetusti liikennettä koulujen lähellä

Koulut alkavat suu­rim­mis­sa kau­pun­geis­sa tänään tai huo­men­na – poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti lii­ken­net­tä kou­lu­jen lähellä

09.08.2023 08:05 1
Pelkosenniemellä jännitetään, syntyykö kuntaan tänä vuonna yhtään lasta – keskiviikkona koulun aloittaa silti kunnan kannalta hyvänkokoinen ryhmä ekaluokkalaisia

Pel­ko­sen­nie­mel­lä jän­ni­te­tään, syn­tyy­kö kuntaan tänä vuonna yhtään lasta – kes­ki­viik­ko­na koulun aloit­taa silti kunnan kan­nal­ta hy­vän­ko­koi­nen ryhmä eka­luok­ka­lai­sia

08.08.2023 10:40
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

08.08.2023 07:50
Hallitusohjelmassa on monta hyvää tavoitetta, jotka vahvistaisivat perusopetusta – järjestyshäiriöiden suitsiminen lainsäädännöllä voi olla vaikeaa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on monta hyvää ta­voi­tet­ta, jotka vah­vis­tai­si­vat pe­rus­ope­tus­ta – jär­jes­tys­häi­riöi­den suit­si­mi­nen lain­sää­dän­nöl­lä voi olla vaikeaa

08.08.2023 05:00 4
Hyviä ja huonoja muistoja – ensimmäinen koulupäivä on jäänyt monien Lapin Kansan lukijoiden mieleen

Hyviä ja huonoja muis­to­ja – en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä on jäänyt monien Lapin Kansan lu­ki­joi­den mieleen

07.08.2023 05:00
Tilaajille
Kittilän Pakatissa asuvat uudet ekaluokkalaiset aloittavat koulun kavereiden kanssa – ensimmäisellä luokalla aloittaa lähes sata lasta vähemmän kuin viime vuonna

Kit­ti­län Pa­ka­tis­sa asuvat uudet eka­luok­ka­lai­set aloit­ta­vat koulun ka­ve­rei­den kanssa – en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la aloit­taa lähes sata lasta vä­hem­män kuin viime vuonna

07.08.2023 05:00
Tilaajille
Olen onnekas, kun kohtaan moninaisuutta työssäni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen on­ne­kas, kun kohtaan mo­ni­nai­suut­ta työs­sä­ni

24.07.2023 14:42
Kun kuntatalous kiristyy ja lasten määrä vähenee, kouluja on pakko sulkea ja keskittää – näin tapahtuu myös Lapissa
Pääkirjoitus

Kun kun­ta­ta­lous ki­ris­tyy ja lasten määrä vä­he­nee, kouluja on pakko sulkea ja kes­kit­tää – näin ta­pah­tuu myös Lapissa

15.06.2023 20:00
Kysyimme kahdelta lappilaiselta konkariopettajalta, onko Suomen kiitelty peruskoulu kriisissä tai peräti rikki – "Ei kai sentään, mutta rahoitus on saatava kuntoon", kuului vastaus

Ky­syim­me kah­del­ta lap­pi­lai­sel­ta kon­ka­rio­pet­ta­jal­ta, onko Suomen kii­tel­ty pe­rus­kou­lu krii­sis­sä tai peräti rikki – "Ei kai sen­tään, mutta ra­hoi­tus on saatava kun­toon", kuului vastaus

03.06.2023 05:00 11
Tilaajille
Eduskunnasta: Vastuuta perheille ja kännykät parkkiin!
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Vas­tuu­ta per­heil­le ja kän­ny­kät park­kiin!

25.05.2023 15:57
Koululaisten oppimistulokset heikkenevät ja pääsyynä ilmiöön pidetään lasten koukuttumista kännyköihin – auttaisiko asiassa tiukempi laki?
Pääkirjoitus

Kou­lu­lais­ten op­pi­mis­tu­lok­set heik­ke­ne­vät ja pää­syy­nä ilmiöön pi­de­tään lasten kou­kut­tu­mis­ta kän­ny­köi­hin – aut­tai­si­ko asiassa tiu­kem­pi laki?

23.05.2023 20:00 6
Rovaniemellä korkalovaaralainen koululuokka aikoo pelastaa maailman roskilta – lasten luontosuhde on kehittynyt niin vahvaksi, että heitä ärsyttää, jos lähiympäristöä on sotkettu

Ro­va­nie­mel­lä kor­ka­lo­vaa­ra­lai­nen kou­lu­luok­ka aikoo pe­las­taa maail­man ros­kil­ta – lasten luon­to­suh­de on ke­hit­ty­nyt niin vah­vak­si, että heitä är­syt­tää, jos lä­hi­ym­pä­ris­töä on sot­ket­tu

19.05.2023 08:00 5
Tilaajille
Hyvät kokemukset koulusta kantavat pitkälle – moni koulumuisto tiivistyy opettajan persoonaan
Kolumni

Hyvät ko­ke­muk­set kou­lus­ta kan­ta­vat pit­käl­le – moni kou­lu­muis­to tii­vis­tyy opet­ta­jan per­soo­naan

03.05.2023 06:00 6
Ylikylän peruskoulussa kaikki oppilaat eivät mahtuneet syömään ruokalan pöydissä viime keskiviikkona – ensi vuonna oppilasmäärä kasvaa

Yli­ky­län pe­rus­kou­lus­sa kaikki op­pi­laat eivät mah­tu­neet syömään ruo­ka­lan pöy­dis­sä viime kes­ki­viik­ko­na – ensi vuonna op­pi­las­mää­rä kasvaa

19.04.2023 15:10 5
Tilaajille
Tillilihaa, kumipottuja ja puolukkapuuroa – Lapin Kansan lukijoiden kouluruokamuistot kertovat ruokalistojen muutoksesta

Til­li­li­haa, ku­mi­pot­tu­ja ja puo­luk­ka­puu­roa – Lapin Kansan lu­ki­joi­den kou­lu­ruo­ka­muis­tot ker­to­vat ruo­ka­lis­to­jen muu­tok­ses­ta

07.04.2023 05:00 7
Tilaajille
Tämä koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan, mutta miksei malli ole käytössä kaikkialla – Opettaja: "Ehkä pelätään leimaantumista"

Tämä koulu keksi yk­sin­ker­tai­sen keinon, miten jo­kai­nen oppilas saa ope­tus­ta omalla ta­sol­laan, mutta miksei malli ole käy­tös­sä kaik­kial­la – Opet­ta­ja: "Ehkä pe­lä­tään lei­maan­tu­mis­ta"

05.03.2023 06:30 5
Tilaajille
Tutkija sanoo Opetushallituksen vieraantuneen peruskoulujen arjesta – "Jos koetaan, että emme näy tarpeeksi, sitä pitää kehittää ja vahvistaa"

Tutkija sanoo Ope­tus­hal­li­tuk­sen vie­raan­tu­neen pe­rus­kou­lu­jen arjesta – "Jos koe­taan, että emme näy tar­peek­si, sitä pitää ke­hit­tää ja vah­vis­taa"

04.03.2023 15:00 9
Ei enää yhtään koulu-uudistusta, vaan opettajille työrauha – Lapissa vierailleen OAJ:n puheenjohtajan mukaan nyt niitetään satoa koulutuksen säästöistä

Ei enää yhtään kou­lu-uu­dis­tus­ta, vaan opet­ta­jil­le työ­rau­ha – Lapissa vie­rail­leen OAJ:n pu­heen­joh­ta­jan mukaan nyt nii­te­tään satoa kou­lu­tuk­sen sääs­töis­tä

03.03.2023 15:25 10
Tilaajille