Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kyselyt
Pitääkö lapsen saada ylimääräistä vapaata koulusta esimerkiksi lomamatkaa varten – vastaa kyselyymme

Pitääkö lapsen saada yli­mää­räis­tä vapaata kou­lus­ta esi­mer­kik­si lo­ma­mat­kaa varten – vastaa ky­se­lyym­me

07.11.2023 10:44 19
Hoitovelka on jatkanut kasvuaan kesän aikana – Lapin Kansa kysyy kokemuksiasi

Hoi­to­vel­ka on jat­ka­nut kas­vuaan kesän aikana – Lapin Kansa kysyy ko­ke­muk­sia­si

11.10.2023 13:35 8
Byrokratia ja asuntopula hidastaa Lapissa osaajien palkkaamista

By­ro­kra­tia ja asun­to­pu­la hi­das­taa Lapissa osaa­jien palk­kaa­mis­ta

11.10.2023 10:13 1
Tilaajille
Matkailualan työntekijät kertovat ulkomaalaisten työntekijöiden huijaamisesta ja alati muuttuvista työvuoroista – "Meitä tulisi kohdella kunnioituksella"

Mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jät ker­to­vat ul­ko­maa­lais­ten työn­te­ki­jöi­den hui­jaa­mi­ses­ta ja alati muut­tu­vis­ta työ­vuo­rois­ta – "Meitä tulisi koh­del­la kun­nioi­tuk­sel­la"

05.09.2023 19:55 12
Tilaajille
A questionnaire: What experiences do you have of working in Lapland’s tourism industry?

A ques­tion­nai­re: What ex­pe­rien­ces do you have of working in Lap­land’s tourism in­dust­ry?

28.08.2023 17:54 6
Kuinka hyvin rovaniemeläiset tuntevat liikenteen väistämissäännöt? Vastaa Lapin Kansan liikennekyselyyn

Kuinka hyvin ro­va­nie­me­läi­set tun­te­vat lii­ken­teen väis­tä­mis­sään­nöt? Vastaa Lapin Kansan lii­ken­ne­ky­se­lyyn

12.06.2023 15:54 6
Lappilaisten kuntien työhyvinvointi on kohentunut, mutta epäasianmukaista käyttäytymistä ilmenee edelleen

Lap­pi­lais­ten kuntien työ­hy­vin­voin­ti on ko­hen­tu­nut, mutta epä­asian­mu­kais­ta käyt­täy­ty­mis­tä ilmenee edel­leen

06.06.2023 18:54 1
Tilaajille
Suomalaiset sanovat suorat sanat Venäjästä jättikyselyssä: "Minulle moista maata ei ole edes olemassa"

Suo­ma­lai­set sanovat suorat sanat Ve­nä­jäs­tä jät­ti­ky­se­lys­sä: "Mi­nul­le moista maata ei ole edes ole­mas­sa"

28.05.2023 18:30 7
Tilaajille
Suuri Nato-kysely tilaajille: Kerro ajatuksesi ja tuntemuksesi Nato-Suomesta – sana on vapaa

Suuri Na­to-ky­se­ly ti­laa­jil­le: Kerro aja­tuk­se­si ja tun­te­muk­se­si Na­to-Suo­mes­ta – sana on vapaa

23.05.2023 13:15
Tilaajille
Tältä näyttää lappilaisten päättämä julkisen talouden leikkauslista – eläkkeistä pidetään tiukasti kiinni

Tältä näyttää lap­pi­lais­ten päät­tä­mä jul­ki­sen ta­lou­den leik­kaus­lis­ta – eläk­keis­tä pi­de­tään tiu­kas­ti kiinni

22.05.2023 05:00 10
Tilaajille
Lapissa uskotaan maakunnan vetovoimaan matkailukohteena – huolta herättää etenkin terveys- ja sosiaalipalvelut

Lapissa us­ko­taan maa­kun­nan ve­to­voi­maan mat­kai­lu­koh­tee­na – huolta he­rät­tää etenkin ter­veys- ja so­siaa­li­pal­ve­lut

13.05.2023 10:00 1
Tilaajille
Kuka on eduskuntavaalien Lapin ääniharava? Veikkaa ja voita

Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

30.03.2023 14:45 11
Kemin kouluverkkokysely ohjaili vastaajia voimakkaasti

Kemin kou­lu­verk­ko­ky­se­ly ohjaili vas­taa­jia voi­mak­kaas­ti

23.03.2023 06:27
Kysely: Oletko kokenut tai todistanut häirintää urheilussa?

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

22.03.2023 09:03
Vuosikymmenten varrella kouluruoka on muuttunut, mutta miten? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn ja kerro kouluruokamuistosi

Vuo­si­kym­men­ten var­rel­la kou­lu­ruo­ka on muut­tu­nut, mutta miten? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn ja kerro kou­lu­ruo­ka­muis­to­si

15.02.2023 12:16 11
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 16:30 12
Tilaajille
Vakuutusyhtiön kysely: joka kolmas lappilainen on ollut nukahtaa rattiin ja joka kymmenes ollut päihtyneen kyydissä

Va­kuu­tus­yh­tiön kysely: joka kolmas lap­pi­lai­nen on ollut nu­kah­taa rattiin ja joka kym­me­nes ollut päih­ty­neen kyy­dis­sä

28.12.2022 13:54
Tilaajille
Suomessa yritysten tulevaisuuden näkymät ovat pessimistisiä, vain Lapissa on vähemmän synkkää: "Meilläkin on syytä varautua tulevaisuuden haasteisiin"

Suo­mes­sa yri­tys­ten tu­le­vai­suu­den näkymät ovat pes­si­mis­ti­siä, vain Lapissa on vä­hem­män synk­kää: "Meil­lä­kin on syytä va­rau­tua tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin"

20.12.2022 06:00 2
Tilaajille
Kysely: Saako Lapissa hoitoa, kun sitä eniten tarvitsee?

Kysely: Saako Lapissa hoitoa, kun sitä eniten tar­vit­see?

16.12.2022 12:25 2

Vastaa ky­se­lyyn: Miten kor­ko­jen nousu vai­kut­taa kykyysi suo­riu­tua asun­to­lai­nas­ta?

19.10.2022 14:58 4
Tilaajille