Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Kyselyt
Valtaosa yrittäjistä yhdistäisi työeläkeyhtiöitä – Puheenjohtaja Pentikäinen: "Työeläkeyhtiöissä lusikka kauniiseen käteen"

Val­ta­osa yrit­tä­jis­tä yh­dis­täi­si työ­elä­ke­yh­tiöi­tä – Pu­heen­joh­ta­ja Pen­ti­käi­nen: "Työe­lä­keyh­tiöis­sä lusikka kau­nii­seen käteen"

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Meillä katsellaan töissä pornoa ja valehdellaan
Kolumni

Meillä kat­sel­laan töissä pornoa ja va­leh­del­laan

13.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Uutisanalyysi: “Yritysten on hyväksyttävä, että valmiita huippuosaajia ei ole”

Uu­ti­sa­na­lyy­si: “Y­ri­tys­ten on hy­väk­syt­tä­vä, että val­mii­ta huip­pu­osaa­jia ei ole”

10.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Kerro miten työvoimapula näkyy Lapissa – vastaa kyselyyn rekrytointivaikeuksista

Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

26.10.2021 16:13
Lapin omaishoitajat eivät pysty pitämään vapaitaan ja ovat uupumassa – "Omaishoitajien hyvinvointi on myös kunnan etu"

Lapin omais­hoi­ta­jat eivät pysty pi­tä­mään va­pai­taan ja ovat uu­pu­mas­sa – "O­mais­hoi­ta­jien hy­vin­voin­ti on myös kunnan etu"

21.09.2021 19:30
Tilaajille
Missä Lapin kaupungissa on kauneimmat kukkaistutukset? – Äänestä omaa suosikkiasi

Missä Lapin kau­pun­gis­sa on kau­neim­mat kuk­kais­tu­tuk­set? – Äänestä omaa suo­sik­kia­si

21.07.2021 06:30 23
Tilaajille
LM-kysely: lainvalmistelussa oikeusoppineista merkittäviä laatuongelmia – perustuslakituomioistuimelle vain niukasti kannatusta

LM-ky­se­ly: lain­val­mis­te­lus­sa oi­keus­op­pi­neis­ta mer­kit­tä­viä laa­tu­on­gel­mia – pe­rus­tus­la­ki­tuo­mio­is­tui­mel­le vain niu­kas­ti kan­na­tus­ta

13.06.2021 06:30 3
Tilaajille
Kysyimme kansanedustajilta, mikä on tärkeintä kuntavaaleissa: Esiin nousivat terveys, koulutus ja yrittäjyys – "Nyt ne some-vaalit taitavat tulla"

Ky­syim­me kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, mikä on tär­kein­tä kun­ta­vaa­leis­sa: Esiin nou­si­vat ter­veys, kou­lu­tus ja yrit­tä­jyys – "Nyt ne so­me-vaa­lit tai­ta­vat tulla"

24.04.2021 08:00 2
Tilaajille
Metsästysoikeuden rajoittaminen ei saa kannatusta Lapin Kansan lukijoilta – Kyselyyn vastanneista yli kaksi kolmannesta on sitä mieltä, että paikallisten metsästysoikeutta pohjoisen kansallispuistoissa ei saa rajoittaa

Met­säs­tys­oi­keu­den ra­joit­ta­mi­nen ei saa kan­na­tus­ta Lapin Kansan lu­ki­joil­ta – Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yli kaksi kol­man­nes­ta on sitä mieltä, että pai­kal­lis­ten met­säs­tys­oi­keut­ta poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­sa ei saa ra­joit­taa

14.04.2021 19:25 11
Tilaajille
Bensa-autot katoavat maanteiltä dieseleitä nopeammin – Lännen Median kysely kertoo, miten puoluekanta vaikuttaa auton ostoon

Ben­sa-au­tot ka­toa­vat maan­teil­tä die­se­lei­tä no­peam­min – Lännen Median kysely kertoo, miten puo­lue­kan­ta vai­kut­taa auton ostoon

01.04.2021 18:30 4
Tilaajille
Äänestysikärajan laskulle vahva tuki: kaksi kolmesta kannatti 16-vuotiaiden äänioikeutta kyselyssä nuorisojärjestöille – "hyödyttäisi eniten vihreitä ja kokoomusta"

Ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­kul­le vahva tuki: kaksi kol­mes­ta kan­nat­ti 16-vuo­tiai­den ää­ni­oi­keut­ta ky­se­lys­sä nuo­ri­so­jär­jes­töil­le – "hyö­dyt­täi­si eniten vih­rei­tä ja ko­koo­mus­ta"

01.04.2021 06:30
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki kysyy asuk­kail­taan tur­val­li­suu­den ko­ke­muk­ses­ta

31.03.2021 09:16 2
Tilaajille
"Ainutlaatuinen tilaisuus, mittaamaton näkyvyys": Lapin Kansan kyselyssä vahva "Kyllä" MM-rallin tuelle – kaupunginhallitus päättää asiasta tänään

"Ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus, mit­taa­ma­ton nä­ky­vyys": Lapin Kansan ky­se­lys­sä vahva "Kyllä" MM-ral­lin tuelle – kau­pun­gin­hal­li­tus päättää asiasta tänään

01.02.2021 10:38
Tilaajille
Kaikkien aikojen laajin ilmastokysely: 50 maassa kaksi kolmesta vastanneesta sanoo meillä olevan "maailmanlaajuinen ilmastohätätila"

Kaik­kien aikojen laajin il­mas­to­ky­se­ly: 50 maassa kaksi kol­mes­ta vas­tan­nees­ta sanoo meillä olevan "maail­man­laa­jui­nen il­mas­to­hä­tä­ti­la"

27.01.2021 15:56
"Palkkaahan koiralle pitäisi maksaa!" – Kysymys koiraveron palauttamisesta kirvoitti ääniä puolesta ja vastaan Lapin Kansan kyselyssä

"Palk­kaa­han koi­ral­le pitäisi mak­saa!" – Kysymys koi­ra­ve­ron pa­laut­ta­mi­ses­ta kir­voit­ti ääniä puo­les­ta ja vastaan Lapin Kansan ky­se­lys­sä

24.01.2021 17:16 2
Tilaajille
Kemiläisperheet kaipaavat kunnalta panostusta varhaiseen tukeen – yleisimmät tuen tarpeet liittyvät huoltajuuteen, vanhemmuuden tukeen ja terveyteen

Ke­mi­läis­per­heet kai­paa­vat kun­nal­ta pa­nos­tus­ta var­hai­seen tukeen – ylei­sim­mät tuen tarpeet liit­ty­vät huol­ta­juu­teen, van­hem­muu­den tukeen ja ter­vey­teen

14.01.2021 09:38
Tilaajille
Tarinat tulimerestä ja pesukoneista ovat juurtuneet syvälle – lukijat kertovat kokemuksiaan lestadiolaisuuteen liittyvästä vastakkainasettelusta

Tarinat tu­li­me­res­tä ja pe­su­ko­neis­ta ovat juur­tu­neet syvälle – lukijat ker­to­vat ko­ke­muk­siaan les­ta­dio­lai­suu­teen liit­ty­väs­tä vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

20.12.2020 10:47
Tilaajille
Suurin osa Lapin Kansan kyselyyn vastanneista olisi valmiita ottamaan koronarokotteen saman tien – Joka kymmenes jättäisi rokotteen väliin

Suurin osa Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta olisi val­mii­ta ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teen saman tien – Joka kym­me­nes jät­täi­si ro­kot­teen väliin

03.12.2020 18:27 2
Tilaajille
Neljä viidestä suomalaisesta arvioi Trumpin heikentäneen USA:n asemaa maailmalla – vain taloudenpidosta hieman positiivisia näkemyksiä Evan tutkimuksessa

Neljä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta arvioi Trumpin hei­ken­tä­neen USA:n asemaa maail­mal­la – vain ta­lou­den­pi­dos­ta hieman po­si­tii­vi­sia nä­ke­myk­siä Evan tut­ki­muk­ses­sa

03.11.2020 06:00
Vakuutusyhtiö Ifin kysely: Suomalaiset pelkäävät, että koronakriisin takia terveydenhoitohenkilöstö ei riitä ja hoitoon on vaikeampi päästä

Va­kuu­tus­yh­tiö Ifin kysely: Suo­ma­lai­set pel­kää­vät, että ko­ro­na­krii­sin takia ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­tö ei riitä ja hoitoon on vai­keam­pi päästä

20.10.2020 19:00