Kyselyt
Kemiläisperheet kaipaavat kunnalta panostusta varhaiseen tukeen – yleisimmät tuen tarpeet liittyvät huoltajuuteen, vanhemmuuden tukeen ja terveyteen

Ke­mi­läis­per­heet kai­paa­vat kun­nal­ta pa­nos­tus­ta var­hai­seen tukeen – ylei­sim­mät tuen tarpeet liit­ty­vät huol­ta­juu­teen, van­hem­muu­den tukeen ja ter­vey­teen

14.01.2021 09:38
Tilaajille
Tarinat tulimerestä ja pesukoneista ovat juurtuneet syvälle – lukijat kertovat kokemuksiaan lestadiolaisuuteen liittyvästä vastakkainasettelusta

Tarinat tu­li­me­res­tä ja pe­su­ko­neis­ta ovat juur­tu­neet syvälle – lukijat ker­to­vat ko­ke­muk­siaan les­ta­dio­lai­suu­teen liit­ty­väs­tä vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

20.12.2020 10:47
Tilaajille
Suurin osa Lapin Kansan kyselyyn vastanneista olisi valmiita ottamaan koronarokotteen saman tien – Joka kymmenes jättäisi rokotteen väliin

Suurin osa Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta olisi val­mii­ta ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teen saman tien – Joka kym­me­nes jät­täi­si ro­kot­teen väliin

03.12.2020 18:24 2
Tilaajille
Neljä viidestä suomalaisesta arvioi Trumpin heikentäneen USA:n asemaa maailmalla – vain taloudenpidosta hieman positiivisia näkemyksiä Evan tutkimuksessa

Neljä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta arvioi Trumpin hei­ken­tä­neen USA:n asemaa maail­mal­la – vain ta­lou­den­pi­dos­ta hieman po­si­tii­vi­sia nä­ke­myk­siä Evan tut­ki­muk­ses­sa

03.11.2020 06:00
Vakuutusyhtiö Ifin kysely: Suomalaiset pelkäävät, että koronakriisin takia terveydenhoitohenkilöstö ei riitä ja hoitoon on vaikeampi päästä

Va­kuu­tus­yh­tiö Ifin kysely: Suo­ma­lai­set pel­kää­vät, että ko­ro­na­krii­sin takia ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­tö ei riitä ja hoitoon on vai­keam­pi päästä

20.10.2020 19:00
Saamen kielten ja kulttuurin osaajia sote-alalla etsitään Suomessa – selvitystä varten on perustettu verkkokysely

Saamen kielten ja kult­tuu­rin osaajia so­te-alal­la et­si­tään Suo­mes­sa – sel­vi­tys­tä varten on pe­rus­tet­tu verk­ko­ky­se­ly

14.10.2020 09:50
Tilaajille
Meri-Lappi -nimi juhli Lapin Kansan kyselyssä: "Lapin maakuntaa merenrannalla, ainut oikealta kuulostava"

Me­ri-Lap­pi -nimi juhli Lapin Kansan ky­se­lys­sä: "Lapin maa­kun­taa me­ren­ran­nal­la, ainut oi­keal­ta kuu­los­ta­va"

02.10.2020 11:32 2
Tilaajille
Vastaa kyselyymme: Mikä nimi on paras? Peräpohjola, Länsipohja vai Meri-Lappi?

Vastaa ky­se­lyym­me: Mikä nimi on paras? Pe­rä­poh­jo­la, Län­si­poh­ja vai Me­ri-Lap­pi?

30.09.2020 10:18

Mil­lais­ta kult­tuu­ri­elä­mää kaipaat Ro­va­nie­mel­le? – Asiaan voi nyt vai­kut­taa vas­taa­mal­la kult­tuu­ri­ky­se­lyyn

22.09.2020 18:33
Pitäisikö kansainvälisten matkailijoiden päästä Lappiin tulevana talvikautena? Vastaa kyselyyn

Pi­täi­si­kö kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den päästä Lappiin tu­le­va­na tal­vi­kau­te­na? Vastaa ky­se­lyyn

12.09.2020 11:01 7
Kysely: Lähes 80 prosenttia yrityksistä kokee, ettei hallitus kuuntele yrityksiä tarpeeksi koronan aiheuttamien talousongelmien ratkomisessa

Kysely: Lähes 80 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kokee, ettei hal­li­tus kuun­te­le yri­tyk­siä tar­peek­si koronan ai­heut­ta­mien ta­lous­on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa

04.09.2020 00:02
Koiran pito maksaa yli tonnin vuodessa – Pentujen hinnat muutamista satasista 2500 euroon

Koiran pito maksaa yli tonnin vuo­des­sa – Pen­tu­jen hinnat muu­ta­mis­ta sa­ta­sis­ta 2500 euroon

29.07.2020 09:55
IL-kysely: Keskustan vaikuttajat haluavat puolueensa istuvan Marinin hallituksessa

IL-ky­se­ly: Kes­kus­tan vai­kut­ta­jat ha­lua­vat puo­lueen­sa istuvan Marinin hal­li­tuk­ses­sa

24.06.2020 07:58
Alkoholin ostamisen alaikäisille uskotaan olevan yleistä, käy ilmi Panimoliiton teettämästä tutkimuksesta

Al­ko­ho­lin os­ta­mi­sen ala­ikäi­sil­le us­ko­taan olevan yleis­tä, käy ilmi Pa­ni­mo­lii­ton teet­tä­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta

22.06.2020 07:54
Rovaniemen tulosta ei voi kehua – Yrittäjät vaativat kaupungilta jämäkämpää kuntapäätöksentekoa, kun he vastasivat kuntabarometriin

Ro­va­nie­men tulosta ei voi kehua – Yrit­tä­jät vaa­ti­vat kau­pun­gil­ta jä­mä­käm­pää kun­ta­pää­tök­sen­te­koa, kun he vas­ta­si­vat kun­ta­ba­ro­met­riin

11.06.2020 18:48
Tilaajille
Ylitornio saa yrittäjiltä parhaat arvosanat Lapissa – Kunnanjohtaja: "Rahalla ei rönsytä, mutta autetaan niin paljon kuin mahdollista "

Yli­tor­nio saa yrit­tä­jil­tä parhaat ar­vo­sa­nat Lapissa – Kun­nan­joh­ta­ja: "Ra­hal­la ei rön­sy­tä, mutta au­te­taan niin paljon kuin mah­dol­lis­ta "

10.06.2020 16:28 1
Tilaajille
Rovaniemen hartaasti valmisteltu uusi brändi julki – Katso video ja kerro meille, mitä mieltä olet

Ro­va­nie­men har­taas­ti val­mis­tel­tu uusi brändi julki – Katso video ja kerro meille, mitä mieltä olet

28.05.2020 15:03
Näkökulma: Saako päättäjiltä kysyä mielipidettä ennen päätöksentekoa? – Tämän vuoksi selvitimme kantaa Uudenmaan avaamiseen

Nä­kö­kul­ma: Saako päät­tä­jil­tä kysyä mie­li­pi­det­tä ennen pää­tök­sen­te­koa? – Tämän vuoksi sel­vi­tim­me kantaa Uu­den­maan avaa­mi­seen

20.04.2020 11:45
Metsähallitus kysyy käyttäjien toiveita: Mitä rakennetaan Urho Kekkosen kansallispuistoon palaneen Rautulammen tuvan tilalle?

Met­sä­hal­li­tus kysyy käyt­tä­jien toi­vei­ta: Mitä ra­ken­ne­taan Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toon pa­la­neen Rau­tu­lam­men tuvan ti­lal­le?

15.04.2020 10:58
Tilaajille
Kerro meille, miten koulu sujuu etänä

Kerro meille, miten koulu sujuu etänä

27.03.2020 13:05
Tilaajille